Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu PTTK Oddział Wolski

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2010 roku 100. rocznicy urodzin Ireny Sandler i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością Ireny Sendler ps. „Jolanta” (1910-2008) – nauczycielki i pielęgniarki, bohaterskiej kobiety o nieustraszonym sercu, legendarnej działaczki społecznej, charytatywnej i humanitarnej, sanitariuszki w powstaniu warszawskim, szefowej referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota”, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, dwukrotnie nominowanej do Pokojowej Nagrody Nobla, Honorowej Obywatelki Izraela i m.st. Warszawy, Damy Orderu Orła Białego, Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), Orderu Ecce Homo (z łac. Oto człowiek) i Orderu Uśmiechu oraz wielkiej przyjaciółki dzieci.
 3. OK PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu” jest odznaką stałą, jednostopniową.
 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. O odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.
 4. Dopuszcza się zaliczenie na poczet odznaki udokumentowanych miejscowości i obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50%.
 5. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 4. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. Warunki szczegółowe

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając miejsca związane z życiem i działalnością Ireny Sendler, uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.
 2. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych wycieczek, np. krajoznawczych lub autokarowych oraz uprawiając dowolną dyscyplinę turystyki kwalifikowanej.
 3. Podstawą przyznania odznaki jest przejście Traktu Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie oraz zdobycie 100 punktów za poznanie minimum 20. obiektów w 5. miejscowościach wymienionych w kanonie krajoznawczym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Kolejność i dobór zwiedzanych miejsc i obiektów jest dowolna.
 4. Zaliczane będą również miejscowości i obiekty nieujęte w załączniku do Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z osobą Ireny Sendler.
 5. Zasady punktacji:
  • zwiedzenie Warszawy (poza obiektami wymienionymi w załączniku do Regulaminu) oraz Jerozolimy, w tym obowiązkowo Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem z drzewem Ireny Sendler w Alei Sprawiedliwych – po 20 pkt.
  • miejscowości za granicą związane z życiem i działalnością Ireny Sendler, wymienione w załączniku do Regulaminu – 15 pkt.
  • miejscowości w Polsce związane z życiem i działalnością Ireny Sendler, wymienione w załączniku do Regulaminu – 10 pkt.
  • inne miejscowości związane z Ireną Sendler niewymienione w załączniku do Regulaminu – 7 pkt.
  • miejsca i obiekty związane z życiem i działalnością Ireny Sendler (upamiętnione tablicą, lub udokumentowane w inny sposób) – 3 pkt.
  • murale poświęcone Irenie Sendlerowej powstałe w ramach programu „Mowa Miłości” realizowanego przez Fundację Klamra – 2 pkt.
  • obiekty im. Ireny Sendler (szkoły i inne placówki oświatowe, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, obiekty użyteczności publicznej, itp.) oraz tablice i obeliski upamiętniające postać patronki odznaki poza tymi obiektami – 2 pkt.
  • ulice, place, osiedla, itp. poświęcone patronce odznaki – 1 pkt.
 6. Punkty uzyskane podczas zdobywania odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. Zasady potwierdzania zadań

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.
 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.
 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, miejscowość i nazwę zwiedzanego obiektu, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich, nauczycieli i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.
 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy członkowie kadry programowej PTTK: przewodnicy, przodownicy i instruktorzy oraz organizatorzy turystyki (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).
 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. Weryfikacja i przyznanie odznaki

 1. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.
 2. Osoba zdobywająca odznakę, przedkładająca książeczkę-kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.
 3. Przed przedłożeniem książeczki-kroniki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych zawierające: datę wycieczki, miejscowość, rodzaj i lokalizację zwiedzanego obiektu oraz punktację.
 4. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o Irenie Sendlerowej oraz związanych z nią miejscowościach, miejscach i obiektach, zawartych w książeczce-kronice odznaki.
 5. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 6. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 7. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.
 8. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu”.
 9. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz wychowania dzieci i młodzieży odznakę honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 10. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 2. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów celem stworzenia ogólnopolskiego wykazu miejsc i obiektów związanych z postacią Ireny Sendlerowej.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 4. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.
 5. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin odznaki z dnia 4 stycznia 2010 r.
 6. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik 1

Źródło 

Irena Stanisława Sendlerowa z domu Krzyżanowska, ps. „Jolanta” (ur. 15 lutego 1910 r. w Warszawie, zm. 12 maja 2008 r. tamże) – działaczka społeczna, charytatywna i humanitarna, nauczycielka i pielęgniarka, w czasie II wojny światowej kierowniczka Referatu Dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota” przy Delegaturze Rządu na Kraj, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata (1965), Honorowa Obywatelka Izraela (1991), Miasta Stołecznego Warszawy (2007), Miasta Tarczyna (2007) i Miasta Otwocka (2008, pośmiertnie), laureatka Nagrody im. Jana Karskiego „Za Odwagę i Serce” (2003) i Nagrody Humanitarnej im. Audrey Hepburn (2009, pośmiertnie), Dama Orderu Orła Białego (2003) i Orderu Uśmiechu (2007), odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (1947) oraz Orderem Ecce Homo (2002), dwukrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla (2007 i 2008).

I. Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie

Punktem wyjścia jest monumentalny Pomnik Bohaterów Getta, na skwerze przy ul. Ludwika Zamenhofa, na warszawskim Śródmieściu. Trakt obejmuje ciąg pomników i tablic pamiątkowych wzdłuż ul. Ludwika Zamenh ofa, przez skwer Szmula Zygelbojma, ul. Stawki aż do muru-pomnika na Umschlagplatzu usytuowanego na miejscu bocznic kolejowych, skąd wywożono Żydów do obozów zagłady.

II. Miejscowości i obiekty zagraniczne

 1. Ahaus, pow. Borken, rejencja Münster, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy – Irena-Sendler-Gesamtschule, Hof zum Ahaus 6-8.
 2. Euskirchen, rejencja Kolonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy – LVR-Irena-Sendler-Schule, Rheinstraße 45.
 3. Hamburg, Niemcy – Irena-Sendler-Schule in Hamburg, Am Pfeilshof 20.
 4. Hohenroth, pow. Rhön-Grabfeld, rejencja Dolna Frankonia, Bawaria, Niemcy – Irena-Sendler-Schule in Hohenroth, Brendweg 2.
 5. Jerozolima, Izrael – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem na Wzgórzu Herzla; drzewo Ireny Sendlerowej z 1983 r. w Alei Sprawiedliwych (cedr przed pawilonem dziecięcego muzeum Jad Waszem).
 6. Kingston upon Hull, hrab. East Riding of Yorkshire, reg. Yorkshire and the Humber, Anglia, Wielka Brytania – Polska Szkoła im. Ireny Sendlerowej w Hull [Irena Sendler's Polish School], Bricknell Avenue, HU5 4ET Kingston upon Hull.
 7. León de los Aldamas, stan Guanajuato, Meksyk – Instituto Irena Sendler, Blvd. San Juan Bosco 4215.
 8. Moskwa, Rosja – pomnik Ireny Sendlerowej.

III. Miejscowości i obiekty w Polsce

 1. Chotomów, woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Jabłonna – miejsce umieszczenia dzieci żydowskich przemycanych z warszawskiego getta.
 2. Łódź – miejsce zamieszkania Heleny Grobelny ps. „Halina”, gdzie kilkakrotnie odwiedzała ją Irena Sendler.
 3. Otwock – miejsce zamieszkania w dzieciństwie i latach młodzieńczych.
 4. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie – miejsce zamieszkania i edukacji; kamienica przy al. 3 Maja 14 (tablica pamiątkowa), d. Gimnazjum Heleny Trzcińskiej (ob. Katolicka Szkoła Podstawowa i Przedszkole Sióstr Dominikanek), ul. Kazimierza Stronczyńskiego 1.
 5. Tarczyn, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński – miejsce zamieszkania w latach międzywojennych.
 6. Turkowice, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice – miejsce umieszczenia dzieci żydowskich przemycanych z warszawskiego getta.
 7. Warszawa-Białołęka – d. Zakład Wychowawczy dla Dziewcząt im. matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Henrykowie, ul. Modlińska 257; w okresie okupacji Irena Sendlerowa ukrywała tam ratowane przez siebie żydowskie dzieci, a po II wojnie światowej wizytowała zakład.
 8. Warszawa – budynek przy ul. Adolfa Pawińskiego 2 (d. ul. Opaczewska 1), w którym mieściła się centrala i jeden z trzech ośrodków terenowych Sekcji Pomocy Matce i Dziecku – miejsce pracy w latach 1932-35.
 9. Warszawa – Cmentarz Powązkowski – miejsce wiecznego spoczynku.
 10. Warszawa – d. Gmach Wolnej Wszechnicy Polskiej, ul. Stefana Banacha 2 (d. ul. Opaczewska 2a); przy WWP działało Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, z którym współpracowała Irena Sendlerowa w latach 1932-35.
 11. Warszawa – d. kamienica przy ul. Markowskiej 15 na Pradze – miejsce, gdzie pod nazwiskiem Stefan Zgrzembski ukrywał się bliski współpracownik i przyszły mąż Ireny Sendlerowej oraz miejsce regularnych spotkań Rady Pomocy Żydom „Żegota”.
 12. Warszawa – d. ogródek przy domu Jadwigi Piotrowskiej przy ul. Lekarskiej 9 – miejsce ukrycia słoika z listą ocalonych dzieci żydowskich.
 13. Warszawa – d. Sąd Okręgowy na Lesznie (ob. al. Solidarności 127) – gdzie z pomocą woźnych sądowych Irena Sendler przemycała dzieci z getta (wejście z ul. Leszno) na tzw. stronę aryjską (wyjście na ul. Ogrodową).
 14. Warszawa – d. siedziba Miejskiego Ośrodka Opieki i Zdrowia, ul. Siedzibna 25 (tablica pamiątkowa) – miejsce pracy w l. 30. XX w.
 15. Warszawa – d. siedziba Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa III Rzeszy oraz areszt śledczy Gestapo, al. Jana Chrystiana Szucha 25 (ob. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa – Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie) – miejsce przesłuchań po aresztowaniu.
 16. Warszawa – d. więzienie Pawiak, ul. Dzielna 24/26 (ob. Muzeum Więzienia „Pawiak” – oddział Muzeum Niepodległości) – miejsce osadzenia i licznych przesłuchań.
 17. Warszawa – Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny Konwentu oo. Bonifratrów na Nowym Mieście, ul. Sapieżyńska 3 – miejsce zamieszkania w ostatnich latach życia.
 18. Warszawa – dom przy pl. Na Rozdrożu – miejsce zamieszkania w ostatnich latach życia.
 19. Warszawa – dom Spółdzielni Mieszkaniowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Woli przy ul. Ludwiki 3 i ul. Ludwiki 6 (tablica pamiątkowa) – miejsce zamieszkania w l. 1931-35 i 1935-43 oraz aresztowania przez Gestapo.
 20. Warszawa – dom przy ul. Żurawiej 24 – w 1942 r. miejsce spotkania z Julianem Grobelnym ps. „Trojan” – przewodniczącym Rady Pomocy Żydom „Żegota”.
 21. Warszawa – fragment muru getta przy ul. Siennej 55 i ul. Złotej 60.
 22. Warszawa – Główny Dom Schronienia dla Dzieci przy ul. Dzielnej 39 w getcie, w którym wielokrotnie bywała Irena Sendler.
 23. Warszawa – gmach Senatu RP w kompleksie parlamentarnym (obok budynku Sejmu RP), ul. Wiejska 6/8; gdzie 14.03.2007 r. padły znamienne słowa Ireny Sendler: „Budujmy cywilizację dobra, cywilizację życia, nie śmierci”.
 24. Warszawa – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Szpital, ul. Płocka 26 – miejsce śmierci.
 25. Warszawa – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6; pamiątki po Irenie Sendlerowej (medal i dyplom Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, honorowe obywatelstwo Izraela, honorowe obywatelstwo miasta Otwocka wraz z kluczem do bram miasta, medale, pamiątki, książki oraz listy, które Irena Sendlerowa przez wiele lat otrzymywała od młodzieży z całego świata).
 26. Warszawa – skrzyżowanie ul. Żelaznej i ul. Leszno, gdzie 6.08.1942 r. Irena Sendlerowa obserwowała Janusza Korczaka przechodzącego z grupą dzieci ze swojego Domu Sierot na Umschlagplatz.
 27. Warszawa – Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, pl. Grzybowski 12/16 – m. in. miejsce przemówienia po otrzymaniu nagrody im. Jana Karskiego „Za Odwagę i Serce” przyznanej przez Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie.
 28. Warszawa – Umschlagplatz – miejsce związane z holokaustem w getcie warszawskim, pomnik upamiętniający deportację Żydów z warszawskiego getta do obozów zagłady.
 29. Warszawa – Uniwersytet Warszawski – studia polonistyczne.
 30. Warszawa – zespół budynków d. Miejskich Zakładów Sanitarnych proj. Juliusza Dzierżanowskiego (ob. Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych), ul. Spokojna 15; tablica upamiętniająca niosących pomoc żydowskim dzieciom – Irenę Sendlerową i dr. Juliusza Majkowskiego.
 31. Warszawa-Wawer – praktyka pedagogiczna w filii Domu Sierot Janusza Korczaka „Różyczka” (ob. Wielofunkcyjny Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „Syrenka”), ul. Starego Doktora 1.

IV. Szkoły i inne obiekty im. Ireny Sendler

 1. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy, ul. Gdańska 53A.
 2. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie – Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4.
 3. Chełm, woj. lubelskie – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10.
 4. Ciechanów, woj. mazowieckie – Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 11A.
 5. Dobroszyce, woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki – Szkoła Podstawowa w Dobroszycach im. Ireny Sendlerowej, ul. Parkowa 5.
 6. Gdańsk, woj. pomorskie – Bursa Gdańska im. Ireny Lendlerowej, ul. Podwale Staromiejskie 51/52.
 7. Głogów, woj. dolnośląskie – Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler w Głogowie, pl. Mieszka I 22.
 8. Gniezno, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół „Porkom” im. Ireny Sendlerowej w Gnieźnie, ul. Gębarzewska 12.
 9. Kielce, woj. świętokrzyskie – Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach, ul. Targowa 3.
 10. Kramsk, woj. wielkopolskie, pow. koniński – Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Kramsku, ul. Konińska 20.
 11. Lamki, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Ostrów Wielkopolski – Gimnazjum Publiczne im. Ireny Sendler w Lamkach, Lamki 131.
 12. Łódź, woj. łódzkie – XLII Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Lendlerowej w Łodzi, ul. Stawowa 28.
 13. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52.
 14. Opole, woj. opolskie – Szkoła Podstawowa TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu, ul. Norberta Barlickiego 5.
 15. Otwock, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, ul. ks. Józefa Poniatowskiego 47/49.
 16. Przemków, woj. dolnośląskie, pow. polkowicki – Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3.
 17. Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki – Szkoła Podstawowa im. Ireny Lendlerowej w Sępopolu, al. Wojska Polskiego 8.
 18. Sianów, woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński – Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie, ul. Bolesława Chrobrego 4.
 19. Skwierzyna, woj. lubuskie, pow. międzyrzecki – Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Skwierzynie, ul. Adama Mickiewicza 1.
 20. Słupsk, woj. pomorskie – Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendler w Słupsku, ul. Marii Zaborowskiej 2.
 21. Starogród, woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński, gm. Chełmno – Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie, Starogród 33.
 22. Tarczyn, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński – Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie, ul. ks. Czesława Oszkiela 1.
 23. Toszek, woj. śląskie, pow. gliwicki – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, ul. Dworcowa 27.
 24. Warszawa – Fundacja im. Ireny Sendlerowej, ul. Walcownicza 35H.
 25. Warszawa – Gimnazjum Niepubliczne nr 1 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Skrajna 10.
 26. Warszawa – Gimnazjum Nr 23 im. Ireny Sendler w Warszawie na Grochowie, ul. Tarnowiecka 4.
 27. Warszawa – Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Skrajna 10.
 28. Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie na Woli, ul. Elekcyjna 21/23.
 29. Warszawa – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Lendlerowej w Warszawie, ul. Elektoralna 12/14.
 30. Wola, woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński, gm. Kikół – Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli. 3
 31. Wykroty, woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki, gm. Nowogrodziec – Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach, ul. 22 Lipca 106.

V. Murale poświęcone Irenie Sndlerowej

Murale powstały w ramach programu „Mowa Miłości” realizowanego przez Fundację Klamra. Mają one nie tylko przypominać postać Ireny Sendlerowej, to także społecznościowa akcja, budująca ruch ludzi, organizacji i instytucji, oddolna i otwarta, polegająca na budowaniu międzyludzkiej wspólnoty!

 1. Białystok, woj. podlaskie – mural na ogrodzeniu Zakładu Karnego Białystok, ul. Hetmańska 89.
 2. Bielsko-Biała, woj. śląskie – mural na ścianie budynku przy ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego 19.
 3. Cieszanów, woj. podkarpackie, pow. lubaczowski – mural na ścianie Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 4. Cieszyn, woj. śląskie – mural na ścianie budynku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, ul. Bóżnicza 7.
 5. Gniezno, woj. wielkopolskie – mural w Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, ul. Franklina Delano Roosevelta 42.
 6. Góra, woj. dolnośląskie – mural na murze w parku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze, ul. Szkolna 1.
 7. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie – mural na murze między kamienicami nr 18 i 20 przy ul. Kwiatowej. 8
 8. Kraków, woj. małopolskie – mural na ścianie budynku Muzeum Galicja, na Kazimierzu, ul. Dajwór 16.
 9. Nowy Targ, woj. małopolskie – mural na budynku Kina „Tatry", ul. Jana Kazimierza 17.
 10. Opole, woj. opolskie – mural na ścianie budynku Zespołu Szkół Tak w Opolu, ul. Norberta Barlickiego 5.
 11. Otwock, woj. mazowieckie – mural na ścianie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Lendlerowej w Otwocku, ul. ks. Józefa Poniatowskiego 47/49.
 12. Rzeszów, woj. podkarpackie – mural na ścianie kamienicy przy ul. Mikołaja Kopernika 18.
 13. Świdnica, woj. dolnośląskie – mural na ścianie kamienicy przy ul. Dworcowej 3.
 14. Warszawa – mural na ścianie budynku Spółdzielni Socjalnej Wola, ul. Smocza 3.
 15. Warszawa – mural na ścianie budynku Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Skrajna 10.
 16. Warszawa – mural w Klubokawiarni Cafe PoWoli, ul. Smocza 3.

Kanon opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

help_outline