Śladami Jana Pawła II PTTK Oddział Wolski

Aktywna S: 8
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień wielki
Stopień wielki
Stopień "Za wytrwałość"
Stopień "Za wytrwałość"

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Pielgrzymia Odznaka Krajoznawcza „Śladami Jana Pawła II” (zwana dalej POK) została ustanowiona w 2005 r. i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki kwalifikowanej podczas wędrówek do miejsc związanych z osobą Karola Wojtyły (1920-2005), poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury i tradycji, współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu i przyrody.
 2. Ustanawia się osiem stopni POK w pięciu kategoriach, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:
  • Popularna POK (bez stopni),
  • Mała POK w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,
  • Duża POK w stopniach: srebrnym i złotym,
  • Wielka POK,
  • POK „Za wytrwałość”.
 3. Ustanawia się Honorową POK, którą nadaje się na odrębnych zasadach.
 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana POK określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania POK i jej odpowiednią rangą.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. O POK może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni POK nie jest ograniczony.
 4. Wyższe stopnie POK można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.
 5. Miejscowości, miejsca i obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia POK, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet POK udokumentowanych miejscowości, miejsc i obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem POK i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.
 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. V. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.
 8. POK „Za wytrwałość” może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub odznaki dużej. Odznakę „Za wytrwałość” można zdobyć po trzykrotnym spełnieniu wymagań na stopień mały złoty POK.

III. Warunki szczegółowe

 1. Podstawą przyznania POK jest zdobycie ustalonej dla danego stopnia odznaki liczby punktów oraz spełnienie warunków dodatkowych określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Punkty na POK można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), motorowych oraz autokarowych.
 3. POK zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z osobą Karola Wojtyły, uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach, imprezach turystyczno-krajoznawczych oraz spotkaniach kultury chrześcijańskiej.
 4. Wymagane do zwiedzenia miejsca i obiekty podzielono na 3 grupy:
  1. Miejsca i miejscowości związane z patronem odznaki:
   • miejsca związane z życiem Karola Wojtyły – w tym miejsca upamiętnione pomnikiem lub tablicą,
   • miejsca odwiedzane przez Jana Pawła II podczas VIII pielgrzymek do Ojczyzny wg załączonego wykazu (załącznik nr 1),
   • miejscowości i miejsca odwiedzane przez Jana Pawła II poza granicami Polski.
  2. Obiekty związane z patronem odznaki:
   • sanktuaria – miejsca szczególnego kultu Jezusa Chrystusa, Matki Bożej lub świętych (należy podać przedmiot kultu),
   • zabytkowe kościoły – zabytkowe obiekty sakralne,
   • nowoczesne kościoły – obiekty sakralne wybudowane po II wojnie światowej (przy obiektach grupy II należy podać patrona),
   • kapliczki i krzyże przydrożne, których wybudowanie wiąże się ze szczególnym wydarzeniem (należy podać to wydarzenie i krótki opis obiektu),
   • muzea sakralne,
   • cuda natury – pomniki przyrody, jaskinie, kopalnie, wywierzyska itp.,
   • miejsca pamięci narodowej – pomniki, tablice pamiątkowe w miejscach wielkich zwycięstw, walk i bitew oraz straceń,
   • cmentarze – miejsca spoczynku zmarłych dowolnego wyznania.
  3. Inne obiekty:
   • pomniki Jana Pawła II – papieskie monumenty (pełne postacie i popiersia),
   • Dęby Papieskie – drzewa wyrosłe z nasion poświęconych przez Jana Pawła II podczas prywatnej audiencji 28 kwietnia 2004 r. wg wykazu (załącznik nr 3),
   • wystawy, parki, skwery, ulice, place i inne obiekty poświęcone Janowi Pawłowi II,
   • szkoły i inne obiekty im. Jana Pawła II,
   • obiekty sakralne innych wyznań: kościoły, kaplice i świątynie protestanckie (np. luterańskie, kalwińskie, anglikańskie, mennonickie), cerkwie i sobory (prawosławne i unickie), synagogi zw. bożnicami (judaistyczne), stupy i pagody (buddyjskie), meczety (muzułmańskie) i kienesy (karaimskie domy modlitwy).
 5. Zaliczane będą również miejscowości, miejsca oraz obiekty nieujęte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z osobą Jana Pawła II.
 6. Poczynając od srebrnej POK dopuszcza się zaliczenie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym liczba uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji na dany stopień odznaki. Ograniczenie nie dotyczy Wielkiej POK oraz POK „Za wytrwałość”.

IV. Zadania do wykonania

Rodzaj miejsc i obiektów Kategoria i stopień POK
Popularna Mała Duża Wielka
Brązowa Srebrna Złota Srebrna Złota
I. Miejsca i miejscowości związane z patronem odznaki
Miejsca związane z życiem Karola Wojtyły 5 10 20 30 40 50 60
Miejsca odwiedzane przez Jana Pawła II podczas VIII pielgrzymek do Ojczyzny 5 10 15 20 25 30 35
Miejscowości i miejsca odwiedzane przez Jana Pawła II poza granicami Polski 2 3 4 5
II. Obiekty związane z patronem odznaki
Sanktuaria 2 3 4 5 8 12 15
Zabytkowe kościoły 3 5 10 15 20 25 30
Nowoczesne kościoły 2 5 8 10 12 15 20
Krzyże i kapliczki przydrożne 2 3 5 7 8 9 10
Muzea sakralne 1 2 3 4 5 6 8
Cuda natury 1 2 3 4
Miejsca pamięci narodowej 1 3 5 7 10 12 15
Cmentarze 1 2 3 4 5 6 7
III. Inne obiekty
Pomniki Jana Pawła II 3 7 10 15 20 25 30
Dęby Papieskie 2 3 5 10 20 25 30
Wystawy, parki, skwery, ulice, place i inne obiekty poświęcone Janowi Pawłowi II 2 3 5 10 15 20 25
Szkoły i inne obiekty im. Jana Pawła II 1 2 4 5 6 10
Obiekty sakralne innych wyznań 1 2 3 4 5
ŁĄCZNA LICZBA MIEJSC I OBIEKTÓW 30 60 100 150 200 250 300
 1. Miejscowości, miejsca i obiekty zaliczone na jeden stopień POK w danej kategorii nie będą zaliczane na wyższe stopnie odznaki. Nie wyklucza to jednak możliwości zaliczenia miejsc i obiektów, których turysta wcześniej nie zwiedzał w miejscowościach zaliczonych na niższe stopnie POK. Można natomiast dwukrotnie zaliczać daną miejscowość (nawet w toku zdobywania jednego stopnia POK), jeżeli związana jest z życiem Karola Wojtyły i była również odwiedzana przez Jana Pawła II podczas VIII pielgrzymek do Ojczyzny.
 2. Jedno miejsce lub obiekt można zaliczyć tylko raz w toku zdobywania danego stopnia POK. Turysta zdobywający odznakę sam określa, do której grupy wpisuje miejsce lub obiekt (np. zwiedzając bazylikę Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia NMP na Jasnej Górze w Częstochowie zalicza jako sanktuarium lub jako zabytkowy kościół). Powtórnie takie miejsce lub obiekt można zaliczyć przy zdobywaniu kolejnego stopnia POK, ale należy dokonać wpisu w innej grupie.
 3. Warunkiem dodatkowym zdobycia POK jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za przejścia piesze (licząc 1 punkt za 1 km) lub podczas wycieczek narciarskich, kolarskich i kajakowych. Punkty zaliczane będą wg regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej (do wyboru OTP, GOT, NON, GON, KOT, TOK). Nie będą natomiast zaliczane na POK dodatkowe punkty za zwiedzanie miejscowości i obiektów przewidziane ww. regulaminami.
 4. Normy wymagane do zdobycia poszczególnych stopni POK wg regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej przedstawia poniższa tabela:
  Stopień POK Wymagana liczba punktów
  Popularna 50
  Mała brązowa 100
  Mała srebrna 150
  Mała złota 200
  Duża srebrna 250
  Duża złota 300
  Wielka 400
 5. Osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz osoby mające trudności w poruszaniu się mogą zaliczyć tylko 50% normy wymaganej do zdobycia POK wg regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej.
 6. Nie będą zaliczane punkty uzyskane na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia POK, z wyjątkiem tras wzdłuż szlaków znakowanych biegnących na pewnych odcinkach wspólnie.
 7. Punkty uzyskane podczas zdobywania POK mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

V. Zasady potwierdzania zadań

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie POK jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.
 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.
 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, grupę wg tabeli regulaminowej, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich, nauczycieli i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu do obiektów. W przypadku pomników, obelisków i tablic należy podać krótki opis obiektu (w tym treść napisu), a w przypadku parków, skwerów, ulic i placów należy podać ich lokalizację.
 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione ogólnym opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy członkowie kadry programowej PTTK: przewodnicy, przodownicy i instruktorzy oraz organizatorzy turystyki (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).
 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o POK osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

VI. Weryfikacja i przyznanie odznaki

 1. W celu weryfikacji i przyznania POK, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.
 2. Osoba zdobywająca odznakę, przedkładająca książeczkę-kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.
 3. Do książeczki-kroniki należy dołączyć wykaz zwiedzonych miejscowości, miejsc i obiektów, uwzględniający: nazwę obiektu, podział na grupy oraz datę zwiedzania. W przypadku weryfikacji wyższych stopni POK należy dołączyć wykaz załączony przy weryfikacji poprzednich stopni odznaki.
 4. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o Janie Pawle II oraz związanych z nim miejscach i obiektach, zawartych w książeczce-kronice odznaki.
 5. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej POK, uprawniającą do wykupienia i noszenia odpowiedniej odznaki.
 6. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 7. POK można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.
 8. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna POK.
 9. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz wychowania młodzieży Honorową POK z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 10. Honorową POK wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie POK odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania POK, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 2. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów celem stworzenia ogólnopolskiego wykazu miejsc i obiektów związanych z postacią Jana Pawła II.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej POK powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 4. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej POK wydane w zakresie jej działania są ostateczne.
 5. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin POK z dnia 16 października 2006 r.
 6. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność.
 7. Osoby, które zaczęły zdobywać POK według Regulaminu z 16 października 2006 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni POK obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz miejscowości odwiedzonych przez Ojca Świętego podczas VIII pielgrzymek do ojczyzny oraz innych miejsc i ważniejszych obiektów

 1. Alwernia, woj. małopolskie, pow. chrzanowski (zespól klasztorny oo. Bernardynów, sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego; kościół p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu z obrazem „Ecce Homo”; ks. bp Karol Wojtyła uczestniczy w Sumie z kazaniem na 350-lecie klasztoru oraz w procesji oktawy Bożego Ciała) – 12.06.1966.
 2. Andrychów, woj. małopolskie, pow. wadowicki (kościół św. Macieja) – 19.04.1954.
 3. Augustów, woj. podlaskie (wyspa Grądzik; „Kaplica na wodzie”; kościół par. MB Szkaplerznej w Studzienicznej) – VII pielgrzymka 9.06.1999.
 4. Babica, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. Czudec (kościół p.w. Dobrego Pasterza, tablica pamiątkowa; kard. Karol Wojtyła odprawił mszę świętą w tzw. dolnym kościele) – 3.12.1973.
 5. Babice, woj. małopolskie, pow. chrzanowski (kościół Wszystkich Świętych; wizytacja kanoniczna parafii ks. kard. Karola Wojtyły) – 19-21.04.1975.
 6. Baligród, woj. podkarpackie, pow. leski (rynek, cerkiew p.w. Zaśnięcia MB; kościół par. Niepokalanego Poczęcia NMP; podczas wycieczki górskiej ks. Karol Wojtyła odprawił tu mszę świętą) – 20.09.1952, 14.09.1957, 21.08.1960.
 7. Balin, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Chrzanów (kościół par. Chrystusa Króla; wizytacja kanoniczna parafii ks. kard. Karola Wojtyły) – 14-16.03.1975.
 8. Bardo, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki (sanktuarium MB „Strażniczki Wiary”, klasztor, kościół Nawiedzenia NMP oo. Redemptorystów, Kaplica Wotywna, Muzeum Sztuki Sakralnej; Kaplica Górska na Górze Bardzkiej 582 m. n.p.m. [tzw. Kalwaria] – miejsce objawienia MB Płaczącej) – 4.09.1957.
 9. Barwałd Dolny, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Wadowice (kościół par. św. Erazma).
 10. Barwałd Górny, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Wadowice (drewniana pustelnia św. Rozalii z 2. kaplicami, figura MB Niepokalanego Poczęcia; Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Wojtyły).
 11. Bełżec, woj. lubelskie, pow. tomaszowski (kościół NMP Królowej Polski; wizyta duszpasterska ks. kard. Karola Wojtyły na uroczystościach Nawiedzenia NMP w symbolach świecy i ewangelii) – 6-7.08.1971.
 12. Białystok (stolica metropolii i archidiecezji białostockiej; kościół farny; bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP; kościół Chrystusa Króla i św. Rocha, kaplica MB Ostrobramskiej; kościół św. Wojciecha; Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne; prawosławna katedra św. Mikołaja; lotnisko Aeroklubu Białostockiego – Krywlany) – 4-7.03.1961, 19-20.11.1966, 27.11.1977, IV pielgrzymka 5.06.1991.
 13. Bielsko-Biała (stolica diecezji bielsko-żywieckiej; kościół Opatrzności Bożej; kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa; dworzec autobusowy PKS; Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły) – V pielgrzymka 22.05.1995.
 14. Bielsko-Biała Hałcnów (sanktuarium MB Bolesnej Piety Beskidzkiej, Madonny Ab Igne [Madonny od Ognia], kościół Nawiedzenia NMP) – 2-3.07.1966 – metropolita krakowski abp Karol Wojtyła bierze udział w parafialnych uroczystościach z okazji 1000-lecia Chrztu Polski, 9.09.1973 – kard. Karol Wojtyła poświęca trzy nowe dzwony o imionach: „Chrystus Król”, „św. Józef” i „bł. Maksymilian Kolbe”, a 18.09.1977 poświęca odnowioną świątynię.
 15. Bielsko-Biała Lipnik (miejsce urodzenia Karola Wojtyły seniora [ojca papieża], tzw. „Rynek Lipnicki”, kościół Narodzenia NMP i św. Walentego).
 16. Biskupice, woj. małopolskie, pow. wielicki (kościół św. Marcina; stara plebania, którą po remoncie poświęcił metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła) – 2.02.1971.
 17. Blizne, woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Jasienica Rosielna (kościół Wszystkich Świętych wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO) – 1974, 1978.
 18. Bobrek, woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gm. Chełmek (kościół par. Trójcy Przenajświętszej) – 1971.
 19. Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki (kościół par. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM – udział kard. Karola Wojtyły w peregrynacji obrazu Najświętszej Panienki) – 25.05.1974.
 20. Bolesławiec, woj. dolnośląskie (ratusz, tablica upamiętniająca pobyt ks. Karola Wojtyły; sanktuarium Wniebowziętej Matki Kościoła, kościół Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja) – 1.09.1956.
 21. Bolesławiec, woj. łódzkie, pow. wieruszowski (kościół par. pw. Św. Trójcy, tablica pamiątkowa; ks. kard. Karol Wojtyła odwiedził parafię) – 5.09.1971.
 22. Bolęcin, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Trzebinia (kościół pw. Wszystkich Świętych; ks. kard. Karol Wojtyła spotkał się z młodzieżą i odprawił mszę świętą z kazaniem) – 5-6.04.1975.
 23. Bronów, woj. śląskie, pow. bielski, gm. Czechowice-Dziedzice (kościół par. Najświętszego Serca Pan Jezusa; z okazji 100-lecia kościoła ks. kard. Karol Wojtyła nawiedził świątynię i poświęcił drogę krzyżową) – 6-7.06.1977.
 24. Brusy, woj. pomorskie, pow. chojnicki (kościół par. Wszystkich Świętych; Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Izba Pamięci Jana Pawła II, Biblioteka Papieska).
 25. Brzeszcze, woj. małopolskie, pow. oświęcimski (kościół par. św. Urbana).
 26. Bydgoszcz (stolica diecezji bydgoskiej; katedra śś. Marcina i Mikołaja z obrazem MB Pięknej Miłości, koronowanym przez Jana Pawła II; kościół św. Wincentego a Paulo; kościół Świętych Polskich Braci Męczenników) – VII pielgrzymka 7.06.1999.
 27. Bystra, woj. śląskie, pow. bielski, gm. Wilkowice (kościół p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa; ks. bp Karol Wojtyła wizytował kaplicę i udzielił sakramentu bierzmowania; ks. kard. Karol Wojtyła dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowany kościół; Diecezjalny Dom Rekolekcyjny Rodzin „Nazaret”) – 19.04.1953, 05.1964, 17.08.1977.
 28. Chocznia, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Wadowice (kościół par. p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela).
 29. Chrzanów, woj. małopolskie (kościół św. Mikołaja, wizytacja parafii przez metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę) – 27.09.1978.
 30. Chrzanów Kościelec (kościół św. Jana Chrzciciela; udział ks. kard. Karola Wojtyły w uroczystościach Roku Świętego) – 11.03.1968, 11.06.1974, 27.09.1978.
 31. Chrzanów Rospontowa (kościół MB Ostrobramskiej; udział ks. kard. Karola Wojtyły w uroczystościach Roku Świętego) – 16.11.1974.
 32. Chyrowa, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Dukla (d. greckokatolicka cerkiew p.w. Pokrow Przeświętej Bogurodzicy, z obrazem MB z Dzieciątkiem [ob. kościół p.w. Opieki MB], pamiątkowy obelisk; ks. Karol Wojtyła odprawił tu mszę świętą) – 12.08.1952, 8.09.1952, 13.08.1953.
 33. Chyżne, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Jabłonka (klasztor oo. Karmelitów, kościół św. Anny; muzeum parafialne) – 05.1977.
 34. Ciechanowiec, woj podlaskie, pow. wysokomazowiecki (kościół Św. Trójcy; na zakończenie nawiedzenia kopii Obrazu MB Częstochowskiej mszę świętą odprawił metropolita krakowski ks. Karol kard. Wojtyła, tablica pamiątkowa; cerkiew prawosławna p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego) – 5-07.07.1974.
 35. Cieszyn (kościół par. św. Marii Magdaleny, most graniczny; udział bp Karola Wojtyły w powitaniu wiedeńskiego kard. Franza Königa przybywającego z wizytą do Polski) – 29.04.1963.
 36. Cięcina, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Węgierska Górka (kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej; cmentarz parafialny, grób ks. kanonika Jana Bryndzy) – 1972.
 37. Cisiec, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Węgierska Górka (kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego, kościół tzw. jednej doby [z powodu represji komunistycznych władz, mieszkańcy zbudowali świątynię w ciągu 24 godzin]) – 1958, 1972.
 38. Czaniec k/Kęt, woj. śląskie, pow. bielski, gm. Porąbka (wieś rodzina Wojtyłów, miejsce urodzenia Bartłomieja Wojtyły [prapradziadka papieża], Franciszka Wojtyły [pradziadka papieża] i Macieja Wojtyły [dziadka papieża]; kościół św. Bartłomieja; cmentarz, obelisk z drzewem genealogicznym rodu Wojtyłów) – 1950, 4.07.1952, 15.07.1960, 17.04.1968.
 39. Czerna, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice (Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”, sanktuarium MB Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego, klasztor Karmelitów Bosych, kościół św. Eliasza; muzeum św. Rafała Kalinowskiego) – 22.08.1965.
 40. Czernica, woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Brusy (kapliczka upamiętniająca udział ks. Karola Wojtyły w spływie kajakowym rzeką Brdą).
 41. Czerwińsk n/Wisłą, woj. mazowieckie, pow. płoński (sanktuarium MB Pocieszenia – Pani Mazowsza, klasztor kk. Salezjanów, bazylika Zwiastowania NMP z obrazem MB Czerwińskiej, koronowanym przez kard. Stefana Wyszyńskiego; kard. Karol Wojtyła przewodniczył uroczystościom z okazji I rocznicy koronacji obrazu, Muzeum kard. Augusta Hlonda) – 1971.
 42. Częstochowa (stolica metropolii i archidiecezji częstochowskiej; kościół i klasztor obronny zakonu oo. Paulinów na Jasnej Górze – sanktuarium maryjne, główny ośrodek kultu maryjnego w Polsce, bazylika Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia NMP; kaplica NMP z cudownym obrazem MB Częstochowskiej; muzeum 600-lecia cudownej ikony z darami Jana Pawła II; droga krzyżowa; Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II, pomnik rodziców Karola Wojtyły; Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej; al. NMP; rezydencja abpa metropolity częstochowskiego; pl. Daszyńskiego; kościół św. Zygmunta [najstarsza Parafia w Częstochowie]; pl. Jana Pawła II; archikatedra Świętej Rodziny) – I pielgrzymka 3-6.06.1979, II pielgrzymka 19.06.1983, III pielgrzymka 12-13.06.1987, IV pielgrzymka 15-16.08.1991, VI pielgrzymka 4.06.1997, VII pielgrzymka 17.06.1999.
 43. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie (sanktuarium MB Anielskiej, bazylika z figurą MB z Dzieciątkiem, koronowaną przez kard. Stefana Wyszyńskiego i metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę; sanktuarium św. Antoniego z Padwy, kościół oo. Franciszkanów p.w. Narodzenia NMP i św. Antoniego Padewskiego) – 19.05.1968.
 44. Desznica, woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Nowy Żmigród (d. wieś łemkowska nad potokiem Ryj; cerkiew p.w. św. Dymitra [ob. kościół parafialny], w której ks. Karol Wojtyła sprawował Najświętszą Ofiarę) – 6-7.09.1952.
 45. Dębica, woj. podkarpackie (kościół klasztorny MB Anielskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek) – 30.07.1972.
 46. Dębowiec, woj. podkarpackie, pow. jasielski (kościół kk. Saletynów, na skwerku pod krzyżem – tablica upamiętniająca uroczystości jubileuszowe 125-lecia zjawienia MB w La Salette, 120-lecia zgromadzenia zakonnego oraz 70-lecia przybycia Saletynów do Polski, w których uczestniczyli Stefan kard. Wyszyński prymas Polski oraz Karol kard. Wojtyła) – 17.09.1972.
 47. Dobczyce, woj. małopolskie, pow. myślenicki (Stare Miasto, Góra Zamkowa, ruiny zamku królewskiego, tablica upamiętniająca pobyt kard. Karola Wojtyły; kaplica zamkowa z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego; kościół św. Jana Chrzciciela; kościół MB Wspomożenia Wiernych;) – 11.12.1977.
 48. Dobra, woj. małopolskie, pow. limanowski (kościół św. Szymona i św. Judy Tadeusza, na plebani muzeum parafialne [filia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie]; kard. Karol Wojtyła odpoczywał tu podczas odwiedzin przyjaciół przebywających z dziećmi na letnisku) – 08.1971.
 49. Drohiczyn, woj. podlaskie, pow. siemiatycki (stolica diecezji drohiczyńskiej; katedra Św. Trójcy; zespół klasztorny ss. Benedyktynek; kościół Wszystkich Świętych; klasztor Jezuitów [ob. siedziba Kurii Biskupiej]; Wyższe Seminarium Duchowne; Muzeum Diecezjalne; udział kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. abp Karola Wojtyły w uroczystościach milenijnych) – 1966, VII pielgrzymka 10.06.1999.
 50. Dukla, woj. podkarpackie, pow. krośnieński (sanktuarium św. Jana z Dukli, klasztor i kościół oo. Bernardynów, grób św. Jana z Dukli; Krzyż Pojednania) – VI pielgrzymka 9.06.1997.
 51. Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki (rynek; kościół par. śś. Piotra i Pawła z oryginalną amboną w kształcie wieloryba, Park Zdrojowy; kościół pomocniczy Najświętszego Serca Pana Jezusa [tzw. kościół zdrojowy]; schronisko PTTK „Pod Muflonem”) – 4-5.07.1955.
 52. Dziekanowice, woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Dobczyce (sanktuarium Macierzyństwa NMP; metropolita krakowski abp Karol Wojtyła poświęcił nową świątynię, do której przeniesiono Słynący Łaskami Wizerunek MB Dziekanowskiej; „stary” kościół par. św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny, drewniana dzwonnica; kard. Karol Wojtyła przewodniczył pogrzebowi ks. kanonika Józefa Pędziwiatra) – 24.09.1966, 22.03.1977.
 53. Elbląg (stolica diecezji elbląskiej; katedra św. Mikołaja; Wzgórze św. Anny w Parku Romualda Traugutta – krzyż papieski) – VII pielgrzymka 6.06.1999.
 54. Ełk, woj. warmińsko-mazurskie (stolica diecezji ełckiej; katedra św. Wojciecha z figurą MB Fatimskiej, koronowaną przez Jana Pawła II 13 maja 1994 r. w Olsztynie; osiedle Jeziorna, plac Jana Pawła II) – VII pielgrzymka 8.06.1999.
 55. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski (Wzgórze Katedralne: bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła, Wieża Kopernika, 6 kanonii zewnętrznych, d. Pałac Biskupi, Muzeum Mikołaja Kopernika) – 19.06.1966, 17.06.1973.
 56. Gaszowice, woj. śląskie, pow. rybnicki (kościół Opatrzności Bożej; ks. bp Karol Wojtyła odwiedził tutejszego proboszcza i odprawił tu mszę świętą) – 26.06.1962.
 57. Gdańsk (stolica metropolii i archidiecezji gdańskiej; Stare Miasto; Ratusz Głównego Miasta; bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP; Pomnik Poległych Stoczniowców – Ofiar Grudnia 1970) – III Pielgrzymka 12.06.1987, VII pielgrzymka 5.06.1999.
 58. Gdańsk-Matemblewo (sanktuarium MB Brzemiennej z kaplicą na leśnym wzgórzu; Kalwaria Matemblewska, zbudowana z figur pochodzących z Ołtarza Papieskiego usytuowanego na sopockim hipodromie podczas pielgrzymki w 1999 r.; kościół par. NMP Matki Kościoła; Diecezjalny Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła II) – VII pielgrzymka 5.06.1999.
 59. Gdańsk-Oliwa (bazylika archikatedralna Trójcy Św., NMP i św. Bernarda; kaplica ss. Bernardynek; Szafarnia – Kuria Archidiecezji Gdańskiej, Gdańskie Seminarium Duchowne w pocysterskim opactwie; Międzynarodowe Centrum Ekumeniczne w dawnej rezydencji letniej patrycjuszy gdańskich [Dwór II – Quellbrunn] przy ul. Polanki 124, prowadzone przez ss. Brygidki) – 1975, III Pielgrzymka 12.06.1987, VII pielgrzymka 5.06.1999.
 60. Gdańsk-Rębiechowo (Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy) – III pielgrzymka 12.06.1987, VII pielgrzymka 5.06.1999.
 61. Gdańsk-Westerplatte (półwysep nad Zatoką Gdańską – spotkanie z młodzieżą; Pomnik Bohaterów Obrony Westerplatte) – III pielgrzymka 11.06.1987.
 62. Gdańsk-Zaspa (kościół Opatrzności Bożej na Placu III Tysiąclecia).
 63. Gdynia, woj. pomorskie, Trójmiasto (kościół MB Bolesnej; kościół NMP; pomnik Pamięci Ofiar Grudnia 1970; Skwer Tadeusza Kościuszki) – III pielgrzymka 11.06.1987.
 64. Gębarzewo, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Czerniejewo (błonia, poligon) – I Pielgrzymka 3.06.1979.
 65. Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński (sanktuarium maryjne, bazylika Narodzenia NMP z obrazem MB Gietrzwałdzkiej koronowanym przez kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyłę, Kaplica Objawień; Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II) – 10.09.1967, 11.09.1977.
 66. Gliwice, woj. śląskie (stolica diecezji gliwickiej; lotnisko Aeroklubu Gliwickiego) – VII pielgrzymka 17.06.1999.
 67. Gniewoszów, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Międzylesie (kościół filialny św. Michała) – 5.07.1955.
 68. Gniezno (stolica metropolii i archidiecezji gnieźnieńskiej; Wzgórze Lecha, bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, konfesja św. Wojciecha; kolegiata św. Jerzego; Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej; Pałac Arcybiskupi; Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne; kościół św. Michała Archanioła; pomnik św. Wojciecha – ul. Chrobrego; rynek; sanktuarium MB Pocieszenia – Pani Gniezna, kościół Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego oo. Franciszkanów z obrazem MB, koronowanym przez Jana Pawła II; Muzeum Początków Państwa Polskiego) – I pielgrzymka 3.06.1979, VI pielgrzymka 3.06.1997.
 69. Gorczyca, woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Płaska (kaplica Miłosierdzia Bożego, Dom Katechetyczny im. Jana Pawła II) – VII pielgrzymka 9.06.1999.
 70. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie (katedra p.w. Wniebowzięcia NMP, grób bp Wilhelma Pluty; kościół Pierwszych Męczenników Polskich; kościół p.w. Chrystusa Króla; udział abp Karola Wojtyły w uroczystościach milenijnych) – 6.11.1966, 27.09.1972, 26.12.1973, VI pielgrzymka 2.06.1997.
 71. Gostyń, woj. wielkopolskie (kościół farny św. Małgorzaty; sanktuarium MB Róży Duchownej, klasztor kk. Filipinów, bazylika MB Świętogórskiej na Świętej Górze z obrazem MB z Dzieciątkiem i kwiatem róży w dłoni, uroczystościom 50-lecia koronacji obrazu przewodniczył kard. Karol Wojtyła; rynek, tablica pamiątkowa) – 25.06.1978.
 72. Gowidlino, woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Sierakowice (jez. Gowidlińskie, kościół par. Niepokalanego Poczęcia NMP) – 20.07.1964.
 73. Góra Św. Anny, woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Leśnica (klasztor i kościół św. Anny oo. Franciszkanów; kaplice kalwaryjne) – II pielgrzymka 21.06.1983.
 74. Grodzisko k/Wadowic, woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gm. Zator (kaplica MB Częstochowskiej; kapliczka na wzgórzu, przy której bp. Karol Wojtyła odprawił mszę świętą).
 75. Harbutowice, woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Sułkowice (kościół par. Najświętszego Imienia Maryi i św. Michała Archanioła z obrazem MB Harbutowickiej; udział kard. Karola Wojtyły w uroczystościach Nawiedzenia MB Jasnogórskiej) – 6-7.09.1968.
 76. Harkabuz, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Raba Wyżna (kościół MB Nieustającej Pomocy) – 06.1970, 1977.
 77. Imielin, woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński (kościół par. MB Szkaplerznej; podczas mszy prymicyjnej, odprawionej przez ks. Arnolda Szułę, kazanie wygłosił ówczesny wykładowca Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, ks. Karol Wojtyła) – 1.05.1957.
 78. Inwałd, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Andrychów (kościół par. Narodzenia NMP z obrazem MB Inwałdzkiej, podarowanym przez o. Augustyna Kordeckiego [późniejszego przeora na Jasnej Górze]; Park Miniatur „Świat Marzeń”).
 79. Jarosław, woj. podkarpackie (sanktuarium MB Bolesnej, klasztor i bazylika oo. Dominikanów; kolegiata Bożego Ciała, tablice pamiątkowe z 1971 i 2001 r.; udział kard. Karola Wojtyły w zakończeniu peregrynacji Jasnogórskiej Pani w Diecezji Przemyskiej) – 11.07.1971, 13.06.1976.
 80. Jaśliska, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Dukla (klasztor ss. Sercanek; kościół par. św. Katarzyny z obrazem MB Królowej Nieba i Ziemi) – 1957.
 81. Jaworzno, woj. śląskie (sanktuarium MB Nieustającej Pomocy; kościół par. z obrazem MB z Dzieciątkiem, koronowanym przez Jana Pawła II w Sosnowcu; kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny z obrazem MB Passawskiej i największym w Europie witrażem; kościół par. św. Jana Kantego w Niedzieliskach; ks. kard. Karol Wojtyła, udzielił tu sakramentu bierzmowania) – 1967.
 82. Jejkowice, woj. śląskie, pow. rybnicki (kościół par. MB Szkaplerznej i św. Piusa X, w którym kard. Karol Wojtyła odprawił mszę świętą) – 10.06.1974.
 83. Jelenia Góra, woj. dolnośląskie (ratusz; mury obronne z kaplicą św. Anny; kościół św. Erazma i Pankracego; kościół Podwyższenia Krzyża Świętego; cerkiew św. Piotra i Pawła) – 3.09.1956.
 84. Jelenia Góra-Sobieszów (kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa; kościół par. św. Marcina; Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego; zamek Chojnik, tablica upamiętniająca pobyt ks. Karola Wojtyły w Karkonoszach) – 1-2.09.1956.
 85. Jeleśnia, woj. śląskie, pow. żywiecki (kościół par. św. Wojciecha, kaplica z kamienną figurą Chrystusa upadającego pod krzyżem; ks. Karol Wojtyła przybył tu z pierwszą, po otrzymaniu godności kardynała, wizytą duszpasterską) – 07.1967.
 86. Jezierzyce [Gizerek], woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Iława (początek szlaku kajakowego im. Jana Pawła II; kapliczka z tablicą upamiętniającą pobyt ks. bp Karola Wojtyły) – 1959, 28.07.1973.
 87. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie (archiopactwo Cystersów, kościół klasztorny oo. Cystersów – częste wizyty Karola Wojtyły jako księdza, biskupa i kardynała, podczas których modlił się przy sarkofagu bł. bp krakowskiego Wincentego Kadłubka).
 88. Jodłówka, woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Pruchnik (sanktuarium MB Pocieszenia; koronacja obrazu MB przez ks. kard. Karola Wojtyłę; po zuchwałej kradzieży koron, rekoronacja obrazu przez Jana Pawła II 2.06.1991 r.) – 31.08.1975.
 89. Jordanów, woj. małopolskie, pow. suski (kościół p.w. Przenajświętszej Trójcy z obrazem MB Trudnego Zawierzenia, konsekrowany przez ks. kard. Karola Wojtyłę) – 7.06.1972.
 90. Kalisz, woj. wielkopolskie (stolica diecezji kaliskiej; plac Kilińskiego; sanktuarium św. Józefa i św. Piotra z Alkantary, kolegiata Wniebowzięcia NMP [kościół św. Józefa]; katedra św. Mikołaja biskupa) – VI pielgrzymka 4.06.1997.
 91. Kalwaria Pacławska, woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Fredropol (na wzgórzu [465 m n.p.m.] sanktuarium Męki Pańskiej i MB Kalwaryjskiej, klasztor i kościół oo. Franciszkanów p.w. Znalezienia Krzyża Świętego) – 13.08.1968.
 92. Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, pow. wadowicki (sanktuarium pasyjno-maryjne, bazylika MB Anielskiej, tablica pamiątkowa; klasztor oo. Bernardynów, Plac Rajski; 42 kościółki i kaplice [tzw. dróżki kalwaryjskie] – zespół odpustowy Fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO; kościół par. św. Józefa) – I pielgrzymka 7.06.1979, VIII pielgrzymka 19.08.2002.
 93. Kamienna Góra, woj. dolnośląskie (kościół par. śś. Piotra i Pawła; kościół poewangelicki [jeden z „Kościołów Łaski” zbudowany przez protestantów na mocy układu w Altranstadt], ob. kościół rzymsko-katolicki p.w. MB Różańcowej) – 09.1956.
 94. Karpacz, woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski (kościół Nawiedzenie NMP; kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa; kościół ewangelicki [tzw. „Świątynia Wang”], Muzeum Sportu i Turystyki) – 09.1956.
 95. Kartuzy, woj. pomorskie (kościół Kartuzji Kaszubskiej, kolegiata Wniebowzięcia NMP, Park Jana Pawła II) – 1953.
 96. Kasina Wielka, woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Mszana Dolna (drewniany kościół par. św. Marii Magdaleny) – 06.1953.
 97. Kasinka Mała, woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Mszana Dolna (kościół par. Nawiedzenia NMP) – 19.02.1956, 1960, 1962.
 98. Katowice (stolica metropolii i archidiecezji katowickiej; archikatedra Chrystusa Króla, tablica pamiątkowa; drewniany kościół przeniesiony z Syryni; lotnisko Muchowiec) – II pielgrzymka 20.06.1983.
 99. Kielce (stolica diecezji kieleckiej; Pałac Biskupów Krakowskich – obecnie Muzeum Narodowe; bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP z obrazem MB Łaskawej, koronowanym przez Jana Pawła II; klasztor i kościół oo. Bernardynów św. Karola Boromeusza na Karczówce) – IV pielgrzymka 3.06.1991.
 100. Klikuszowa, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Nowy Targ (kościół par. św. Marcina) – 11.11.1967, 19-21.05.1969.
 101. Komańcza, woj. podkarpackie, pow. sanocki (klasztor ss. Nazaretanek, kaplica klasztorna, izba pamięci; pomnik prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, kościół par. św. Józefa; cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej [Pokrow]; cerkiew grekokatolicka Orędownictwa Matki Bożej) – 1952, 9-10.08.1953, 1956, 1957, 1960.
 102. Koszalin (stolica diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej; kościół Ducha Świętego; bazylika katedralna NMP; kaplica św. Gertrudy; kościół, dawniej Cysterek, następnie kościół zamkowy, obecnie cerkiew prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy; Góra Chełmska [Góra Krzyżanka] 137 m n.p.m., kaplica NMP Trzykroć Przedziwnej; wieża widokowa – 31,5 m) – IV pielgrzymka 1-2.06.1991.
 103. Kozy, woj. śląskie, pow. bielski (kościół śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; kapliczka św. Jana Nepomucena) – wycieczka akademicka 06.1925.
 104. Kraków (stolica metropolii i archidiecezji krakowskiej; najbogatsze w zabytki i muzea miasto w Polsce; wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO; Stare Miasto; Rynek Główny, ratusz, tablica pamiątkowa; Sukiennice; kościół św. Wojciecha; Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP; bazylika oo. Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu; kościoły: św. Anny; św. Floriana; św. Mikołaja; św. Szczepana; ss. Felicjanek Niepokalanego Serca NMP; ss. Norbertanek św. Salwatora; ss. Sercanek SSJ; sanktuarium Matki Wolności, kościół ss. Prezentek śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty z obrazem Świętojańskiej MB od Wykupu Niewolników, koronowanym przez abp Karola Wojtyłę; oo. Salezjanów św. Stanisława Kostki na Dębnikach, tablica pamiątkowa; Bożego Ciała na Kazimierzu; jezuicki śś. Piotra i Pawła; oo. Franciszkanów św. Franciszka; oo. Bernardynów św. Bernardyna ze Sieny; oo. Dominikanów św. Trójcy; oo. Kamedułów Wniebowzięcia MB na Bielanach; oo. Karmelitów Nawiedzenia NMP na Piasku, grób Brata Alberta; oo. Paulinów śś. Michała Archanioła i Stanisława BM na Skałce, tablica pamiątkowa; opactwo Benedyktynów w Tyńcu; oo. Salwatorianów Boskiego Zbawiciela na Zakrzówku; św. królowej Jadwigi; MB Nieustającej Pomocy w Podgórzu; Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, cela św. Jana z Kęt; Collegium Novum UJ, Instytut Polonistyki UJ; Zamek Królewski na Wawelu, bazylika archikatedralna śś. Stanisława BM i Wacława na Wawelu z Kaplicą Zygmuntowską i kryptą św. Leonarda; Muzeum Archidiecezjalne kard. Karola Wojtyły; Pałac Arcybiskupów Krakowskich; Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej; Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej; Pomnik Grunwaldzki na placu Jana Matejki; dom w parafii św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1, gdzie w latach 1949-51 mieszkał ks. dr Karol Wojtyła, tablica pamiątkowa z popiersiem; Kamienica Dziekańska przy ul. Kanonicznej 21, gdzie ks. bp Karol Wojtyła mieszkał w latach 1958-1967 [obecnie Muzeum Archidiecezji Krakowskiej im. kard. Karola Wojtyły]; dom Jana Tyranowskiego przy ul. Różanej 11, gdzie spotykali się członkowie Żywego Różańca, do kręgu których należał Karol Wojtyła; dom przy ul. Komorowskiego 7, gdzie 22.08.1941 r. odbyło się spotkanie założycielskie zespołu tajnego Teatru Rapsodycznego dr Mieczysława Kotlarczyka z udziałem Karola Wojtyły; dom przy ul. Tynieckiej 10, gdzie w latach 1938-44 mieszkał Karol Wojtyła; dom przy ul. Szwedzkiej 12, gdzie Karol Wojtyła przebywał kilka tygodni po potrąceniu przez ciężarówkę niemiecką 29 lutego 1944 r.; Centrum Resurrectionis kk. Zmartwychwstańców, kopiec Jana Pawła II; tzw. Stara Synagoga na Kazimierzu [obecnie oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Muzeum Judaistyczne]; synagoga Tempel – jedyna na świecie synagoga Izraelitów reformowanych; synagoga Remuh przy ul. Szerokiej, gdzie 28.02.1969 r. ks. kard. Karol Wojtyła spotkał się ze Wspólnotą Żydowską, cmentarz Remuh [stary cmentarz żydowski]; Instytut Jana Pawła II; Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II; Dziecięcy Szpital Kliniczny Collegium Medicum UJ; Filharmonia, gdzie 15.10.1938 r. Karol Wojtyła recytował swoje utwory poetyckie w ówczesnej Sali Błękitnej Domu Katolickiego; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, figura św. Barbary patronki górników; Akademia Ekonomiczna; stadion MKS Cracovia SSA – ul. Kałuży 1; Błonia, pomnik-głaz Jana Pawła II [podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny, z powodu choroby, papież nie odprawił mszy świętej; mszę celebrował w zastępstwie kard. Angelo Sodano, papieską homilię odczytał kard. Franciszek Macharski]; Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach) – l. 1938-78, I pielgrzymka 6-10.06.1979, II pielgrzymka 21-23.06.1983, III pielgrzymka 10.06.1987, IV pielgrzymka 13-14,16.08.1991, VI pielgrzymka 7-10.06.1997, VII pielgrzymka 14-17.06.1999, VIII pielgrzymka 16-19.08.2002.
 105. Kraków-Borek Fałęcki (kościół MB Zwycięskiej; d. Fabryka Chemiczna „Solvay” [obecnie centrum handlowe] przy ul. Zakopiańskiej 62, gdzie w latach 1940-44 pracował Karol Wojtyła – tablica pamiątkowa).
 106. Kraków-Łagiewniki (kościół Miłosierdzia Bożego – sanktuarium św. Faustyny Kowalskiej) – VIII pielgrzymka 17.08.2002.
 107. Kraków-Mistrzejowice (kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego) – II pielgrzymka 22.06.1983.
 108. Kraków-Nowa Huta (opactwo Cystersów w Mogile, bazylika MB Wniebowziętej i św. Wacława, sanktuarium Krzyża Świętego; kościół św. Bartłomieja [w tym kościele 26.03.1978 r. kard. Karol Wojtyła odprawił ostatnią w Polsce Rezurekcję]; kościół Królowej Pokoju „Arka” w Bieńczycach; stadion KS „Hutnik” – miejsce lądowania papieskiego helikoptera;) – I pielgrzymka 9.06.1979.
 109. Kraków-Rakowice (kościół p.w. Najświętszego Imienia Maryi, poświęcony przez kard. Karola Wojtyłę; Cmentarz Rakowicki – miejsce spoczynku rodziców i brata Karola Wojtyły; Kaplica Zmartwychwstania Pańskiego) – 1971.
 110. Krosno, woj. podkarpackie (fara; kościół śś. Piotra i Jana z Dukli; Krzyż Papieski na ul. Bieszczadzkiej) – VI pielgrzymka 10.06.1997.
 111. Krościenko n/Dunajcem, woj. małopolskie, pow. nowotarski (Kopia Górka, Centrum Ruchu Światło-Życie [ruch oazowy]; kaplica Chrystusa Sługi poświęcona 6.06.1976 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przez metropolitę krakowskiego ks. kard. Karol Wojtyłę; kościół par. Wszystkich Świętych; kościół Dobrego Pasterza [miejsce spoczynku sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela „Oazy”]; kaplica św. Rocha; kaplica św. Kingi nad Dunajcem) – 11.06.1973, 6.06.1976.
 112. Krzeszów, woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski, gm. Kamienna Góra (zespół opactwa cysterskiego, Dom Opata, sanktuarium MB Łaskawej – Królowej Sudetów, bazylika Wniebowzięcia NMP z obrazem MB Łaskawej, koronowanym przez Jana Pawła II 2.06.1997 r. w Legnicy podczas VI pielgrzymki do Polski [najstarszy tablicowy obraz maryjny w Polsce z poł. XIII w.]; kościół św. Józefa; Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich; kaplica św. Marii Magdaleny; kalwaria) – 09.1956.
 113. Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki (klasztor Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służebniczek NMP; kościół św. Bartłomieja Apostoła, Kaplica Czaszek, tablica pamiątkowa, szopka w Czermnej; piesza wędrówka po Ziemi Kłodzkiej) – 2.07.1955, 15.04.1974.
 114. Lanckorona, woj. małopolskie, pow. wadowicki (kościół par. św. Jana Chrzciciela, ruiny zamku na Lanckorońskiej Górze – ulubione miejsce spacerów ks. Karola Wojtyły, Pensjonat „Tadeusz”, gdzie mieszkał i jadał przyszły papież).
 115. Lednica [jez. Lednickie k/Gniezna], woj. wielkopolskie (Lednicki Park Krajobrazowy; Pola Lednickie, Brama-Ryba i Droga III Tysiąclecia; Muzeum – Dom Jana Pawła II).
 116. Legnica (stolica diecezji legnickiej; katedra śś. Apostołów Piotra i Pawła; kościół św. Jana, Mauzoleum Piastów; lotnisko) – VI pielgrzymka 2.06.1997.
 117. Leszczewo, woj. podlaskim, pow. suwalski (wieś nad jez. Wigry; dom państwa Bożeny i Stanisława Milewskich) – VII pielgrzymka 8-10.06.1999.
 118. Leśna, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Lipowa (kościół św. Michała Archanioła; tablica upamiętniająca pobyt bp Karola Wojtyły) – 24.05.1959, 13.06.1965.
 119. Lewiczyn, woj mazowieckie, pow. grójecki, gm. Belsk Duży (sanktuarium MB Pocieszycielki Strapionych – Pani Ziemi Grójeckiej, kościół św. Wojciecha z obrazem MB z Dzieciątkiem, koronowanym przez kard. Stefana Wyszyńskiego i metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę) – 10.08.1975.
 120. Leżajsk, woj. podkarpackie (sanktuarium MB Pocieszenia, klasztor oo. Bernardynów, bazylika Zwiastowania NMP) – wizyta abp krakowskiego Karola Wojtyły 28.05.1965.
 121. Lgota, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Trzebinia (kościół p.w. Chrystusa Króla; ks. kard. Karol Wojtyła poświęcił tabernakulum w starej kaplicy) – 18.11.1973, 25.08.1975.
 122. Libiąż, woj. małopolskie, pow. chrzanowski (kościół polskokatolicki p.w. MB Nieustającej Pomocy, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego; ks. kard. Karol Wojtyła poświęcił dwa dzwony sprowadzone do świątyni) – 14.11.1971.
 123. Licheń Stary, woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Ślesin (sanktuarium maryjne kk. Marianów, bazylika MB Bolesnej Królowej Polski [decyzją Episkopatu Polski świątynia jest wotum Kościoła Katolickiego w Polsce na III tysiąclecie]; golgota z drogą krzyżową i kaplicami, kaplica Św. Krzyża; kościół par. św. Doroty) – VII pielgrzymka 7-8.06.1999.
 124. Limanowa, woj. małopolskie (rynek; Kaplica Łask; sanktuarium maryjne, bazylika MB Bolesnej z figurą Piety Limanowskiej koronowaną przez abp Karola Wojtyłę) – 11.09.1966, 8.12.1967, VII pielgrzymka 16.06.1999.
 125. Lipnica Mała, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Jabłonka (kościół św. Stefana) – 11.06.1974, 14-15.06.1977.
 126. Lipnica Murowana, woj. małopolskie, pow. bocheński (rynek, kolumna ze stułą bł. Szymona, sanktuarium bł. Szymona z Lipnicy oraz sióstr Ledóchowskich, drewniany kościół św. Leonarda wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, kościół par. św. Andrzeja Apostoła z figurą MB z Dzieciątkiem [tzw. „Madonna Lipnicka”], rzeźby bł. Szymona i sióstr Ledóchowskich; udział ks. kard. Karola Wojtyły w uroczystościach pobeatyfikacyjnych ku czci bł. Marii Teresy Ledóchowskiej zw. „Matką Afryki”) – 16.05.1976.
 127. Lipnica Wielka, woj. małopolskie, pow. nowotarski (kościół par. św. Łukasza Ewangelisty, figura św. Jana Nepomucena; udział kard. Karola Wojtyły w uroczystościach Roku Świętego) – 23.06.1974.
 128. Lubaczów, woj. podkarpackie (od 1945 r. ośrodek administracji apostolskiej – pozostałość archidiecezji lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego; sanktuarium MB Łaskawej; konkatedra św. Jakuba; stadion, kamienny głaz „Opoka”, krzyż) – IV Pielgrzymka 2-3.06.1991.
 129. Lubatowa, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Iwonicz-Zdrój (kościół par. św. Stanisława BM; ks. Karol Wojtyła odprawił tu mszę świętą) – 1952, 11-12.08.1953.
 130. Lubień, woj. małopolskie, pow. myślenicki (kościół św. Jana Chrzciciela [pierwszy konsekrowany przez metropolitę krakowskiego abp Karola Wojtyłę]; figura papieża w Gimnazjum im. Jana Pawła II) – 01.05.1955, 1960.
 131. Lublin (stolica metropolii i archidiecezji lubelskiej; sanktuarium MB Płaczącej, archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty; bazylika oo. Dominikanów św. Stanisława BM; klasztor ss. Urszulanek; Zamek Królewski z Kaplicą Zamkową Św. Trójcy; Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II; kościół Św. Rodziny i kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu w dzielnicy Czuby; Państwowe Muzeum na Majdanku) – III pielgrzymka 9.06.1987.
 132. Lubomierz, woj. dolnośląskie, pow. lwówecki (zespół klasztorny ss. Benedyktynek, kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa; kościół Św. Krzyża; kościół cmentarny św. Anny) – 09.1956.
 133. Luboń, woj. wielkopolskie, pow. poznański (kościół św. Jana Bosko; sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa, krypta z grobem bł. Edmunda Bojanowskiego – założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, tablica upamiętniająca pobyt kard. Karola Wojtyły; teren byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie z II wojny światowej [1943-1945] z pomnikiem „Nigdy wojny”) – 5.09.1972.
 134. Ludźmierz, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Nowy Targ (najstarsza wieś na Podhalu; ośrodek pielgrzymkowy; sanktuarium MB Królowej Podhala; bazylika Wniebowzięcia NMP; Ogród Różańcowy) – 15.08.1963, VI pielgrzymka 7.06.1997.
 135. Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie (kościół par. Wniebowzięcia NMP; klasztor i kościół św. Franciszka z Asyżu oo. Franciszkanów) – 09.1956.
 136. Łapanów, woj. małopolskie, pow. bocheński (kościół par. św. Bartłomieja).
 137. Łękawica, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Stryszów (kościół par. św. Józefa; Gimnazjum im. Jana Pawła II; wizytacja parafii przez kard. Karola Wojtyłę) – 1972.
 138. Łomża (stolica diecezji łomżyńskiej; sanktuarium MB Łomżyńskiej, katedra św. Michała Archanioła z obrazem MB Pięknej Miłości, koronowanym przez Jana Pawła II; kościół Miłosierdzia Bożego; Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II) – IV pielgrzymka 5.06.1991.
 139. Łowicz, woj. łódzkie (stolica diecezji łowickiej; rynek; bazylika katedralna NMP; Wyższe Seminarium Duchowne NMP Niepokalanej) – VII pielgrzymka 14.06.1999.
 140. Łódź (stolica metropolii i archidiecezji łódzkiej; bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki; pałac biskupów łódzkich; kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa oo. Jezuitów; kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko; Mauzoleum na Radogoszczu; Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex”; dawne zakłady „Alba”, gdzie papież postanowił porozmawiać z witającymi go mieszkańcami i wysiadł z samochodu; stadion Klubu Sportowego „Włókniarz”) – 10-13.04.1960, 13.01.1967, 10-11.06.1967, 12-13.05.1969, 13.12.1970, 15.12.1974, III pielgrzymka 13.06.1987.
 141. Łódź-Lublinek (Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta – d. Port Lotniczy Łódź-Lublinek) – III Pielgrzymka 13.06.1987.
 142. Łubowo, woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki, gm. Borne Sulinowo (kościół Wniebowzięcia NMP, tablica upamiętniająca pobyt Karola Wojtyły) – 1961.
 143. Maków Podhalański, woj. małopolskie, pow. suski (sanktuarium maryjne; kościół par. Przemienienia Pańskiego z obrazem MB Opiekunki Rodzin, koronowanym przez Jana Pawła II 10.06.1979 r. na krakowskich Błoniach; wizytacja kanoniczna parafii przez kard. Karola Wojtyłę) – 13.12.1959, 11.12.1966, 14-21.05.1971, 11.08.1974.
 144. Marcyporęba, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnica (drewniany kościół par. św. Marcina z ołtarzem soborowym, poświęconym przez kard. Karola Wojtyłę; kaplica z posągiem Chrystusa upadającego pod krzyżem) – 10-11.11.1968, 1977.
 145. Maruszyna, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Szaflary (kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, pamiątkowy obelisk; w drodze z Zakopanego do Ludźmierza Ojciec Święty Jan Paweł II zatrzymał się na skrzyżowaniu i pobłogosławił zgromadzonych tam wiernych) – 7.06.1997.
 146. Masłów k/Kielc („Lotnisko Kielce” Sp. z o.o.) – IV pielgrzymka 3.06.1991.
 147. Mętków, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Babice (drewniany kościół p.w. MB Częstochowskiej, przeniesiony w 1972 r. z Niegowici k/Gdowa, konsekrowany przez ks. kard. Karola Wojtyłe; głaz z pamiątkową tablicą) – 1.05.1974.
 148. Michałowice, woj. małopolskie, pow. krakowski (kościół par. NMP Królowej Korony Polskiej, poświęcony przez bp Karola Wojtyłę) – 8.09.1963.
 149. Miechów, woj. małopolskie (sanktuarium Grobu Bożego, bazylika z kopią Całunu Turyńskiego, klasztor, kaplica Grobu Chrystusa [kopia Kaplicy Grobu Bożego w Jerozolimie], tablica pamiątkowa, zamek generałów zakonu).
 150. Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie, pow. krośnieński (zespół kościelno-klasztorny oo. Michalitów, grób bł. Bronisława Markiewicza – założyciela Zgromadzenia Michalitów; kościół par.) – 3.08.1967, 10.06.1997.
 151. Międzygórze, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Bystrzyca Kłodzka (kościół p.w. Św. Krzyża; kościół św. Józefa – msza pontyfikalna podczas Dolnośląskich Dni Maryjnych) – 7.07.1955.
 152. Międzylesie, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki (kościół Bożego Ciała) – 6.07.1955.
 153. Mikaszówka, woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Płaska (kościół św. Marii Magdaleny, cmentarz, tablica upamiętniająca pobyt Jana Pawła II) – 1961, 1969.
 154. Miłomłyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki (śluza – kamień upamiętniający pobyt bpa Karola Wojtyły na Ziemi Mazurskiej podczas spływu Kanałem Elbląskim) – 1959.
 155. Młynki, woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Lubichowo (pole biwakowe nad Wdą – głaz upamiętniający udział ks. Karola Wojtyły w spływie kajakowym) – 21.07.1956.
 156. Mszana Dolna, woj. małopolskie, pow. limanowski (stolica górali Zagórzan; kościół par. św. Michała Archanioła) – 08.1963.
 157. Mucharz, woj. małopolskie, pow. wadowicki (kościół par. św. Wojciecha; pierwsza wizytacja ks. bp Karola Wojtyły; cmentarz; ks. kard. Karol Wojtyła przewodniczył pogrzebowi ks. prałata Józefa Motyki) – 15-18.05.1959, 1968.
 158. Myślachowice, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Trzebinia (kościół NMP Królowej Polski; ks. kard. Karol Wojtyła poświęcił kamień węgielny pod świątynię) – 2.07.1975.
 159. Myślenice, woj. małopolskie (sanktuarium MB Myślenickiej, kościół par. Narodzenia NMP z obrazem Myślenickiej Pani, koronowanym przez kard. Karola Wojtyłę) – 24.08.1969.
 160. Nałęczów, woj. lubelskie, pow. puławski (kościół par. św. Jana Chrzciciela; kościół rektoralny św. Karola Boromeusza; dom zakonny Salwatorianów; Park Zdrojowy, kamień papieski z tablicą upamiętniającą pobyt ks. kard. Karola Wojtyły) – 1968, 1969, 1976.
 161. Niegowić, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów (pierwsza parafia, w której posługę pełnił ks. Karol Wojtyła; kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, replika grobu Jana Pawła II; Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II; Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły).
 162. Niepokalanów [w. Paprotnia], woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Teresin (jeden z największych na świecie zespołów klasztornych założony przez św. Maksymiliana Marię Kolbego; klasztor oo. Franciszkanów; sanktuarium maryjne, bazylika MB Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana Kolbe) – II pielgrzymka 18.06.1983.
 163. Niepołomice, woj. małopolskie, pow. wielicki (kościół p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników z kaplicą św. Karola Boromeusza; Zamek Królewski).
 164. Nowa Brda, woj. zachodniopomorskie, pow. człuchowski, gm. Przechlewo (krzyż i obelisk upamiętniający udział ks. Karola Wojtyły w spływie kajakowym Brdą) – 23.08.1953.
 165. Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie (sanktuarium MB Łąkowskiej z figurą MB z Dzieciątkiem, bazylika św. Tomasza Apostoła; w drodze na uroczystości w Gietrzwałdzie zatrzymuje się tu na nocleg kard. Karol Wojtyła) – 7/8.09.1967.
 166. Nowy Sącz, woj. małopolskie (bazylika kolegiacka św. Małgorzaty; Kalwaria na Chruślicach).
 167. Nowy Targ, woj. małopolskie (rynek, ratusz – tablica pamiątkowa; kościół św. Katarzyny; drewniany kościół cmentarny; Muzeum Podhalańskie) – I pielgrzymka 9.06.1979.
 168. Ochotnica Dolna, woj. małopolskie, pow. nowotarski (kościół par. pw. Znalezienia Krzyża Świętego; głaz-pomnik upamiętniający turystyczne wędrowanie ks. Karola Wojtyły po okolicznych górach) – 1955, 1972.
 169. Ochotnica Górna, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Ochotnica Dolna (d. dom Janczury w przysiółku Skałka, tablica pamiątkowa upamiętniająca pobyt kard. Karola Wojtyły na zimowisku; kościół par. Wniebowzięcia NMP) – styczeń/luty 1955.
 170. Okulice, woj małopolskie, pow. bocheński, gm. Rzezawa (sanktuarium MB Okulickiej, kościół Narodzenia NMP) – 1.07.1963.
 171. Olkusz, woj. małopolskie (kościół św. Andrzeja Apostoła, tablica upamiętniająca udział metropolity krakowskiego Karola kard. Wojtyły w uroczystościach jubileuszu 200-lecia kanonizacji św. Jana Kantego oraz peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej) – 22.10.1967, 13.10.1973.
 172. Olsztyn (stolica metropolii i archidiecezji warmińskiej; Stare Miasto; bazylika katedralna św. Jakuba; kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa; kościół św. Józefa; Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Redykajnach; stadion OKS 1945 [d. OKS „Stomil”]; Park Kusocińskiego, krzyż papieski) – 18-19.06.1966, 25.06.1977, 15.09.1978, IV pielgrzymka 5-6.06.1991.
 173. Ołtarzew, woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni (Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów) – 4-6.11.1975.
 174. Opole (stolica diecezji opolskiej; bazylika katedralna Podwyższenia Krzyża Św. z obrazem MB, koronowanym przez Jana Pawła II 21.06.1983 r. na Górze Św. Anny).
 175. Orawka, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Jabłonka (drewniany kościół św. Jana Chrzciciela; udział ks. Karola Wojtyły w uroczystościach milenijnych oraz uroczystościach Roku Świętego) – 1966, 1974, 1976.
 176. Osieczany, woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Myślenice (kościół św. Wojciecha BM, plac pod budowę starego kościoła poświęcił metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła) – 29.01.1978.
 177. Oświęcim, woj. małopolskie (kościoły: parafialny i podominikański z kaplicą św. Jacka; Auschwitz-Birkenau, w l. 1940-45 największy hitlerowski obóz koncentracyjny i zagłady, uznany za Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów, a w 1979 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO – Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka; cela śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego) – 2.11.1967, I pielgrzymka 8.06.1979.
 178. Pelplin, woj. pomorskie, tczewski (stolica diecezji pelplińskiej; opactwo Cystersów, katedra Wniebowzięcia NMP; Muzeum Diecezjalne [jedyny w Polsce egzemplarz 2. tom. Biblii Gutenberga]; Wyższe Seminarium Duchowne; Park Jana Pawła II; Góra Papieska: pamiątkowy podświetlany krzyż, droga krzyżowa) – VII pielgrzymka 6.06.1999.
 179. Piaseczno, woj. pomorskie pow. tczewski, gm. Gniew (sanktuarium MB Piaseckiej – Królowej Pomorza i Matki Jedności z cudowną figurą Madonny z Dzieciątkiem, którą koronował kard. Karol Wojtyła) – 8.09.1968.
 180. Piekary Śląskie, woj. śląskie (sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, bazylika NMP i św. Bartłomieja Apostoła; kościół Przemienienia Pańskiego; wzgórze Cerkwica Kalwaria).
 181. Pierzchów, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów (Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego; kopiec i pomnik gen. Jana Henryka Dąbrowskiego).
 182. Pisarzowice, woj. śląskie, pow. bielski, gm. Wilamowice (kościół par. św. Marcina; krzyż kamienny obok starej plebani z figurami Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty oraz św. Magdaleny; ks. kard. Karol Wojtyła poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła, później poświęcił krzyż na wieżę oraz dokonał konsekracji kościoła i podarował tabernakulum) - 1968, 1970, 1973.
 183. Płaza, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Chrzanów (kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego; wizytacja kanoniczna parafii ks. kard. Karola Wojtyły) – 5-7.04.1975.
 184. Płock (stolica diecezji płockiej; bazylika katedralna NMP Mazowieckiej Czczonej w Tajemnicy Wniebowzięcia [pierwszy renesansowy kościół w Polsce] na Ostrowie Tumskim, sanktuarium Bożego Miłosierdzia; kościół św. Michała i kolegium Jezuitów; Dom Biskupi; kościół św. Benedykta i plebania w Radziwiu; z okazji 800-lecia parafii kazanie w świątyni wygłosił kard. Karol Wojtyła; stadion Wisły Płock SSA im. Kazimierza Górskiego) – 1964, 1966, IV pielgrzymka 7.06.1991.
 185. Podłęże, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Niepołomice (kościół NMP Królowej Polski, konsekrowany przez ks. bp Karola Wojtyłę) – 1964, 19.08.1968.
 186. Podszkle, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Czarny Dunajec (kościół św. Rozalii; wizytacja duszpasterska kard. Karola Wojtyły) – 1976.
 187. Podwilk, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Jabłonka (kościół św. Marcina; kapliczka św. Anny) – 06.1970.
 188. Polanka Wielka, woj. małopolskie, pow. oświęcimski (drewniany kościół św. Mikołaja; kościół Niepokalanego Serca NMP, Dom Charytatywny im. Jana Pawła II) – 18.05.1974, 11.06.1975.
 189. Ponikiew, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Wadowice (kościół par. św. Aleksego).
 190. Poręba Żegoty, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Alwernia (kościół św. Marcina i św. Małgorzaty; wizytacja kanoniczna parafii ks. kard. Karola Wojtyły) – 28.11.1968, 13-14.05.1977.
 191. Poznań (stolica metropolii i archidiecezji poznańskiej; bazylika archikatedralna śś. Apostołów Piotra i Pawła; kolegiata NMP; plac Adama Mickiewicza, tablica pamiątkowa; Park Kultury; Akademia Muzyczna; Pomnik Ofiar Czerwca 1956 roku) – II pielgrzymka 20.06.1983, VI pielgrzymka 3.06.1997.
 192. Przeczyca, woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Brzostek (sanktuarium MB Przecyckiej, kościół par. NMP Wniebowziętej z figurą MB z Dzieciątkiem, koronowanym przez kard. Karola Wojtyłę) – 24.08.1975.
 193. Przemyśl (stolica metropolii i archidiecezji przemyskiej; archikatedra Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela; archikatedra greckokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego, grób św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa; Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II) – 1966, IV pielgrzymka 2.06.1991.
 194. Przytkowice, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska (drewniany kościół par. św. Katarzyny i Św. Trójcy) – 1955.
 195. Psary, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Trzebinia (kościół Świętego Krzyża; wizytacja kanoniczna parafii ks. kard. Karola Wojtyły) – 31.10-1.11.1973.
 196. Pszów, woj. śląskie, pow. wodzisławski (sanktuarium MB Uśmiechniętej, bazylika Narodzenia NMP z obrazem MB Pszowskiej, tablica upamiętniająca wizytę ks. kard. Karola Wojtyły) – 1968.
 197. Raba Wyżna, woj. małopolskie, pow. nowotarski (miejscowość rodzinna metropolity krakowskiego – kard. Stanisława Dziwisza, który od 1967 r. był nieodłącznym towarzyszem, przyjacielem i współpracownikiem kard. Karola Wojtyły, a następnie osobistym sekretarzem Ojca Świętego; bywali tu razem i dla relaksu wędrowali po okolicy; kościół par. św. Stanisława BM z wizerunkiem MB Rabiańskiej; Krzyż Milenijny na Rabskiej Górze; w 2002 r. z inicjatywy Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz władz gminy zostały wytyczone i oznakowane Papieskie Ścieżki Spacerowe, upamiętniające te wycieczki).
 198. Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, pow. nowotarski „Miasto Dzieci Świata” (kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus; kościół par. św. Marii Magdaleny [ob. siedziba Muzeum im. Władysława Orkana]; „Biały Dworek” przy ul. Orkana, tablica pamiątkowa; Muzeum Orderu Uśmiechu; pomnik Świętego Mikołaja) – 1953-58, 1960.
 199. Raciborowice, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Michałowice (kościół św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy; w latach okupacji kleryk Karol Wojtyła, wysyłany przez abp krakowskiego Adama Sapiehę do ówczesnego proboszcza ks. Józefa Jamroza, trzykrotnie spędzał tu wakacje).
 200. Radków, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki (kościół św. Doroty) – 3.07.1955.
 201. Radlin, woj. śląskie, pow. wodzisławski (kościół Wniebowzięcia NMP, tablica upamiętniająca nawiedzenie świątyni przez abp Karola Wojtyłę) – 1965.
 202. Radocza, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Tomice (drewniany kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego; ks. bp Karol Wojtyła wizytował parafię i udzielił sakramentu bierzmowania) – 1959.
 203. Radom (stolica diecezji radomskiej; kościół św. Jana; Wyższe Seminarium Duchowne; pomnik Ofiar 1976; lotnisko na Sadkowie) – IV pielgrzymka 4.06.1991.
 204. Radziszów, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Skawina (kościół par. św. Wawrzyńca i św. Katarzyny z obrazem MB Hallerowskiej; cmentarz parafialny z grobem rodzinnym Hallerów [pogrzeb Anny – siostry gen. Józefa Hallera prowadził 9.04.1969 r. ks. kard. Józef Wojtyła]; tablica pamiątkowa przy starym kościółku) – 5-6.1960, 27.05.1961, 4.11.1968, 9.04.1969, VIII pielgrzymka 19.08.2002.
 205. Radzymin, woj. mazowieckie, pow. wołomiński (kościół Przemienienia Pańskiego; cmentarz żołnierzy poległych na wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.) – VII pielgrzymka 13.06.1999.
 206. Rajcza, woj. śląskie, pow. żywiecki (sanktuarium MB Kazimierzowskiej, kościół św. Wawrzyńca i św. Kazimierza, krzyż milenijny poświęcony przez kard. Karola Wojtyłę) – 25.11.1966, 06.07.1969.
 207. Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie, pow. chełmski (Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, około 20 tys. eksponatów, w tym: książki, medale, monety, zdjęcia, znaczki).
 208. Roczyny, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Andrychów (kościół par. pod wezwaniem św. Urbana oraz NMP Wspomożenia Wiernych; kard. Karol Wojtyła wmurował kamień węgielny pod budowę tej świątyni) – 17.09.1978.
 209. Rokiciny Podhalańskie, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Raba Wyżna (kościół Miłosierdzia Bożego, klasztor ss. Urszulanek [d. dwór]; częstym gościem bywał tu kard. Karol Wojtyła, o czym informuje tablica przy wejściu).
 210. Rudawka Rymanowska, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Rymanów (ulubiona przez ks. kard. Karola Wojtyłę miejscowość wypoczynkowa; w latach 70. XX w. spędzał tu kilkakrotnie wakacje pod namiotem, z grupą przyjaciół, odprawiając mszę świętą pod gołym niebem; tutaj otrzymał telegram o śmierci papieża Pawła VI, stąd pojechał na konklawe, a 70 dni później został papieżem) – 1952, 1953, 1957.
 211. Rybnik, woj. śląskie (kościół MB Bolesnej [tzw. „Stary Kościół”]; dom Morgałów w dzielnicy Stodoły, d. zamieszkiwany przez nauczycielkę Stefanię Wojtyłę – ciotkę ks. Karola, w którym kilkakrotnie bywał późniejszy papież, tablica pamiątkowa; Rybnickie Trasy Rowerowe – Szlak im. Jana Pawła II) – 1948.
 212. Rychwałd, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Gilowice (sanktuarium MB – Pani Ziemi Żywieckiej, kościół św. Mikołaja i MB Szkaplerznej oo. Franciszkanów) – 18.07.1965.
 213. Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Rymanów (park zdrojowy, kościół św. Stanisława BM [d. kaplica zdrojowa]; ks. Karol Wojtyła odprawił tu mszę świętą) – 1952, 1953, 1957.
 214. Rzeszów (stolica diecezji rzeszowskiej; błonia, katedra Najświętszego Serca Pana Jezusa; kościół p.w. Chrystusa Króla) – IV pielgrzymka 2.06.1991.
 215. Rzyki, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Andrychów (kościół par. św. Jakuba i MB Pocieszenia).
 216. Sandomierz (stolica diecezji sandomierskiej; Stare Miasto; bazylika katedralna Narodzenia NMP; Pałac Biskupi; kościół św. Michała; Collegium Gostomianum [d. gimnazjum jezuickie], Plac Papieski; most na Wiśle) – VII pielgrzymka 12.06.1999.
 217. Sanok, woj. podkarpackie (zespół klasztorny i kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oo. Franciszkanów) – 1.04.1966.
 218. Sejny, woj podlaskie (sanktuarium MB od Trójcy Świętej, klasztor oo. Dominikanów, bazylika Nawiedzenia NMP z figurą MB z Dzieciątkiem, koronowaną przez kard. Stefana Wyszyńskiego i metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę) – 7.09.1975.
 219. Sękowa, woj. małopolskie, pow. gorlicki (zabytkowy kościółek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO, gdzie wielokrotnie przebywał w młodości Karol Wojtyła).
 220. Sianowo, woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Kartuzy (sanktuarium MB Królowej Kaszub, kościół Narodzenia NMP).
 221. Sidzina, woj. małopolskie, pow. suski, gm. Bystra-Sidzina (kościół św. Mikołaja – abp krakowski Karol Wojtyła przybył na odpust i odprawił mszę świętą) – 16.07.1966.
 222. Siedlce (stolica diecezji siedleckiej; katedra Niepokalanego Poczęcia NMP; Plac Jana Pawła II w centrum miasta; Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II, Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II) – VII pielgrzymka 10.06.1999.
 223. Siekierczyna, woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Limanowa (wieś rodzinna amerykańskiego kardynała polskiego pochodzenia Jana Króla; kościół MB Łaskawej; kard. Karol Wojtyła odprawił tu ingres kardynalski Jana Króla, który nie otrzymał zezwolenia od władz PRL na wjazd do Polski; ponownie przybył helikopterem już z kard. Janem Królem) – 8.12.1967, 1973.
 224. Skawica, woj. małopolskie, pow. suski, gm. Zawoja (kościół MB Częstochowskiej; tablica upamiętniająca rozpoczętą tutaj ostatnią górską wycieczkę ks. kard. Karola Wojtyły); początek Szlaku ks. kard. Karola Wojtyły, biegnącego do schroniska PTTK na Hali Krupowej) – 9.09.1978.
 225. Skawina, woj. małopolskie, pow. krakowski (kościół Miłosierdzia Bożego; Wzgórze Miłosierdzia; Dom Pielgrzyma) – VIII pielgrzymka 19.08.2002.
 226. Skoczów, woj. śląskie, pow. cieszyński (Wzgórze „Kaplicówka”; ewangelicko-augsburski kościół p.w. Świętej Trójcy; kaplica św. Jana Sarkandra; obelisk upamiętniający wizytę papieża Jana Pawła II; stadion KS „Beskid”) – V pielgrzymka 22.05.1995.
 227. Skomielna Czarna, woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Tokarnia (sanktuarium MB z Kołomyii, kościół Nawiedzenia NMP z obrazem MB Kołomyjskiej; poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ówczesny sufragan archidiecezji krakowskiej ks. bp Karol Wojtyła) – 12.10.1958.
 228. Słupsk, woj. pomorskie (Park Kultury i Wypoczynku – kamienny obelisk z tablicą upamiętniającą udział ks. Karola Wojtyły w spływie kajakowym w 1964 r.).
 229. Sopot, woj. pomorskie, Trójmiasto (kościół Zesłania Ducha Świętego; Hipodrom, Krzyż Papieski) – VII pielgrzymka 5.06.1999.
 230. Sosnowiec, woj. śląskie (stolica diecezji sosnowieckiej; bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP; kościół św. Floriana, tablica upamiętniająca przejazd przez parafię Ojca Świętego Jana Pawła II; kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa; Plac Papieski na terenie parafii NMP Różańcowej; Centrum Pediatrii w Klimontowie im. Jana Pawła II; udział prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i metropolity krakowskiego abp Karola Wojtyły w obchodach Milenium Chrztu Polski dla Zagłębia) – 20-21.05.1967, VII pielgrzymka 14.06.1999.
 231. Spytkowice, woj. małopolskie, pow. wadowicki (kościół par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z obrazem MB Spytkowickiej Uzdrowicielki Chorych, dom ss. Sercanek [d. wikarówka]; ks. Karol Wojtyła nocował tu w drodze do Wadowic, a w świątyni odprawił mszę świętą) – 1948.
 232. Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Stoszowice (kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła, tablica pamiątkowa; Twierdza Srebrnogórska, Fort Donżon; piesza wędrówka ks. Karola Wojtyły po Ziemi Kłodzkiej) – 15-16.08.1956.
 233. Staniątki, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Niepołomice (pierwszy na ziemiach polskich klasztor ss. Benedyktynek, kościół NMP i św. Wojciecha z obrazem MB Bolesnej).
 234. Stara Błotnica, woj. mazowieckie, pow. białobrzeski (sanktuarium MB Pocieszenia – Pani Ziemi Radomskiej, kościół Narodzenia NMP z cudownym obrazem MB Błotnickiej, koronowanym przez kard. Karola Wojtyłę) – 21.08.1977.
 235. Stara Wieś, woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Brzozów (sanktuarium MB Miłosierdzia, bazylika Wniebowzięcia NMP, klasztor oo. Jezuitów) – 1974, 1978.
 236. Stare Bogaczowice, woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski (kościół par. św. Józefa Oblubieńca NMP; udział bp Karola Wojtyły w rekolekcjach i naradzie duszpasterzy akademickich z całej Polski) – 2.10.1958.
 237. Stary Sącz, woj. małopolskie, pow. nowosądecki (błonia, ołtarz papieski; klasztor ss. Klarysek, kapliczka bł. Kingi; kościół śś. Piotra i Pawła).
 238. Stary Wielisław, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko (sanktuarium MB Bolesnej, kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej; kaplica i mauzoleum księcia Jana Ziębickiego) – 4.09.1957, 1959.
 239. Strumiany, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Wieliczka (kościół Niepokalanego Serca NMP; ks. bp Karol Wojtyła przybył na zgliszcza spalonego kościoła, aby pocieszyć parafian) – 5.06.1969.
 240. Stryszawa, woj. małopolskie, pow. suski (kościół par. św. Anny; klasztor ss. Zmartwychwstanek na Siwcówce; ulubione miejsce wypoczynku prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, którego odwiedzał tu przyszły papież Karol Wojtyła; tzw. „Kapelanówka” [ob. Izba Pamięci Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego]; kaplica, figury przydrożne Chrystusa Frasobliwego i Chrystusa Nazaretańskiego).
 241. Stryszów, woj. małopolskie, pow. wadowicki (kościół par. św. Jana Kantego; wizytacja parafii przez kard. Karola Wojtyłę).
 242. Strzegom, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki (klasztor ss. Klarysek fundacji bł. Kingi z kościołem, Dom Kapelana; kościół śś. Piotra i Pawła) – VII pielgrzymka 16.06.1999.
 243. Studzianna, woj. łódzkie, pow. opoczyński, gm. Poświętne (sanktuarium Świętej Rodziny, klasztor kk. Filipinów, bazylika śś. Filipa Neri i Jana Chrzciciela z obrazem Św. Rodziny z Nazaretu koronowanym przez kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyłę) – 18.08.1968.
 244. Suchedniów, woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski (kościół św. Andrzeja Apostoła).
 245. Sułkowice, woj. małopolskie, pow. myślenicki (kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z dzwonem „Karol” poświęconym przez kard. Karola Wojtyłę; Technikum Mechaniczne im. Karola Wojtyły).
 246. Swarzewo, woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Puck (sanktuarium MB Królowej Polskiego Morza, kościół Narodzenia NMP).
 247. Szaflary, woj. małopolskie, pow. nowotarski (kościół św. Andrzeja Apostoła, wieża z dzwonami „Andrzej i Paweł” oraz „Królowa Podhala”, poświęconymi przez ks. bp Karola Wojtyłę) – 30.11.1964.
 248. Szczawa, woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Kamienica (drewniany kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, związany z tradycją walk AK w Gorcach; ks. Karol Wojtyła bywał tu turystycznie i jako duszpasterz).
 249. Szczecin (stolica metropolii i archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej; bazylika archikatedralna św. Jakuba Apostoła; sanktuarium Pani Fatimskiej Słonecznej Królowej z figurą MB Fatimskiej, koronowaną przez Jana Pawła II; kościół p.w. Królowej Korony Polskiej w parafii Świętej Rodziny [perła architektury modernistycznej]; Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Papieża Pawła VI; Jasne Błonia im. Jana Pawła II) – 15.06.1959, 27-28.09.1972, 7-8.09.1974, III pielgrzymka 11.06.1987.
 250. Szczepanów, woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko (sanktuarium św. Stanisława BM, bazylika św. Stanisława BM, Długoszowy kościół św. Marii Magdaleny – udział ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. kard. Karola Wojtyły w ogólnopolskich uroczystościach ku czci św. Stanisława w diecezji tarnowskiej) – 7.05.1978.
 251. Śleszowice, woj. małopolskie, pow. suski, gm. Zembrzyce (kościół MB Częstochowskiej, tablica pamiątkowa przy kapliczce; ks. bp Karol Wojtyła spotkał się tu z wiernymi na Nabożeństwie Majowym) – 17.05.1959.
 252. Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie (kolegiata Wniebowzięcia NMP, tablica upamiętniająca wizytę kard. Karola Wojtyły) – 30.06.1968.
 253. Świdnica, woj. dolnośląskie (stolica diecezji świdnickiej; bazylika śś. Stanisława i Wacława – Plac Jana Pawła II) – 09.1956.
 254. Świebodzice, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki (kościół par. śś. Piotra i Pawła; kościół par. św. Mikołaja, kościół par. św. Franciszka z Asyżu) – 09.1956.
 255. Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, pow. lubański (kościół św. Józefa) – 09.1956.
 256. Święta Lipka, woj. warmińsko-mazurskie, pow. Kętrzyński, gm. Reszel (sanktuarium maryjne, bazylika Nawiedzenia NMP kk. Jezuitów [perła baroku] z obrazem Matki Jedności Chrześcijan, koronowanym przez kard. Stefana Wyszyńskiego, a sumę celebrował kard. Karol Wojtyła) – 11.08.1968.
 257. Targanice, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Andrychów (udział gimnazjalisty Karola Wojtyły w ćwiczeniach Przysposobienia Wojskowego; kościół par. Nawiedzenia NMP) – 1937.
 258. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie (dzielnica Wielowieś, gdzie usytuowane było papieskie lądowisko podczas wizyty Jana Pawła II w Sandomierzu) – VII pielgrzymka 12.06.1999.
 259. Tarnów, woj. małopolskie (stolica diecezji tarnowskiej; sanktuarium MB Bolesnej, bazylika katedralna Narodzenia NMP; zespół kanonii, m. in. tzw. Dom Mikołajewski [ob. Muzeum Diecezjalne]; kościół par. bł. Karoliny Kózka) – III Pielgrzymka 9-10.06.1987.
 260. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie (sanktuarium MB Szkaplerznej, drewniany kościół par. Zwiastowania NMP [jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa drewnianego w Polsce]; kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa; udział prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły w peregrynacji obrazu MB) – 7.08.1971.
 261. Toporzysko, woj. małopolskie, pow. suski, gm. Jordanów (kościół NMP Matki Kościoła; kapliczka i droga krzyżowa „Dróżkami sł. Bożego Jerzego Ciesielskiego” [przyjaciela Karola Wojtyły] na Polance Harcerskiej) – 1966-69.
 262. Toruń (stolica diecezji toruńskiej; Stare Miasto; katedra śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty; kościół Bożego Miłosierdzia; Drzewo Życia; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; lotnisko Aeroklubu Pomorskiego) – VII pielgrzymka 7.06.1999.
 263. Trzciana, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Dukla (Wzgórze Zaśpit [d. zw. Korodół], Pustelnia Św. Jana – miejsce odosobnienia św. Jana z Dukli, kaplica, drewniany dom rekolekcyjny [tzw. Chata Pustelnika], Grota św. Jana z Dukli ze źródełkiem, kapliczki Drogi Krzyżowej z „M” – z konstrukcją z ołtarza papieskiego) – 8.09.1952.
 264. Trzebinia, woj. małopolskie, pow. chrzanowski (sanktuarium MB Fatimskiej, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa; pierwsza wizytacja duszpasterska ks. bp Karola Wojtyły na Ziemi Chrzanowskiej; Dom Rekolekcyjny kk. Salwatorianów [Karol Wojtyła uczestniczył po maturze w rekolekcjach zamkniętych]; kościół Niepokalanego Serca NMP w Sierszy; stary drewniany kościół [rozebrany podczas prac przy budowie nowej świątyni] poświęcił ks. kard. Karol Wojtyła; kościół św. Barbary w Krystynowie; wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez ks. kard. Karola Wojtyłę, który udzielił również sakramentu bierzmowania dla młodzieży) – 19.11.1958, 1967, 16.03.1968, 29.08.1971, 9-12.12.1973.
 265. Trzebnica, woj. dolnośląskie (międzynarodowe sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej [Patronki dnia wyboru Polaka na Stolicę Piotrową] kk. Salwatorianów, klasztor, bazylika św. Jadwigi i św. Bartłomieja, kaplica św. Jana z symbolicznym grobem św. Jadwigi, kaplica św. Jadwigi z sarkofagiem i posągiem świętej, krypta św. Bartłomieja; lapidarium i muzeum; kalwaria, kopia groty z Lourdes) – 29-31.08.1965, 16.10.1966, 15.10.1967, 1-2.05.1974.
 266. Tylmanowa, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Ochotnica Dolna (drewniany kościół św. Mikołaja; kalwaria na skalistym wzniesieniu Baszta; kard. Karol Wojtyła bywał tu na spotkaniach oazowych przy ognisku) – 16.08.1972.
 267. Tymbark, woj. małopolskie, pow. limanowski (kościół par. Narodzenia NMP i figura św. Floriana; ks. Karol Wojtyła z grupą przyjaciół wyruszył stąd na wycieczkę narciarską przez Łopień, Mogielicę, Rzeki, Kudłoń do Koniny) – 02.1954.
 268. Ujsoły, woj. śląskie, pow. żywiecki (kościół par. św. Józefa Robotnika, organistówka, kapliczka przydrożna) – 1958, 18-19.01.1970.
 269. Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki (stacja kolejowa; sanktuarium MB Bieszczadzkiej kk. Michalitów w Jasieniu, kościół par. Wniebowzięcia NMP; kard. Karol Wojtyła intronizował tu obraz MB Rudeckiej, znany jako obraz Królowej Bieszczadzkiej) – 3.08.1953, 7.07.1968.
 270. Wadowice, woj. małopolskie (miasto rodzinne Karola Wojtyły; Rynek [obecnie Plac Jana Pawła II]; bazylika Ofiarowania NMP z obrazem MB Nieustającej Pomocy, koronowanym przez Jana Pawła II [miejsce chrztu, I Komunii Świętej i bierzmowania Karola Wojtyły]; Dom rodzinny Karola Wojtyły przy ul. Kościelnej 7 [obecnie Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II]; budynek Urzędu Miejskiego [w latach międzywojennych Męska Szkoła Powszechna im. Marcina Wadowity, do której w latach 1926-1930 uczęszczał Karol Wojtyła]; Liceum im. Marcina Wadowity [d. Państwowe Gimnazjum Śląskie], gdzie Karol Wojtyła pobierał naukę w latach 1930-1938; papieska cukiernia przy Rynku 15, gdzie mieścił się zakład Karola Hagenhubera, wiedeńskiego cukiernika i wytwórcy słynnych „papieskich kremówek”, na które Karol Wojtyła chodził po maturze; Muzeum Miejskie [dawna jadłodajnia, gdzie stołował się Karol Wojtyła z ojcem po śmierci matki]; sanktuarium św. Józefa, klasztor oo. Karmelitów Bosych „Na Górce”, gdzie Karol Wojtyła przyjął Szkaplerz; Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity [d. budynek TG „Sokół”, gdzie Karol Wojtyła chodził na zajęcia sportowe i teatralne]; Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 10, gdzie do 1939 r. stała synagoga, w której młody Karol Wojtyła wraz ze swym żydowskim przyjacielem Jerzym Klugerem uczestniczył w koncercie pieśni religijnych Mosze Kusewickiego ze sławnej dynastii kantorów synagogalnych; klasztor oo. Pallotynów – Collegium Marianum, Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II; kościół św. Piotra Apostoła z figurą MB Fatimskiej, koronowaną przez Jana Pawła II – wotum wdzięczności Bogu za wybór papieża Polaka i ocalenie z zamachu, wieża z dzwonami: „Św. Piotr”, „Jan Paweł I”, „Jan Paweł II”) – I pielgrzymka 7.06.1979, V pielgrzymka 14.08.1991, VII pielgrzymka 16.06.1999.
 271. Szlak Karola Wojtyły, na którym specjalnymi tablicami oznaczono miejsca w Wadowicach związane z młodością papieża Jana Pawła II.
 272. Wałbrzych, woj. dolnośląskie (sanktuarium MB Bolesnej, kościół par. Aniołów Stróżów, ewangelicko-augsburski kościół Zbawiciela) – 09.1956.
 273. Wałbrzych-Podzamcze (sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego; kościół par. Podwyższenia Krzyża Świętego z relikwiami przekazanymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II).
 274. Wałcz, woj. zachodniopomorskie (klasztor Braci Mniejszych Kapucynów; kościół św. Antoniego Padewskiego; kościół św. Mikołaja; Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie n/jez. Raduń; tablica zwana popularnie „plackiem” nad jez. Krępsko – usytuowana dokładnie w miejscu w którym „Wujek” odprawiał mszę na ułożonym do góry dnem kajaku, krzyż zrobiony był z dwóch związanych wioseł. Jest to zapewne pierwszy na świecie pomnik Jana Pawła II).
 275. Wambierzyce [tzw. Śląska Jerozolima], woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Radków (sanktuarium MB Królowej Rodzin, bazylika Narodzenia NMP kk. Jezuitów z figurką MB z Dzieciątkiem; kalwaria z 74 kaplicami; św. Wilgefortis – kobieta na krzyżu; ruchoma szopka) – 3-4.07.1955.
 276. Warszawa (stolica Polski, stolica metropolii i archidiecezji warszawskiej; Stare i Nowe Miasto; Zamek Królewski; bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela, grób sł. Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego; klasztor Jezuitów i sanktuarium MB Łaskawej Patronki Warszawy; klasztor i kościół św. Marcina oo. Augustianów – ob. ss. Franciszkanek służebniczek krzyża; kościół Narodzenia NMP; klasztor oo. Bernardynów z kościołem św. Anny – akademicki; kościół oo. Kapucynów – urna z sercem Jana III Sobieskiego; cerkiew grekokatolicka Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata BM oo. Bazylianów [konkatedra Archieparchii przemysko-warszawskiej]; Pałac Prymasowski; kościół MB Królowej Polski – Katedra Polowa WP; kościół Środowisk Twórczych św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła; kościół ss. Wizytek Opieki św. Józefa, pomnik Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego; bazylika Św. Krzyża; kościół św. Stanisława Kostki, grobowiec-mauzoleum sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki; kościół Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim; kościół Najświętszego Zbawiciela, kaplica MB Częstochowskiej z obrazem Matki Zbawiciela, koronowanym przez Jana Pawła II; kościół MB Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce – Kaplica PTTK; ewangelicki kościół Przenajświętszej Trójcy; Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie; Pałac Prezydencki; plac marszałka Józefa Piłsudskiego*, Grób Nieznanego Żołnierza pod arkadami dawnego Pałacu Saskiego; Teatr Wielki – Opera Narodowa; nowa Biblioteka Uniwersytecka; Nuncjatura Apostolska; Pomnik Sybiraków; Pomnik Bohaterów Getta; Umschlagplatz – miejsce związane z holokaustem w getcie warszawskim, pomnik upamiętniający deportację Żydów z warszawskiego getta do obozów zagłady; Muzeum Więzienia Pawiak; Belweder; gmach Sejmu RP; Pomnik Armii Krajowej; Park Agrykola; gmach dawnego Banku Polskiego i Giełdy [ob. siedziba Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich]; Plac Defilad, Pałac Kultury i Nauki; Stadion Dziesięciolecia; Międzynarodowy Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina na Okęciu) – I pielgrzymka 2-3.06.1979, II pielgrzymka 16-18.06.1983, III pielgrzymka 8,13-14.06.1987, IV pielgrzymka 8-9.06.1991, VII pielgrzymka 12-14.06.1999. *Tu padło słynne wezwanie: „Niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze ziemi, Tej ziemi”. Wezwanie, po którym dzieje Polski zasadniczo się odmieniły. Na tym placu mieszkańcy stolicy spontanicznie żegnali Jana Pawła II, kiedy od nas odszedł. Na tym placu stanie wkrótce pomnik Papieża Polaka.
  *Tu padło słynne wezwanie: „Niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze ziemi, Tej ziemi”. Wezwanie, po którym dzieje Polski zasadniczo się odmieniły. Na tym placu mieszkańcy stolicy spontanicznie żegnali Jana Pawła II, kiedy od nas odszedł. Na tym placu stanie wkrótce pomnik Papieża Polaka.
 277. Warszawa-Wola (siedziba Konferencji Episkopatu Polski) – III pielgrzymka 14.06.1987.
 278. Warszawa-Praga (stolica diecezji warszawsko-praskiej; bazylika katedralna św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła; bazylika Najświętszego Serca Jezusowego) – IV pielgrzymka 8.06.1991, VII pielgrzymka 13.06.1999.
 279. Wejherowo, woj. pomorskie (Kalwaria Wejherowska, 10 kaplic kalwaryjskich, kościół Trzech Krzyży – XII stacja Drogi Krzyżowej) – 15.06.1953.
 280. Węgierska Górka, woj. śląskie, pow. żywiecki (kościół Przemienienia Pańskiego; początek Pasterskiego Szlaku Papieskiego w Beskidzie Żywieckim; skwer im. Jana Pawła II; pamiątkowy obelisk, na którym odtworzono oryginalny wpis z księgi pamiątkowej schroniska na Hali Lipowskiej; Dom Instytutu Terezjańskiego) – 1958, 1972, 1978.
 281. Węglówka, woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Wiśniowa (powstał tu jeden z pierwszych ośrodków ruchu oazowego w archidiecezji krakowskiej, odwiedzany często przez bpa Karola Wojtyłę; kościół par. MB Nieustającej Pomocy, kościół filialny MB Anielskiej na „Ślósarzówce”).
 282. Wiatowice k/Gdowa, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów (Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki).
 283. Wieliczka, woj. małopolskie (kościół Stygmatów św. Franciszka z Asyżu z obrazem MB Łaskawej; klasztor oo. Franciszkanów-Reformatów, Kopalnia Soli; Muzeum Żup Krakowskich; kaplica św. Kingi – pierwszy na świecie pomnik Jana Pawła II wykuty w soli; Aleja Jana Pawła II; kościół MB Nieustającej Pomocy na os. Krzyszkowice) – 04.1970.
 284. Wieluń, woj łódzkie (sanktuarium MB Pocieszenia – Pani Ziemi Wieluńskiej, bazylika Bożego Ciała z obrazem MB z Dzieciątkiem, koronowanym przez kard. Stefana Wyszyńskiego i metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę) – 5.06.1971.
 285. Wieprz, woj. małopolskie, pow. wadowicki (kościół par. Wszystkich Świętych; muzeum parafialne).
 286. Wigry, woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Suwałki (Wigierski Park Narodowy; klasztor Kamedułów z kościołem i eremami nad jez. Wigry; Kanał Augustowski) – VII pielgrzymka 8-10.06.1999.
 287. Wilkowice, woj. śląskie, pow. bielski (kościół par. św. Michała Archanioła; abp Karol Wojtyła wizytował parafię i udzielił sakramentu bierzmowania) – 4-7.05.1964.
 288. Wiślica, woj. świętokrzyskie, pow. buski (sanktuarium MB Łokietkowej, kolegiata Narodzenia NMP z płaskorzeźbą MB z Dzieciątkiem, koronowanej przez kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyłę) – 17.07.1966.
 289. Wiśniowa, woj. małopolskie, pow. myślenicki (drewniany kościół par. św. Marcina bp) – 26-28.09.1970.
 290. Witanowice, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Tomice (kościół par. św. Mikołaja; kard. Karol Wojtyła poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła) – 11.09.1959, 14.04.1968.
 291. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (stolica diecezji włocławskiej; katedra MB Wniebowziętej, lotnisko aeroklubu) – IV pielgrzymka 6-7.06.1991.
 292. Wodzisław Śląski-Kokoszyce, woj. śląskie (kaplica św. Jana Nepomucena; park im. Jana Pawła II, pałac [ob. Dom Rekolekcyjny], tablica pamiątkowa; ks. kard. Karol Wojtyła przewodniczył odbywającemu się tu posiedzeniu Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski) – 1966, 17-18.06.1968.
 293. Wola Filipowska, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice (kościół par. św. Maksymiliana Marii Kolbe i Królowej Polski – tablica upamiętniająca uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego przez kard. Karola Wojtyłę) – 14.08.1977.
 294. Wrociszew, woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Warka (kościół św. Małgorzaty DM; cmentarz parafialny, grób rodziny Wyszyńskich przy kaplicy cmentarnej – miejsce wiecznego spoczynku Stanisława Wyszyńskiego [ojca Prymasa Tysiąclecia]; w pogrzebie uczestniczył kard. Karol Wojtyła) – 18.02.1970.
 295. Wrocław (stolica metropolii i archidiecezji wrocławskiej; Stare i Nowe Miasto: ratusz; kościół garnizonowy św. Elżbiety; Ostrów Tumski, sanktuarium MB Adorującej, archikatedra św. Jana Chrzciciela z obrazem MB Sobieskiego [obraz Sobieskiego jako Mater Adorans], koronowanym przez Jana Pawła II; sanktuarium MB Zwycięskiej, zespół klasztorny oo. Augustianów, kościół NMP na Piasku z obrazem MB Mariampolskiej [udział abp Karola Wojtyły w uroczystej intronizacji obrazu]; klasztor oo. Dominikanów i kościół św. Wojciecha, grób bł. Czesława, refektarz; kościół św. Wincentego; kościół św. Jadwigi Śląskiej, tablica pamiątkowa; kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego [poświęcony przez Jana Pawła II, który odwiedził świątynię w drodze na 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny]; Hala Ludowa [Hala Stulecia]; Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne; Panorama Racławicka; Orbis Hotel Wrocław; hipodrom; Międzynarodowy Port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika) – 2.09.1965, 15.10.1966, 13-14.03.1974, II pielgrzymka 21.06.1983, VI pielgrzymka 31.05-1.06.1997.
 296. Wysoka, woj. małopolskie, pow. suski, gm. Jordanów (rodzinna miejscowość legendarnego pierwszego zakopiańskiego proboszcza – ks. Józefa Stolarczyka; kościół Nawiedzenia NMP).
 297. Zagórz, woj. podkarpackie, pow. sanocki (kościół par. Wniebowzięcia NMP) – 07.1958.
 298. Zagórze, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Babice (kościół Wniebowzięcia NMP, kaplica MB Karmiącej; wizytacja kanoniczna parafii; ks. kard. Karol Wojtyła odprawił tu mszę i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży szkolnej – tablica pamiątkowa) – 4-5.05.1975.
 299. Zakopane, woj. małopolskie, pow. tatrzański (kościół MB Częstochowskiej [d. św. Klemensa] na Bachledówce, gdzie 29.07.1972 r. ks. kard. Karol Wojtyła odbywał spacery z prymasem Stefanem Wyszyńskim; zabytkowy Cmentarz Zasłużonych dla Podhala na Pęksowym Brzyzku; sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, kościół Niepokalanego Serca NMP, kaplica Jana Pawła II; kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty [d. św. Anny] na Harendzie; drewniana kaplica Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce; klasztor ss. Albertynek z kaplicą św. Krzyża na Kalatówkach; kościół par. Świętej Rodziny na Krupówkach; skocznia narciarska „Wielka Krokiew”; „Księżówka” – Dom Rekolekcyjny Episkopatu Polski; budynek górnej stacji kolei linowej [w dzielnicy Kuźnice]; stąd na górskie wyprawy wyruszał ks. Karol Wojtyła, który już jako papież był pasażerem kolejki 6 czerwca 1997 r. co upamiętnia tablica wmurowana w ścianę budynku) – VI pielgrzymka 5-7.06.1997.
 300. Zakrzów, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Stryszów (drewniany stary kościół, kościół par. św. Anny; wizytacja parafii przez kard. Karola Wojtyłę).
 301. Zakrzówek k/Krakowa (kamieniołom – miejsce pracy Karola Wojtyły podczas II wojny światowej – od 09.1940 do 10.1941).
 302. Zamość, woj. lubelskie (stolica diecezji zamojsko-lubaczowskiej; rynek [perła architektury renesansowej w Europie], ratusz; katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła; Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II; kościół MB Królowej Polski) – 1966, 1971, VII pielgrzymka 12.06.1999.*
  *To wtedy padły papieskie słowa: „Kiedy wędruję po polskiej ziemi, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie od Białostockiej aż do Zamojskiej, i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i świata. (...) Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”
 303. Zawoja, woj. małopolskie, pow. suski (największa pod względem powierzchni wieś w Polsce; ulubione miejsce wypoczynku metropolity lwowskiego – kard. Mariana Jaworskiego, którego często odwiedzał tu kard. Karol Wojtyła; drewniany kościół par. św. Klemensa Papieża i Męczennika; kaplica św. Anny; kościół w Zawoi Górnej [Wilczna] z obrazem MB Nieustającej Pomocy [dar Jana Pawła II z 1986 r.]; kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego, drewniany domek [tzw. „Księżówka”]; Muzeum Turystyki Górskiej PTTK) – 3.11.1958, 7-19.07.1969, 08.06.1970, 21-28.07.1973, oraz 9.09.1978 – ostatnia prywatna wycieczka w góry.
 304. Ząb, woj. małopolskie, pow. tatrzański, gm. Poronin (najwyżej położona miejscowość w Polsce [1013 m n.p.m.]; drewniany kościół par. św. Anny; Gimnazjum im. Jana Pawła II).
 305. Zegrze Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Swieszyno (kościół MB Częstochowskiej; lotnisko Aeroklubu Koszalińskiego) – IV pielgrzymka 2.06.1991.
 306. Zgorzelec/Görlitz, woj. dolnośląskie (kościół św. Bonifacego; kościół św. Józefa Robotnika; graniczny most miejski im. Papieża Jana Pawła II, tablice pamiątkowe w języku polskim i niemieckim).
 307. Zielona Góra, woj. lubuskie (stolica diecezji zielonogórsko-gorzowskiej; konkatedra św. Jadwigi; udział abp Karola Wojtyły w uroczystościach milenijnych) – 5.11.1966.
 308. Zubrzyca Górna, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Jabłonka (kościół św. Michała Archanioła; Orawski Park Etnograficzny; dom Misińców, gdzie mieszkał student Karol Wojtyła, pracujący w ramach służby wojskowej poborowych przy budowie drogi na Przełęcz Krowiarki) – 20-22.06.1970, 1972.
 309. Żabnica, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Węgierska Górka (drewniany kościół i dzwonnica; kapliczka w kształcie gwiazdy; stąd wywodzi się ród Wojtyłów; ks. Karol Wojtyła wielokrotnie tu przyjeżdżał odwiedzić rodzinę, z posługą kapłańską, jako duszpasterz czy turysta).
 310. Żarki-Leśniów, woj. śląskie, pow. myszkowski (sanktuarium MB Leśniowskiej Patronki Rodzin, klasztor oo. Paulinów, kościół Nawiedzenia NMP z figurą MB z Dzieciątkiem, koronowanej przez kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Karola Wojtyłę oraz Generała Zakonu Paulinów – o. Jerzego Tomzińskiego) – 13.08.1967.
 311. Żarnowiec, woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Krokowa (klasztor ss. Benedyktynek, kościół Zwiastowania NMP).
 312. Żory Rój, woj. śląskie (kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, w którym ks. kard. Karol Wojtyła odprawił mszę świętą) – 10.06.1974.
 313. Żukowo, woj. pomorskie, pow. kartuski (kościół par. Wniebowzięcia NMP, Muzeum Parafialne, kaplica św. Jana Nepomucena).
 314. Żytniów, woj. opolskie, pow. oleski, gm. Rudniki (kościół św. Marcina, kopia Groty z Lourdes z figurą św. Bernadety, tablica upamiętniająca wizytę kard. Karola Wojtyły).
 315. Żywiec, woj. śląskie (konkatedra Narodzenia NMP, kaplica Komorowskich, tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II) – V pielgrzymka 22.05.1995.

Góry, lasy, rzeki i jeziora czyli papieskie szlaki

 1. Beskid Makowski (Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorońska Góra 545 m n.p.m. – Sułkowice – Pisana – Barnasiówka 566 m n.p.m. – Myślenice Zarabie – Uklejna 677 m n.p.m. – Śliwnik 620 1999. m n.p.m. – Wierch Stróża 648 m n.p.m.).
 2. Beskid Mały (Bielsko-Biała; Kozy k/Bielska Białej; Andrychów – Potrójna 884 m n.p.m. – Madohora 929 m n.p.m.; Bielsko-Biała – Jaworze – Czupel 933 m n.p.m. – Błatnia 917 m n.p.m.; Szlak Papieski: Wadowice – Łysa Góra – Ponikiew – Przełęcz pod Gancarzem – Groń Jana Pawła II 890 m n.p.m. [do 2003 r. Magurka], pomnik Jana Pawła II, kaplica z drogą krzyżową; krzyż „Ludziom Gór”; Leskowiec 922 m n.p.m.; pielgrzymkowy „Szlak Serc” z Rzyk do schroniska PTTK na Leskowcu) – 19-21.04.1954, 07.1954.
 3. Beskid Niski (Magurski Park Narodowy; Szlak Papieski: Magura Wątkowska 846 m n.p.m., kamień z tablicą i krzyżem upamiętniający pobyt Karola Wojtyły – Kolanin – Desznica – Kąty – Chyrowa, Pustelnia św. Jana – Cergowa 716 m n.p.m., „Złota Studzienka” [miejsce związane z osobą św. Jana z Dukli, kilkakrotnie odwiedzane przez Karola Wojtyłę] – Dukla – Lubatowa – Iwonicz-Zdrój – Rymanów-Zdrój – Tarnawka – Bukowica – Komańcza. Trasa szlaku prowadzi wzdłuż Głównego Szlaku Beskidzkiego [kolor czerwony], oznakowana jest za pomocą tabliczek wskazujących kierunek oraz miejscowości na trasie dawnych wędrówek ks. Karola Wojtyły; Szymbark – Magura Małastowska – Małastów – Świątkowa – Polany – Dukla – Wołosań; Trzciana – Wzgórze Zaśpit, kaplica, Pustelnia św. Jana „Na Puszczy”; Grzywacka Góra 567 m n.p.m., Papieski Krzyż Milenijny, platforma widokowa; Rudawka Rymanowska) – wycieczki górskie 6-7.09.1952, 9-14.08.1953, 08.1978.
 4. Beskid Sądecki (Jaworzyna 1114 m n.p.m.; Przehyba 1175 m n.p.m., schronisko PTTK; Radziejowa 1262 m n.p.m.).
 5. Beskid Śląski (Bielsko-Biała – Jaworze – Błatnia 917 m n.p.m. – Klimczok 1117 m n.p.m. – Bystra; Zwardoń 690 m n.p.m. – Tyniok – Przysłop – Barania Góra 1220 m n.p.m. – Malinowska Skała 1152 m n.p.m. – Salmopol 934 m n.p.m. – Klimczok; Bielsko – Klimczok – Skrzyczne 1257 m n.p.m. – Barania Góra – Zwardoń – Wielka Racza 1236 m n.p.m.; Andrychów – Międzybrodzie Bialskie – Czupel – Magurka – Wilkowice – Szczyrk – Skrzyczne – Salmopol – Orłowa – Brenna – Błatnia – Wapienica; Bielsko – Szyndzielnia 1026 m n.p.m. – Klimczok – Błatnia – Szczyrk – Skrzyczne – Szczyrk [wycieczka narciarska]; Czantoria Wielka 995 m n.p.m.) – 18-19.04.1953, 19-21.04.1954, 07.1954, 28-30.09.1954, 1957, 06.1972.
 6. Beskid Wyspowy (Limanowski Szlak Papieski: Przełęcz Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego – Mogielica 1170 m n.p.m. – Limanowa; Rabczańsko-Mszański Szlak Papieski: Rabka-Zdrój – Zaryte – Luboń Wielki 1022 m n.p.m., schronisko – Mszana Dolna) – wycieczka górska 24-25.06.1953.
 7. Beskid Żywiecki (Babiogórski Park Narodowy; Zawoja; Markowe Szczawiny, schronisko PTTK, Muzeum Turystyki Górskiej; Babia Góra 1725 m n.p.m., Hala Krupowa; Polica 1369 m n.p.m.; Przełęcz Krowiarki – tablica upamiętniająca ostatnią górską wycieczkę Karola Wojtyły z 8.09.1978 r.; Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, tablica pamiątkowa na domu Misińców, gdzie Karol Wojtyła kwaterował w 1938 r.; schronisko na Hali Lipowskiej – oryginalny wpis Karola Wojtyły w księdze pamiątkowej – podpisany „Wujek”: W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków; Żywiecki Park Krajobrazowy; kaplica Matki Bożej Pocieszenia pod szczytem Oźnej 952 m n.p.m. – Kikula 1087 m n.p.m. – Magura 1067 m n.p.m. – Wielka Racza 1236 m n.p.m. – przeł. Przegibek 1000 m n.p.m., schronisko PTTK, kapliczka) – 1938, wycieczki górskie: 15-25.09.1953, 1958, 1961, 18-19.01.1970, 29.05.1972, 8.09.1978.
  Szlak Papieski: Węgierska Górka – Cięcina – Rysianka – Hala Lipowska – Hala Boracza – Żabnica – Cisiec – Węgierska Górka.
 8. Bieszczady (Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne – Tarnica 1346 m n.p.m., tablica upamiętniająca wyprawę ks. Karola Wojtyły z 5.08.1953, krzyż papieski – Halicz – Rozsypaniec – Wołosate – Połonina Caryńska i Wetlińska – Smerek – Okrąglik – Cisna – Wołosań – Chryszczata – Jeziorka Duszatyńskie – Komańcza, klasztor ss. Nazaretanek) – 5-8.08.1953, 1958, 1962, 1963, 1.04.1966.
 9. Bory Tucholskie (Brda, jez. Charzykowskie) – 1953, 1966, 1972.
 10. Gorce (Gorczański Park Narodowy; Rabka – Turbacz 1310 m n.p.m., schronisko PTTK; Hala Rusnakowa; kaplica Matki Boskiej Królowej Gorców; Gorczański Szlak Papieski: Ludźmierz – Hala Długa pod Turbaczem; Szlak Papieski: Krościenko – Kopia Górka – Marszałek – Jaworzyna 1288 m n.p.m. – Lubań 1211 m n.p.m. – Ochotnica Dolna – Gorc 1228 m n.p.m. – Rzeki) – wycieczki górskie 15-25.09.1953, 1955, 1972.
  Papieskie Ścieżki Spacerowe (Ścieżka im. ks. kard. Karola Wojtyły: Rabska Góra 783 m n.p.m. – Ubocz – klasztor ss. Urszulanek w Rokicinach Podhalańskich – dom rodzinny abp Stanisława Dziwisza – Łysa Góra 550 m n.p.m. – Dom Opiekuńczo-Leczniczy im. św. s. Faustyny [administrowany przez archidiecezję krakowską i Caritas] – Jamne – Rabska Góra; Ścieżka im. Ojca Świętego Jana Pawła II: Rabska Góra – obok Krzyża zejście do centrum Raby – Stromówka 810 m n.p.m. – Żeleźnica 912 m n.p.m. – Kierówka 749 m n.p.m. – Bielanka – Sieniawa – Rabska Góra).
 11. Jura Krakowsko-Częstochowska (pielgrzymki rowerowe: Kraków – Trzebinia – Olkusz – Wolbrom – Pilica – Ogrodzieniec – Siewierz – Koziegłowy – Częstochowa; Jędrzejów – Nagłowice – Szczekociny – Nakło – Lelów – Janów – Olsztyn – Częstochowa) – 22-25.09.1955, 28-30.09.1956.
 12. Karkonosze (Bolesławiec – Lwówek Śląski – Lubomierz – Świeradów Zdrój – Szklarska Poręba – Sobieszów [dziś część Jeleniej Góry] – Góra Chojnik – Jelenia Góra – Karpacz – Kowary – [dalej Sudety Środkowe] Krzeszów – Wałbrzych – Świebodzice – Świdnica) – wycieczka rowerowa ks. Karola Wojtyły z krakowską grupą studentów – 1-5.09.1956.
  Kotlina Jeleniogórska (Jeleniogórski Szlak Papieski [znakowany niebieskimi tabliczkami z żółtym krzyżem] z Jeleniej Góry-Sobieszowa na Chojnik 627 m n.p.m. [odcinek planowanego Sudeckiego Szlaku Papieskiego, przeznaczonego dla rowerzystów] otwarty 9 czerwca 2007 r.) – 1-5.09.1956.
 13. Kaszuby (Szlak Papieski rzeki Słupi: Sulęczyno – Słupsk; szlak kajakowy rzeki Brdy: Nowa Brda – Bydgoszcz; szlak kajakowy rzeki Wdy; Kaszubski Park Krajobrazowy, Szwajcaria Kaszubska, Szymbark – wieża widokowa im. Jana Pawła II na Wieżycy 329 m n.p.m., rezerwat przyrody „Szczyt Wieżyca”; Sierakowice, kościół św. Marcina – ołtarz papieski, przy którym Jan Paweł II odprawił mszę świętą w Pelplinie podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny) – 23-30.08.1953, 21.07.1956, 1964.
 14. Małopolska (Małopolski Szlak Papieski im Jana Pawła II: Kraków – Kalwaria Zebrzydowska – Żar – Łękawica – Jaroszowicka Góra – Gorzeń Górny – Dzwonek – Wadowice – Ponikiew – Groń Jana Pawła II – Leskowiec – Łamana Skała – Ślemień – Gachowizna – Hucisko – Czerniawa Sucha – Przełęcz Klekociny – Hala Kamińskiego – Zawoja – Czatoża – Zawoja Widły – Skawica Górna – Hala Krupowa – Polica – Cyl Hali Śmietanowej – Przełęcz Krowiarki – Kamionek – Zubrzyca Górna – Przełęcz Wąwóz – Beskidy – Przełęcz Bory – Żeleźnica – Raba Wyżna – Rabska Góra – Sieniawa – Janiłówka – Przełęcz Sieniawska – Pyzówka – Morawczyna – Trute – Ludźmierz – Nowy targ – Kowaniec – Polany Bukowina – Turbacz – Przełęcz Borek – dolina Kamienicy [Papieżówka] – Przełęcz Przysłop – Nowa Polana – Gorc – Ochotnica Dolna – Lubań – Marszałek – Krościenko – Dzwonkówka – Przechyba – Stary Sącz. Szlak wiedzie śladami Jana Pawła II m. in. przez Beskidy, Gorce i Tatry. Nie jest to specjalnie wytyczona, osobna trasa lecz szlak poprowadzony wzdłuż istniejących już górskich szlaków PTTK. Jedynie dodatkowo postawione gdzieniegdzie tablice informacyjne i drogowskazy przypominają, gdzie Karol Wojtyła wędrował w młodości oraz wskazują miejsca, które odwiedzał jako papież).
  Kolejowy Szlak Papieski (Kraków Główny – Kraków-Płaszów – Kraków-Łagiewniki – Skawina – Kalwaria-Lanckorona – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice). Przejazd odbywa się specjalnym pociągiem „Totus Tuus”, pobłogosławionym 27.05.2006 r. przez papieża Benedykta XVI.
  Maryjny Szlak Papieski (Szlakiem Złotej Róży: Kraków (Dębniki) – Skawina – Radziszów – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Sucha Beskidzka – Maków Podhalański).
  Podkrakowski Szlak Papieski (Salwator – Kopiec Kościuszki – Sikornik – Kopiec Piłsudskiego Bielany Erem – Kryspinów – Cholerzyn – Mników – Czułów – Baczyn – Kopce – Tenczynek – Krzeszowice – Czerna – Paczółtowice – Będkowice – Radwanowice – Wierzchowie [jaskinie] – Bolechowice – Rudawa – Zabierzów – Aleksandrowice – Morawica – Balice).
  Ziemia Chrzanowska (Kraków – Trzebinia – Olkusz – Częstochowa, udział ks. dr Karola Wojtyły w pielgrzymce rowerowej z przyjaciółmi ze „Środowiska” w dniach 22-25.09.1955; Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej [miejsca papieskie zostały oznaczone z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Zbigniewa Mazura we współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie]: Alwernia, Babice, Balin, Bolęcin, Chrzanów, Kościelec, Rospontowa, Lgota, Libiąż, Mętków, Myślachowice, Płaza, Płoki, Poręba-Żegoty, Podłęże, Psary, Siersza, Trzebinia, Wodna-Krystynów, Zagórze, Żarki – metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła wizytował parafie i uczestniczył w różnych uroczystościach religijnych).
 15. Mazury (Szlak Krutyni: Bełdany – jez. Nidzkie – Wiartel – Brzozolasek [jeden z najbardziej znanych szlaków kajakowych Europy]; Sorkwity – jez. Lampackie – jez. Uplik – jez. Mokre – jez. Krutyńskie; Szlak Czarnej Hańczy: Stary Folwark – Wigry – Czarna Hańcza – Frącki – Czarna Hańcza; Czarna Hańcza – Rygol – Kanał Augustowski – jez. Serwy – jez. Studzieniczne – jez. Białe i Necko; jez. Jeziorak) – legendarny spływ kajakowy lipiec/sierpień 1957.
 16. Pieniny (Pieniński Park Narodowy; Krościenko, Muzeum PPN; kaplica św. Rocha; Przełęcz Szopka [Przełęcz Bogu Chwała] 779 m n.p.m.; Trzy Korony 982 m n.p.m., przełom Dunajca) – międzynarodowe spływy kajakowe na Dunajcu – 1953, 28-30.05.1955.
 17. Podhale (Podhalański Szlak Papieski: Rabka-Zdrój – Piątkowa – Raba Wyżna).
 18. Pogórze Przemyskie (Szlak Pątniczy im. Jana Pawła II – 23 km. Trasa szlaku łączącego symbolicznie miejsca i świątynie, które odwiedził Karol Wojtyła, biegnie od archikatedry Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu za czerwonymi znakami [szlak Przemyśl – Sanok] przez Wzgórze Zamkowe, Zniesienie, Zielonkę na górę Wapielnicę 394 m n.p.m., gdzie skręca w lewo i biegnie za niebieskimi znakami [szlak Dynów – Ustrzyki Dolne] przez Helichę, górę Szybenicę 496 m n.p.m., Koniuszę, Gruszów, Huwniki do Kalwarii Pacławskiej.
  Na trasie szlaku umieszczono 9 tablic papieskich z cytatami z nauk i homilii Ojca Świętego Jana Pawła II. Tablice zostały zawieszone przy archikatedrze, na bramie fortecznej na Zniesieniu, Wapielnicy, przy rozstaju szlaku czerwonego z niebieskim nad Helichą, na Cygańskiej Łące, Szybenicy, nad Gruszowem, w Huwnikach i przy Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej).
 19. Pogórze Wielickie (Szlak Papieski na Płaskowyżu Draboża: Przytkowice – Draboż 435 m n.p.m. – Brzeźnica) – 6.11.1955.
 20. Pogórze Wiśnickie (Szlak Papieski upamiętniający pobyt ks. wikarego Karola Wojtyły w parafii niegowickiej: Niegowić – Marszowice – Klęczana – Kobylec, grota maryjna [kapliczka] – Łapanów).
 21. Pojezierze Drawskie (Drawieński Park Narodowy; szlak kajakowy Drawy im. Jana Pawła II; Czaplinek; Złocieniec; Krzyż; szlak kajakowy im. Jana Pawła II rzeką Rurzycą [nad jez. Krępsko Średnie głaz upamiętniający udział w spływie kard. Karola Wojtyły]; jez. Komorze – jez. Pile – jez. Długie) – spływy kajakowe 1955, 1961, 1967, 07.1978.
 22. Sudety (Góry Stołowe: Kudowa-Zdrój – Czermna – Błędne Skały 850 m n.p.m. – Karłów – Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m. – Droga Stu Zakrętów – Wambierzyce – Duszniki-Zdrój – wycieczka piesza; Świeradów-Zdrój – Świdnica – wycieczka rowerowa; Bardo; Stary Wielisław; Masyw Śnieżnika: Międzygórze, Śnieżnik 1425 m n.p.m., Hala pod Śnieżnikiem – schronisko PTTK; Igliczna 845 m n.p.m. – Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna”, tablica pamiątkowa) 2-6.07.1955, 09.1956, 4.09.1957, 20.08.1961, 10.08.1968, 15.04.1974.
  Dolnośląski Szlak Papieski otwarty 29 kwietnia 2005 r.: Kudowa – Czermna – Błędne Skały – Karłów – Szczeliniec – Karłów – Radków – Wambierzyce – Karłów – Duszniki – Spalona – Gniewoszów – Międzylesie – Śnieżnik – Międzygórze.
 23. Tatry – ukochane góry Ojca Świętego (Tatrzański Park Narodowy; Siwa Polana; Dolina Chochołowska, medalion papieża na Niżnej Bramie; schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej – spotkanie z Lechem Wałęsą 23.06.1983 r.; Dolina Jarząbcza; Rusinowa Polana, kaplica na Wiktorówkach, Hala Gąsienicowa, schronisko PTTK „Murowaniec”; Dolina Pięciu Stawów; Morskie Oko, schronisko PTTK; Kasprowy Wierch 1987 m n.p.m.; Giewont 1894 m n.p.m.) – II pielgrzymka 23.06.1983, VI pielgrzymka 5-7.06.1997.
  Szlak Papieski [oznaczony biało-żółtym kolorem]: Dolina Chochołowska – Dolina Jarząbcza.
  Szlak Papieski „Sursum corda” (z Zakopanego do Ludźmierza, oznaczony tablicami przez górali na pamiątkę przejazdu Ojca Świętego 7 czerwca 1997 r. atrakcyjną widokowo trasą z Krzeptówek przez Kościelisko – Salamandrę – Gubałówkę – Ząb – Bustryk – Sierockie – Bańską Wyżną i Niżną – Maruszynę).
 24. Warmia (Olsztyn – stolica Warmii; Lidzbark Warmiński – wielowiekowa siedziba biskupów warmińskich; rzeka Łyna; Pasym – biwak) – wycieczka kajakowa ks. prof. Karola Wojtyły 4-18.08.1955, spływ kajakowy „Biskupią Rzeką” 1958; (Kanał Elbląski [Elbląsko-Ostródzki] – Pochylnie – jez. Budwity – jez. Ruda Woda – jez. Ilińsk – Miłomłyn – jez. Drwęckie – Ostróda – Kanał Ostródzki – jez. Szeląg Wielki – jez. Pauzeńskie – Kanał Elbląski [Liwa] – Kanał Iławski – jez. Jeziorak [zatoki, wyspy, odnogi] – jez. Płaskie – Zatoka Widłągi – Iława) – pierwsza wyprawa kajakowa Karola Wojtyły jako ks. bp z Duszpasterstwem Akademickim „Środowiska” – 1959.

Oczywiście to nie wszystkie miejsca w Polsce związane z Karolem Wojtyłą. Zachęcamy do poszukiwania nowych i nie ujętych tutaj miejsc, pozwoli to na stworzenie w przyszłości pełniejszego spisu miejsc i obiektów poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Wykaz opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej.

Załącznik 2

Źródło 

Pomniki Jana Pawła II w Polsce

 1. Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, pow. zgierski (kościół par. Świętych Archaniołów Rafała i Michała, ul. Wojska Polskiego 3).
 2. Augustów, woj. podlaskie, pow. augustowski, (sanktuarium maryjne, Kaplica NMP na wyspie Grądzik, Studzieniczna nad jez. Studzienicznym).
 3. Baboszewo, woj. mazowieckie, pow. płoński (kościół par. św. Urbana p.w. MB Częstochowskiej, ul. Odrodzenia 2).
 4. Bardo Śląskie, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki (sanktuarium MB Bardzkiej – „Strażniczki Wiary”, kościół oo. Redemptorystów Nawiedzenia NMP – popiersie).
 5. Barlinek, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski (kościół par. p.w. Niepokalanego Serca NMP, ul. Kościelna 3).
 6. Bełchatów, woj. łódzkie, pow. bełchatowski (kościół par. Narodzenia NMP, ul. Tadeusza Kościuszki 2).
 7. Biała Podlaska, woj. lubelskie, woj. Biała Podlaska (kościół rektoralny oo. Franciszkanów p.w. św. Antoniego, ul. Gabriela Narutowicza 37).
 8. Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki (kościół par. NMP Królowej Polski).
 9. Białystok, woj. podlaskie, pow. Białystok (bazylika archikatedralna p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 2).
 10. Białystok, woj. podlaskie, pow. Białystok (kościół pomocniczy św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Elizy Orzeszkowej 5).
 11. Bielawa, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski (kościół Wniebowzięcia NMP, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1).
 12. Bielsko-Biała, woj. śląskie, pow. Bielsko-Biała (kościół par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kuria Diecezjalna, ul. Stefana Żeromskiego 5/7).
 13. Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, pow. bielski (bazylika Narodzenia NMP i św. Mikołaja, ul. Kościelna 4A).
 14. Bierutów, woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki (kościół św. Katarzyny).
 15. Bobolice, woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński (kościół Wniebowzięcia NMP).
 16. Bochnia, woj. małopolskie, pow. bocheński (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni – popiersie, Os. Niepodległości, ul. Gen. Tadeusza Jakubowskiego 12).
 17. Bochnia, woj. małopolskie, pow. bocheński (sanktuarium MB Różańcowej, bazylika par. św. Mikołaja, pl. Świętej Kingi 9).
 18. Bogatynia, woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki (park miejski im. Papieża Jana Pawła II – popiersie).
 19. Bolesławiec, woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki (kościół par. Chrystusa Króla, ul. Jana Pawła II 20a).
 20. Bolków, woj. dolnośląskie, pow. jaworski (kościół par. św. Jadwigi, pl. Jana Pawła II 1).
 21. Borzychy, woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Liw (centrum wsi, obok boiska sportowego).
 22. Brańszczyk, woj. mazowieckie, pow. wyszkowski (kościół par. św. Jana Chrzciciela).
 23. Brdów k/Koła, woj. wielkopolskie, pow. kolski (klasztor oo. Paulinów).
 24. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki (Skwer na pl. 3 Maja).
 25. Brudzowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Siewierz (kościół Narodzenia NMP).
 26. Brzeg, woj. opolskie, pow. brzeski – (kościół par. św. Mikołaja, ul. Jana Pawła II 9).
 27. Brzozów, woj. podkarpackie, pow. brzozowski (kolegiata p.w. Przemienienia Pańskiego – pomnik „Otwórzcie drzwi Chrystusowi – 27 lat pontyfikatu”, pl. Grunwaldzki 2).
 28. Budziwój, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Tyczyn (skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Św. Antoniego).
 29. Bystrzyca, woj. dolnośląskie, pow. oławski (kościół par. NMP Anielskiej, ul. Brzegowa 13).
 30. Bytom Odrzański, woj. lubuskie, pow. nowosolski (kościół św. Hieronima, Plac Jana Pawła II Wielkiego).
 31. Bytów, woj. pomorskie, pow. bytowski (pl. Św. Katarzyny – d. pl. Garncarski).
 32. Cecylówka, woj. mazowieckie, pow. kozienicki, gm. Głowaczów (kościół par. MB Anielskiej).
 33. Chabielice, woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Szczerców (kościół par. św. Michała Archanioła).
 34. Chełm, woj. lubelskie, pow. Chełm (pl. Niepodległości).
 35. Chełmek, woj. małopolskie, pow. oświęcimski (kościół par. p.w. Miłosierdzia Bożego, ul. Wojska Polskiego 1).
 36. Chlewiska, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki (kościół par. św. Stanisława BM, ul. Kościelna 2a).
 37. Chludowo, woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Suchy Las (kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, ul. Kościelna 4).
 38. Chodel, woj. lubelskie, pow. opolski (kościół par. p.w. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP, ul. Kościelna 21).
 39. Chojna, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński (kościół Mariacki NMP, skwer przy zbiegu ulic Bolesława Chrobrego i Władysława Jagiełły).
 40. Chojnów, woj. dolnośląskie, pow. legnicki (Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie – popiersie, pl. Władysława St. Reymonta 1).
 41. Chomranice, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Chełmiec (kościół parafialny NMP; replika monumentu ze Studzienicznej).
 42. Choroszcz, woj. podlaskie, pow. białostocki (kościół par. św. Jana Chrzciciela i św. Szymona Męczennika, ul. Adama Mickiewicza 2).
 43. Chorzele, woj. mazowieckie, pow. przasnyski (Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach).
 44. Choszczno, woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński (sanktuarium MB Nieustającej Pomocy, kościół par. p.w. Narodzenia NMP, pl. Jana Pawła II).
 45. Chotowa, woj. podkarpackie, pow. dębicki (kościół par. MB Bolesnej; replika pomnika ze Złotej).
 46. Chróstnik, woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gm. Lubin (kościół par. MB Bolesnej).
 47. Ciechanowiec, woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki (kościół par. p.w. Trójcy Przenajświętszej, pl. Ks. Krzysztofa Kluka 6).
 48. Ciechanów, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski (Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie – popiersie, ul. Stefana Czarnieckiego 40).
 49. Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski (kościół św. Apostołów Piotra i Pawła – pomnik-obelisk, ul. Wojska Polskiego 1).
 50. Cieszacin Wielki, woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Pawłosiów (kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP).
 51. Czaplinek, woj. zachodniopomorskie, pow. drawski (nad brzegiem jeziora Drawsko, ul. Nadbrzeże Drawskie).
 52. Czarna Białostocka, woj. podlaskie, pow. białostocki (kościół par. Świętej Rodziny – popiersie, ul. Jana Czajkowskiego 2).
 53. Czarny Potok, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Łącko (sanktuarium MB Bolesnej, kościół par. św. Marcina).
 54. Czarże, woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Dąbrowa Chełmińska (kościół par. p.w. Narodzenia NMP, ul. Chełmińska 18).
 55. Czernice Borowe, woj. mazowieckie, pow. przasnyski (kościół par. św. Achacjusza i Towarzyszy).
 56. Czersk, woj. pomorskie, pow. chojnicki (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku – popiersie, ul. Tadeusza Kościuszki 6).
 57. Czerwonka, woj. mazowieckie, pow. makowski (kościół par. św. Marii Magdaleny).
 58. Częstochowa, woj. śląskie, pow. Częstochowa (dziedziniec redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, ul. 3 Maja 12).
 59. Częstochowa, woj. śląskie, pow. Częstochowa (kościół i klasztor obronny zakonu oo. Paulinów na Jasnej Górze – sanktuarium maryjne, bastion Św. Trójcy).
 60. Częstochowa, woj. śląskie, pow. Częstochowa (pl. Ignacego Daszyńskiego).
 61. Częstochowa, woj. śląskie, pow. Częstochowa (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej – figura wewnątrz budynku, ul. Św. Barbary 41).
 62. Czudec, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski (park przy Rynku).
 63. Dalachów, woj. opolskie, pow. oleski, gm. Rudniki (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie – popiersie).
 64. Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, woj. śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza (Zagłębie Dąbrowskie, sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Ofiar Katynia 34a).
 65. Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, pow. dąbrowski (kościół par. NMP Szkaplerznej, ul. Zamkowa 3).
 66. Dąbrowica, woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Jastków (kościół par. p.w. Narodzenia NMP).
 67. Dębica, woj. podkarpackie, pow. dębicki (Plac Solidarności).
 68. Dołęga, woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Szczurowa (kaplica Parafii Nawiedzenia NMP w Zaborowie).
 69. Drohiczyn, woj. podlaskie, pow. siemiatycki (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Drohiczyńskiej).
 70. Dukla, woj. podkarpackie, pow. krośnieński (sanktuarium św. Jana z Dukli, klasztor i kościół oo. Bernardynów, ul. Pocztowa 5).
 71. Dynów, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski (kościół par. św. Wawrzyńca, Rynek, ul. Ks. Józefa Ożoga 8).
 72. Działoszyn, woj. łódzkie, pow. pajęczański (kościół par. św. Marii Magdaleny, ul. Wieluńska 2).
 73. Dzierzgowo, woj. mazowieckie, pow. mławski (kościół par. Wniebowzięcia NMP, ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego 4).
 74. Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski (kościół p.w. Maryi Matki Kościoła, ul. Świdnicka 20).
 75. Dzwono-Sierbowice, woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Pilica (kościół par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa).
 76. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg (katedra Św. Mikołaja, ul. Mostowa 18).
 77. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg (sanktuarium MB Fatimskiej w Stagniewie, ul. Daleka 9).
 78. Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki (Plac Jana Pawła II).
 79. Gaj, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Mogilany (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju – popiersie).
 80. Garwolin, woj. mazowieckie, pow. garwoliński (kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, ul. II Armii Wojska Polskiego 10).
 81. Garwolin, woj. mazowieckie, pow. garwoliński (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ul. Tadeusza Kościuszki 53).
 82. Gdańsk, woj. pomorskie, pow. Gdańsk (Stare Miasto, kościół par. św. Brygidy, ul. Profesorska 17).
 83. Gdańsk-Oliwa, woj. pomorskie, pow. Gdańsk (bazylika archikatedralna p.w. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda, ul. Cystersów 10).
 84. Gdańsk-Oliwa, woj. pomorskie, pow. Gdańsk (Rezydencja Biskupów Gdańskich – popiersie, ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1).
 85. Gdańsk-Zaspa, woj. pomorskie, pow. Gdańsk (kościół par. Opatrzności Bożej na Placu III Tysiąclecia, al. Jana Pawła II 48).
 86. Gdynia, woj. pomorskie, pow. Gdynia (kościół par. NMP Królowej Polski, ul. Armii Krajowej 26).
 87. Gdynia, woj. pomorskie, pow. Gdynia (Skwer Tadeusza Kościuszki – obelisk upamiętniający wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II z 1987 r., al. Jana Pawła II).
 88. Glinnik, woj. podlaskie, pow. bielski (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku).
 89. Gliwice, woj. śląskie, pow. Gliwice (kościół garnizonowy par. św. Barbary – popiersie, ul. Św. Barbary 2).
 90. Głogów, woj. dolnośląskie, pow. głogowski (Plac Jana Pawła II nieopodal Zamku Książąt Głogowskich, lapidarium d. kościoła św. Piotra, „Biblioteka Świętego Pielgrzyma” – pomnik architektoniczny z reliefem-popiersiem).
 91. Głogów Małopolski, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski (Rynek).
 92. Głosków-Zielone, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Piaseczno (kościół MB Wspomożenia Wiernych, ul. Millenium 13 – figura).
 93. Gniezno, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński (kościół par. św. Bogumiła, ul. Cicha 3).
 94. Gnojnik, woj. małopolskie, pow. brzeski (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku – figura).
 95. Godowa, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej).
 96. Goleniów, woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski (kościół par. św. Jerzego, ul. Gen. Władysława Andersa 6).
 97. Gołkowice Górne, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Stary Sącz (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – popiersie).
 98. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski (kościół par. Pierwszych Męczenników Polskich, ul. Biskupa Wilhelma Pluty 7).
 99. Gorzyce, woj. śląskie, pow. wodzisławski (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – drewniana figura, ul. Bogumińska 22).
 100. Gostchorze, woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Krosno Odrzańskie (figura w centrum wsi).
 101. Gostynin, woj. mazowieckie, pow. gostyniński (kościół NMP Matki Kościoła, ul. Jana Pawła II 15).
 102. Gościkowo [d. Paradyż], woj. lubuskie, pow. świebodziński (Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu – popiersie).
 103. Goworówek, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Goworowo (Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 1 w Goworowie – półpostać).
 104. Gozdowo, woj. mazowieckie, pow. sierpecki (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie – figura z drewna, ul. Krystyna Gozdawy 21).
 105. Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński (kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego „Na Górce” [tzw. „Kaplica Piłata”], przy zbiegu ulic Kalwaryjskiej i Pijarskiej).
 106. Góra Św. Anny, woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Leśnica (sanktuarium św. Anny Samotrzeciej, klasztor i kościół oo. Franciszkanów, ul. Klasztorna 6).
 107. Górecko Kościelne, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Józefów (kościół par. św. Stanisława BM).
 108. Grajewo, woj. podlaskie, pow. grajewski (kościół par. p.w. MB Nieustającej Pomocy, ul. Wojska Polskiego 98).
 109. Grębanin, woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Baranów (kościół par. Niepokalanego Poczęcia NMP).
 110. Grębków, woj. mazowieckie, pow. węgrowski (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie).
 111. Gręboszów, woj. małopolskie, pow. dąbrowski (kościół Wniebowzięcia NMP).
 112. Grodków, woj. opolskie, pow. brzeski (kościół par. św. Michała Archanioła, ul. Warszawska 22).
 113. Groń-Leśnica, woj. podkarpackie, pow. tatrzański, gm. Bukowina Tatrzańska (kościół par. św. Jacka).
 114. Groń Jana Pawła II [d. Jaworzyna 890 m n.p.m.], szczyt w Beskidzie Małym, woj. małopolskie, pow. wadowicki (Kaplica Ludzi Gór).
 115. Gryfice, woj. zachodniopomorskie pow. gryficki (kościół par. Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 17).
 116. Haczów, woj. podkarpackie, pow. brzozowski (sanktuarium MB Bolesnej, kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP).
 117. Hajnówka, woj. podlaskie, pow. hajnowski (kościół farny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 7).
 118. Hartowiec, woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski, gm. Rybno (Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu).
 119. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski (Skwer Jana Pawła II – pomnik-tablica).
 120. Izdebnik, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Lanckorona (kościół św. Małgorzaty).
 121. Jabłonka, woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Dydnia (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II).
 122. Janów Lubelski, woj. lubelskie, pow. janowski (sanktuarium MB Różańcowej Łaskawej, kościół par. św. Jana Chrzciciela, Plac Różańcowy, ul. Szewska 1).
 123. Janów Lubelski, woj. lubelskie, pow. janowski („Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wiejska 12).
 124. Jarosław, woj. podkarpackie, pow. jarosławki (kościół Chrystusa Króla – popiersie, ul. 3 Maja 49).
 125. Jarosław, woj. podkarpackie, pow. jarosławki (kościół NMP Królowej Polski, ul. 3 Maja 12).
 126. Jarosław, woj. podkarpackie, pow. jarosławki (kościół Trójcy Przenajświętszej i klasztor oo. Franciszkanów-Reformatów – popiersie, ul. Jana Pawła II 14).
 127. Jarosław, woj. podkarpackie, pow. jarosławki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza, ul. Stefana Czarnieckiego 16).
 128. Jaroszowiec, woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Klucze (sanktuarium NMP Wspomożycielki Wiernych, ul. Leśna 40).
 129. Jasionówka, woj. podlaskie, pow. moniecki (kościół par. p.w. Świętej Trójcy – popiersie, ul. Kościelna 1).
 130. Jaśliska, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Dukla (sanktuarium MB Królowej Nieba i Ziemi, kościół par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej).
 131. Jawor, woj. dolnośląskie, pow. jaworski (kościół par. św. Marcina, ul. Św. Marcina 1).
 132. Jaworznia, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Piekoszów
 133. Jaworzno-Jeleń, woj. śląskie, pow. Jaworzno (kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Zwycięstwa 33).
 134. Jednorożec, woj. mazowieckie, pow. przasnyski (kościół par. św. Floriana, ul. Kościelna 1a).
 135. Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, pow. oławski (Plac Jana Pawła II – pomnik-obelisk).
 136. Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, pow. Jelenia Góra (sanktuarium Krzyża Świętego, kościół garnizonowy WP Podwyższenia Krzyża Świętego na drodze „Via Sacra” – popiersie, ul. 1 Maja 45).
 137. Jeżów, woj. łódzkie, pow. brzeziński (kościół św. Józefa Oblubieńca NMP).
 138. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski (archiopactwo i kościół klasztorny oo. Cystersów p.w. WNMP, sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka, ul. Klasztorna 20).
 139. Kaczyn, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Daleszyce (kościół par. p.w. MB Częstochowskiej).
 140. Kadzidło, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki (kościół par. Ducha Świętego, ul. Sportowa 3).
 141. Kalisz, woj. wielkopolskie, pow. Kalisz (bazylika Wniebowzięcia NMP, pl. Św. Józefa).
 142. Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, pow. wadowicki (sanktuarium pasyjno-maryjne, bazylika MB Anielskiej, ul. Bernardyńska 46).
 143. Kałków, woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gm. Pawłów (sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski).
 144. Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląski, pow. ząbkowicki (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim).
 145. Kamieńsk, woj. łódzkie, pow. radomszczański (kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła).
 146. Kamionka Wielka, woj. małopolskie, pow. nowosądecki (kościół par. MB Nieustającej Pomocy – figura wykonana ze słynnego strzegomskiego granitu).
 147. Katowice, woj. śląskie, pow. Katowice (archikatedra Chrystusa Króla, ul. Plebiscytowa 49a).
 148. Katowice, woj. śląskie, pow. Katowice (kościół garnizonowy św. Kazimierza Królewicza – popiersie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20).
 149. Kębłowo, woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, gm. Wolsztyn (kościół par. św. Bartłomieja Apostoła, ul. Stradyńska 2).
 150. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski (Park Pojednania – obelisk upamiętniający życie Jana Pawła II).
 151. Kępno, woj. wielkopolskie, pow. kępiński (kościół par. św. Marcina z Tours, ul. Tadeusza Kościuszki 3).
 152. Kęty, woj. małopolskie, pow. oświęcimski (klasztor oo. oo. Franciszkanów-Reformatów).
 153. Kielce, woj. świętokrzyskie, pow. Kielce (bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, pl. Panny Marii 3).
 154. Kielce, woj. świętokrzyskie, pow. Kielce (schronisko dla bezdomnych Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta, ul. Sienna 5).
 155. Kiełczów, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Długołęka (kościół par. MB Różańcowej, ul. Wrocławska 79).
 156. Kleszczów, woj. łódzkie, pow. bełchatowski (kościół par. NMP Anielskiej, ul. Ogrodowa 2).
 157. Kluczbork, woj. opolskie, pow. kluczborski (kościół par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jana Pawła II 7).
 158. Kobyłka, woj. mazowieckie, pow. wołomiński (kościół par. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 2).
 159. Kock, woj. lubelskie, pow. lubartowski (kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP – popiersie, pl. Ks. Anny Jabłonowskiej 1).
 160. Koczała, woj. pomorskie, pow. człuchowski (kościół par. p.w. Narodzenia NMP, ul. Kościelna 1).
 161. Kołaki Kościelne, woj. podlaskie, pow. zambrowski (kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 9).
 162. Koło, woj. wielkopolskie, pow. kolski (al. Jana Pawła II – popiersie).
 163. Komorów, woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Michałowice (sanktuarium MB Miłosierdzia, kościół par. p.w. św. Piusa X Papieża w parafii Narodzenia NMP, ul. 3 Maja 9).
 164. Koniecpol, woj. śląskie, pow. częstochowski (kościół par. Świętej Trójcy – popiersie, ul. Kościelna 1).
 165. Konieczkowa, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej).
 166. Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński (Park Zdrojowy).
 167. Korytnica, woj. mazowieckie, pow. węgrowski (kościół par. św. Wawrzyńca Męczennika, ul. Wyzwolenia 1).
 168. Koszalin, woj. zachodniopomorskie, pow. Koszalin (bazylika katedralna Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Bolesława Chrobrego 7).
 169. Kościan, woj. wielkopolskie, pow. kościański (kościół par. p.w. Pana Jezusa w Parafii Ducha Świętego, pl. Niezłomnych 1).
 170. Kościelec, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Rędziny (na rozstaju dróg).
 171. Kościerzyna, woj. pomorskie, pow. kościerski (kościół par. Świętej Trójcy, plac Jana Pawła II).
 172. Kotlin, woj. wielkopolskie, pow. jarociński (kościół św. Kazimierza, ul. Stanisława Staszica 1).
 173. Kotłów, woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat (Parafia p.w. Narodzenia NMP).
 174. Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński (kościół par. św. Mikołaja – popiersie, pl. 700-lecia 24).
 175. Kozienice, woj. mazowieckie, pow. kozienicki (kościół par. p.w. Świętego Krzyża, ul. Jana Kochanowskiego 2).
 176. Kozłów, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Małogoszcz (kościół par. p.w. Narodzenia NMP).
 177. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (bazylika oo. Paulinów p.w. śś. Michała Archanioła i Stanisława BM na Skałce – popiersie, ul. Skałeczna 15).
 178. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (Błonia – pomnik-głaz).
 179. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (Cmentarz Rakowicki, ul. Rakowicka 26).
 180. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (kaplica św. Małgorzaty i św. Judyty na Salwatorze, ul. Św. Bronisławy 8).
 181. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (kościół oo. Zmartwychwstańców na Dębnikach – symboliczny pomnik Jana Pawła II – figura, ul. Szkolna 4).
 182. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (kościół par. Pana Jezusa Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym, ul. Dobrego Pasterza 4).
 183. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (Pałac Arcybiskupów Krakowskich, ul. Franciszkańska 3).
 184. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (park im. dr Henryka Jordana – popiersie, pomiędzy al. 3 Maja i ul. Władysława St. Reymonta).
 185. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (Park Strzelecki Bractwa Kurkowego, ul. Lubicz 16).
 186. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (sanktuarium męczeństwa św. Stanisława BM, klasztor oo. Paulinów na Skałce, ul. Skałeczna 15).
 187. Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków (Wzgórze Wawelskie, bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława).
 188. Kraków-Łagiewniki, woj. małopolskie, pow. Kraków (sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bazylika, ul. Siostry Faustyny 3).
 189. Kraków-Mistrzejowice, woj. małopolskie, pow. Kraków (kościół par. św. Maksymiliana Marii Kolbego, os. Tysiąclecia 86).
 190. Kraków-Nowa Huta, woj. małopolskie, pow. Kraków (Opactwo Cystersów w Mogile, bazylika MB Wniebowziętej i św. Wacława, ul. Klasztorna 11).
 191. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, pow. Kraków (Rynek Podgórski, kościół św. Józefa – figura, ul. Jana Zamoyskiego 2).
 192. Kraków-Prokocim, woj. małopolskie, pow. Kraków (Collegium Medicum – UJ Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – pomnik Jana Pawła II „Solidarność” [figura z drewna sekwoi], ul. Wielicka 265).
 193. Krasnobród, woj. lubelskie, pow. zamojski (sanktuarium maryjne, klasztor oo. Dominikanów i kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP, ul. Tomaszowska 16 – kamienna figura).
 194. Kraśnik, woj. lubelskie, pow. kraśnicki (kościół rektoralny p.w. Ducha Świętego – pomnik Jana Pawła II i Stefana kard. Wyszyńskiego, ul. Gabriela Narutowicza 31).
 195. Krosno, woj. podkarpackie, pow. Krosno (Parafia św. Piotra i św. Jana z Dukli, Krzyż Papieski, ul. Bieszczadzka).
 196. Krotoszyn, woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński (kościół par. św. Andrzeja Boboli, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3).
 197. Krzywin, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Widuchowa (kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP – rzeźba w drewnie).
 198. Kutno, woj. łódzkie, pow. kutnowski (kościół par. św. Stanisława BM, ul. Łąkoszyńska 11).
 199. Legionowo, woj. mazowieckie, pow. legionowski (Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe im. Jana Pawła II – popiersie, ul. Józefa Piłsudskiego 47).
 200. Legionowo, woj. mazowieckie, pow. legionowski (park im. Jana Pawła II, pomiędzy ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Piotra Wysockiego i ul. Leśną).
 201. Legnica, woj. dolnośląskie, pow. Legnica (katedra św. Apostołów Piotra i Pawła, pl. Katedralny 6).
 202. Leńcze, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska (kościół par. św. Apostołów Piotra i Pawła).
 203. Leszno, woj. wielkopolskie, pow. Leszno (kościół par. św. Antoniego Padewskiego, ul. Kąkolewska 1).
 204. Leśna, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Lipowa (kościół par. św. Michała Archanioła, plac Jana Pawła II).
 205. Leśniczówka Wrzosy, woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Jastrowie (nad jez. Krępsko Średnie – pomnik-obelisk; prawdopodobnie pierwszy na świecie pomnik poświęconym Janowi Pawłowi II).
 206. Leżajsk, woj. podkarpackie, pow. leżajski (sanktuarium MB Pocieszenia oo. Bernardynów, bazylika Zwiastowania NMP, pl. Mariacki 8).
 207. Libiąż, woj. małopolskie, pow. chrzanowski („Park Młodości” przy al. Jana Pawła II).
 208. Licheń Stary, woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Ślesin (kościół par. św. Doroty, ul. Klasztorna 4).
 209. Licheń Stary, woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Ślesin (sanktuarium maryjne, bazylika MB Bolesnej Królowej Polski, ul. Klasztorna 4).
 210. Limanowa, woj. małopolskie, pow. limanowski (sanktuarium maryjne, bazylika MB Bolesnej, Rynek).
 211. Lipiny, woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Pilzno (klasztor oo. Karmelitów).
 212. Lipno, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Oksa (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnie – popiersie).
 213. Lipsko, woj. mazowieckie, pow. lipski (kościół par. Świętej Trójcy, ul. Jana Kilińskiego).
 214. Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński (kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i NMP Śnieżnej – popiersie, ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1).
 215. Liwocz – góra na Pogórzu Ciężkowickim [562 m n.p.m.], woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Skołyszyn (sanktuarium Chrystusowego Krzyża i MB Królowej Pokoju na szczycie góry).
 216. Lubaczów, woj. podkarpackie, pow. lubaczowski (kościół par. św. Karola Boromeusza, ul. Adama Mickiewicza 85).
 217. Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski (przy Urzędzie Gminy).
 218. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie, pow. Iławski (kościół par. św. Jana Chrzciciela, ul. Krzysztofa Kupnera 17).
 219. Lubichowo, woj. pomorskie, pow. starogardzki (kościół par. św. Jakuba Apostoła St., ul. Starogardzka 18).
 220. Lubień, woj. małopolskie, pow. myślenicki (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubniu).
 221. Lublin, woj. lubelskie, pow. Lublin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – pomnik Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego [„Homagium”], al. Racławickie 14).
 222. Lublin-Czuby, woj. lubelskie, pow. Lublin (kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii Św. Rodziny – ormiański pomnik Jana Pawła II [granitowa płyta], al. Jana Pawła II 11).
 223. Lubomierz, woj. dolnośląskie, pow. lwówecki (Szkoła Podstawowa im. Jan Pawła II w Lubomierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 5).
 224. Lubraniec, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski (plac pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego).
 225. Ludźmierz, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Nowy Targ (sanktuarium MB Królowej Podhala, ul. Jana Pawła II 124, Ogród Różańcowy).
 226. Lutynia, woj. dolnośląskie, pow. średzki (kościół par. św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Kościelna 18).
 227. Łapanów, woj. małopolskie, pow. bocheński (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie – popiersie)
 228. Łąkta Górna, woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Żegocina (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej).
 229. Łękno, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki (Wzgórze Krzyża w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła).
 230. Łężyny, woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Nowy Żmigród (kościół par. św. Mikołaja).
 231. Łomna, woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Czosnów (kościół par. św. Mikołaja Bpa).
 232. Łomża, woj. podlaskie, pow. Łomża (Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży – popiersie, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17).
 233. Łomża, woj. podlaskie, pow. Łomża (Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II, pl. Papieża Jana Pawła II nr 1).
 234. Łosice, woj. mazowieckie, pow. łosicki (Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach – popiersie).
 235. Łowce, woj. podkarpackie, pow. jarosławski (kościół św. Jana Chrzciciela i św. Marcina Bpa).
 236. Łowicz, woj. łódzkie, pow. łowicki (Rynek, bazylika katedralna NMP).
 237. Łódź, woj. łódzkie, pow. Łódź (bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki, ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 9).
 238. Łódź, woj. łódzkie, pow. Łódź (konwent oo. Bonifratrów p.w. św. Rafała Archanioła, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a).
 239. Łódź, woj. łódzkie, pow. Łódź (kościół garnizonowy św. Jerzego [d. cerkiew św. Aleksego], ul. Św. Jerzego 9).
 240. Łódź, woj. łódzkie, pow. Łódź (kościół Najświętszego Serca Jezusowego i św. Marii Małgorzaty Alacoque, ul. Zgierska 123).
 241. Łódź, woj. łódzkie, pow. Łódź (kościół ss. Urszulanek SJK p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Obywatelska 60).
 242. Łódź-Polesie, woj. łódzkie, pow. Łódź (Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II na Retkini, ul. Krzemieniecka 7/9).
 243. Łódź-Widzew, woj. łódzkie, pow. Łódź (kościół św. Alberta Chmielowskiego, ul. Beli Bartoka 2).
 244. Łuków, woj. lubelskie, pow. łukowski (plac miejski).
 245. Maruszyna, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Szaflary (kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, ul. Jana Pawła II 4).
 246. Mąkolice, woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Głowno (sanktuarium MB Fatimskiej w Parafii św. Wojciecha BM).
 247. Miechowice Wielkie, woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Wietrzychowice (wiejska droga z Wietrzychowic do Szczurowej).
 248. Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, pow. bialski (kościół par. św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Staromiejska 11).
 249. Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, pow. bialski (Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim – popiersie, ul. Leśna 2).
 250. Mikluszowice, woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Drwinia (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II – figura).
 251. Mikorzyn, woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Kępno (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół).
 252. Milicz, woj. dolnośląskie, pow. milicki (kościół par. św. Andrzeja Boboli, ul. Spacerowa 2).
 253. Miłowice, woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki, gm. Dziadowa Kłoda (kościół par. św. Antoniego).
 254. Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, pow. miński (sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, kościół par. św. Antoniego z Padwy, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54).
 255. Mircze, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski (kościół par. Zmartwychwstania Pańskiego – figura na placu Drogi Krzyżowej, ul. Hrubieszowska 32).
 256. Mirków, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Długołęka (kościół św. Brata Alberta – figura z drewna dłuta Zbigniewa Podurgiela, ul. Kościelna 2).
 257. Mogielnica, woj. mazowieckie, pow. grójecki (kościół św. Floriana, pl. Poświętne 12).
 258. Morąg, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki (Stare Miasto, Ratusz, pl. Jana Pawła II).
 259. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski (Skwer im. Jana Pawła II).
 260. Mrozy, woj. mazowieckie, pow. miński (kościół par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Św. Teresy 3).
 261. Mszczonów, woj. mazowieckie, pow. żyrardowski (kościół par. św. Jana Chrzciciela, ul. Kościelna 6).
 262. Mucharz, woj. małopolskie, pow. wadowicki (kościół par. św. Wojciecha).
 263. Myczkowce, woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Solina (Ośrodek Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Centrum Kultury Ekumenicznej).
 264. Myszków, woj. śląskie, pow. myszkowski (kościół p.w. Narodzenia Jezusa Chrystusa [d. kaplica Narodzenia NMP] w Mijaczowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 5).
 265. Myszków, woj. śląskie, pow. myszkowski (kościół św. Stanisława BM, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7).
 266. Myszyniec, woj. mazowiecki, pow. ostrołęcki (kolegiata par. p.w. Trójcy Przenajświętszej, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1).
 267. Nasielsk, woj. mazowieckie, pow. nowodworski (Skwer Jana Pawła II przy Rynku w Parafii św. Wojciecha – popiersie).
 268. Niegowić, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów (kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP – jedyny na świecie pomnik ks. wikarego Karola Wojtyły).
 269. Niepokalanów, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Teresin (sanktuarium MB Niepokalanej i św. Maksymiliana Marii Kolbego, bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask).
 270. Niepołomice, woj. małopolskie, pow. wielicki (Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II – pomnik Kard. Karola Wojtyły).
 271. Nowa Sól, woj. lubuskie, pow. nowosolski (kościół par. św. Antoniego Padewskiego [tzw. „Czerwony kościół”], ul. Józefa Piłsudskiego 14).
 272. Nowe Brzesko, woj. małopolskie, pow. proszowicki (kościół par. Wszystkich Świętych, ul. Józefa Piłsudskiego 28).
 273. Nowe Kupiski, woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Łomża (kościół par. św. Jadwigi Śląskiej).
 274. Nowe Miasteczko, woj. lubuskie, pow. nowosolski (kościół par. św. Marii Magdaleny, ul. Polna 2).
 275. Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski (Skwer Jana Pawła II – popiersie).
 276. Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, pow. buski (kościół farny par. Świętej Trójcy, św. Wawrzyńca i św. Elżbiety, ul. Partyzantów 17)
 277. Nowy Sącz, woj. małopolskie, pow. Nowy Sącz (kaplica loretańska w kalwarii na Chruślicach – figura).
 278. Nowy Sącz, woj. małopolskie, pow. Nowy Sącz (Rynek, Ratusz).
 279. Nowy Targ, woj. małopolskie, pow. nowotarski (lotnisko sportowe Aeroklubu Tatrzańskiego).
 280. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski (kościół par. NMP Nieustającej Pomocy, ul. Józefa Piłsudskiego 34).
 281. Nowy Wiśnicz, woj. małopolskim, pow. bocheński (kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, pl. Kościelny 2).
 282. Oborniki, woj. wielkopolskie, pow. obornicki (Rynek).
 283. Obory, woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, gm. Zbójno (sanktuarium MB Bolesnej, klasztor oo. Karmelitów).
 284. Ocypel, woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Lubichowo (kościół par. MB Królowej Polski).
 285. Ogrodzieniec, woj. śląskie, pow. zawierciański (kościół par. Przemienienia Pańskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 33).
 286. Okulice, woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Rzezawa (sanktuarium MB Okulickiej, kościół par. p.w. Narodzenia NMP).
 287. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki (kościół NMP Królowej Polski, skwer na Placu Wolności 18).
 288. Oleszyce, woj. podkarpackie, pow. lubaczowski (kościół par. p.w. Narodzenia NMP).
 289. Oleśnica, woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki (kościół MB Miłosierdzia, ul. Wileńska 2b).
 290. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn (kościół par. p.w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka, Dom Parafialny – popiersie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11).
 291. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn (Park im. Janusza Kusocińskiego – pomnik-głaz).
 292. Olsztyn-Pieczewo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn (kościół par. MB Fatimskiej, ul. Wincentego Witosa 23).
 293. Oława, woj. dolnośląskie, pow. oławski (kościół par. p.w. NMP Królowej, ul. Nowy Otok 8).
 294. Oława, woj. dolnośląskie, pow. oławski (kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła, Skwer Jana Pawła II, pl. Zamkowy 16).
 295. Opatówek, woj. wielkopolskie, pow. kaliski (kościół par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kościelna 9).
 296. Opoczno, woj. łódzkie, pow. opoczyński (kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP, ul. Graniczna 24).
 297. Osiek, woj. świętokrzyskie, pow. staszowski (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku).
 298. Ossów, woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Wołomin (Parafia Świętej Trójcy w Kobyłce, kaplica MB Zwycięskiej – popiersie).
 299. Ostrołęka, woj. mazowieckie, pow. Ostrołęka (kościół farny p.w. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja, ul. Szwedzka 2).
 300. Ostrołęka, woj. mazowieckie, pow. Ostrołęka (Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce – popiersie, ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16).
 301. Ostrowąs, woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski, gm. Aleksandrów Kujawski (sanktuarium MB Księżnej Kujaw, kościół par. Narodzenia NMP).
 302. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki (kolegiata par. św. Michała Archanioła, ul. Okólna 19).
 303. Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, pow. ostrowski (Zespół Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stefana Grota Roweckiego 6).
 304. Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski (kościół par. św. Antoniego Padewskiego – popiersie, ul. Raszkowska 39).
 305. Ozorków, woj. łódzkie, pow. zgierski (kościół par. św. Józefa Oblubieńca NMP i Podwyższenia Krzyża Świętego, pl. Jana Pawła II 5).
 306. Ożarowice, woj. śląskie, pow. tarnogórski (kościół par. św. Barbary, ul. Tarnogórska 35a).
 307. Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni (sanktuarium Miłosierdzia Bożego kk. Pallotynów, ul. Poznańska 183).
 308. Pabianice, woj. łódzkie, pow. pabianicki (kościół par. św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Jana Pawła II nr 46).
 309. Pajęczno, woj. łódzkie, pow. pajęczański (sanktuarium MB Pajęczańskiej, kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Leonarda, pl. Dworcowy 2).
 310. Pelplin, woj. pomorskie, pow. tczewski (park na Górze Papieskiej przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej, pl. Mariacki 7).
 311. Pełczyce, woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński (park im. Papieża Jana Pawła II nad jez. Stawno).
 312. Piekary Śląskie, woj. śląskie, pow. Piekary Śląskie (sanktuarium MB Piekarskiej, bazylika NMP i św. Bartłomieja – popiersie, ul. Ks. Jana Ficka 7).
 313. Piekary Śląskie, woj. śląskie, pow. Piekary Śląskie (Wzgórze Cerkwica, Kalwaria Piekarska).
 314. Piekoszów, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki (sanktuarium MB Miłosierdzia, kościół par. Narodzenia NMP, ul. Częstochowska 52).
 315. Piła, woj. wielkopolskie, pow. pilski (kościół par. Salezjanów p.w. Świętej Rodziny, ul. Św. Jana Bosko 1).
 316. Piła, woj. wielkopolskie, pow. pilski (Plac Zwycięstwa).
 317. Pionki, woj. mazowieckie, pow. radomski (kościół par. św. Barbary, ul. Fabryczna 12).
 318. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, pow. Piotrków Trybunalski (Park Jana Pawła II, zespół klasztorny oo. Bernardynów z kościołem rekt. MB Anielskiej i Św. Krzyża, ul. Juliusza Słowackiego 2).
 319. Płock, woj. mazowiecki, pow. Płock (Wzgórze Tumskie, bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, ul. Tumska 3).
 320. Pobiedno, woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Bukowsko (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie).
 321. Podkowa Leśna [Miasto-Ogród], woj. mazowieckie, pow. grodziski (kościół par. św. Krzysztofa – popiersie, ul. Jana Pawła II 7).
 322. Police, woj. zachodniopomorskie, pow. policki (Plac Jana Pawła II).
 323. Poznań, woj. wielkopolskie, pow. Poznań (bazylika archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła, Ostrów Tumski 17).
 324. Pruszków, woj. mazowieckie, pow. pruszkowski (kościół par. św. Kazimierza, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 23).
 325. Przemyśl, woj. podkarpackie, pow. Przemyśl (kościół par. p.w. Świętej Trójcy – płaskorzeźba-półpostać, Plac Konstytucji 3 Maja 8).
 326. Przemyśl, woj. podkarpackie, pow. Przemyśl (Plac Niepodległości).
 327. Przemyśl-Lipowica, woj. podkarpackie, pow. Przemyśl (kościół par. św. Stanisława Biskupa – popiersie, ul. Zofii Chrzanowskiej 11).
 328. Przysiek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Zławieś Wielka (Ośrodek Szkoleniowy Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II – popiersie).
 329. Puławy, woj. lubelskie, pow. puławski (kościół par. MB Różańcowej, ul. Wojska Polskiego 5/8).
 330. Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki (kościół par. NMP Bolesnej – pomnik-obelisk, ul. Staromiejska 28).
 331. Raba Wyżna, woj. małopolskie, pow. nowotarski (Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej – pomnik pontyfikatu Jana Pawła II, ukazuje papieża udzielającego sakry biskupiej ks. Stanisławowi Dziwiszowi).
 332. Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, pow. nowotarski (Park Zdrojowy).
 333. Racibórz, woj. śląskie, pow. raciborski (sanktuarium MB Raciborskiej, kościół par. p.w. Matki Bożej, ul. Jana Pawła II 6).
 334. Racibórz, woj. śląskie, pow. raciborski (kościół par. św. Jana Chrzciciela na Ostrogu, ul. Morawska 1).
 335. Racławice, woj. małopolskie, pow. miechowski (kościół par. św. Apostołów Piotra i Pawła).
 336. Radawa, woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Wiązownica (kościół par. św. Anny, Dom Ojca Pio).
 337. Radawie, woj. opolskie, pow. oleski, gm. Zębowice (droga krzyżowa na wolnym powietrzu w centrum wsi).
 338. Radlin, woj. śląskie, pow. wodzisławski (kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP – półpostać, ul. Wojciecha Korfantego 14).
 339. Radom, woj. mazowieckie, pow. Radom (bazylika katedralna Opieki NMP, ul. Henryka Sienkiewicza 13).
 340. Radom, woj. mazowieckie, pow. Radom (kościół św. Wacława – popiersie, pl. Stare Miasto 13).
 341. Radom, woj. mazowieckie, pow. Radom (Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Młyńska 23/25).
 342. Radom, woj. mazowieckie, pow. Radom (Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu – popiersie, ul. Wierzbicka 81/83).
 343. Radomsko, woj. łódzkie, pow. radomszczański (kościół par. NMP Królowej Polski, ul. Piastowska 45).
 344. Radomsko, woj. łódzkie, pow. radomszczański (kościół par. św. Jadwigi Królowej, ul. Św. Jadwigi Królowej 93).
 345. Radziechowy, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Radziechowy-Wieprz (Góra Matyska [609 m n.p.m.] tzw. „Golgota Beskidów” w Parafii św. Marcina – figura w V stacji Drogi Krzyżowej, w której Jan Paweł II pomaga nieść krzyż Jezusowi).
 346. Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski (kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i klasztor oo. Franciszkanów, ul. Brzeska).
 347. Rajcza, woj. śląskie, pow. żywiecki (sanktuarium maryjne, kościół par. św. Wawrzyńca DM i św. Kazimierza Królewicza, Rynek 1).
 348. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, pow. rawski (pl. Józefa Piłsudskiego).
 349. Rawicz, woj. wielkopolskie, pow. rawicki (kościół św. Andrzeja Apostoła w dzielnicy Sarnowa, ul. Jana Kilińskiego 33).
 350. Rawicz, woj. wielkopolskie, pow. rawicki (planty Jana Pawła II, kościół farny par. p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP, ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 10).
 351. Rewal, woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki, nad Bałtykiem (kościół par. p.w. Najświętszego Zbawiciela, ul. Dworcowa 2).
 352. Rogów, woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Końskie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Rogowie).
 353. Rokiciny Podhalańskie, woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Raba Wyżna (kościół par. p.w. Miłosierdzia Bożego).
 354. Rozłazino, woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Łęczyce (kościół par. św. Wojciecha, ul. Długa 27).
 355. Równe, woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Głubczyce (kościół par. św. Apostołów Piotra i Pawła).
 356. Ruchna, woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Liw (we wsi – popiersie).
 357. Rumia, woj. pomorskie, pow. wejherowski (rondo Jana Pawła II – pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II „Veritatis Splendor” – Blask Prawdy).
 358. Rusiec, woj. łódzkie, pow. bełchatowski (Parafia p.w. Nawiedzenia NMP).
 359. Rutki Kossaki, woj. podlaskie, pow. zambrowski (kościół par. św. Anny, ul. Długa 3).
 360. Rybnik, woj. śląskie, pow. Rybnik (bazylika św. Antoniego Padewskiego, ul. Mikołowska 4).
 361. Rybnik-Chwałowice, woj. śląskie, pow. Rybnik (kościół par. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Działkowców 1).
 362. Ryki, woj. lubelskie, pow. rycki (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach).
 363. Rzeszów, woj. podkarpackie, pow. Rzeszów (kościół par. p.w. Bożego Ciała i MB z Lourdes, ul. Prymasa Tysiąclecia 1).
 364. Rzeszów, woj. podkarpackie, pow. Rzeszów (kościół par. p.w. Chrystusa Króla, ul. Ks. Józefa Jałowego 37a).
 365. Sadowne, woj. mazowieckie, pow. węgrowski (kościół par. św. Jana Chrzciciela, ul. Kościelna 1).
 366. Sady-Kolonia, woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Klwów (kościół par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa).
 367. Sandomierz, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski (Plac Papieski).
 368. Sędziszów, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski (kościół par. św. Brata Alberta Chmielowskiego, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3).
 369. Sękowa, woj. małopolskie, pow. gorlicki (kościół filialny św. Filipa i św. Jakuba – popiersie).
 370. Sianów, woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński (kościół par. św. Stanisława Kostki – popiersie, ul. Kościelna 1).
 371. Sidzina, woj. małopolskie, pow. suski, gm. Bystra-Sidzina (pomnik-obelisk na skrzyżowaniu dróg obok 600-letniego dębu – pomnika przyrody w Parafii św. Mikołaja).
 372. Siedlce, woj. mazowieckie, pow. Siedlce (Plac Jana Pawła II w centrum miasta).
 373. Siemiatycze, woj. podlaskie, pow. siemiatycki (zespół pomisjonarski, kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 2).
 374. Sieniawa Jarosławska, woj. podkarpackie, pow. przeworski (podominikański kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Tadeusza Kościuszki 6).
 375. Sierakowice, woj. pomorskie, pow. kartuski (Park Papieski).
 376. Siewierz, woj. śląskie, pow. będziński (kościół par. św. Macieja Apostoła – symboliczny pomnik papieża Jana Pawła II [rozłożona księga Ewangelii], ul. Tadeusza Kościuszki 12).
 377. Skalbmierz, woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski (kościół par. św. Jana Chrzciciela, ul. Partyzantów 2).
 378. Skała, woj. małopolskie, pow. krakowski (kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i pustelnia bł. Salomei w Parafii św. Mikołaja, Grodzisko 5).
 379. Skarszewy, woj. pomorskie, pow. starogardzki (kościół par. św. Michała Archanioła, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2).
 380. Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski (kościół par. św. Brata Alberta, ul. Spółdzielcza 52).
 381. Skawica, woj. małopolskie, pow. suski, gm. Zawoja (kaplica – figura).
 382. Skierniewice, woj. łódzkie, pow. Skierniewice (kościół garnizonowy p.w. Wniebowzięcia NMP, plac Jana Pawła II).
 383. Słupsk, woj. pomorskie, pow. Słupsk (kościół klasztorny ss. Klarysek p.w. św. Ottona, ul. Henryka Pobożnego 7).
 384. Smolnica, woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Sośnicowice (kościół cmentarny św. Bartłomieja Apostoła – półpostać, ul. Kościelna).
 385. Sobótka, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski (kościół par. św. Jakuba Apostoła, ul. Św. Jakuba 10).
 386. Sochaczew-Chodaków, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski (kościół par. św. Józefa Robotnika, ul. Fryderyka Chopina 158a).
 387. Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, pow. sokołowski (kościół par. św. Jana Bosko – popiersie, ul. Sadowa 2).
 388. Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski (kościół par. św. Stanisława BM, ul. 23 Stycznia 5).
 389. Sopot, woj. pomorskie, pow. Sopot (kościół par. p.w. Zesłania Ducha Świętego, ul. Kujawska).
 390. Sosnowiec-Zagórze, woj. śląskie, pow. Sosnowiec (Plac im. Jana Pawła II Wielkiego przy ul. Gwiezdnej [tzw. Plac Papieski] w Parafii NMP Różańcowej).
 391. Stalowa Wola, woj. podkarpackie, pow. stalowowolski (os. Pławo, bazylika konkatedralna MB Królowej Polski, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4).
 392. Starachowice, woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki (kościół par. p.w. Wszystkich Świętych – pomnik-płaskorzeźba, ul. Radomska 54).
 393. Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki (skwer im. Ojca Świętego Jana Pawła II przy ul. Św. Jana Chrzciciela).
 394. Starogard Gdański, woj. pomorskie, pow. starogardzki (kościół farny par. św. Mateusza, ul. Gen. Józefa Hallera 3).
 395. Stary Sącz, woj. małopolskie, pow. nowosądecki (Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, Ołtarz Papieski, Sala Pamięci – figura, pl. Św. Kingi 3).
 396. Stoczek Łukowski, woj. lubelskie, pow. łukowski (kościół par. Wniebowzięcia NMP, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4).
 397. Strzegom, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki (bazylika par. św. Apostołów Piotra i Pawła, pl. Kościelny 10).
 398. Strzegowa, woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Wolbrom (kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego).
 399. Strzelce Opolskie, woj. opolskie, pow. strzelecki (kościół par. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Bursztynowa 5).
 400. Strzelin, woj. dolnośląskie, pow. strzeliński (kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Św. Floriana 2).
 401. Sułkowice, woj. małopolskie, pow. myślenicki (Technikum im. Karola Wojtyły w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach – popiersie, ul. Szkolna 34).
 402. Suwałki, woj. podlaskie, pow. Suwałki (konkatedra par. św. Aleksandra, ul. Emilii Plater 2).
 403. Szczawnica, woj. małopolskie, pow. nowotarski (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Szlachtowej).
 404. Szczebrzeszyn, woj. lubelskie, pow. zamojski (kościół par. św. Mikołaja, ul. Wyzwolenia 1).
 405. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, pow. Szczecin (pl. Jasne Błonia im. Jana Pawła II).
 406. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, pow. Szczecin (kościół par. Chrystusa Dobrego Pasterza na os. Bukowym, ul. Beżowa 40).
 407. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, pow. Szczecin (kościół par. św. Jana Chrzciciela, ul. Bogurodzicy 3a).
 408. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, pow. Szczecin (na posesji przy ul. Szczepowej, róg ul. Jana z Czarnolasu).
 409. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki (kościół par. św. Franciszka z Asyżu, ul. Bukowa 85).
 410. Szczepanów, woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko (sanktuarium św. Stanisława BM, bazylika par. św. Stanisława BM i kościół św. Marii Magdaleny – popiersie).
 411. Szczutowo, woj. mazowieckie, pow. sierpecki (Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II, ul. 3 Maja 116).
 412. Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński (kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Marii Konopnickiej 72).
 413. Szprotawa, woj. lubuskie, pow. żagański (kościół par. Wniebowzięcia NMP, pl. Kościelny).
 414. Szubin, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski (kościół par. św. Andrzeja Boboli, ul. Ogrodowa 1a).
 415. Szydłowiec, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki (kościół farny par. św. Zygmunta, ul. Zakościelna 13).
 416. Śniadowo, woj. podlaskie, pow. łomżyński (kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, Rynek 7).
 417. Świdwin, woj. zachodniopomorskie, pow. świdwiński (Rynek).
 418. Świebodzice, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki (Plac Jana Pawła II).
 419. Świecie nad Wisłą, woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki (klasztor i kościół pobernardyński p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Klasztorna 1).
 420. Święta Lipka, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Reszel (kościół Nawiedzenia NMP – pomnik Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego).
 421. Święte Miejsce, woj mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz (kościół par. Narodzenia NMP – popiersie).
 422. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, pow. Świnoujście (wyspa Uznam, kościół par. p.w. Chrystusa Króla – popiersie, pl. Kościelny 1).
 423. Tarczek, woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gm. Pawłów (przy drodze do wsi).
 424. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg (na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Warszawskiej).
 425. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg (Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu – popiersie, os. Dzików, ul. Wiejska 4).
 426. Tarnogród, woj. lubelskie, pow. biłgorajski (przed budynkiem poczty na Rynku).
 427. Tarnowskie Góry, woj. śląskie, pow. tarnogórski (klasztor oo. Kamilianów, NZOZ Szpital św. Kamila, ul. Bytomska 22).
 428. Tarnów, woj. małopolskie, pow. Tarnów (bazylika katedralna Narodzenia NMP, ul. Kapitulna 2).
 429. Tarnów, woj. małopolskie, pow. Tarnów (kościół par. bł. Karoliny Kózka, pl. Ojca Świętego Jana Pawła II nr 1).
 430. Tczew, woj. pomorskie, pow. tczewski (kościół par. NMP Matki Kościoła na Suchostrzygach, ul. Rokicka 1).
 431. Tobołowo, woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Nowinka (drewniana figura przy drodze).
 432. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, pow. Toruń (campus WSKSiM [Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej] – część tworzonego Centrum „Polonia in Tertio Millenio”, ul. Św. Józefa 23/35).
 433. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, pow. Toruń (bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, ul. Żeglarska 16).
 434. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, pow. Toruń (przy zbiegu al. Jana Pawła II i Wałów gen. Władysława Sikorskiego na Jordankach).
 435. Trepcza, woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Sanok (kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, pomnik Jana Pawła II – „Papieska Barka”).
 436. Trzcianka, woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki (Ratusz, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9).
 437. Trzcińsko-Zdrój, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński (kościół par. MB Nieustającej Pomocy, ul. Kościelna 5).
 438. Trzebnica, woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki (Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi, bazylika par. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej, ul. Jana Pawła II 3).
 439. Tuliszków, woj. wielkopolskie, pow. turecki (Plac Wolności).
 440. Tumlin-Węgle, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Zagnańsk (Parafia św. Stanisława BM).
 441. Turek, woj. wielkopolskie, pow. turecki (kościół par. św. Barbary, Skwer Jana Pawła II nr 1).
 442. Tylmanowa, woj. małopolskie, pow. nowotarski (góra Błyszcz [935 m n.p.m.], przy kaplicy – pomnik-obelisk z popiersiem).
 443. Tylmanowa, woj. małopolskie, pow. nowotarski (kalwaria na wierzchołku góry Baszta [440 m n.p.m.] – figura).
 444. Ujście, woj. wielkopolskie, pow. pilski (kościół par. św. Mikołaja – popiersie, pl. Wiosny Ludów 1).
 445. Ulan-Majorat, woj. lubelskie, pow. radzyński (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie).
 446. Ulanów, woj. podkarpackie, pow. niżański (Rynek – popiersie).
 447. Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki (sanktuarium MB Bieszczadzkiej w Jasieniu, kościół par. oo. Michalitów p.w. Wniebowzięcia NMP).
 448. Wadowice, woj. małopolskie, pow. wadowicki (bazylika Ofiarowania NMP, pl. Jana Pawła II – d. Rynek).
 449. Wadowice, woj. małopolskie, pow. wadowicki (bazylika Ofiarowania NMP – figura „Tu wszystko się zaczęło” wewnątrz świątyni, pl. Jana Pawła II – d. Rynek).
 450. Wadowice, woj. małopolskie, pow. wadowicki (kościół par. św. Piotra Apostoła, al. Matki Bożej Fatimskiej 90).
 451. Wara, woj. podkarpackie, pow. brzozowski (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Warze).
 452. Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m. st. Warszawa (Katedra Polowa WP p.w. NMP Królowej Polski – popiersie, ul. Długa 13/15).
 453. Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m. st. Warszawa (kościół Świętych Powstańców na Bielanach).
 454. Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m. st. Warszawa (kościół p.w. Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski 3/5).
 455. Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m. st. Warszawa (Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich – figura, pl. Bankowy 1; wejście od ul. Elektoralnej).
 456. Warszawa-Bemowo, woj. mazowieckie, pow. m. st. Warszawa (kościół garnizonowy par. p.w. MB Ostrobramskiej – popiersie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 49).
 457. Warszawa-Okęcie, woj. mazowieckie, pow. m. st. Warszawa (kościół św. Franciszka z Asyżu, ul. Franciszka Hynka 4A).
 458. Warszawa-Praga Południe, woj. mazowieckie, pow. m. st. Warszawa (kościół par. św. Apostołów Jana i Pawła, ul. Kapelanów Armii Krajowej 1).
 459. Warszawa-Rembertów, woj. mazowieckie, pow. m. st. Warszawa (kościół par. p.w. MB Zwycięskiej, ul. Grzybowa 1).
 460. Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie, pow. m. st. Warszawa (kościół par. p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Stanisława Wojciechowskiego 32).
 461. Warszawa-Wilanów, woj. mazowieckie, pow. m. st. Warszawa (kolegiata św. Anny – figura, ul. Kolegiacka 1).
 462. Wąsewo, woj. mazowieckie, pow. ostrowski (Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie).
 463. Węgliniec, woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki (park miejski, ul. Karola Wojtyły).
 464. Wieliczka, woj. małopolskie, pow. wielicki (al. Jana Pawła II).
 465. Wieliczka, woj. małopolskie, pow. wielicki (Kopalnia Soli „Wieliczka”, kaplica św. Kingi – pierwszy na świecie pomnik Jana Pawła II wykuty w soli).
 466. Wieliszew, woj. mazowieckie, pow. legionowski (kościół par. Przemienienia Pańskiego, ul. Modlińska 58).
 467. Wieluń, woj. łódzkie, pow. wieluński (sanktuarium MB Pocieszenia, kolegiata p.w. Nawiedzenia NMP, ul. Augustiańska 8).
 468. Wiślica, woj. świętokrzyskie, pow. buski (Łąka Świętych i Błogosławionych Polskich).
 469. Witkowo, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński (kościół par. św. Mikołaja, Stary Rynek 15).
 470. Witnica, woj. lubuskie, pow. gorzowski (kościół par. MB Nieustającej Pomocy, ul. Gorzowska 2).
 471. Wola Filipowska, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice (kościół par. św. Maksymiliana Marii Kolbego i NMP Królowej Polski).
 472. Wołomin, woj. mazowieckie, pow. wołomiński (kościół św. Józefa Robotnika, ul. Józefa Piłsudskiego 44).
 473. Wołomin, woj. mazowieckie, pow. wołomiński (Plac 3 Maja).
 474. Worów, woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Grójec (kościół par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dom Parafialny im. Jana Pawła II).
 475. Wrocław, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław (bazylika garnizonowa św. Elżbiety na Starym Mieście – popiersie, ul. św. Elżbiety 1).
 476. Wrocław, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław (na przedmieściu Leśnica, przy pętli tramwajowej, w parafii św. Jadwigi Śląskiej).
 477. Wrocław-Huby, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław (kościół św. Henryka, ul. Gliniana 16).
 478. Wrocław-Zgorzelisko, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław (kościół św. Kazimierza Królewicza, ul. Litewska 1).
 479. Września, woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński (kościół par. św. Kazimierza Królewicza, ul. Słupska 25).
 480. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki (kościół par. św. Jana Chrzciciela, ul. Kościelna 2).
 481. Wysowa-Zdrój, woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Uście Gorlickie (kościół par. p.w. NMP Wniebowziętej).
 482. Zabawa, woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Radłów (sanktuarium bł. Karoliny Kózka).
 483. Zakliczyn, woj. małopolskie, pow. tarnowski (kościół par. św. Idziego Opata, ul. Adama Mickiewicza 28).
 484. Zakopane, woj. małopolskie, pow. tatrzański (kościół MB Częstochowskiej i św. Klemensa na Bachledówce – popiersie, ul. Kościeliska 2).
 485. Zakopane, woj. małopolskie, pow. tatrzański (Dom Rekolekcyjny Episkopatu Polski [tzw. „Księżówka”], al. Przewodników Tatrzańskich 2).
 486. Zakopane, woj. małopolskie, pow. tatrzański (sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, kościół Niepokalanego Serca NMP, ul. Krzeptówki 14).
 487. Zakopane, woj. małopolskie, pow. tatrzański (sanktuarium MB Fatimskiej, „Park Fatimski” – pomnik Jana Pawła II i kard. Stanisława Dziwisza, ul. Krzeptówki 14).
 488. Zambrów, woj. podlaskie, pow. zambrowski (kościół par. p.w. Trójcy Przenajświętszej, ul. Cmentarna 2).
 489. Zamość, woj. lubelskie, pow. Zamość (katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, ul. Kolegiacka 1a).
 490. Zamość, woj. lubelskie, pow. Zamość (kościół MB Królowej Polski, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5).
 491. Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie, pow. ostrowski (Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych, ul. Farna 20).
 492. Zarzecze, woj. podkarpackie, pow. przeworski (Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu).
 493. Zawiercie, woj. śląskie, pow. zawierciański (kolegiata św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Henryka Sienkiewicza 4).
 494. Ząbki, woj. mazowieckie, pow. wołomiński (Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II – popiersie, ul. Harcerska 9).
 495. Zbąszyń, woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski (tzw. Mały Park, ul. por. Franciszka Żwirki; pomnik przedstawiający Karola Wojtyłę siedzącego w kajaku, w czasach gdy jako biskup krakowski płynął z młodzieżą Obrą).
 496. Zduńska Wola, woj. łódzkie, pow. zduńskowolski (skwer u zbiegu ul. Łaskiej i al. Tadeusza Kościuszki).
 497. Zelków, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Zabierzów (d. budynek szkoły).
 498. Zgierz, woj. łódzkie, pow. zgierski (kościół par. św. Jana Chrzciciela, ul. Michała Ossowskiego 25/27).
 499. Zgierz, woj. łódzkie, pow. zgierski (kościół par. NMP Różańcowej, ul. Parzęczewska 70).
 500. Zgorzelec, woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki (kościół par. św. Jadwigi Śląskiej, pl. Jana Pawła II 1).
 501. Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. Zielona Góra (kościół par. p.w. Ducha Świętego, ul. Bułgarska 30, nieopodal Ronda Jana Pawła II).
 502. Zielonka, woj. mazowieckie, pow. wołomiński (Plac Jana Pawła II).
 503. Zielonki, woj. małopolskie, pow. krakowski (kościół par. p.w. Narodzenia NMP).
 504. Złota, woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Czchów (kościół par. p.w. MB Nieustającej Pomocy).
 505. Złotoryja, woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski (kościół par. p.w. Narodzenia NMP, Plac Niepodległości).
 506. Złoty Stok, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki (skwer Jana Pawła II).
 507. Żdanów, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Stoszowice (przy domu p. Stefana Rewińskiego – popiersie).
 508. Żywiec, woj. śląskie, pow. żywiecki (konkatedra p.w. Narodzenia NMP, ul. Zamkowa 6).
 509. Żywiec, woj. śląskie, pow. żywiecki (kościół filialny p.w. Świętego Krzyża, ul. Stefana Batorego).


Pomniki Jana Pawła II na świecie

I. Argentyna
 1. Buenos Aires – Biblioteka Narodowa.
 2. Comodoro Rivadavia, prow. Chubut – przy drodze na lotnisko, obok krzyża [pamiątka Roku Jubileuszowego].
 3. Martin Coronado, prow. Buenos Aires – Polski Ośrodek Katolicki oo. Bernardynów, kościół Matki Bożej Królowej Polski.
 4. Posadas, prow. Misiones – park n/rzeką Parana.
II. Australia
 1. Canberra ACT – Prowincja św. Rodziny w Australii i Nowej Zelandii, Dom Prowincjalny i Ośrodek Polskiego Centrum Duszpasterskiego – popiersie.
 2. Canungra, st. Queensland – sanktuarium „Marian Valley” w diecezji Brisbane, kościół oo. Paulinów.
 3. Melbourne, st. Wiktoria – sanktuarium maryjne w Essendon, kościół Matki Bożej Królowej Polski.
 4. Sydney, Nowa Południowa Walia – katedra NMP.
III. Austria
 1. Mariazell [Steiermark] Styria, pow. Bruck an der Mur – sanktuarium maryjne, bazylika NMP – popiersie.
 2. Wiedeń – Kościół Polski na Renwegu.

IV. Belgia
 1. Bruksela – Polska Misja Katolicka – popiersie.

V. Białoruś
 1. Dokszyce, obw. witebski, rej. dokszycki - kościół w par. Trójcy Świętej.
 2. Mołodeczno, obw. miński, rej. mołodeczański – kościół św. Józefa.
 3. Mosarz, obw. witebski – kościół św. Anny.
 4. Raków k/Mińska, obw. miński, rej. wołożyński – kościół św. Dominika.
 5. Witebsk, obw. witebski, rej. głębocki – parafia Pana Jezusa Miłosiernego.
 6. Wołożyn, obw. miński – kościół św. Józefa.

VI. Boliwia
 1. Tarija, Andy Boliwijskie, depart. Tarija.

VII. Brazylia
 1. Guarani des Missioes – park miejski.
 2. Kurytyba, st. Paraná – sanktuarium Miłosierdzia Bożego, bazylika katedralna MB Światła, Park Jana Pawła II.
 3. Rio de Janeiro – katedra św Sebastiana.
 4. São Paulo – Bom Retiro, kościół MB Wspomożycielki Wiernych [Nossa Senhora Auxiliadora] – siedziba Kapelanii Polskiej, kaplica MB Częstochowskiej – popiersie.

VIII. Chorwacja
 1. Kuna Pelješka, dubrovačko-neretvanska županija, gm. Orebić.
 2. Marija Bistrica k/Zagrzebia – sanktuarium MB Bistrzyskiej Królowej Chorwatów [tzw. „chorwacka Częstochowa”], bazylika.
 3. Selca k/Povlje – kościół parafialny św. Cyryla i Metodego.
 4. Split, Dalmacja.
 5. Sumartin na Wyspie Brač, Dalmacja.
 6. Trsat [tzw. Monte Tersatto] – sanktuarium MB Loretańskiej w archidiecezji Rijeka.

IX. Czechy
 1. Hradec Králové – katedra św. Ducha.

X. Francja
 1. Lourdes, reg. Midi-Pyrénées, depart. Hautes-Pyrénées – Dom Pielgrzyma PMK „Bellevue” nieopodal sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP.
 2. Paryż – kościół polski przy rue St. Honoré – popiersie.
 3. Ploërmel, reg. Bretania, depart. Morbihan – miejscowy plac.
 4. Vaudricourt, reg. Pikardia, depart. Somme – kościół św. Kazimierza.

XI. Gwatemala
 1. Gwatemala, depart. Gwatemala – Avenida Las Américas

XII. Hiszpania
 1. Alba de Tormes k/Salamanki, reg. Kastylia-León – kościół św. Teresy Wielkiej.
 2. Alcalá de Henares k/Madrytu – ogrody im. Jana Pawła II.
 3. Huelva, reg. Andaluzja – kościół – popiersie.
 4. Jaén, reg. Andaluzja – park miejski.
 5. Jerez de la Frontera, reg. Andaluzja, prow. Kadyks.
 6. Madryt – katedra La Almudena.
 7. Madryt – Paseo de la Castellana.
 8. Monte del Gozo k/Santiago de Compostela, reg. Galicja – „Góra Radości”.

XIII. Holandia
 1. Heerhugowaard, prow. Holandia Północna – kościół św. Dionizego.

XIV. Indie
 1. Chennai, st. Tamil Nadu.

XV. Irlandia
 1. Maynooth k/Dublina, hrab. Kildare – Uniwersytet NUI [National University of Ireland], Biblioteka im. Jana Pawła II.

XVI. Japonia
 1. Hiroszima, wyspa Honsiu, reg. Chūgoku.
 2. Nagasaki, wyspa Kiusiu, reg. Kiusiu – katedra Urakami – popiersie.

XVII. Kanada
 1. Brampton, prow. Ontario, reg. Peel – kościół Misji św. Eugeniusza de Mazenod.
 2. Calgary, prow. Alberta – kościół MB Królowej Pokoju – popiersie.
 3. Edmonton, prow. Alberta – kościół Różańca Świętego.
 4. London, prow. Ontario, hrab. Middlesex – cmentarz św. Piotra.
 5. Midland, prow. Ontario, hrab. Simcoe – Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich.
 6. Montreal, prow. Quebec.
 7. Toronto, prow. Ontario – siedziba Credit Union na Roncesvalles Av.
 8. Unionville.
 9. Windsor, prow. Ontario, hrab. Essex – kościół Św. Trójcy.

XVIII. Kuba
 1. Holguin, prow. Holguin – katedra San Isidro.
 2. Santa Clara, prow. Villa Clara – ok. 500 m od mauzoleum Che Guevary, przy tzw. „ulicy Papieża” (aleja, przy której stał ołtarz papieski).

XIX. Litwa
 1. Kowalczuki, reg. Auksztota, obw. wileński – kościół Miłosierdzia Bożego.
 2. Wilno, reg. Dzukia, obw. wileński – Gimnazjum im. Jana Pawła II.

XX. Malta
 1. Attard – plac miejski – popiersie.

XXI. Meksyk
 1. Izamal, st. Jukatan – sanktuarium MB Jukatańskiej, klasztor oo. Franciszkanów św. Antoniego z Padwy.
 2. Meksyk DF [miasto] – Aleja Insurgentes – popiersie.
 3. Meksyk DF [miasto] – narodowe sanktuarium Meksyku, bazylika MB z Guadalupe, u stóp wzgórza Tepeyac.
 4. Meksyk DF [miasto] – Zócalo [Plac Konstytucji], katedra miejska (wizerunek Papieża Jana Pawła II z MB z Guadalupe).
 5. San Huan de los Lagos, st. Jalisco.
 6. Tabasco.
 7. Zapopan, stan Jalisco – bazylika Matki Bożej z Zapopan.

XXII. Niemcy
 1. Altötting, Bawaria – sanktuarium MB Królowej Bawarii z figurą Czarnej Madonny [tzw. „niemiecka Częstochowa”], fronton kościoła św. Marii Magdaleny.
 2. Hamburg – katedra NMP (na pomniku napis „Prekursorowi nowej Europy, ponownemu założycielowi archidiecezji w Hamburgu, promotorowi polsko-niemieckiego pojednania”).
 3. Hanower, Dolna Saksonia – Polska Misja Katolicka, kościół Maria-Frieden, kaplica polska MB Częstochowskiej.
 4. Ostritz, Saksonia, pow. Görlitz – opactwo Cysterek Marienthal, IBZ St. Marienthal [Międzynarodowe Centrum Spotkań].

XXIII. Nikaragua
 1. Carazo.
 2. Managua, depart. Managua – pl. Jana Pawła II.

XXIV. Portoryko (państwo stowarzyszone z USA)
 1. San Juan.

XXV. Portugalia
 1. Angra do Heroismo, Terceira (Azory) – katedra Santissimo Salvador da Se.
 2. Braga – sanktuarium Dobrego Jezusa [sanktuarium Bom Jesus do Monte].
 3. Coimbra, d. prow. Beira Litoral – sanktuarium.
 4. Fatima, dystr. Santarem – Cova da Iria [tzw. „Dolina Pokoju”] sanktuarium Trójcy Przenajświętszej, nowy kościół Trójcy Świętej.
 5. Funchal, Madera – główna ulica stolicy wyspy.
 6. Mirandela, dystr. Bragança.
 7. Sameiro, dystr. Guarda, gm. Manteigas – sanktuarium Nossa Senhora do Sameiro.

XXVI. Republika Zielonego Przylądka
 1. Praia, wyspa Santiago.

XXVII. Rosja
 1. Moskwa – pomnik w atrium Wszechrosyjskiej Państwowej Biblioteki Literatury Obcej.

XXVIII. Rumunia
 1. Bukareszt – Nuncjatura Apostolska – popiersie.

XXIX. Singapur
 1. Singapur – katedra Chrystusa Dobrego Pasterza.

XXX. Słowacja
 1. Bańska Bystrzyca – Diecezjalne Centrum Duszpasterskie im. Jana Pawła II – półpostać.
 2. Bratysława-Petrżalka – kościół Świętej Rodziny, plac Jana Pawła II.
 3. Koszyce-Barca – parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – półpostać.
 4. Trnawa – katedra św. Jana Chrzciciela.

XXXI. Szkocja
 1. Carfin k/Motherwell (Lanarkshire) – sanktuarium NMP [Grota Carfin], kaplica polska, Plac Św. Piotra.

XXXII. Timor Wschodni
 1. Dili – Tasi Tolu (pomnik stanął w miejscu, gdzie Jan Paweł II odmawiał modlitwę podczas pielgrzymki w 1987 roku).

XXXIII. Ukraina
 1. Bołszowce, Podole, obw. iwanofrankowski – sanktuarium MB Bołszoweckiej, kościół Nawiedzenia NMP.
 2. Brzeżany, Podole, obw. tarnopolski – kościół Narodzenia Maryi Dziewicy – popiersie.
 3. Drohobycz, obw. lwowski – fara św. Bartłomieja Apostoła.
 4. Kamieniec Podolski, Podole, obw. chmielnicki – katedra św. Apostołów Piotra i Pawła.
 5. Kijów – Nuncjatura Apostolska.
 6. Latyczów, Podole, obw. chmielnicki – sanktuarium MB Latyczowskiej Królowej Podola i Wołynia.
 7. Lwów, obw. lwowski – cerkiew na Sichowie.
 8. Lwów, obw. lwowski – Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej.
 9. Perszotrawensk, obw. żytomierski, rej. Baranowski – kościół p.w. bł. Karoliny Kózkówny.
 10. Sambor, obw. lwowski – kościół parafialny Ścięcia św. Jana Chrzciciela.

XXXIV. Urugwaj
 1. Montevideo – Plac Trzech Krzyży.

XXXV. USA
 1. Boston MA, hrab. Suffolk – Commonwealth Park – płaskorzeźba-półpostać.
 2. Cheektowaga NY, hrab. Erie.
 3. Chicago IL, pow. Cook – bazylika św. Jacka, Ogród Pamięci.
 4. Denver, Kolorado – bazylika katedralna Niepokalanego Poczęcia NMP.
 5. Detroit MI, hrab. Wayne – Hamtramck.
 6. Dickson City PE.
 7. Doylestown PE, hrab. Bucks – sanktuarium MB Częstochowskiej Królowej Polski [tzw. „Amerykańska Częstochowa”], kościół oo. Paulinów.
 8. Hagåtña [d. Agana], Mikronezja, Mariany, wyspa Guam – bazylika katedralna NMP.
 9. Munster IND, hrab. Lake – sanktuarium maryjne oo. Karmelitów Bosych, park przyklasztorny.
 10. New Britain.
 11. North Pomfret VT, hrab. Windsor.
 12. Nowy Jork – Brooklyn, parafia św. Franciszki de Chantal.
 13. Nowy Jork – Greenpoint, kościół św. Stanisława Kostki.
 14. Nowy Jork – Manhattan, kościół św. Stanisława BM – popiersie.
 15. Nowy Jork – Queens, Ozone Park, kościół św. Stanisława BM.
 16. Nowy Jork – Queens-Ridgewood.
 17. Phoenix AR, hrab. Maricopa – Polska Misja Duszpasterska p.w. MB Częstochowskiej, katedra.
 18. Stamford.
 19. Stockbridge.
 20. Trenton NJ, hrab. Mercer.
 21. Waszyngton DC – Centrum Kulturalne im. Jana Pawła II.
 22. Windsor.

XXXVI. Wenezuela
 1. Caracas – Plaza Juan Pablo II.

XXXVII. Węgry
 1. Budapeszt – XVII dzielnica, park przy kościele św. Teresy.
 2. Zalaszentgrót – Csáford-hegy – posiadłość burmistrza Császára Józsefa.

XXXVIII. Włochy
 1. Asyż, reg. Umbria, prow. Perugia – bazylika św. Franciszka.
 2. Corato k/Bari, reg. Apulia.
 3. Desio, reg. Lombardia, prow. Mediolan.
 4. Dozio – sanktuarium MB Częstochowskiej [Santuario della Madonna di Czestochowa in Dozio].
 5. Mesyna, reg. Sycylia.
 6. Rzym – Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II na Via Cassia 1200.
 7. Salerno, reg. Kampania.
 8. San Giovanni Rotondo, reg. Apulia, prow. Foggia.
 9. Seregno, reg, Lombardia, prow. Mediolan – katedra.
 10. Termoli, reg. Molise, prow. Campobasso.
 11. Velletri k/Rzymu, reg. Lacjum, prow. Rzym.

XXXIX. Wybrzeże Kości Słoniowej
 1. Abidżan, reg. Lagunes – katedra św. Pawła.


Wykaz opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski.

Załącznik 3

Źródło 

Wykaz dębów papieskich

 1. Babki k/Poznania – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 2. Bardo Śląskie – Sanktuarium Matki Bożej „Strażniczki Wiary”, dziedziniec klasztoru oo. Redemptorystów – Dąb Papieski (nr 412).
 3. Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie) – kościół farny św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej – Dąb Papieski.
 4. Bażyny k/Ornety – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 5. Belsk Duży k/Grójca (woj. mazowieckie) – kościół Świętej Trójcy – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 6. Bełchatów – os. Dolnośląskie, kościół NMP Matki Kościoła, skwer im. Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 7. Biała Podlaska – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 154).
 8. Białe Błota k/Bydgoszczy – ścieżka dydaktyczna „Białe Błota” – Dąb Papieski (nr 370).
 9. Biała Piska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 10. Białobrzegi k/Warszawy – kościół Świętej Trójcy – Dąb Papieski.
 11. Białogard – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 12. Białystok – bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP – Dąb Papieski (nr 23).
 13. Białystok – kaplica św. Ojca Pio – Dąb Papieski.
 14. Białystok – siedziba Nadleśnictwa Dojlidy, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 75, przy krzyżu poświęconym pamięci papieża Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 31).
 15. Bielsko-Biała – kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dąb Papieski „Karol”.
 16. Biłgoraj – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 160).
 17. Bobolice (woj. zachodniopomorskie) – kościół NMP – Dąb Papieski.
 18. Bogdaniec k/Gorzowa Wielkopolskiego – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 289).
 19. Boguszów-Gorce (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski) – kościół Św. Trójcy – Dąb Papieski (nr 415).
 20. Boleszkowice (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski) – plac przed gimnazjum – Dąb Papieski.
 21. Bolewice k/Nowego Tomyśla – kościół parafialny Chrystusa Króla – Dąb Papieski.
 22. Borowo k/Mrągowa – Izba Edukacyjna LKP Lasy Mazurskie – Dąb Papieski (nr 228).
 23. Braniewo – Wzgórze Katedralne – Planetarium – Dąb Papieski.
 24. Brdów – klasztor oo. Paulinów – Dąb Papieski (nr 391).
 25. Brodnica – kościół parafialny Matki Bożej Fatimskiej – Dąb Papieski (nr 381).
 26. Brok (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie) – kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła – Dąb Papieski.
 27. Brzostek (woj. podkarpackie, pow. dębicki) – parafia Znalezienia Krzyża Świętego, Ośrodek rehabilitacyjny – Dąb Papieski (nr 140).
 28. Bydgoszcz – kościół Świętych Polskich Braci Męczenników – Dęby Jana Pawła II (nr 357) i Prymasa Tysiąclecia.
 29. Bydgoszcz – ścieżka dydaktyczna „Białe Błota” – Dąb Papieski (nr 370).
 30. Bytnica (woj. lubuskie, pow. krośnieński) – kościół parafialny – Dąb Papieski.
 31. Bytów (woj. pomorskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 330).
 32. Celestynów k/Otwocka – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 33. Cewice k/Lęborka – kościół parafialny Wniebowzięcia NMP – Dąb Papieski (nr 456).
 34. Chełm – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 163).
 35. Chojna (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) – kościół Mariacki NMP – Dąb Papieski.
 36. Chojnice (Nadleśnictwo Rytel, woj. pomorskie) – bazylika pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela – Dąb Papieski (nr 359).
 37. Chotyłów k/Białej Podlaskiej – siedziba Nadleśnictwa, arboretum – Dąb Papieski.
 38. Chwarstnica (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 39. Ciechanowiec – Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, Skansen Mazowiecko-Podlaski – Dąb Papieski.
 40. Ciechanów – siedziba Nadleśnictwa przy ul. Płockiej – Dąb Papieski.
 41. Cmolas k/Mielca (Nadleśnictwo Kolbuszowa, woj. podkarpackie) – Sanktuarium Przemienienia Pańskiego – Dąb Papieski (nr 130).
 42. Czaplinek (woj. zachodniopomorskie) – budynek Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 43. Czarna k/Końskich (Nadleśnictwo Stąporków, woj. świętokrzyskie, pow. Konecki) – Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni – Dąb Papieski.
 44. Czarnków (Nadleśnictwo Sarbia, woj. wielkopolskie) – Dąb Papieski (nr 238).
 45. Czerniejewo k/Gniezna – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 274).
 46. Czersk k/Chojnic (woj. pomorskie) – Izba Przyrodniczo-Leśna przy siedzibie Leśnictwa Czersk – Dąb Papieski (nr 362).
 47. Częstochowa – Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 78).
 48. Częstochowa – kościół w parafii św. Michała Archanioła – Dąb Papieski.
 49. Częstochowa – Liceum im. Henryka Sienkiewicza, Al. NMP 56 – Dąb Papieski.
 50. Częstochowa – plac redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – ul. 3 Maja, w pobliżu Jasnej Góry – Dąb Papieski „Totus Tuus”.
 51. Częstochowa – Sanktuarium Krwi Chrystusa, kościół św. Kaspra del Bufalo – Dąb Papieski.
 52. Człuchów (woj. pomorskie) – kościół św. Jakuba Apostoła – Dąb Papieski (nr 334).
 53. Daleszyce k/Kielc – siedziba Nadleśnictwa Kielce – Dąb Papieski (nr 466).
 54. Damnica k/Słupska – kościół filialny MB Częstochowskiej – Dąb Papieski.
 55. Dąbrowa (Nadleśnictwo Pniewy, woj. wielkopolskie) – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Skwer Santo Subito – Dąb Papieski „Pielgrzym” (nr 269).
 56. Dąbrowa k/Świecia n. Wisłą (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 382).
 57. Dąbrówka Kościelna (Nadleśnictwo Łopuchówko, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński) – sanktuarium Matki Bożej Dąbrowieckiej, kościół Wniebowzięcia NMP – Dąb Papieski (nr 266).
 58. Dąbrówka Leśna (Nadleśnictwo Oborniki, woj. wielkopolskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 267).
 59. Desznica (Nadleśnictwo Dukla) – Szlak Papieski w Beskidzie Niskim, cerkiew św. Dymitra [obecnie kościół parafialny] – Dąb Papieski (nr 128).
 60. Dębnica Kaszubska (Nadleśnictwo Leśny Dwór, woj. pomorskie) – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 61. Dębno (Nadleśnictwo Dębno Lubuskie, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski) – Wyłuszczarnia Nasion Nadleśnictwa przy Centrum Edukacji Leśnej – Dąb Papieski.
 62. Dębowiec k/Jasła (Nadleśnictwo Dukla) – Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej – Dąb Papieski (nr 123).
 63. Dobre Miasto – kościół św. Faustyny – Dąb Papieski.
 64. Dobrocin (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki) – kościół parafialny – Dąb Papieski.
 65. Dobropol (Nadleśnictwo Włodawa, woj. lubelskie) – Oddział 117 – Dąb Papieski „Karol”.
 66. Dobrzejewice k/Torunia – kościół św. Wawrzyńca – Dąb Papieski (nr 358).
 67. Drawsko Pomorskie – Plac Jagielloński – Dąb Papieski.
 68. Dretyń k/Miastka (woj. pomorskie) – ścieżka dydaktyczna „Leśna szkoła pod jodłą” w miejscowym parku – Dąb Papieski (nr 337).
 69. Drohiczyn – katedra Św. Trójcy – Dąb Papieski.
 70. Drohiczyn – Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego – Dąb Papieski.
 71. Dukla – klasztor oo. Bernardynów, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 121).
 72. Dukla – kościół parafialny – Dąb Papieski (nr 122).
 73. Elbląg – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Stagniewie – Dąb Papieski.
 74. Ełk – Plac Jana Pawła II, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 75. Ełk – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 23).
 76. Frombork – katedra Wniebowzięcia NMP – Dąb Papieski.
 77. Gdańsk Oliwa – bazylika archikatedralna Trójcy Św., NMP i św. Bernarda – Dąb Papieski (nr 3).
 78. Giby k/Suwałk (Nadleśnictwo Pomorze, woj. podlaskie) – Wzgórze Krzyżowe, Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej – Dąb Papieski (nr 45).
 79. Gidle (woj. łódzkie, pow. radomszczański) – Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, klasztor oo. Dominikanów – Dąb Papieski.
 80. Giżycko – Ogród św. Brunona z Kwerfurtu – Dąb Papieski (nr 34).
 81. Glinna k/Szczecina – Ogród Dendrologiczny – Dąb Papieski.
 82. Głogowiec k/Kutna – Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej, kościół św. Wojciecha – Dąb Papieski (nr 186).
 83. Głogów Małopolski k/Rzeszowa – Osiedle Niwa, kościół parafialny – Dąb Papieski (nr 143).
 84. Głusko k/Dobiegniewa (woj. lubuskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 306).
 85. Gniewkowo k/Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie) – kościół św. Mikołaja i św. Konstancji – Dąb Papieski (nr 369).
 86. Goleniów (woj. zachodniopomorskie) – kościół św. Katarzyny – Dąb Papieski (nr 309).
 87. Gołąbek k/Tucholi (Nadleśnictwo Tuchola) – Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie” – Park Dendrologiczny „Nad Stążką” – Dąb Papieski (nr 374).
 88. Gołąbki k/Gniezna – siedziba Nadleśnictwa, pomnik AK – Dąb Papieski.
 89. Gołuchów k/Kalisza (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski) – Park-Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej – Dąb Papieski (nr 283).
 90. Gorzanów (Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie) – Dębowa Góra, kaplica św. Antoniego Padewskiego – Dąb Papieski (nr 413).
 91. Gościeradów k/Kraśnika – budynek Nadleśnictwa – Dąb Jana Pawła II (nr 155).
 92. Góra (Nadleśnictwo Góra Śląska, woj. wielkopolskie) – Hala Sportowo-Widowiskowa „Arkadia”, Park im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 256).
 93. Górowo Iławeckie – Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 229).
 94. Granica k/Kampinosu (Puszcza Kampinoska, woj. mazowieckie) – Aleja Trzeciego Tysiąclecia – Dąb Papieski (nr 505).
 95. Grodzisk Wielkopolski – budynek Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 258).
 96. Gryfice – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 308).
 97. Gryfino k/Szczecina – Plac Pamięci Sybiraków – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 98. Gryfów Śląski – kościół parafialny św. Jadwigi Śląskiej – Dąb Papieski.
 99. Guzice k/Polkowic – Wzgórze – Dąb Papieski.
 100. Henryków (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Ziębice) – klasztor oo. Cystersów i kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela – Dąb Papieski (nr 398).
 101. Hołubla (woj. mazowieckie, pow. siedlecki) – kościół Narodzenia NMP – Dąb Papieski.
 102. Iława – kościół św. Andrzeja Boboli – Dąb Papieski.
 103. Iłowo k/Mławy (Nadleśnictwo Dwukoły, woj. warmińsko-mazurskie) – kościół parafialny Matki Bożej Królowej Różańca Świętego – Dąb Papieski.
 104. Iłów (Nadleśnictwo Łąck, woj. mazowieckie) – Gimnazjum im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 178).
 105. Jakubów k/Głogowa – kościół św. Jakuba Apostoła – Dąb Papieski „Karol” (nr 410).
 106. Janów Lubelski – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 107. Jarocin (woj. wielkopolskie) – skwer przy budynku Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 259).
 108. Jasień k/Ustrzyk Dolnych (Nadleśnictwo Brzegi Dolne, woj. podkarpackie) – Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej – Dąb Papieski (nr 117).
 109. Jastrowie k/Złotowa (woj. wielkopolskie) – kościół N.M.P. Królowej Polski, plac im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 232).
 110. Jawor (woj. dolnośląskie, pow. jaworski) – kościół MB Różańcowej – Dąb Papieski.
 111. Jednorożec k/Przasnysza – (Nadleśnictwo Parciaki, woj. warmińsko-mazurskie) – kościół parafialny św. Floriana, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 206).
 112. Jeziory Wysokie (Nadleśnictwo Lubsko, woj. wielkopolskie) – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, zabytkowa drewniana leśniczówka – Dąb Papieski.
 113. Jędrzejów (woj. świętokrzyskie) – archiopactwo Cystersów, kościół klasztorny oo. Cystersów – Dąb Papieski.
 114. Józefów k/Lublina – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski im. Jana Pawła II (nr 158).
 115. Jugów k/Bielawy (woj. dolnośląskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 116. Kaborno (Nadleśnictwo Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie) – Leśniczówka Mazuchy – Dąb Papieski.
 117. Kalisz Pomorski – budynek Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 249).
 118. Kalwaria Pacławska k/Przemyśla (Nadleśnictwo Bircza) – Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej, ogród przyklasztorny – Dąb Papieski (nr 116).
 119. Kamieniec Podolski (Ukraina) – katedra św. Apostołów Piotra i Pawła – Dąb Papieski (nr 144).
 120. Kamionka (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski) – kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego – Dąb Papieski.
 121. Kamionka k/Koszalina (Nadleśnictwo Karnieszewice) – arboretum – Dąb Papieski (nr 339).
 122. Kamionka k/Mielca (Nadleśnictwo Tuszyma, woj. podkarpackie) – szkoła – Dąb Papieski (nr 141).
 123. Kamionka Wielka k/Nowego Sącza (Nadleśnictwo Nawojowa) – kościół parafialny Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Dąb Papieski (nr 99).
 124. Kartlewo (Nadleśnictwo Świdwin, woj. zachodniopomorskie) – szkółka leśna – Dąb Papieski (nr 349). Teren szkółki Kartlewo jest dla młodego dęba miejscem przejściowym. Docelowym miejscem już wyrośniętego drzewka będzie teren nowego biurowca Nadleśnictwa Świdwin lub arboretum przy Nadleśnictwie. Ze względu na teren budowy nie można posadzić go tam dzisiaj, a dopiero po zakończeniu inwestycji.
 125. Kartuzy – kościół Wniebowzięcia NMP, Park Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 488).
 126. Katowice – siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ul. Huberta 43/45 – Dąb Papieski.
 127. Katowice-Panewniki – bazylika oo. Franciszkanów p.w. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP – Dąb Papieski (nr 60).
 128. Kępice (Nadleśnictwo Warcino, woj. pomorskie) – Plac im. ks. prałata Alfreda Osipowicza – Dąb Papieski.
 129. Kielce – Bazylika Katedralna, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 130. Kiełbasin k/Chełmży (Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie) – kościół parafialny Narodzenia NMP – Dąb Papieski (nr 371).
 131. Kleśno k/Dobiegniewa (Nadleśnictwo Smolarz, woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki) – arboretum przy Nadleśnictwie – Dąb Papieski (nr 291).
 132. Kobiór (woj. śląskie, pow. pszczyński) – kościół parafialny Wniebowstąpienia NMP – Dąb Papieski (nr 66).
 133. Kodrąb (Nadleśnictwo Radomsko, woj. łódzkie) – osada leśna – Dąb Papieski.
 134. Kolbuszowa – kościół św. Brata Alberta – Dąb Papieski (nr 125).
 135. Koluszki (Nadleśnictwo Brzeziny) – kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Dąb Papieski.
 136. Koło (woj. wielkopolskie) – kościół Matki Bożej Częstochowskiej, obelisk Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 262).
 137. Komorniki (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Wolbórz) – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 138. Koniecpol-Chrząstków k/Częstochowy – kościół św. Michała Archanioła – Dąb Papieski (nr 63).
 139. Konstantynowo (woj. wielkopolskie) – ścieżka edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 140. Końskie (Nadleśnictwo Barycz, woj. mazowieckie) – kościół św. Mikołaja – Dąb Papieski (nr 461).
 141. Kopna Góra (Nadleśnictwo Supraśl, woj. podlaskie) – arboretum nad „Dużym Stawem” – Dąb Papieski (nr 41).
 142. Korpele k/Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 143. Kostrzyca k/Jeleniej Góry – Arboretum Leśnego Banku Genów – Dąb Papieski.
 144. Koszalin – Seminarium Duchowne – Dąb Papieski.
 145. Kowary (Nadleśnictwo „Śnieżka”, woj. dolnośląskie) – kościół parafialny NMP – Dąb Papieski (nr 396).
 146. Kozłów k/Gliwic – kościół św. Mikołaja – Dąb Papieski.
 147. Koźmin Wielkopolski – kościół parafialny św. Wawrzyńca – Dąb Papieski.
 148. Kraków Nowa Huta – Mittal Steel Poland S.A. Oddział Kraków [Huta im. Tadeusza Sendzimira] – Dąb Papieski, któremu nadano imię „Bogdan”, ku czci Bogdana Włosika zastrzelonego w 1982 r. podczas demonstracji w Nowej Hucie (nr 352).
 149. Kraków Nowy Bieżanów – Sanktuarium Najświętszej Rodziny, ul. Aleksandry 1 – Dąb Papieski (nr 100).
 150. Krasnystaw – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 147).
 151. Krosno (Nadleśnictwo Dukla) – budynek RDLP Krosno, pomnik Jana Pawła II – 2 Dęby Papieskie (nr 119, 120).
 152. Krościenko n/Dunajcem (woj. małopolskie) – kościół Chrystusa Dobrego Pasterza – Dąb Papieski „Totus-Tuus” (nr 329).
 153. Krotoszyn – Plac Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 265).
 154. Krzeszów – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, bazylika Wniebowzięcia NMP – Dąb Papieski.
 155. Krzyż Wielkopolski – Parki im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 233).
 156. Kudypy k/Gietrzwałdu (woj. warmińsko-mazurskie) – Leśne Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego – Dąb Papieski (nr 194).
 157. Laska (Nadleśnictwo Przymuszewo, woj. pomorskie) – w sąsiedztwie pomnikowego Dębu Łokietka – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 158. Lasowice Wielkie (Nadleśnictwo Kluczbork, woj. opolskie) – budynek Urzędu Gminy – Dąb Papieski (nr 72).
 159. Legbąd k/Tucholi (Nadleśnictwo Woziwoda, woj. kujawsko-pomorskie) – kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dąb Papieski.
 160. Leszczydół Nowiny (Nadleśnictwo Wyszków, woj. mazowieckie) – Dąb Papieski (nr 432).
 161. Leszno (Nadleśnictwo Karczma Borowa) – kościół św. Antoniego – Dąb Papieski.
 162. Leżajsk – kościół oo. Bernardynów – Dąb Papieski (nr 129).
 163. Licheń – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, bazylika NMP – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 164. Lidzbark Welski (Nadleśnictwo Lidzbark, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 165. Limanowa (woj. małopolskie) – bazylika Matki Boskiej Bolesnej, Rynek Główny – Dąb Papieski.
 166. Liw (woj. mazowieckie, pow. węgrowski) – kościół św. Leonarda – Dąb Papieski.
 167. Lubaczów – kościół św. Karola Boromeusza – 2 Dęby Papieskie (nr 131 i 132).
 168. Lubartów – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 157).
 169. Lubasz k/Czarnkowa (Nadleśnictwo Krucz, woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) – Plac Koronacyjny przy Sanktuarium Narodzenia NMP Królowej Rodzin – Dąb Papieski (nr 245).
 170. Lubichowo – kościół parafialny, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 454).
 171. Lublin – Szpital Wojskowy – Dąb Papieski „Bobolanum”.
 172. Lublin Czuby – kościół Św. Rodziny – Dąb Papieski (nr 145).
 173. Lubliniec (woj. śląskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 174. Lubniewice (woj. lubuskie, pow. sulęciński) – parafia Matki Boskiej Różańcowej – Dąb Papieski.
 175. Lucień k/Płocka (Nadleśnictwo Gostynin) – kościół Matki Bożej Różańcowej – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 190).
 176. Ludwikowo (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Jedlińsk) – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 473).
 177. Lutówko (woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 375).
 178. Luzino k/Wejherowa (Nadleśnictwo Strzebielino, woj. pomorskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 444).
 179. Lwów Brzuchowice (Ukraina) – Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej, Park Papieski – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 124).
 180. Lwówek Śląski k/Lubania – ogródek dendrologiczny „Uroczysko Piekiełko” – Dąb Papieski (nr 391).
 181. Łagów k/Staszowa (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) – kościół św. Michała Archanioła – Dąb Papieski (nr 476).
 182. Łęczno k/Piotrkowa Trybunalskiego – siedziba Nadleśnictwa Piotrków – Dąb Papieski.
 183. Łęknica (woj. lubuskie, pow. żarski) – Park Mużakowski – Dąb Papieski (nr 436).
 184. Łobez – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 185. Łochowice k/Krosna Odrzańskiego – kościół filialny Chrystusa Króla – Dąb Papieski (nr 442).
 186. Łochów – kościół Niepokalanego Serca N.M.P. – Dąb Papieski (nr 498).
 187. Łomna k/Przemyśla (Nadleśnictwo Bircza) – Ośrodek Caritas Ordynariatu Polowego WP, kaplica św. Huberta i św. Franciszka z Asyżu – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 115).
 188. Łomża – Plac Papieża Jana Pawła II, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 189. Łódź – bazylika archikatedralna – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 172).
 190. Łódź – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, ul. Jana Matejki 16 – Dąb Papieski (nr 173).
 191. Łuków (woj. mazowieckie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 192. Maków (woj. łódzkie, pow. skierniewicki) – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Zwierzyniec Królewski”, siedziba Nadleśnictwa Skierniewice – Dąb Papieski „Jan Paweł II” (nr 185).
 193. Mała Nieszawka k/Torunia (Nadleśnictwo Cierpiszewo) – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, kaplica – Dąb Papieski.
 194. Mały Buczek k/Złotowa (Nadleśnictwo Lipka, woj. wielkopolskie) – zabytkowy park, przy krzyżu, który upamiętnia miejsce gdzie stał kościół – Dąb Papieski (nr 247).
 195. Marcule k/Iłży (woj. mazowieckie, pow. radomski) – siedziba Nadleśnictwa, arboretum – Dąb Papieski im. Jana Pawła II (nr 469).
 196. Maziarnia k/ Chełma (Nadleśnictwo Strzelce, woj. lubelskie) – Pałac Myśliwski – Dąb Papieski (nr 151).
 197. Miastko (woj. pomorskie, pow. bytowski) – Gimnazjum im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 343).
 198. Michalice (Nadleśnictwo Namysłów, woj. opolskie) – kościół św. Michała Archanioła, cmentarz – Dąb Papieski.
 199. Michałowo k/Białegostoku (Nadleśnictwo Żednia, woj. podlaskie) – kościół Opatrzności Bożej – Dąb Papieski (nr 53).
 200. Miechów (woj. małopolskie) – bazylika Grobu Bożego – Dąb Papieski.
 201. Miejsce Piastowe k/Krosna – ogród klasztorny oo. Michalitów – Dąb Papieski (nr 136).
 202. Mieszkowice (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński) – Dąb Papieski.
 203. Międzylesie (woj. dolnośląskie) – skwer przy Urzędzie Miasta i Gminy – Dąb Papieski (nr 414).
 204. Międzyrzec Podlaski – kościół Chrystusa Króla – Dąb Papieski (nr 165).
 205. Międzyrzecz – kościół św. Jana Chrzciciela – Dąb Papieski.
 206. Międzyzdroje – budynek dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego – Dąb Papieski.
 207. Miłocin (Nadleśnictwo Kolbuszowa, woj. podkarpackie) – parafia św. Huberta – Dąb Papieski (nr 126).
 208. Miłomłyn k/Ostródy – śluza w pobliżu kamienia upamiętniającego pobyt, na tym terenie, biskupa Karola Wojtyły podczas spływu Kanałem Elbląskim w 1959 r. – Dąb Papieski.
 209. Miłosna (Nadleśnictwo Kwidzyn, woj. pomorskie) – Park Dendrologiczny „Miłosna” – Dąb Papieski – (nr 453).
 210. Mircze (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 166).
 211. Mirosławiec – kościół Niepokalanego poczęcia NMP, skwer Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 212. Mokre k/Grudziądza (Nadleśnictwo Jamy, woj. kujawsko-pomorskie) – ścieżka przyrodniczo-leśna – Dąb Papieski (nr 368).
 213. Myszyniec – kolegiata Trójcy Przenajświętszej – Dąb Papieski.
 214. Napiwoda k/Nidzicy – Dąb Papieski.
 215. Narewka k/Hajnówki (Nadleśnictwo Browsk, woj. podlaskie) – kościół parafialny św. Jana Chrzciciela – Dąb Papieski (nr 28).
 216. Nędza k/Raciborza – kapliczka św. Huberta – Dąb Papieski.
 217. Nidzica – szkółka leśna Nadleśnictwa Nidzica – Dąb Papieski.
 218. Niegowić (woj. małopolskie, pow. wielicki) – kościół Wniebowzięcia NMP – Dąb Papieski.
 219. Niepołomice – Zamek Królewski – Dąb Papieski im. Jana Pawła II (nr 108).
 220. Nowa Brda (Nadleśnictwo Niedźwiady, woj. zachodniopomorskie, pow. człuchowski, gm. Przechlewo) – krzyż i obelisk upamiętniający udział ks. Karola Wojtyły w spływie kajakowym Brdą – Dąb Papieski.
 221. Nowa Wieś Wielka k/Solca Kujawskiego – kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 378).
 222. Nowe Miasteczko – kościół św. Marii Magdaleny – Dąb Papieski.
 223. Nowogard – kościół Matki Bożej Fatimskiej – ul. gen. Józefa Bema – Dąb Papieski (nr 312).
 224. Nowogród Bobrzański (Nadleśnictwo Krzystkowice, woj. lubuskie, pow. zielonogórski) – kościół WNMP – Dąb Papieski.
 225. Oborniki Śląskie – kościół św. Tadeusza Judy i Antoniego Padewskiego – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 226. Olecko (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki) – rynek, kościół NMP Królowej Polski – Dąb Papieski.
 227. Olesno (woj. opolskie, pow. oleski) – „Siedem Źródeł” – Dąb Papieski (nr 57).
 228. Olsztyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, gmach nowej Biblioteki Uniwersyteckiej – Dąb Papieski (nr 196).
 229. Olsztyn – Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” – Dąb Papieski.
 230. Olsztynek – dworzec kolejowy – Dąb Papieski (nr 208).
 231. Olsztynek – kościół bł. Anieli Salawy – Dąb Papieski.
 232. Opole – Zielone Centrum Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Opole w Grudzicach – Dąb Papieski (nr 61).
 233. Osetno (Nadleśnictwo Manowo, woj. zachodniopomorskie) – Park Leśników – Dąb Papieski.
 234. Osie k/Świecia n. Wisłą (woj. kujawsko-pomorskie) – Rynek w sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 235. Ostrołęka – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 236. Ostrowy Tuszowskie (Nadleśnictwo Mielec, woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowski) – Sanktuarium Matki Bożej z Puszczy – Dąb Papieski (nr 133).
 237. Ostrów Mazowiecka – Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana Pawła II, nieopodal stawu miejskiego – Dąb Papieski.
 238. Pajęczno – kościół parafialny Wniebowzięcia NMP – Dąb Papieski.
 239. Paradyż – pocysterski zespół kościelno-klasztorny – Dąb Papieski.
 240. Parczew – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 164).
 241. Pasłęk – Park Ekologiczny im. Stanisława Pankalli – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 220).
 242. Pastwiska k/Rymanowa – kościół – Dąb Papieski (nr 135).
 243. Pelplin – katedra Wniebowzięcia NMP, ogród biskupi – Dąb Papieski.
 244. Piecki (Nadleśnictwo Strzałowo, woj. warmińsko-mazurskie) – kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej – Dąb Papieski (nr 224).
 245. Pilawa k/Warszawy (Nadleśnictwo Chojnów) – Chojnowski Park Krajobrazowy, siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 246. Piła – budynek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Dąb Papieski.
 247. Piła – Plac Zwycięstwa, pomnik Jana Pawła II – 2 Dęby Papieskie.
 248. Pińczów (woj. świętokrzyskie) – Góra Zamkowa – Dąb Papieski.
 249. Pionki (Nadleśnictwo Kozienice, woj. mazowieckie, pow. radomski) – kościół NMP Królowej Polski – Dąb Papieski (nr 482).
 250. Pluski k/Olsztyna (Nadleśnictwo Nowe Ramuki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) – kościół św. Michała – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 251. Pławniowice k/Gliwic – kompleks pałacowy – Dąb Papieski (nr 71).
 252. Płock – bazylika katedralna Najświętszej Maryi Panny – Dąb Papieski.
 253. Płytnica (woj. wielkopolskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 254. Podanin k/Chodzieży (woj. wielkopolskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 255. Poddębice (woj. łódzkie) – Park Miejski – Dąb Papieski im. Jana Pawła II.
 256. Podzamcze (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Maciejowice) – Izba Przyrodniczo-Leśna im. Jana Pawła II Nadleśnictwa Garwolin na terenie zespołu pałacowo-parkowego [d. oficyna pałacu Zamoyskich] – Dąb Papieski „Jan Paweł II” (nr 489).
 257. Połczyn-Zdrój – Park Zdrojowy – Dąb Papieski (nr 347).
 258. Poręba Dzierżna (woj. małopolskie, pow. olkuski) – Dąb Papieski (nr 341).
 259. Poznań – Ostrów Tumski, katedra, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 260. Prudnik – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 68).
 261. Przasnysz – Sanktuarium Maryjne św. Jakuba i św. Anny – Dąb Papieski.
 262. Przedborów k/Ostrzeszowa (woj. wielkopolskie) – park przy budynku Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 263. Przelewice (Nadleśnictwo Człopa, woj. zachodniopomorskie) – kościół filialny – Dąb Papieski.
 264. Przemyśl – kościół św. Brata Alberta – Dąb Papieski (nr 127).
 265. Przybyszew – kościół św. Apostołów Piotra i Pawła – Dąb Papieski.
 266. Przysucha – kościół parafialny Miłosierdzia Bożego – Dąb Papieski (nr 472).
 267. Puck – wejście do portu, przy obelisku upamiętniającym bohaterską obronę miasta w XVII w. przed potopem szwedzkim – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 459).
 268. Puławy – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 269. Pułtusk – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 487).
 270. Puszczykowo k/Poznania – Leśny Ośrodek Szkoleniowy – Dąb Papieski (nr 280).
 271. Pyszków k/ Sieradza (Nadleśnictwo Złoczew) – leśniczówka – Dąb Papieski (nr 177).
 272. Raba Wyżna (Nadleśnictwo Nowy Targ, woj. małopolskie) – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 109).
 273. Racibórz – kościół Matki Bożej, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 518).
 274. Radom – tablica upamiętniająca postać księdza Romana Kotlarza, który został zamęczony po wydarzeniach Czerwca 1976 w Radomiu – Dąb Papieski (nr 473).

 275. Radzyń Podlaski – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 150).
 276. Resko n/Regą k/Nowogardu (woj. zachodniopomorskie) – Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – ul. Bohaterów Monte Cassino – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 277. Ropa k/Gorlic (Nadleśnictwo Łosie, woj. małopolskie) – kościół parafialny – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 278. Rozbity Kamień (woj. mazowieckie, pow. sokołowski) – parafia Trójcy Przenajświętszej – Dąb Papieski.
 279. Rozwadów – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 280. Różanna k/Koronowa (woj. kujawsko-pomorskie) – rezerwat częściowy „Różanna Dęby” – Dąb Papieski.
 281. Ruciane-Nida – kościół Matki Bożej Miłosierdzia – Dąb Papieski.
 282. Ruda Maleniecka k/Końskich (woj. świętokrzyskie) – kościół św. Judy Tadeusza – Dąb Papieski (nr 474).
 283. Rudka k/Bielska Podlaskiego – kościół Trójcy Przenajświętszej – Dąb Papieski.
 284. Rudnik n/Sanem (woj. podkarpackie, pow. niżański) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 170).
 285. Rudy (woj. śląskie, pow. raciborski) – pocysterski zespół klasztorno-pałacowy, park – Dąb Papieski.
 286. Runowo k/Wągrowca (woj. kujawsko-pomorskie) – Ogródek Edukacyjny Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 379).
 287. Rusinowice k/Lublińca (woj. śląskie) – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej św. Rafała Archanioła – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 288. Rybnik – bazylika św. Antoniego, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 93).
 289. Rybnik – Rybnicka Kuźnia, Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku –Dąb Papieski.
 290. Rzepin (woj. lubuskie, pow. słubicki) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 291. Rzeszów – katedra Najświętszego Serca Pana Jezusa, Park Jana Pawła II – 2 Dęby Papieskie (nr 138 i 139).
 292. Sandomierz – błonia, Plac Papieski – Dąb Papieski (nr 2).
 293. Sarnaki (woj. podlaskie) – siedziba Nadleśnictwa w okolicach zbiornika retencyjnego – Dąb Papieski (nr 153).
 294. Serafin (Nadleśnictwo Myszyniec, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse) – Ścieżka Turystyczno-Edukacyjna – Dąb Papieski (nr 223).
 295. Sękowa k/Gorlic (woj. małopolskie) – dziedziniec zabytkowego kościółka – Dąb Papieski (nr 107).
 296. Sianowo k/Kartuz – sanktuarium NMP Królowej Kaszub, kościół Narodzenia NMP – Dąb Papieski (nr 452).
 297. Siedlce – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 503).
 298. Siedlce – Wyższe Seminarium Duchowne – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 299. Sieraków k/Wronek (woj. wielkopolskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 277).
 300. Siewierz k/Będzina – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 301. Sitowa k/Opoczna (woj. łódzkie) – siedziba Nadleśnictwa Opoczno – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 302. Skarżysko-Kamienna – kościół św. Brata Alberta, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 303. Skoczów (Nadleśnictwo Ustroń k/Wisły) – Wzgórze „Kaplicówka” – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 304. Skórzec (woj. mazowieckie, pow. siedlecki) – kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła – Dąb Papieski.
 305. Skrwilno (woj. kujawsko-pomorskie, pow. rypiński) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 306. Skrzatusz k/Piły – Sanktuarium Maryjne – Dąb Papieski.
 307. Sława k/Nowej Soli (woj. lubuskie) – kościół św. Michała Archanioła – Dąb Papieski (nr 424).
 308. Sławno – kościół Wniebowzięcia NMP – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 309. Słupno k/Płocka – kościół św. Aniołów Stróżów – Dąb Papieski.
 310. Smardzewice k/Tomaszowa Mazowieckiego – Dąb Papieski.
 311. Sokołów Podlaski – „Dom Harcerza”, krzyż poświęcony przez Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 312. Sosnowica (woj. podlaskie) – budynek Nadleśnictwa Parczew – Dąb Papieski.
 313. Spała – Kościół Prezydencki, pomnik leśników i drzewiarzy polskich – Dąb Papieski (nr 188).
 314. Spychowo k/Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie) – kościół parafialny – Dąb Papieski.
 315. Srokowo (woj. mazowieckie) – siedziba Nadleśnictwa, ogród dendrologiczny – Dąb Papieski.
 316. Starachowice – Gospodarstwo Szkółkarskie „Kutery” – Dąb Papieski.
 317. Stara Kuźnia (Nadleśnictwo Kędzierzyn, woj. opolskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 318. Stare Jabłonki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki) – kościół parafialny Matki Bożej Królowej Polski – Dąb Papieski (nr 200).
 319. Stare Oborzyska (Nadleśnictwo Kościan, woj. wielkopolskie) – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 264).
 320. Stary Kisielin k/Zielonej Góry (Nadleśnictwo Przytok) – Ścieżka dydaktyczna – Dąb Papieski (nr 441).
 321. Stary Sącz – błonia, ołtarz papieski – Dąb Papieski (nr 96).
 322. Staszów (woj. świętokrzyskie) – kościół Ducha Świętego – Dąb Papieski (nr 477).
 323. Strachocin (Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 411).
 324. Stradomia Dolna (woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki, gm. Dziadowa Kłoda) – Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka – Dąb Papieski (nr 271).
 325. Strzelno k/Mogilna (Nadleśnictwo Miradz, woj. kujawsko-pomorskie) – Wzgórze św. Wojciecha przy Kościele Św. Trójcy – Dąb Papieski.
 326. Strzyżów (woj. podkarpackie) – kościół parafialny św. bp Józefa Sebastiana Pelczara, Plac im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 118).
 327. Studzieniczna k/Augustowa – „Kaplica na wodzie”, pomnik Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 328. Sucha Beskidzka (woj. małopolskie, pow. suski) – zespół kościelno-klasztorny, kaplica św. Huberta – Dąb Papieski.
 329. Suchedniów k/Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) – kościół św. Andrzeja Apostoła – Dąb Papieski „Totus Tuus”.
 330. Susz k/Iławy – Sanktuarium św. Antoniego – Dąb Papieski (nr 207).
 331. Swobnica – (Nadleśnictwo Myślibórz, woj. zachodniopomorskie) – szkółka leśna – Dąb Papieski.
 332. Syców (woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki) – Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka – Dąb Papieski.
 333. Szałe k/Kalisza – siedziba Nadleśnictwa Kalisz – Dąb Papieski (nr 249).
 334. Szczecinek – Park Leśników na tyłach parafii Miłosierdzia Bożego (Osiedle Zachód) – Dąb Papieski (nr 325).
 335. Szczecinek – kościół św. Franciszka z Asyżu przy ul. Bukowej – Dąb Papieski.
 336. Szczecin-Podjuchy – Szkoła Podstawowa nr 49 – Dąb Papieski.
 337. Szczytno – skwer przed Szpitalem Powiatowym – Dąb Papieski.
 338. Szklarska Poręba – kościół Bożego Ciała – Dąb Papieski (nr 406).
 339. Szprotawa – park przy ul. Basztowej – Dąb Papieski.
 340. Szubin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 364).
 341. Szydłowiec (woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki) – Zespół Szkół im. Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 342. Świdnica k/Wałbrzycha – Wyższe Seminarium Duchowne – Dąb Papieski (nr 385).
 343. Świdnik – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 344. Świebodzin – parafia św. Michała – Dąb Papieski.
 345. Świeradów-Zdrój – Dom Zdrojowy – Dąb Papieski (nr 408).
 346. Świerklaniec – kościół Chrystusa Króla – Dąb Papieski.
 347. Święta Woda k/Wasilkowa (woj. podlaskie) – Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej – Dąb Papieski.
 348. Święty Krzyż – klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – Dąb Papieski im. Jana Pawła II.
 349. Tarnobrzeg – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – Dąb Papieski „Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II”.
 350. Tarnów – kościół bł. Karoliny Kózka, pl. Ojca Świętego Jana Pawła II nr 1 – Dąb Papieski (nr 113).
 351. Toruń – Plac Rapackiego – Dąb Papieski.
 352. Toruń – siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Dąb Papieski.
 353. Toruń – Wyższe Seminarium Duchowne – Dąb Papieski (nr 355).
 354. Toruń Barbarka – kaplica św. Barbary – Dąb Papieski (nr 360).
 355. Trąbki Wielkie (Nadleśnictwo Kolbudy, woj. pomorskie, pow. gdański) – Sanktuarium Wniebowzięcia NMP, Kaplice Różańca Świętego – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 447).
 356. Trzcianka k/Piły – kaplica na terenie parafii MB Saletyńskiej – Dąb Papieski.
 357. Trzciel (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki) – kościół parafialny św. Wojciecha – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 358. Trzebcz k/Polkowic (Nadleśnictwo Lubin, woj. dolnośląskie) – Szlak św. Jakuba – wzniesienie pomiędzy Trzebczem a Komornikami – Dąb Papieski (nr 402).
 359. Trzebielino k/Słupska – remiza strażacka OSP – Dąb Papieski.
 360. Trzebież (woj. zachodniopomorskie, pow. policki) – kościół parafialny Podwyższenia Krzyż Świętego – Dąb Papieski.
 361. Trześń (Nadleśnictwo Mielec, woj. podkarpackie) – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Dąb Papieski (nr 134).
 362. Tuczno (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 363. Tułowice k/Opola – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 85).
 364. Turawa k/Opola – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 55).
 365. Turek (woj. wielkopolskie) – park przy budynku Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 273).
 366. Tuszyma k/Mielca (woj. podkarpackie) – Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Dąb Papieski (nr 142).
 367. Wadowice – Sanktuarium Św. Józefa przy klasztorze Karmelitów Bosych „Na Górce”, Plac „Solidarności” – Dąb Papieski.
 368. Warszawa – Biuro Nasiennictwa Leśnego ul. Rakowiecka 26/30 – Dąb Papieski (nr 506).
 369. Warszawa – Nuncjatura Apostolska – Dąb Papieski (nr 7).
 370. Warszawa – Ogród Botaniczny PAN w Powsinie – Dąb Papieski.
 371. Warszawa – Stary gmach SGGW przy ul. Rakowieckiej 38 – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 372. Warszawa – Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 373. Warszawa Praga – bazylika katedralna św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła – Dąb Papieski Jan Paweł II.
 374. Warszawa Ursynów – Park im. Jana Pawła II, al. KEN – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 5).
 375. Węgierska Górka k/Żywca – skwer im. Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 376. Węgliniec (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki) – Park Miejski – Dąb Papieski.
 377. Węgorzewo – skwer przy ul. Jana Pawła II – Dąb Papieski.
 378. Węgrów – kościół św. Piotra z Alcantary i św. Antoniego z Padwy – Dąb Papieski.
 379. Wielbark k/Szczytna – kościół św. Jana Nepomucena – Dąb Papieski.
 380. Wieleń n. Notecią k/Krzyża Wielkopolskiego – kościół św. Michała Archanioła – Dąb Papieski (nr 237).
 381. Wieluń (woj. łódzkie) – skwer przed kolegiatą Najświętszej Maryi Panny – Dąb Papieski (nr 181).
 382. Wierchomla Wielka (woj. małopolskie) – kapliczka na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Nadleśnictwa Piwniczna – Dąb Papieski (nr 103).
 383. Wilkołaz k/Kraśnika – kościół św. Jana Chrzciciela – Dąb Papieski (nr 167).
 384. Wipsowo k/Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie) – kościół parafialny Jana Vianey – Dąb Papieski.
 385. Wirty (Nadleśnictwo Kaliska, woj. pomorskie, pow. starogardzki) – „Arboretum Wirty” – najstarszy w Polsce leśny ogród dendrologiczny – Dąb Papieski (nr 4).
 386. Wiśniowa (Nadleśnictwo Strzyżów, woj. podkarpackie) – park obok kościoła parafialnego NMP Królowej Świata – Dąb Papieski (nr 137).
 387. Włocławek – bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, ogrody Domu Biskupiego – Dąb Papieski.
 388. Włoszczowa (woj. świętokrzyskie) – kościół parafialny Wniebowzięcia NMP – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 480).
 389. Wolsztyn (woj. lubuskie) – kościół św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego – Dąb Papieski (nr 439).
 390. Wrocław – Ogród Botaniczny – Dąb Papieski im. Jana Pawła II (nr 393).
 391. Wymiarki k/Żagania (woj. lubuskie) – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 437).
 392. Wymysłów (Nadleśnictwo Przedbórz, woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Przedbórz) – leśniczówka – Dąb Papieski (nr 191).
 393. Wyszków – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski.
 394. Zabawa k/Krakowa (Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie) – Przysiółek „Śmietana wsi Wał Ruda” w pobliżu domu rodzinnego i miejsca śmierci bł. Karoliny Kózka beatyfikowanej przez papieża Jana Pawła II – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 97).
 395. Zabierzów k/Krakowa (Nadleśnictwo Krzeszowice, woj. małopolskie) – dziedziniec gimnazjum – Dąb Papieski (nr 114).
 396. Zamrzenica k/Tucholi – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski (nr 377).
 397. Zawadzkie (woj. opolskie, pow. strzelecki) – Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej – Dąb Papieski „Zwiastun Pokoju” (nr 77).
 398. Zawory k/Śremu (Nadleśnictwo Piaski, woj. wielkopolskie) – leśniczówka – Dąb Papieski Jana Pawła II.
 399. Zbójna k/Łomży – kapliczka z figurą Jezusa Frasobliwego – Dąb Papieski.
 400. Zgierz (woj. łódzkie) – siedziba Nadleśnictwa Grotniki – Dąb Papieski (nr 180).
 401. Zgorzelec – kościół św. Bonifacego – Dąb Papieski.
 402. Zielona Góra – kościół pw. Ducha Świętego – Dąb Papieski.
 403. Zimna Woda k/Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński) – kościół św. Huberta – Dąb Papieski.
 404. Złotoryja (woj. dolnośląskie) – ogród dydaktyczny przy siedzibie Nadleśnictwa – Dąb Papieski Jana Pawła II (nr 387).
 405. Złoty Potok k/Częstochowy – kościół parafialny św. Jana Chrzciciela – Dąb Papieski „Pielgrzym”.
 406. Zwierzyniec k/Zamościa – siedziba Nadleśnictwa – Dąb Papieski „Jan Paweł II” (nr 159).
 407. Zwoleń (woj. mazowieckie) – plac kościelny przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego – Dąb Papieski (nr 467).
 408. Żagań (woj. lubuskie) – skwer przy ul. Piastowskiej, nieopodal kościoła Nawiedzenia NMP – Dąb Papieski (nr 434).
 409. Żmigród (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) – kościół Św. Trójcy – Dąb Papieski.
 410. Żołędowo k/Bydgoszczy – kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Dąb Papieski.

Wykaz opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski.

Załącznik 4

Źródło 

Wykaz szkół im. Jana Pawła II

 1. Abramów – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie, ul. 22-go Lipca 31, 21-143 Abramów, woj. lubelskie, pow. lubartowski
 2. Adamów – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie, Adamów 20, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, pow. białobrzeski
 3. Aleksandrów Łódzki – Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim [Szkoła Podstawowa nr 1, Miejskie Gimnazjum], ul. Ludwika Waryńskiego 22/26, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, pow. zgierski
 4. Annopol – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu, ul. Tadeusza Kościuszki 22, 23-235 Annopol, woj. lubelskie, pow. kraśnicki
 5. Antoniówka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce, Antoniówka 78, 22-435 Komarów-Osada, woj. lubelskie, pow. zamojski
 6. Babica – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy [Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole], Babica 102, 38-120 Czudec, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski
 7. Baborów – Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baborowie (oraz Szkoła Filialna w Tłustomostach), ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, pow. głubczycki
 8. Banie – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach, ul. Sportowa 1, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński
 9. Baranowo – Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie, ul. Niepodległości 27, 06-320 Baranowo, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki
 10. Baranów – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie, ul. Armii Krajowej 49, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie, pow. grodziski
 11. Barwałd Górny – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, pow. wadowicki
 12. Barycz – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baryczy, Barycz 238, 36-230 Domaradz, woj. podkarpackie, pow. brzozowski
 13. Batorz – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Batorzu, 23-320 Batorz 80, woj. lubelskie, pow. janowski
 14. Bażyny – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bażynach, 11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski
 15. Bedlno – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie, 99-311 Bedlno 31a, woj. łódzkie, pow. kutnowski
 16. Bedoń-Wieś – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu-Wsi [Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa], ul. Jarzębinowa 1, 95-020 Andrespol, woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni
 17. Belsk Duży – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym, ul. Szkolna 3, 05-622 Belsk Duży, woj. mazowieckie, pow. grójecki
 18. Bełżec – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu, ul. Karola Świerczewskiego 75, 22-670 Bełżec, woj. lubelskie, pow. tomaszowski
 19. Bełżyce – Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach [Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1], ul. ks. bp. Tomasza Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce, woj. lubelskie, lubelski
 20. Benice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Benicach, ul. Armii Krajowej 9, 63-700 Krotoszyn, woj. Wielkopolskie, pow. krotoszyński
 21. Bestwina – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie, ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina, woj. śląskie, pow. bielski
 22. Będargowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Będargowie, Będargowo 14, 73-260 Pełczyce, woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński
 23. Biała Piska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej, ul. Stanisława Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski
 24. Biała Podlaska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, pow. Biała Podlaska
 25. Biała Podlaska – Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, pow. Biała Podlaska
 26. Białebłoto – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie, Nowa Wieś 75, 07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie, pow. wyszkowski
 27. Białobrzegi – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 31, woj. podkarpackie, pow. łańcucki
 28. Białogard – Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie [Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne], ul. Jana Zamojskiego 3a, 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie, pow. białogardzki
 29. Białystok – II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95, 15-257 Białystok, woj. podlaskie, pow. Białystok
 30. Białystok – Przedszkole Samorządowe nr 30 im. Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku, ul. Piastowska 1a, 15-207 Białystok, woj. podlaskie, pow. Białystok
 31. Białystok – Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 25, 15-337 Białystok, woj. podlaskie, pow. Białystok
 32. Białystok – Zespół Szkół integracyjnych nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku [Szkoła Podstawowa nr 45 i Publiczne Gimnazjum nr 17], ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok, woj. podlaskie, pow. Białystok
 33. Bielice – Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Jana Pawła II 33a, 74-202 Bielice, woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki
 34. Bielsko-Biała – Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Mazańcowicka 34, 43-346 Bielsko-Biała, woj. śląskie, pow. Bielsko-Biała
 35. Bieniewice – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach, ul. Błońska 62, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni
 36. Biesal – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu, Biesal 59, 11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
 37. Bieżeń – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Bieżeniu, ul. Szkolna 2, 42-133 Węglowice, woj. Śląskie, pow. kłobucki
 38. Biłgoraj – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, pow. biłgorajski
 39. Bisztynek – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku, ul. Kolejowa 5, 11-230 Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki
 40. Blochy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach, Blochy 60, 07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie, pow. wyszkowski
 41. Błonie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Błoniu, 33-113 Błonie 20, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 42. Bobowo – Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Bobowie, ul. Gimnazjalna 20, 83-212 Bobowo, woj. pomorskie, pow. starogardzki
 43. Bobrowo – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bobrowie, 87-327 Bobrowo 33, woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki
 44. Bochnia – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni, Os. Niepodległości, ul. Gen. Tadeusza Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, pow. bocheński
 45. Boćki – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Boćkach, ul. Dubieńska 4, 17-111 Boćki, woj. podlaskie, pow. bielski
 46. Bodzechów – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bodzechowie, ul. Szkolna 12, 27-420 Bodzechów, woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
 47. Bogdanów – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie, ul. Ks. Mieczysława Kozakowskiego 3, 97-371 Wola Kszysztoporska, woj. łódzkie, pow. piotrkowski
 48. Boguszewo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie, Boguszewo 28/29, 86-330 Mełno, woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki
 49. Boguszowa – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Boguszowej, Boguszowa 40, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 50. Boguszyce – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach, Boguszyce 54, 62-619 Sadlno, woj. wielkopolskie, pow. koniński
 51. Boguszyce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszycach, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. opolskie, pow. opolski
 52. Boguty-Pianki – Gimnazjum Publiczne im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach, al. Papieża Jana Pawła II 62, 07-325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie, pow. ostrowski
 53. Bojadła – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bojadłach, ul. Szkolna 1, 66-130 Bojadła, woj. lubuskie, pow. zielonogórski
 54. Bolszewo – Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, ul. Leśna 35, 84-239 Bolszewo, woj. pomorskie, pow. wejherowski
 55. Borki – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Borkach, ul. II Armii Wojska Polskiego 25, 21-345 Borki, woj. lubelskie, pow. radzyński
 56. Borkowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie, ul. Szkolna 38, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, pow. kartuski
 57. Borkowo – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, Borkowo 72, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, pow. kolneński
 58. Borowno – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borownie, ul. Armii Ludowej 6/8, 42-233 Mykanów, woj. śląskie, pow. częstochowski
 59. Borów Wielki – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borowie Wielkim, Borów Wielki 53, 67-124 Nowe Miasteczko, woj. lubuskie, pow. nowosolski
 60. Boruszowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boruszowicach, ul. Szkolna 2, 42-690 Tworóg, woj. śląskie, pow. tarnogórski
 61. Borzęcin – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 563, woj. małopolskie, pow. brzeski
 62. Braciejówka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Braciejówce, Braciejówka 60, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, pow. olkuski
 63. Branice – Katolickie Przedszkole im. Jana Pawła II Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach, ul. Szpitalna 6, 48-140 Branice, woj. opolskie, pow. głubczycki
 64. Braniewo – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie, ul. Stanisława Konarskiego 13, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski
 65. Bratkowice – Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Bratkowicach, 36–055 Bratkowice 407a, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 66. Bratkowice – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach, 36–055 Bratkowice 606, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 67. Brąchnowo – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie, ul. Gimnazjalna 1, 87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński
 68. Brąszewice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brąszewicach, 98-277 Brąszewice 28, woj. łódzkie, pow. sieradzki
 69. Breń – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brniu, Breń 25, 33-140 Lisia Góra, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 70. Brodnica – Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy [Szkoła Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 2 i III Liceum Ogólnokształcące], ul. Jana Matejki 5, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki
 71. Brody – Zespół Szkoły i Przedszkola im. Jana Pawła II w Brodach, Brody 1, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski
 72. Bronów – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie [Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa], ul. Kolorowa 2, 43-502 Bronów, woj. śląskie, pow. bielski
 73. Brusy – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy, woj. pomorskie, pow. chojnicki
 74. Brzeg Dolny – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym, ul. Młodzieżowa 2, 56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie, pow. wołowski
 75. Brzegi – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzegach, Brzegi 124, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, pow. garwoliński
 76. Brzesko – Publiczne Przedszkole Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana Pawła II w Brzesku, ul. Armii Ludowej 8, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, pow. brzeski
 77. Brzesko – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzesku, 74-211 Brzesko 125, woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki
 78. Brzeście – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brześciu, Brzeście 1, 28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski
 79. Brzeziny – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach, ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 80. Brzezna-Litacz – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej-Litaczu, Brzezna 255, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 81. Brzeźnica – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy k/Dębicy, 39-207 Brzeźnica 68, woj. podkarpackie, pow. dębicki
 82. Brzostek – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, Klecie 125, 39-130 Brzostek, woj. podkarpackie, pow. dębicki
 83. Brzustów – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie, Brzustów 1, 97-215 Inowłódz, woj. łódzkie, pow. tomaszowski
 84. Budzów – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie, 34-211 Budzów 553, woj. małopolskie, pow. suski
 85. Bukowa – Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, ul. Szkolna 8, 29-105 Krasocin, woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski
 86. Bylice-Kolonia – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii, Bylice-Kolonia 12, 62-640 Grzegorzew, woj. wielkopolskie, pow. kolski
 87. Chałupki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chałupkach, Chałupki 109, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, pow. przeworski
 88. Chełm – Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Chełmie, ul. Wołyńska 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, pow. Chełm
 89. Chełmce – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach, Chełmce 3, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, pow. kaliski
 90. Chełmża – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński
 91. Chichy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chichach, Chichy 52, 67-320 Małomice, woj. lubuskie, pow. żagański
 92. Chlewiska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach, ul. Szkolna 15, 26-510 Chlewiska, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki
 93. Chmielew – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie, Chmielew 20a, 26-910 Magnuszew, woj. mazowieckie, pow. kozienicki
 94. Chmielnik – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 316, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 95. Choceń – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu, ul. Władysława Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
 96. Chocicza – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Chociczy, ul. Śremska 30, 63-041 Chocicza, woj. wielkopolskie, pow. średzki, gm. Nowe Miasto nad Wartą
 97. Chociwel – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 15, 73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki
 98. Chojnice – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice, woj. pomorskie, pow. chojnicki
 99. Chojnów – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie, pl. Władysława Stanisława Reymonta 1, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, pow. legnicki
 100. Chojny – Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Chojnach, Chojny 21, 98-360 Lututów, woj. łódzkie, pow. wieruszowski
 101. Choroszcz – Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, pow. białostocki
 102. Chorzele – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, ul. Szkolna 4b, 06-330 Chorzele, woj. mazowieckie, pow. przasnyski
 103. Chorzów – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie, ul. Sportowa 4, Chorzów 41-506, woj. śląskie, pow. Chorzów
 104. Chorzów – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie, ul. Łagiewnicka 18, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, pow. Chorzów
 105. Chrzanów – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie, ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, pow. chrzanowski
 106. Chwałowice – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chwałowicach [Publiczne Gimnazjum, Publiczna Szkoła Podstawowa], Chwałowice 130, 37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie, pow. stalowowolski
 107. Chwarstnica – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński
 108. Chynowa – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Zespole Szkół w Chynowej, Chynowa 70a, 63-421 Przygodzice, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski
 109. Ciche – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem, 34-407 Ciche, woj. małopolskie, pow. nowotarski
 110. Ciechanowiec – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, ul. Sosnowa 2, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
 111. Ciechanów – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie, ul. Stefana Czarnieckiego 40, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski
 112. Ciepielów – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie, pl. Zwycięstwa 37, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, pow. lipski
 113. Cisiec – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Ciścu, ul. Szkolna 6, 34-350 Węgierska Górka, woj. śląskie, pow. żywiecki
 114. Cygany – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Cyganach, Cygany 70, 39-442 Chmielów, woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski
 115. Czajcze – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czajczu, Czajcze 26, 89-320 Wysoka, woj. wielkopolskie, pow. pilski
 116. Czajków Południowy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół w Czajkowie, Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, pow. staszowski
 117. Czaniec – Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Czańcu, ul. Kard. Karola Wojtyły 119, 43-354 Czaniec, woj. śląskie, pow. bielski
 118. Czarna Białostocka – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej, ul. Bolesława Prusa 1, 16-020 Czarna Białostocka, woj. podlaskie, pow. białostocki
 119. Czarna Sędziszowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej, 39-123 Czarna Sędziszowska 145a, woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
 120. Czarne – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarnem, Czarne 7, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski
 121. Czarne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem, ul. Leśna 2, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, pow. człuchowski
 122. Czechy – Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, pow. zduńskowolski
 123. Czernica – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski
 124. Czersk – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 89-650 Czersk, woj. pomorskie, pow. chojnicki
 125. Czerwienne – Katolickie Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, Czerwienne 245, 34-407 Ciche, woj. małopolskie, pow. nowotarski
 126. Czerwieńsk – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 43b, 66-016 Czerwieńsk, woj. lubuskie, pow. zielonogórski
 127. Czerwin – Zespół Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie, ul. Piastowska 23a, 07-407 Czerwin, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki
 128. Czerwionka-Leszczyny – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach, ul. Księdza Pojdy 77c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, pow. rybnicki
 129. Czerwona Wola – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli, Czerwona Wola 39, 37-530 Sieniawa, woj. podkarpackie, pow. przeworski
 130. Czerwonak – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku, ul. Szkolna 1, 62-004 Czerwonak, woj. wielkopolskie, pow. poznański
 131. Czerwonka – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonce, Czerwonka Włościańska 37a, 06-232 Czerwonka, woj. mazowieckie, pow. makowski
 132. Częstochowa – Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Kazimierza Michałowskiego 32, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, pow. Częstochowa
 133. Częstochowa – Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Wielkoborska 54, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, pow. Częstochowa
 134. Czostków – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie, Czostków 86, 29-105 Krasocin, woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski
 135. Czułczyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach, 22-106 Czułczyce 71, woj. lubelskie, pow. chełmski
 136. Czyżew-Osada – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie, ul. Polna 5, 18-220 Czyżew-Osada, woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
 137. Dalachów – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie (oraz Filia w Rudnikach), 46-321 Dalachów 217, woj. opolskie, pow. oleski
 138. Daleszyce – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Daleszycach, ul. Henryka Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 139. Damnica – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Damnicy, ul. Marii Konopnickiej 1, 76-231 Damnica, woj. pomorskie, pow. słupski
 140. Dąbie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbiu, ul. 3 Maja 6, 62-660 Dąbie, woj. wielkopolskie, pow. kolski
 141. Dąbrowa – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie, ul. Śremska 2, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, pow. śremski
 142. Dąbrowa Górnicza – Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej, ul. Józefa Mireckiego 28, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza
 143. Dąbrowa n/Czarną – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie n/Czarną, Dąbrowa n/Czarną 60, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, pow. piotrkowski
 144. Dąbrowa Tarnowska – Przedszkole Niepubliczne – Ochronka im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Różana 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, pow. dąbrowski
 145. Dąbrowa Tarnowska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościelna 25a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, pow. dąbrowski
 146. Dąbrowa Zielona – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie Zielonej, pl. Tadeusza Kościuszki 49, 42-265 Dąbrowa Zielona, woj. śląskie, pow. częstochowski
 147. Dereźnia Solska – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej, Dereźnia Solska 1a, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, pow. biłgorajski
 148. Dębe – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Dębem, Dębe 34a, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, pow. kaliski
 149. Dębica – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy, ul. Wielkopolska 162, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, pow. dębicki
 150. Dębica – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy [V Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa], ul. Rzeszowska 78, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, pow. dębicki
 151. Dębinki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, Dębinki 12, 05-191 Nasielsk, woj. mazowieckie, pow. nowodworski
 152. Dębowica – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy, Dębowica 70, 21-404 Trzebieszów, woj. lubelskie, pow. łukowski
 153. Długołęka – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski
 154. Dobczyce – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, woj. małopolski, pow. myślenicki
 155. Dobre Miasto – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście, ul. Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
 156. Dobrodzień – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 17, 46-380 Dobrodzień, woj. opolskie, pow. oleski
 157. Dobrynin – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobryninie, Dobrynin 217, 39-322 Rzemień, woj. podkarpackie, pow. mielecki
 158. Dobryszyce – Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II w Dobryszycach, ul. Leśna 1, 97-505 Dobryszyce, woj. łódzkie, pow. radomszczański
 159. Domaniewice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki
 160. Domaniów – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie [Szkoła Podstawowa, Gimnazjum], 55-216 Domaniów 144, woj. dolnośląskie, pow. oławski
 161. Dominowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dominowie, ul. Centralna 3, 63-012 Dominowo, woj. wielkopolskie, pow. średzki
 162. Dorohucza – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy, Dorohucza 119, 21-044 Trawniki, woj. lubelskie, pow. świdnicki
 163. Drohiczyn – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn, woj. podlaskie, pow. siemiatycki
 164. Drohojów – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drohojowie, Drohojów 66a, 37-716 Orły, podkarpackie, pow. przemyski
 165. Drugnia – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni, Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 166. Drzewica – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy, ul. Szkolna 18, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, pow. opoczyński
 167. Dubiecko – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku, ul. Przemyska 10a, 37-750 Dubiecko, podkarpackie, pow. przemyski
 168. Duczki – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Duczkach, ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, pow. wołomiński
 169. Dylewo – Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, ul. Szkolna 1, 07-420 Kadzidło, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki
 170. Dziadkowice – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dziadkowicach, 17-306 Dziadkowice 1d, woj. podlaskie, pow. siemiatycki
 171. Działdowo – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie [Szkoła Podstawowa nr 4 i II Liceum Ogólnokształcące], ul. Polna 11, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski
 172. Działoszyn – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie, ul. Ogrodowa 3a, 98-355 Działoszyn, woj. łódzkie, pow. pajęczański
 173. Dzierzążnia – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzążni, 09-164 Dzierzążnia 57, woj. mazowieckie, pow. płoński
 174. Dzierzgoń – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, ul. Gen. Aleksandra Zawadzkiego 38a, 82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie, pow. sztumski
 175. Dzierżoniów – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 1, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
 176. Elbląg – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Saperów 14 F, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
 177. Ełk – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, ul. Mjr Jana Piwnika „Ponurego” 1, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
 178. Fałków – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie, ul. Glinianki 47; 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, pow. konecki
 179. Florynka – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II we Florynce, 33-332 Florynka 64, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 180. Franciszków – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Franciszkowie, ul. Dębowa 25, 96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie, pow. żyrardowski
 181. Gaj – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju [Gimnazjum i Liceum Profilowane], ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany, woj. małopolskie, pow. krakowski
 182. Galewice – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, ul. Marii Konopnickiej 22, 98-405 Galewice, woj. łódzkie, pow. wieruszowski
 183. Garbów – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Garbowie, 21-080 Garbów 53e, woj. lubelskie, pow. lubelski
 184. Gąbin – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie, ul. Jana Pawła II 16, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie, pow. płocki
 185. Gądów – Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci przy ZOL im. Jana Pawła II w Gądowie, Jaszkotle 21, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski
 186. Gdańsk – Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku, ul. Tytusa Chałubińskiego 13, 80-809 Gdańsk, woj. pomorskie, pow. Gdańsk
 187. Gdańsk – Przedszkole nr 73 im. Jana Pawła II w Gdańsku, ul. Piotra Czajkowskiego 1, 80-169 Gdańsk, woj. pomorskie, pow. Gdańsk
 188. Gdańsk – Szkoła Podstawowa nr 74 w Gdańsku im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły Pierwszego Papieża Polaka w Gdańsku Oliwie, ul. Bolesława Krzywoustego 19, 80-360 Gdańsk, woj. pomorskie, pow. Gdańsk
 189. Gdańsk – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku [Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 18 i XIV Liceum Ogólnokształcące], ul. Janusza Meissnera 9, 80-462 Gdańsk, woj. pomorskie, pow. Gdańsk
 190. Gdynia – Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni [Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące], pl. św. Andrzeja 2, 81-168 Gdynia, woj. pomorskie, pow. Gdynia
 191. Gidle – Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gidlach, ul. Szkolna 7, 97-540 Gidle, woj. łódzkie, pow. radomszczański
 192. Gierałtów – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie, Gierałtów 47, 59-730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki
 193. Gizałki – Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gizałkach, ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski
 194. Giżycko – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
 195. Glinianka – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance, ul. Napoleońska 53a, 05-408 Glinianka, woj. mazowieckie, pow. otwocki
 196. Glinnik – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku, Glinnik 40c, 17-120 Brańsk, woj. podlaskie, pow. bielski
 197. Gliwice – Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5a, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, pow. Gliwice
 198. Gliwice – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 16, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, pow. Gliwice
 199. Głębowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Głębowicach, ul. Oświęcimska 22, 32-608 Osiek, woj. małopolskie, pow. oświęcimski
 200. Głogów – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Karola Miarki 1, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, pow. głogowski
 201. Głowaczów – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie, ul. Warecka 10, 26-903 Głowaczów, woj. mazowieckie, pow. kozienicki
 202. Głowno – Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Głownie, ul. Tadeusza Kościuszki 11/13, 95-015 Głowno, woj. łódzkie, pow. zgierski
 203. Gniezno – Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Prof. Józefa Kostrzewskiego 5/7, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński
 204. Gniezno – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Pawła II w Gnieźnie [Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna dla Dorosłych], ul. Augusta Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński
 205. Gnojnik – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 336, woj. małopolskie, pow. brzeski
 206. Goczałkowice-Zdrój – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie, pow. pszczyński
 207. Goczałków – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goczałkowie, ul. Szkolna 1, 58-152 Goczałków, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki
 208. Godowa – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej [Gimnazjum Publiczne, Szkoła Podstawowa], Godowa 261, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski
 209. Godzianów – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Godzianowie, 96-126 Godzianów 170, woj. łódzkie, pow. skierniewicki
 210. Gołcza – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Gołczy, 32-075 Gołcza 107d, woj. małopolskie, pow. miechowski
 211. Gołdap – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Gołdapi, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski
 212. Gołkowice Górne – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Gołkowice Górne 65, 33-388 Gołkowice Dolne, woj. małopolskie, pow. sądecki
 213. Gołubie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołubiu, ul. Sambora II 17, 83-316 Gołubie, woj. pomorskie, pow. kartuski
 214. Gorlice – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach [III Liceum Profilowane, IV Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3], ul. Ariańska 3, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, pow. gorlicki
 215. Gorzów Wielkopolski – Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Franciszka Walczaka 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
 216. Gorzyce – Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski
 217. Gostycyn – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie, ul. Sępoleńska 12a, 89-520 Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski
 218. Gościeradów – Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie [Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa], Gościeradów Folwark 18, 23-275 Gościeradów, woj. lubelskie, pow. kraśnicki
 219. Gościeszyn – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Publicznych Szkół w Gościeszynie, Gościeszyn 20, 88-420 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński
 220. Gowarczów – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie, ul. Szkolna 52, 26-225 Gowarczów, woj. świętokrzyskie, pow. konecki
 221. Gowidlino – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Gowidlinie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 5, 83-341 Gowidlino, woj. pomorskie, pow. kartuski
 222. Goworowo – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Goworowie, Goworówek 43a, 07-440 Goworowo, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki
 223. Gozdowo – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, woj. mazowieckie, pow. sierpecki
 224. Góra Św. Małgorzaty – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty, 99-122 Góra Św. Małgorzaty 42, woj. łódzkie, pow. łęczycki
 225. Górki Śląskie – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich [Przedszkole i Szkoła Podstawowa], ul. Ofiar Oświęcimskich 57; 47-440 Górki Śląskie, woj. śląskie, pow. raciborski
 226. Górowo Iławeckie – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim, ul. Władysława Sikorskiego 22, 11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki
 227. Górzno – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie, 08-404 Górzno 109, woj. mazowieckie, pow. garwoliński
 228. Gózd Lipiński – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim, Gózd Lipiński 81, 23-425 Biszcza, woj. lubelskie, pow. biłgorajski
 229. Grabin – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabinie, ul. Nyska 90, 49-143 Grabin, woj. opolskie, pow. opolski
 230. Grębków – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie, ul. Szkolna 1, 07-110 Grębków, woj. mazowieckie, pow. węgrowski
 231. Grębocin – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie [Szkoła Podstawowa, Gimnazjum nr 2], ul. Szkolna 4, 87-122 Grębocin, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński
 232. Groble – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach, Groble 35, 37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie, pow. niżański
 233. Grodziec – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu, Grodziec 11a, 09-151 Czerwińsk, woj. mazowieckie, pow. płoński
 234. Grodzisko Dolne – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym [Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 37-306 Grodzisko Dolne 150, woj. podkarpackie, pow. leżajski
 235. Grodziszcze – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu, 58-112 Grodziszcze 63a, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki
 236. Gromnik – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, ul. Wincentego Witosa 4, 33-180 Gromnik, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 237. Gronowo Elbląskie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim, ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski
 238. Grotniki – Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Jana Pawła II w Grotnikach [Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum], ul. Brzozowa 4, 95-073 Grotniki, woj. łódzkie, pow. zgierski
 239. Gruczno – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Grucznie, ul. Chełmińska 5, 86-111 Gruczno, woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki
 240. Grudusk – Gimnazjum Publiczne im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku, ul. Szkolna 2, 06-460 Grudusk, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski
 241. Grudziądz – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu, ul. Legionów 2/12, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz
 242. Gruszczyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gruszczycach, Gruszczyce 45, 98-235 Błaszki, woj. łódzkie, pow. sieradzki
 243. Gryfów Śląski – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie, pow. lwówecki
 244. Grzędzice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach, Grzędzice 9/10, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki
 245. Hańsk – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, ul. Szkolna 1, 22-235 Hańsk, woj. lubelskie, pow. włodawski
 246. Harbutowice – Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Harbutowicach [Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa], Harbutowice 179, 32-440 Sułkowice, woj. małopolskie, pow. myślenicki
 247. Hartowiec – Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu, Hartowiec 40, 13-220 Rybno, woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski
 248. Holonki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach, Holonki 67, 17-120 Brańsk, woj. podlaskie, pow. bielski
 249. Hrubieszów – Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski
 250. Huszlew – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Huszlewie, 08-206 Huszlew 113, woj. mazowieckie, pow. łosicki
 251. Huta Gogołowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Hucie Gogołowskiej, Huta Gogołowska 70, 38-131 Gogołów, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski
 252. Huta Stara B – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hucie Starej „B”, ul. Adama Mickiewicza 12, 42-263 Wrzosowa, woj. śląskie, pow. częstochowski
 253. Iłowa – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej, ul. Piaskowa 2a, 68-120 Iłowa, woj. lubuskie, pow. żagański
 254. Iłów – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie, ul. Płocka 14, 96-520 Iłów, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski
 255. Inowrocław – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, ul. Jacewska 93b, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
 256. Inowrocław – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu [IV Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa], ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
 257. Irządze – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Irządzach, 42-446 Irządze 126, woj. śląskie, pow. zawierciański
 258. Istebna – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1345, woj. śląskie, pow. cieszyński
 259. Iwanowice Włościańskie – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach, 32-095 Iwanowice 91, woj. małopolskie, pow. krakowski
 260. Iwierzyce – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 186, woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
 261. Iwiny – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach, 59-721 Iwiny, woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki
 262. Iwonicz-Zdrój – Przedszkole Gminne im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju, ul. Słoneczna 30, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie, pow. krośnieński
 263. Jabłonka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce, Jabłonka 19, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie, pow. brzozowski
 264. Jabłonka Kościelna – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej, Jabłonka Kościelna 50, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
 265. Jabłoń Kościelna – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej, ul. Mazowiecka 1, 18-212 Nowe Piekuty, woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
 266. Jadowniki – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach, ul. Szkolna 7, 32-851 Jadowniki, woj. małopolskie, pow. brzeski
 267. Jadowniki Mokre – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jadownikach Mokrych, 33-271 Jadowniki Mokre 105, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 268. Jamielnik – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski
 269. Janowiec Kościelny – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 13-111 Janowiec Kościelny 61, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki
 270. Janów Lubelski – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 25, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie, pow. janowski
 271. Janów Podlaski – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski, woj. lubelskie, pow. bialski
 272. Jarosław – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu, ul. Romualda Traugutta 15, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, pow. jarosławski
 273. Jasionka – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce [Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 36-002 Jasionka, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 274. Jaskrów – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie [Przedszkole i Szkoła Podstawowa], Jaskrów, ul. Starowiejska 2, 42-244 Mstów, woj. śląskie, pow. częstochowski
 275. Jastarnia – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni, ul. Mariana Stelmaszczyka 4; 84-140 Jastarnia, woj. pomorskie, pow. pucki
 276. Jastrowie – Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastrowiu, ul. Gen. Bolesława Kieniewicza 35, 64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie, pow. złotowski
 277. Jastrzębia – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastrzębi, 33-191 Jastrzębia 1, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 278. Jastrzębie-Zdrój – Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Stanisława Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
 279. Jaświły – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Jaświłach, 19-124 Jaświły 71, woj. podlaskie, pow. moniecki
 280. Jawornik Polski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 209, woj. podkarpackie, pow. przeworski
 281. Jaworów – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie, Jaworów 9a, 57-120 Wiązów, woj. dolnośląskie, pow. strzeliński
 282. Jaworznia – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni, Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 283. Jaworznik – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku, ul. Szkolna 35, 42-310 Żarki, woj. śląskie, pow. myszkowski, gm. Żarki
 284. Jaworzno – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie, ul. Wolności 11, 43-602 Jaworzno, woj. śląskie, pow. Jaworzno
 285. Jaworzno – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie, ul. Północna 9a, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, pow. Jaworzno
 286. Jedlina-Zdrój – Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju, ul. Juliusza Słowackiego 5, 58-330 Jedlina-Zdrój, woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski
 287. Jedwabne – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem, ul. Adama Mickiewicza 2, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, pow. łomżyński
 288. Jelenia Góra – Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II STO, ul. Bronka Czecha 1a, 58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, pow. Jelenia Góra
 289. Jerzmanowa – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, ul. Głogowska 19, 67-222 Jerzmanowa, woj. dolnośląskie, pow. głogowski
 290. Jeziorzany – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki, woj. małopolskie, pow. krakowski
 291. Jeżów – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jeżowie, ul. Wojska Polskiego 2, 95-047 Jeżów, woj. łódzkie, pow. brzeziński
 292. Jodłowa – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 5, woj. podkarpackie, pow. dębicki
 293. Joniny – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach, Joniny 3, 33-160 Ryglice, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 294. Jurków – Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Jurkowie, Jurków 150, 32-860 Czchów, woj. małopolskie, pow. brzeski
 295. Juszczyn – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Juszczynie, 34-231 Juszczyn 268, woj. małopolskie, pow. suski
 296. Jutrosin – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie [Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa], ul. Wrocławska 39, 63-930 Jutrosin, woj. wielkopolskie, pow. rawicki
 297. Kacwin – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Kacwinie, ul. Jana Pawła II 41, 34-441 Niedzica, woj. małopolskie, pow. nowotarski
 298. Kaczki Średnie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, pow. turecki
 299. Kalisz – Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu, ul. Hanki Sawickiej 22/24, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, pow. Kalisz
 300. Kalisz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu, ul. Juliana Tuwima 4, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, pow. Kalisz
 301. Kamieniec – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńcu, ul. Słoneczna 2, 64-061 Kamieniec, woj. wielkopolskie, pow. grodziski
 302. Kamieniec – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu [Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące], ul. Gliwicka 6, 42-674 Zbrosławice, woj. śląskie, pow. tarnogórski
 303. Kamieniec Ząbkowicki – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Szkolna 10, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki
 304. Kamieńsk – Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńsku, ul. Sportowa 8, 97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie, pow. radomszczański
 305. Kaplonosy – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach, Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki, woj. lubelskie, pow. włodawski
 306. Karniewo – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie, ul. Szkolna 9b, 06-425 Karniewo, woj. mazowieckie, pow. makowski
 307. Kartuzy – Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach, Rynek 6, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, pow. kartuski
 308. Kasinka Mała – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kasince Małej, os. Zagrodźce, 34-734 Kasinka Mała 513, woj. małopolskie, pow. limanowski
 309. Katowice – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach, ul. Ks. bp Stanisława Adamskiego 24, 40-069 Katowice, woj. śląski, pow. Katowice
 310. Katowice – Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach [Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna i Gimnazjum nr 26 Specjalne], ul. Ks. Franciszka Ścigały 17, 40-208 Katowice, woj. śląski, pow. Katowice
 311. Kazimierz Biskupi – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim, ul. Węglewska 12, 62-530 Kazimierz Biskupi, woj. wielkopolskie, pow. koniński
 312. Kazimierza Wielka – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski
 313. Kębłowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie, Kębłowo, ul. Wiejska 49, 84-242 Luzino, woj. pomorskie, pow. wejherowski
 314. Kępice – Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach, ul. Szkolna 1a, 77-230 Kępice, woj. pomorskie, pow. słupski
 315. Kętrzyn – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 9, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński
 316. Kęty – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 32-650 Kęty, woj. małopolskie, pow. oświęcimski
 317. Kielce – Szkoła Podstawowa nr 23 i Gimnazjum nr 11 im. Jana Pawła II w Kielcach, ul. Łanowa 68, 25-147 Kielce, woj. świętokrzyski, pow. Kielce
 318. Kielce – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Kielcach, ul. Urzędnicza 16, 25-729 Kielce, woj. świętokrzyski, pow. Kielce
 319. Kietrz – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kietrzu, ul. Bartosza Głowackiego 37, 48-130 Kietrz, woj. opolskie, pow. głubczycki
 320. Kleosin – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie, pow. białostocki
 321. Kleszczewo Kościerskie – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim, 83-206 Kleszczewo Kościerskie 42b, woj. pomorskie, pow. starogardzki
 322. Klimkówka – Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Klimkówce [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum] w Klimkówce, ul. Zdrojowa 49, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie, pow. krośnieński
 323. Klimontów – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, ul. Dr Jakuba Zysmana 9, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski
 324. Kluczbork – Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku, ul. Wolności 18, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, pow. kluczborski
 325. Klucze – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach, ul. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze, woj. małopolskie, pow. olkuski
 326. Kłobuck – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, pow. kłobucki
 327. Kłodzko – Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Kłodzku [Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 3], ul. Zamiejska 24, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki
 328. Knurów – Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II z siedzibą w Knurowie, ul. Alojzego Koziełka 7, 44-190 Knurów, woj. śląskie, pow. gliwicki
 329. Kobylany – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach, Kobylany 6, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, pow. opatowski
 330. Kobyłka – Zespół Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, ul. Ks. Marcina Załuskiego 57, 05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie, pow. wołomiński
 331. Kochanowice – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 Kochanowice, śląskie, pow. lubliniecki
 332. Kocudza Pierwsza – Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Kocudzy, Kocudza Pierwsza 29, 23-304 Dzwola, woj. lubelskie, pow. janowski
 333. Kolbuszowa – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski
 334. Kolno – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, pow. kolneński
 335. Koło – Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Kole, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 22, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, pow. kolski
 336. Kołobrzeg – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu, ul. Krzysztofa Arciszewskiego 20, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
 337. Komarówka Podlaska – Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. I Armii Wojska Polskiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska, woj. lubelskie, pow. radzyński
 338. Komorniki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Komornikach, Komorniki 99, 97-320 Wolbórz, woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Wolbórz
 339. Konary – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Konarach, ul. Szkolna 3, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie, pow. częstochowski
 340. Konieczkowa – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne], Konieczkowa 58, 38-114 Niebylec, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski
 341. Konin – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie, ul. Andrzeja Benesza 2, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie, pow. Konin
 342. Konstancin-Jeziorna – Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Konstancinie-Jeziornej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński
 343. Kopalnia – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni [Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa], ul. Szkolna 2, 42-274 Konopiska, woj. śląskie, pow. częstochowski
 344. Koprzywnica – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy [Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące], ul. Szkolna 9, 27-660 Koprzywnica, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski
 345. Kornowac – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu, ul. Starowiejska 66, 44-286 Kornowac, woj. śląskie, pow. wodzisławski
 346. Koronowo – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie, ul. Dworcowa 48, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski
 347. Korycin – Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie, ul. Grodzieńska 21, 16-140 Korycin, woj. podlaskie, pow. sokólski
 348. Korytnica – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy, ul. Henryka Sienkiewicza 14a, 07-120 Korytnica, woj. mazowieckie, pow. węgrowski
 349. Korytnica – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy, Korytnica 106, 08-455 Trojanów, woj. mazowieckie, pow. garwoliński
 350. Korytowo – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie, Korytowo 1, 86-122 Bukowiec, woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki
 351. Korytowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korytowie, ul. Szkolna 4, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński
 352. Korzenna – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korzennej, 33-322 Korzenna 324, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 353. Kostomłoty Drugie – Gimnazjum im. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Kostomłotach, Kostomłoty 94, 26-085 Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 354. Kostrza – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy, ul. Stefana Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki
 355. Koszalin – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszalinie, ul. Stanisława Staszica 38, 75-452 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, pow. Koszalin
 356. Koszarawa – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Koszarawie, 34-332 Koszarawa 142, woj. śląskie, pow. żywiecki
 357. Koszęcin – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-286 Koszęcin, woj. śląskie, pow. lubliniecki
 358. Kościelec – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu [Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza], Kościelec 125, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
 359. Kotlin – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie, ul. Marii Konopnickiej 22, 63-220 Kotlin, woj. wielkopolskie, pow. jarociński
 360. Kotuń – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotuniu, ul. Polna 6c, 08-130 Kotuń, mazowieckie, pow. siedlecki
 361. Kowalewo Pomorskie – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, ul. Jana Pawła II 2, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński
 362. Kowalki – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach, Kowalki 29, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, pow. rypiński
 363. Kozienice – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach, ul. Nowy Świat 24, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie, pow. kozienicki
 364. Kozy – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach, ul. Szkolna 20, 43-340 Kozy, woj. śląskie, pow. bielski
 365. Kożuchów – Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie, ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów, woj. lubuskie, pow. nowosolski
 366. Kraczkowa – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej, 37-124 Kraczkowa 311, woj. podkarpackie, pow. łańcucki
 367. Kraków – Gimnazjum nr 12 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, ul. Kluczborska 3, 31-271 Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków
 368. Kraków – Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Aleksandry 17, 30-873 Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków
 369. Kraków – Samorządowe Przedszkole nr 10 im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Strąkowa 7, 30-410 Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków
 370. Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków
 371. Kraków – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 im. Jana Pawła II w Krakowie [Gimnazjum nr 5 i XXIV Liceum Ogólnokształcące], ul. Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego 1, 31-517 Kraków, woj. małopolskie, pow. Kraków
 372. Krasne – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem, 36-007 Krasne 743, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 373. Krasnobród – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie [Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące], ul. Joachima Lelewela 37, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, pow. zamojski
 374. Krasnopol – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 63, 16-503 Krasnopol, woj. podlaskie, pow. sejneński
 375. Krasnosielc – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu, ul. Ogrodowa 2a, 06-212 Krasnosielc, woj. mazowieckie, pow. makowski
 376. Krasnystaw – Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie [Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 4], ul. Józefa Piłsudskiego 21, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, pow. krasnostawski
 377. Kraszewo – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie, Kraszewo 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski
 378. Kraśnik – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 2, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, pow. kraśnicki
 379. Krempachy – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach, ul. Kamieniec 46, 34-433 Nowa Biała, woj. małopolskie, pow. nowotarski
 380. Krępsko – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku, ul. Szkolna 2, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski
 381. Kroczewo – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie, Kroczewo 136, 09-142 Załuski, woj. mazowieckie, pow. płoński
 382. Krojczyn – Publiczne Gimnazjum im. Jan Pawła II w Krojczynie, Krojczyn 17, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski
 383. Krosno – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Grunwaldzka 15, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, pow. Krosno
 384. Krościenko n/Dunajcem – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem, ul. Biały Potok 1, 34-450 Krościenko n/Dunajcem, woj. małopolskie, pow. nowotarski
 385. Krościenko Wyżne – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, ul. Szkolna 34, 38-422 Krościenko Wyżne, woj. podkarpackie, pow. krośnieński
 386. Krotoszyn – Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, pl. Szkolny 19, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński
 387. Krotoszyn – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ul, Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński
 388. Krówniki – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Krównikach, Krówniki 168a, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, pow. przemyski
 389. Krusze – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu, Krusze 34, 05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie, pow. wołomiński
 390. Kruszew – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie, Kruszew 57a, 05-652 Pniewy, woj. mazowieckie, pow. grójecki
 391. Krużlowa Wyżna – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika oraz Parafii NNMP w Krużlowej, 33-325 Krużlowa Wyżna 39a, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 392. Krynica-Zdrój – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeźna 3, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 393. Krypno – Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Krypnie, 19-111 Krypno 48, woj. podlaskie, pow. moniecki
 394. Krzcięcice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krzcięcicach, Krzcięcice 34, 28-340 Sędziszów, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski
 395. Krzymów – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Krzymowie, ul. Główna 1, 62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie, pow. koniński
 396. Krzyżowa – Zespół Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Krzyżowej, ul. Szkolna 13, 34-335 Krzyżowa, woj. śląskie, pow. żywiecki
 397. Książ Mały – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Książu Małym, Książ Mały 59, 32-210 Książ Wielki, woj. małopolskie, pow. miechowski
 398. Kudowa-Zdrój – Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju [Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum], ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki
 399. Kupienin – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kupieninie, Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów, woj. małopolskie, pow. dąbrowski
 400. Kupno – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kupnie, Kupno 81, 36-145 Widełka, woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski
 401. Lamki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach, Lamki 131, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski
 402. Laski – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach [Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Lipowa 34, 63-620 Trzcinica, woj. wielkopolskie, pow. kępiński
 403. Laskowa – Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej, Laskowa 3, 32-640 Zator, woj. małopolskie, pow. oświęcimski
 404. Legionowo – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, pow. legionowski
 405. Legnica – Gimnazjum nr 1 i VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy, ul. Radosna 17, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, pow. Legnica
 406. Leoncin – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie, ul. Isaaca Bashevisa Singera 3, 05-155 Leoncin, woj. mazowieckie, pow. nowodworski
 407. Leszczydół Nowiny – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach, ul. Szkolna 26, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, pow. wyszkowski
 408. Leszno – Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, pow. Leszno
 409. Leźno – Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie, Leźno 43, 80-298 Gdańsk Kokoszki, woj. pomorskie, pow. kartuski
 410. Lębork – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku, ul. Karola Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, pow. lęborski
 411. Lidzbark Warmiński – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lidzbarku Warmińskim, ul. Polna 36, 11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski
 412. Limanowa – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, pow. limanowski
 413. Lipiny – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach, Lipiny 43, 64-830 Margonin, woj. wielkopolskie, pow. chodzieski
 414. Lipnica Dolna – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej, Lipnica Dolna 54, 38-211 Jasło, woj. podkarpackie, pow. jasielski
 415. Lipnica Wielka – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 33-323 Lipnica Wielka 25, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 416. Lipno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnie, Lipno 71, 28-363 Oksa, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski
 417. Lipno – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie, pl. 11 Listopada 13, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski
 418. Lipsko – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, pow. lipski
 419. Lniano – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie, ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki
 420. Lubaczów – Zespół Placówek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Lubaczowie, ul. Tadeusza Kościuszki 145, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie, pow. lubaczowski
 421. Lubanie – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu [Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 87-732 Lubanie 14, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
 422. Lubań – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Górna 1, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie, pow. lubański
 423. Lubartów – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie, ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, pow. lubartowski
 424. Lubatowa – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej, Lubatowa 284, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie, pow. krośnieński
 425. Lubczyno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubczynie, Lubczyno 55, 66-450 Bogdaniec, woj. lubuskie, pow. gorzowski
 426. Lubiąż – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu, ul. Wojska Polskiego 3a, 56-100 Wołów, woj. dolnośląskie, pow. wołowski
 427. Lubienia – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubieni, ul. Iłżecka 20, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki
 428. Lubieniów – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubieniowie, Lubieniów 28, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński
 429. Lubień – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubniu, 32-433 Lubień 885, woj. małopolskie, pow. myślenicki
 430. Lubin – Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie, ul. Marii Konopnickiej 5, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, pow. lubiński
 431. Lublin – Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin, woj. lubelskie, pow. Lublin
 432. Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, pow. Lublin
 433. Lublin – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Lucyny Herc 4, 20-328 Lublin, woj. lubelskie, pow. Lublin
 434. Lublin – Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin, woj. lubelskie, pow. Lublin
 435. Lublin – Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Józefa Elsnera 5, 20-854 Lublin, woj. lubelskie, pow. Lublin
 436. Lubliniec – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowicka 45, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, pow. lubliniecki
 437. Lubojna – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubojnie, ul. Strażacka 21, 42-233 Mykanów, woj. śląskie, pow. częstochowski
 438. Lubomierz – Szkoła Podstawowa im. Jan Pawła II w Lubomierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, pow. lwówecki
 439. Luboń – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu, ul. Hugona Kołłątaja 1, 62-030 Luboń, woj. wielkopolskie, pow. poznański
 440. Lubsza – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubszy, ul. Szkolna 2, 49-313 Lubsza, woj. opolskie, pow. brzeski
 441. Ludwików – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ludwikowie, Ludwików 8, 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie, pow. radomski
 442. Luszowice – Gimnazjum nr 2 im. 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Luszowicach, ul. Tarnowska 31, 33-206 Luszowice, woj. małopolskie, pow. dąbrowski
 443. Lutynia – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni [Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum], ul. Szkolna 7, 55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie, pow. średzki
 444. Lwówek Śląski – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim, ul. Jana Pawła II 35, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, pow. lwówecki
 445. Łabowa – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łabowej, 33-336 Łabowa 22, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 446. Łagiewniki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38, 58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
 447. Łańcut – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie, ul. Jana Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, pow. łańcucki
 448. Łapanów – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie [Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Publiczne Technikum, Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa], 32-740 Łapanów 32, woj. małopolskie, pow. bocheński
 449. Łapy – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach, ul. Polna 9, 18-100 Łapy, woj. podlaskie, pow. białostocki
 450. Łaskarzew – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13, 08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, pow. garwoliński
 451. Łaszczów – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie, ul. Fryderyka Chopina 11, 22-650 Łaszczów, woj. lubelskie, pow. tomaszowski
 452. Łaszewo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie, Łaszewo 36, 09-135 Siemiątkowo, woj. mazowieckie, pow. żuromiński
 453. Łaziec – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu, Łaziec 66, 42-274 Konopiska, woj. śląskie, pow. częstochowski
 454. Łaziska Górne – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych, ul. Wyrska 4, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie, pow. mikołowski
 455. Łazy – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łazach, ul. Ks. Henryka Słojewskiego 1, 05-552 Wólka Kosowska, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński
 456. Łąkorz – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, 13-334 Łąkorz 99, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski
 457. Łąkta Górna – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Łąkta Górna 304, 32-731 Żegocina, woj. małopolskie, pow. bocheński
 458. Łążek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku, Łążek 53, 27-670 Łoniów, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów
 459. Łeba – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie, ul. Nadmorska 21, 84-360 Łeba, woj. pomorskie, pow. lęborski
 460. Łebień – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu [Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 84-350 Łebień 93a, woj. pomorskie, pow. lęborski
 461. Łebno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie, ul. Szkolna 1, 84-217 Szemud, woj. pomorskie, pow. wejherowski
 462. Łęczna – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, pow. łęczyński
 463. Łęczyca – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie, pow. łęczycki
 464. Łęg Tarnowski – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim, ul. Wincentego Witosa 140, 33-131 Łęg Tarnowski, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 465. Łękawica – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łękawicy, ul. Sportowa 5b, 34-321 Łękawica, woj. śląskie, pow. żywiecki
 466. Łęki Dukielskie – Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 38-456 Łęki Dukielskie 74, woj. podkarpackie, pow. krośnieński
 467. Łętownia – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łętowni [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 34-242 Łętownia 286, woj. małopolskie, pow. suski
 468. Łobżenica – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy, ul. Adama Mickiewicza 20a, 89-310 Łobżenica, woj. wielkopolskie, pow. pilski
 469. Łochowo – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie [Szkoła Podstawowa, Gimnazjum], ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski
 470. Łomianki – Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym im. Jana Pawła II w Łomiankach, ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni
 471. Łomża – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17, 18-404 Łomża, woj. podlaskie, pow. Łomża
 472. Łomża – Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II w Łomży, pl. Papieża Jana Pawła II nr 1, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, pow. Łomża
 473. Łoniowa – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej, Łoniowa 210, 32-854 Porąbka Uszewska, woj. małopolskie, pow. brzeski
 474. Łopuszno – Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 475. Łopuszno – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, ul. Strażacka 5, 26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 476. Łosice – Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach, ul. Bialska 13, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, pow. łosicki
 477. Łososina Dolna – Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 33-314 Łososina Dolna, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 478. Łostówka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łostówce, Łostówka 245, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie, pow. limanowski
 479. Łowicz – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kardynała Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Łowiczu, ul. Grunwaldzka 9, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, pow. łowicki
 480. Łowicz – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu [Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 4], ul. Młodzieżowa 15, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, pow. łowicki
 481. Łowisko – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne], Łowisko 181, 36-053 Kamień, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 482. Łowyń – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Szkolna 1, 64-426 Łowyń, woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki
 483. Łódź – Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156, 91-170 Łódź, woj. łódzkie, pow. Łódź
 484. Łódź – Publiczne Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi, ul. Fabryczna 4, 90-325 Łódź, woj. łódzkie, pow. Łódź
 485. Łódź – Szkoła Podstawowa Nr 202 im Jana Pawła II w Łodzi, ul. Jugosłowiańska 2, 92-720 Łódź, woj. łódzkie, pow. Łódź
 486. Łódź – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi, ul. Stefana Żeromskiego 115, 90-542 Łódź, woj. łódzkie, pow. Łódź
 487. Łubianka – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łubiance, Łubianka 21, 62-641 Olszówka, woj. wielkopolskie, pow. kolski
 488. Łubienko – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubienku, Łubienko 109, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, pow. jasielski
 489. Łuczyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, 32-010 Kocmyrzów, woj. małopolskie, pow. krakowski
 490. Łukawiec – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łukawcu, 37-600 Łukawiec 84, woj. podkarpackie, pow. lubaczowski
 491. Łukowa – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łukowej, 23-412 Łukowa 341, woj. lubelskie, pow. biłgorajski
 492. Łuków – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 4 w Łukowie, ul. Adama Antoniego Kryńskiego 10, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, pow. łukowski
 493. Łuków – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II w Łukowie, ul. 11 Listopada 5, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, pow. łukowski
 494. Łysiny – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łysinach, ul. Szkolna 14, 42-230 Koniecpol, woj. śląskie, pow. częstochowski
 495. Machcin – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Machcinie, Machcin 24, 05-650 Chynów, woj. mazowieckie, pow. grójecki
 496. Maksymilianowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna 7, 86-021 Maksymilianowo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski
 497. Malbork – Zespół Szkół Katolickich w Malborku im. Jana Pawła II [Publiczne Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące], ul. Władysława Stanisława Reymonta 24, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, pow. malborski
 498. Mała Nieszawka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64, 87-103 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński
 499. Małomice – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Małomicach, Plac Tysiąclecia 3, 67-320 Małomice, woj. lubuskie, pow. żagański
 500. Mały Płock – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 25, 18-516 Mały Płock, woj. podlaskie, pow. kolneński
 501. Marianowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Marianowie (oraz Filia w Dzwonowie), ul. Jeziorna 15, 73-121 Marianowo, woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki
 502. Marki – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach, ul. Józefa Piłsudskiego 96, 05-270 Marki, woj. mazowieckie, pow. wołomiński
 503. Masłów – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Jana Pawła II 1, 26-001 Masłów, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 504. Maszewo – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, ul. Szkolna 14, 72-130 Maszewo, woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski
 505. Mąkoszyce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4, 49-313 Lubsza, woj. opolskie, pow. brzeski
 506. Mchowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie, Mchowo 41a, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, pow. przasnyski
 507. Medynia Głogowska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Medyni Głogowskiej, 37-126 Medynia Głogowska 426, woj. podkarpackie, pow. łańcucki
 508. Męcina – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Męcinie [Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum i Liceum Profilowane], 34-654 Męcina 530, woj. małopolskie, pow. limanowski
 509. Mętów – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Mętowie, Mętów 124a, 20-388 Lublin 6, woj. lubelskie, pow. lubelski
 510. Miastko – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, pow. bytowski
 511. Miączyn – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie, ul. Hrubieszowska 51, 22-455 Miączyn, woj. lubelskie, pow. zamojski
 512. Michałowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice, woj. małopolskie, pow. krakowski
 513. Michałowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, pow. pruszkowski
 514. Miechów – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, pow. miechowski
 515. Mielec – Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu, ul. Władysława Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, pow. mielecki
 516. Mieniany – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski
 517. Mietków – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mietkowie, ul. Kolejowa 28a, 55-081 Mietków, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski
 518. Międzyborów – Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, ul. Stanisława Staszica 5, 96-316 Międzyborów, woj. mazowieckie, pow. grodziski
 519. Międzyrzec Podlaski – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Sportowych w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, pow. bialski
 520. Międzyzdroje – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach, ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński
 521. Miękisz Stary – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym, 37-543 Laszki, woj. podkarpackie, pow. jarosławski
 522. Mikluszowice – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikluszowicach, Mikluszowice 228, 32-708 Dziewin, woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Drwinia
 523. Mikorzyn – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Mikorzynie, Mikorzyn 75, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie, pow. kępiński
 524. Mikstat – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie, ul. Grabowska 13, 63-510 Mikstat, woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski
 525. Milejewo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie, ul. Szkolna 1, 82-316 Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski
 526. Milówka – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce, ul. Sportowa 15, 34-360 Milówka, woj. śląskie, pow. żywiecki
 527. Miłakowo – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Miłakowie, ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki
 528. Mińsk Mazowiecki – Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, pow. miński
 529. Mirów – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie, Mirów 33, 26-503 Mirów Stary, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki
 530. Mistów – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie, Mistów 36, 05-306 Jakubów, woj. mazowieckie, pow. miński
 531. Młodojewo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie, Młodojewo 92, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, pow. słupecki
 532. Młynary – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarach, ul. Warszawska 1, 14-420 Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski
 533. Młynarze – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Ostrołęcka 24, 06-231 Młynarze, woj. mazowieckie, pow. makowski
 534. Mniów – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mniowie [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Centralna 11, 26-080 Mniów, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 535. Mochowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie, 09-214 Mochowo 31, woj. mazowieckie, pow. sierpecki
 536. Mochy – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Mochach, ul. Szkolna 7, 64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński
 537. Modzerowo – Szkoła Podstawowa im. Jan Pawła II w Modzerowie, Modzerowo 53a, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
 538. Mogielnica – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy, Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 539. Mokobody – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mokobodach, ul. Szkolna 14, 08-124 Mokobody, woj. mazowieckie, pow. siedlecki
 540. Moniatycze – Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach [Szkoła Podstawowa i Gminne Gimnazjum], Moniatycze 148, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski
 541. Mońki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mońkach, ul. Planetarna 13, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, pow. moniecki
 542. Moryń – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6a, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński
 543. Mosina – Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum im. Jana Pawła II w Mosinie, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, pow. poznański
 544. Mostkowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie, 74-322 Mostkowo 37d, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski
 545. Mrocza – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, ul. 30-lecia LWP 8a, 89-115 Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski
 546. Mroczeń – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, Mroczeń 140, 63-611 Mroczeń, woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Baranów
 547. Mroczków Gościnny – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Mroczków Gościnny 50, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, pow. opoczyński
 548. Mszana Dolna – Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej, ul. Rynek 21, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie, pow. limanowski
 549. Mszana Dolna – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, ul. Fabryczna 3, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie, pow. limanowski
 550. Mucharz – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu, 34-106 Mucharz 238, woj. małopolskie, pow. wadowicki
 551. Muszyna – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Muszynie, ul. Tadeusza Kościuszki 54, 33-370 Muszyna, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 552. Mysłowice – Gimnazjum nr 3 im. Karola Wojtyły w Mysłowicach, ul. Ks. Kard. Augusta Hlonda 14, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie, pow. Mysłowice
 553. Mysłowice – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II w Mysłowicach-Krasowy, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża nr 209b, 41-409 Mysłowice, woj. śląskie, pow. Mysłowice
 554. Myszków – Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie, ul. Jaworznicka 34, 42-300 Myszków, woj. śląskie, pow. myszkowski
 555. Myślenice – Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Myślenicach, ul. Stanisława Pardyaka 26, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, pow. myślenicki
 556. Nadarzyn – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie, pow. pruszkowski
 557. Nagoszewka Druga – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce, Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, pow. ostrowski
 558. Napiwoda – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie, Napiwoda 25, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki
 559. Narok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku, ul. Szkolna 19, 49-120 Dąbrowa, woj. opolskie, pow. opolski, gm. Dąbrowa.
 560. Naruszewo – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół w Naruszewie, 09-152 Naruszewo 17, woj. mazowieckie, pow. płoński
 561. Narzym – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu, ul. Kościelna 14, 13-240 Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski
 562. Nętno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nętnie, Nętno 38, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, pow. drawski
 563. Niegowa – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie, ul. Szkolna 36, 42-320 Niegowa, woj. śląskie, pow. myszkowski
 564. Niegowić – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II i Gimnazjum im. Ks. Karola Wojtyły w Niegowici, Niegowić 62, 32-420 Gdów, woj. małopolskie, pow. wielicki
 565. Nielubia – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi, 67-231 Żukowice, woj. dolnośląskie, pow. głogowski
 566. Niepla – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepli, Niepla, 38-203 Szebnie, woj. podkarpackie, pow. jasielski
 567. Niepoględzie – Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niepoględziu, Niepoględzie 19, 76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie, pow. słupski
 568. Niepołomice – Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach [Liceum Ogólnokształcące i Technikum], pl. Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepołomice, woj. małopolskie, pow. wielicki
 569. Nieszkowice Małe – Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Nieszkowice Małe 112, 32-744 Łapczyca, woj. małopolskie, pow. bocheński
 570. Nowa Dęba – Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Dębie, ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski
 571. Nowa Sarzyna – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie, ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie, pow. leżajski
 572. Nowa Sól – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli [Liceum Profilowane, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa], ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, pow. nowosolski
 573. Nowa Sucha – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej, 96-513 Nowa Sucha 55a, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski
 574. Nowa Wieś – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, Nowa Wieś 40, 16-402 Suwałki, woj. podlaskie, pow. suwalski
 575. Nowe Budy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach, Nowe Budy 32, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, pow. wyszkowski
 576. Nowe Kupiski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowych Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, pow. łomżyński
 577. Nowe Miasto Lubawskie – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski
 578. Nowe Miasto Lubawskie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 35, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski
 579. Nowe Miasto nad Pilicą – Publiczne Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Ogrodowa 16, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, woj. mazowieckie, pow. grójecki
 580. Nowe Opole – Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej, ul. Seminaryjna 26, 08-110 Siedlce 2, woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Siedlce
 581. Nowe Żukowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach, Nowe Żukowice 54, 33-151 Nowa Jastrząbka, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 582. Nowogard – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie, ul. Gen. Józefa Bema 41, 72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski
 583. Nowogród – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nowogrodzie, ul. 11 Listopada 12, 18-414 Nowogród, woj. podlaskie, pow. łomżyński
 584. Nowosielec – Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Nowosielcu, Nowosielec 134, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, pow. niżański
 585. Nowy Dwór Mazowiecki – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Juliusza Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, pow. nowodworski
 586. Nowy Sącz – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, pow. Nowy Sącz
 587. Nowy Targ – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125a, 34-401 Nowy Targ, woj. małopolskie, pow. nowotarski
 588. Nożyno – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nożynie, 77-115 Nożyno 40, woj. pomorskie, pow. bytowski
 589. Nur – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Nurze, ul. Łomżyńska 14, 07-322 Nur, woj. mazowieckie, pow. ostrowski
 590. Obrowo – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie, ul. Szkolna 152b, 87-126 Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński
 591. Ochotnica Dolna – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej, ul. Centrum 105, 34-452 Ochotnica Dolna, woj. małopolskie, pow. nowotarski
 592. Ociąż – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Ociążu, ul. Fabianów 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski
 593. Odolanów – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie, al. Jana Pawła II 1, 63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski
 594. Odrzywół – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole, ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, pow. przysuski
 595. Olecko – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki
 596. Oleszyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach, ul. Adama Mickiewicza 1, 37-630 Oleszyce, woj. podkarpackie, pow. lubaczowski
 597. Oleśnica – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 10, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki
 598. Olszewo-Borki – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach, ul. Dojazdowa 14a, 07-415 Olszewo-Borki, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki
 599. Oława – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Oławie, ul. Władysława Broniewskiego 6, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, pow. oławski
 600. Opole – Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II [Publiczne Liceum Profilowane nr 8, Publiczne Technikum Zawodowe nr 6, Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 i Publiczna Zasadnicza Szkoła Specjalna], ul. Niemodlińska 40, 45-710 Opole, woj. opolskie, pow. Opole
 601. Orchówek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, pow. włodawski
 602. Orzechowce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Orzechowcach, 37-712 Orzechowce 60, woj. podkarpackie, pow. przemyski
 603. Orzechowo – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Szkolna 18, 62-322 Orzechowo, woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński
 604. Osiecznica – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy, ul. Lubańska 35, 59-724 Osiecznica, woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki
 605. Osiek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Osieku, Osiek 5, 09-226 Zawidz Kościelny, woj. mazowieckie, pow. sierpecki
 606. Osiek – Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Osieku, Osiek 124, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, pow. oławski
 607. Osiek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, pow. staszowski
 608. Osiek k/Rypina – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku, 87-340 Osiek 80, woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki
 609. Osiek nad Notecią – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią, ul. Główna 58, 89-333 Osiek nad Notecią, woj. wielkopolskie, pow. pilski
 610. Osmolin – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie, ul. Sannicka 4, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, pow. gostyniński
 611. Osowiec – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu, Osowiec 22, 18-301 Zambrów, woj. podlaskie, pow. zambrowski
 612. Ostrołęka – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, pow. Ostrołęka
 613. Ostróda – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, ul. Rycerska 5, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki
 614. Ostrów Lubelski – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 26, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, pow. lubartowski
 615. Ostrów Mazowiecka – Zespół Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej [Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum Publiczne nr 2], ul. Stefana Grota Roweckiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, pow. ostrowski
 616. Ostrów Wielkopolski – Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Ludwika Waryńskiego 29, 63-400 Ostrów Wlkp., woj. wielkopolskie, pow. ostrowski
 617. Ostrów Wielkopolski – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Adama Asnyka 26, 63-400 Ostrów Wlkp., woj. wielkopolskie, pow. ostrowski
 618. Oświęcim – Przedszkole Sióstr Serafitek nr 8 im. Jana Pawła II w Oświęcimiu, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, pow. oświęcimski
 619. Otwock – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Gabriela Narutowicza 275, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, pow. otwocki
 620. Otwock Wielki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim, ul. Zamkowa 4, 05-480 Otwock Wielki, woj. mazowieckie, pow. otwocki
 621. Ozorków – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie, pow. zgierski
 622. Pabianice – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Pabianicach, ul. Tkacka 15, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, pow. pabianicki
 623. Pabianice – Przedszkole Nr 10 im. Jana Pawła II Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Pabianicach, ul. Warszawska 36a, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, pow. pabianicki
 624. Paczków – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie, ul. 1 Maja 2, 48-370 Paczków, woj. opolskie, pow. nyski
 625. Paniówki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki, woj. śląskie, pow. gliwicki
 626. Paprotnia – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni, ul. Sochaczewska 112, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski
 627. Parznice – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Parznicach, Parznice 53, 26-624 Kowala, woj. mazowieckie, pow. radomski
 628. Paterek – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski
 629. Pawłowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, ul. Józefa Pukowca 5, 43-251 Pawłowice, woj. śląskie, pow. pszczyński
 630. Pawłów – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pawłowie, 27-225 Pawłów 89, woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki
 631. Pcim – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Pcimiu, 32-432 Pcim 599, woj. małopolskie, pow. myślenicki
 632. Pelplin – Collegium Marianum, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie, al. Cystersów 2, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie, pow. tczewski
 633. Pelplin – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Pelplinie, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie, pow. tczewski
 634. Pępowo – Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 44, 63-830 Pępowo, woj. wielkopolskie, pow. gostyński
 635. Piaseczno – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie, al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński
 636. Piątek – Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek, woj. łódzkie, pow. łęczycki
 637. Piątkowa – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piątkowej, Piątkowa 429, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 638. Piece – Zespół Oświatowo-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Piecach, ul. Kościelna 3, 83-261 Piece, woj. pomorskie, pow. starogardzki
 639. Piechowice – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach, ul. Tysiąclecia 28, 58-573 Piechowice, woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski
 640. Piecki – Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach, ul. Zwycięstwa 23, 11-710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski
 641. Piekary Śląskie – Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 81a, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, pow. Piekary Śląskie
 642. Pielgrzymka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pielgrzymce, 59-524 Pielgrzymka 109a, woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski
 643. Pieniężno – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie, ul. Ornecka 1, 14-520 Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski
 644. Pietrowice – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach, Pietrowice 9, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, pow. głubczycki
 645. Pietrzykowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 120, 34-326 Pietrzykowice, woj. śląskie, pow. żywiecki
 646. Piła – Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pile, ul. Gen. Władysława Andersa 34, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, pow. pilski
 647. Pionki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach, ul. Targowa 9, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, pow. radomski
 648. Piotrkowice – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrkowicach, ul. Tarnowskich 1, 26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 649. Piotrków Trybunalski – Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kazimierza Stronczyńskiego 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, pow. Piotrków Trybunalski
 650. Piotrków Trybunalski – Niepubliczne Przedszkole im. Jana Pawła II Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPNMP w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 36, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, pow. Piotrków Trybunalski
 651. Pisarzowice – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, ul. Św. Floriana 28, 43-332 Pisarzowice, woj. śląskie, pow. bielski
 652. Pisz – Gminny Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Piszu [Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2], ul. Michała Wołodyjowskiego 2a, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski
 653. Piwoda – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piwodzie, Piwoda 83, 37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie, pow. jarosławski
 654. Pluskowęsy – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach, Pluskowęsy 71, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński
 655. Płaska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej, 16-326 Płaska 56, woj. podlaskie, pow. augustowski
 656. Płock – Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku, ul. Krakówka 4, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, pow. Płock
 657. Płońsk – Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku, ul. Ks. Romualda Jaworskiego 25, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, pow. płoński
 658. Płoskie – Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Płoskie 139, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, pow. zamojski
 659. Pniewo – Katolickie Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Pniewie, Pniewo 12, 62-652 Chodów, woj. wielkopolskie, pow. kolski
 660. Pobiedno – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie, Pobiedno 105, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, pow. sanocki
 661. Pobierowo – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 72-346 Pobierowo, woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki
 662. Poddębice – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Poddębicach [Liceum Profilowane, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa], ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, pow. poddębicki
 663. Podhorce – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Podhorcach, Podhorce 110, 22-550 Werbkowice, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski
 664. Podobin – Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie [Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Podobin 257, 34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie, pow. limanowski
 665. Podole Górowa – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Podolu Górowej, Podole 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 666. Poizdów – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Poizdowie [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Poizdów 1a, 21-150 Kock, woj. lubelskie, pow. lubartowski
 667. Police – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Policach, ul. Piaskowa 99, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, pow. policki
 668. Polkowice – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie, polkowicki
 669. Polska Cerekiew – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Polskiej Cerekwi, ul. Konarskiego 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski
 670. Poniatowa – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej, ul. Szkolna 8, 24-320 Poniatowa, woj. lubelskie, pow. opolski
 671. Popowo Kościelne – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym, 62-285 Popowo Kościelne 21, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki
 672. Porąbka – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce, ul. Kozubnicka 5, 43-353 Porąbka, woj. śląskie, pow. bielski
 673. Poręba – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie, ul. Wiedzy 3, 42-480 Poręba, woj. śląskie, pow. zawierciański
 674. Potoczek – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Potoczku, Potoczek 42, 23-313 Potok Wielki, woj. lubelskie, pow. janowski
 675. Potok – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Potoku, Potok 99, 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, pow. staszowski
 676. Poznań – Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań, woj. wielkopolskie, pow. Poznań
 677. Poznań – Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań, woj. wielkopolskie, pow. Poznań
 678. Praszka – Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, ul. Listopadowa 18, 46-320 Praszka, woj. opolskie, pow. oleski
 679. Prostki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach, ul. 1 Maja 19, 19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
 680. Prostyń – Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni, 07-319 Prostyń 60, woj. mazowieckie, pow. ostrowski
 681. Prudnik – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku, ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 2, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, pow. prudnicki
 682. Prusinowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach, Prusinowice 49, 98-240 Szadek, woj. łódzkie, pow. zduńskowolski
 683. Pruszcz Gdański – Katolickie Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, pow. gdański
 684. Pruszków – Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie, ul. Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego 4, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, pow. pruszkowski
 685. Przeciszów – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie Podlesiu, ul. Podlesie 92, 32-641 Przeciszów, woj. małopolskie, pow. oświęcimski
 686. Przedmoście – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu, ul. Szkolna 3, 67-210 Głogów 2, woj. dolnośląskie, pow. głogowski
 687. Przeginia – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini, 32-049 Przeginia 403, woj. małopolskie, pow. krakowski
 688. Przemyśl – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu, ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, pow. Przemyśl
 689. Przewłoka – Zespół Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłoce, Przewłoka 98, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, pow. parczewski
 690. Przeworsk – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, ul. Marii Konopnickiej 5, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, pow. przeworski
 691. Przyborów – Zespół Szkół nr 7 im. Jana Pawła II w Przyborowie [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 7], Przyborów `187, 34-340 Jeleśnia, woj. śląskie, pow. żywiecki
 692. Przyjaźń – Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni, ul. Szkolna 2, 83-331 Przyjaźń, woj. pomorskie, pow. kartuski
 693. Przysucha – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, al. Jana Pawła II 13, 26-400 Przysucha, woj. mazowieckie, pow. przysuski
 694. Przytoczna – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Przytocznej, ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna, woj. lubuskie, pow. międzyrzecki
 695. Przytuły – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach, ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły, woj. podlaskie, pow. łomżyński
 696. Psary – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach, ul. Główna 40, 51-180 Wrocław 49, woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki
 697. Psary – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach, ul. Główna 91, 42-287 Lubsza, woj. śląskie, pow. lubliniecki
 698. Pszczyna – Szkoła Podstawowa nr 3 i Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Pszczynie, ul. Staromiejska 41, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, pow. pszczyński
 699. Ptaszkowo – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ptaszkowie, Ptaszkowo 31a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie, pow. grodziski
 700. Puchaczów – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Puchaczowie, ul. Adama Mickiewicza 19, 21-013 Puchaczów, woj. lubelskie, pow. łęczyński
 701. Pułtusk – Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku, ul. Polna 7, 06-102 Pułtusk, woj. mazowieckie, pow. pułtuski,
 702. Pysznica – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy, ul. Wolności 324, 37-403 Pysznica, woj. podkarpackie, pow. stalowowolski
 703. Pyzdry – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach, ul. Szkolna 2, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński
 704. Raba Niżna – Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej, Raba Niżna 162, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie, pow. limanowski
 705. Raba Wyżna – Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 65, woj. małopolskie, pow. nowotarski
 706. Racibórz – Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu, ul. Opawska 81, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, pow. raciborski
 707. Racibórz – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Raciborzu, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, pow. raciborski
 708. Radgoszcz – Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkół w Radgoszczy, pl. św. Kazimierza 10, 33-207 Radgoszcz, woj. małopolskie, pow. dąbrowski
 709. Radlin – Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Radlinie, Radlin 86, 26-008 Górno, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 710. Radocza – Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy, Radocza 14, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, pow. wadowicki
 711. Radom – Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 i Publiczne Gimnazjum nr 14], ul. Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, pow. Radom
 712. Radomsko – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Radomsku, ul. Piastowska 17, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, pow. radomszczański
 713. Radomyśl Wielki – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim, ul. Klonowa 2, 39-310 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie, pow. mielecki
 714. Radzanów nad Wkrą – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Radzanowie, ul. Raciążska 53a, 06-540 Radzanów nad Wkrą, woj. mazowieckie, pow. mławski
 715. Radzionków – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie, ul. Szymały 36, 41-922 Radzionków, woj. śląskie, pow. tarnogórski
 716. Radziszów – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Radziszowie, ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów, woj. małopolskie, pow. krakowski
 717. Radzyń Chełmiński – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki
 718. Radzyń Podlaski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Władysława Sikorskiego 15, 21-315 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie, pow. radzyński
 719. Rajbrot – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie, 32-725 Rajbrot 362, woj. małopolskie, pow. bocheński
 720. Rajsko – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, pow. oświęcimski
 721. Raków – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie, ul. Łagowska 25, 26-035 Raków, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 722. Raniżów – Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie, ul. Armii Krajowej 20, 36-130 Raniżów, woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski
 723. Rawicz – Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7, Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna], ul. Gen. Grota Roweckiego 9f, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, pow. rawicki
 724. Reda – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie, ul. Gniewowska 33, 84-240 Reda, woj. pomorskie, pow. wejherowski
 725. Rejowiec Fabryczny – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-169 Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie, pow. chełmski
 726. Reszel – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Reszlu, ul. Jana Krasickiego 7, 11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński
 727. Rogów – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Rogowie, ul. H. Kozubskiego 18b, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, pow. konecki
 728. Rokitki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Rokitkach, Rokitki 32a, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, pow. legnicki
 729. Rokitno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie (oraz Filie w Michałkach i Klonownicy Dużej), 21-504 Rokitno 57a, woj. lubelskie, pow. bialski
 730. Role – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rolach, Role 114, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, pow. łukowski
 731. Rozogi – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, ul. 24 Stycznia 13, 12-114 Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński
 732. Rozprza – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy, ul. Sportowa 12a, 97-340 Rozprza, woj. łódzkie, pow. piotrkowski
 733. Rożental – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu, Rożental 45, 14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski
 734. Różanki – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Różankach Gorzowskich, ul. Dębowa 3, 66-415 Kłodawa, woj. lubuskie, pow. gorzowski
 735. Ruda – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Ruda 53, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki
 736. Ruda Śląska – Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, ul. Ludwika Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska 6, woj. śląskie, pow. Ruda Śląska
 737. Ruda Śląska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska 7, woj. śląskie, pow. Ruda Śląska
 738. Rudka – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Szkolna 2, 17-123 Rudka, woj. podlaskie, pow. bielski
 739. Rudna – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Piaskowa 3, 59-305 Rudna, woj. dolnośląskie, pow. lubiński
 740. Rudnik n/Sanem – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem, ul. Kończycka 3, 37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie, pow. niżański
 741. Rudniki – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach, ul. Szkolna 11, 42-240 Rudniki, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Rędziny
 742. Rudzica – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy [Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 43-394 Rudzica 238, woj. śląskie, pow. bielski
 743. Rumia – Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi, ul. Jana Batorego 29, 84-230 Rumia, woj. pomorskie, pow. wejherowski
 744. Rybnik – Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku, ul. Karola Miarki 64, 44-203 Rybnik, woj. śląskie, pow. Rybnik
 745. Rybnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku-Ochojcu, ul. Bernarda Kuglera 8a, 44-207 Rybnik, woj. śląskie, pow. Rybnik
 746. Rychława – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rychławie, Rychława 45, 86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki
 747. Rychłocice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rychłocicach, Rychłocice 108a, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie, pow. wieluński
 748. Rychtal – Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu, ul. Kępińska 12, 63-630 Rychtal, woj. wielkopolskie, pow. kępiński
 749. Rychwał – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rychwale, ul. Sportowa 11, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie, pow. koniński
 750. Rychwałd – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rychwałdzie, ul. Beskidzka 43, 34-322 Gilowice, woj. śląski, pow. żywiecki
 751. Ryczywół – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole, ul. Szkolna 1, 64-630 Ryczywół, woj. wielkopolskie, pow. obornicki
 752. Ryki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Publiczne Gimnazjum nr 2], ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” AK 5, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, pow. rycki
 753. Ryńsk – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryńsku, ul. Szkolna 4, 87-213 Ryńsk, woj. kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski
 754. Rypin – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie, ul. Młyńska 12, 87-500, Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, pow. rypiński
 755. Rytwiany – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach [Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum], ul. Szkolna 9/1, 28-236 Rytwiany, woj. świętokrzyskie, pow. staszowski
 756. Rzepczyno – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II w Rzepczynie, Rzepczyno 34, 78-316 Brzeźno, woj. zachodniopomorskie, pow. świdwiński
 757. Rzeplin – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rzeplinie, al. Lipowa 26, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski
 758. Rzeszów – Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie, ul. Ks. Józefa Jałowego 1, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, pow. Rzeszów
 759. Rzeszów – Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Rzeszowie, ul. Bp Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie, pow. Rzeszów
 760. Sadek – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadku-Kostrzy, Sadek 105, 34-620 Jodłownik, woj. małopolskie, pow. limanowski
 761. Sadkowice – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice 128, woj. łódzkie, pow. rawski
 762. Sadlinki – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sadlinkach, ul. Grudziądzka 14a, 82-522 Sadlinki, woj. pomorskie, pow. kwidzyński
 763. Samsonów – Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie, Samsonów 24, Zagnańsk 26-050, świętokrzyskie, pow. kielecki
 764. Sanok – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku, ul. Przemyska 80, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, pow. sanocki
 765. Sarnówek Duży – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sarnówku, Sarnówek Duży 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
 766. Sątoczno – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie, Sątoczno 8, 11-430 Korsze, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński
 767. Secemin – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie, ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin, woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski
 768. Sejny – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach, ul. Adama Mickiewicza 36, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, pow. sejneński
 769. Sędziszów Małopolski – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim, Osiedle Młodych 20, 39-120 Sędziszów Małopolski, woj. małopolskie, pow. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
 770. Siedlce – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, ul. Wiśniowa 5, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, pow. Siedlce
 771. Siemiatycze – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach [Szkoła Podstawowa nr 3 i Publiczne Gimnazjum nr 2], ul. Gen. Władysława Andersa 4, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, pow. siemiatycki
 772. Siemowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siemowie, Siemowo 102, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie, pow. gostyński
 773. Sieradz – Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz im. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, pow. sieradzki
 774. Sierakośce – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Sierakoścach, Sierakośce 31, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, pow. przemyski
 775. Sierzchowo – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sierzchowie, Sierzchowo 55, 87- 731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski
 776. Sierzchowy – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sierzchowach, ul. Szkolna 59, 96-214 Cielądz, woj. łódzkie, pow. rawski
 777. Siewierz – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz, woj. śląskie, pow. będziński
 778. Sitnica – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sitnicy, 38-323 Różnowice, woj. małopolskie, pow. gorlicki
 779. Skaryszew – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie, ul. Jana Kochanowskiego 16g, 26-640 Skaryszew, woj. mazowieckie, pow. radomski
 780. Skaryszewy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skaryszewach, ul. Dworcowa 27, 83-250 Skaryszewy, woj. pomorskie, pow. starogardzki
 781. Skawina – Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie [Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące], ul. Ks. Walentego Troski 17a, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, pow. krakowski
 782. Skierniewice – Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach, ul. Marii Konopnickiej 5, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, pow. Skierniewice
 783. Skoczów – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie, ul. Osiedlowa 1, 43-430 Skoczów, woj. śląskie, pow. cieszyński
 784. Skorzeszyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach, 26-008 Górno, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki
 785. Skorzewo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Skorzewie, ul. Franciszka Peplińskiego 6, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, pow. kościerski
 786. Skrzydlna – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skrzydlnej, 34-625 Skrzydlna 186, woj. małopolskie, pow. limanowski
 787. Skrzyszów – Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629a, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 788. Skulsk – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku, ul. Konińska 39, 62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie, pow. koniński
 789. Sławkowice – Gimnazjum im. Księdza Karola Wojtyły w Sławkowicach, Sławkowice 162, 32-020 Wieliczka 1, woj. małopolskie, pow. wielicki
 790. Sławków – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4, 41-260 Sławków, woj. śląskie, pow. będziński
 791. Sławno – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie, 26-332 Sławno 59, woj. łódzkie, pow. opoczyński
 792. Słopnice – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach, 34-615 Słopnice 336, woj. małopolskie, pow. limanowski
 793. Słubice – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, ul. Płocka 30, 09-533 Słubice, woj. mazowieckie, pow. płocki
 794. Smardzewo – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smardzewie, Smardzewo 95, 66-225 Szczaniec, woj. lubuskie, pow. świebodziński
 795. Smolnik – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, pow. lubański
 796. Smroków – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie [Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna dla Dorosłych] i Prywatne Gimnazjum im. Jana Pawła II, Smroków 44a, 32-090 Słomniki, woj. małopolskie, pow. krakowski
 797. Sobienie-Jeziory – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 14, 08-443 Sobienie-Jeziory, woj. mazowieckie, pow. otwocki
 798. Sobków – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie, ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski
 799. Sochaczew – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, ul. Hanki Sawickiej 7, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski
 800. Sokolniki – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach [Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum], ul. Szkolna 1, 98-420 Sokolniki, woj. łódzkie, pow. wieruszowski
 801. Sokołowo Włościańskie – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokołowie Włościańskim, Sokołowo Włościańskie 63, 07-215 Obryte, woj. mazowieckie, pow. pułtuski
 802. Sokołów Małopolski – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim [Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum], ul. Lubelska 41, 36-050 Sokołów Małopolski, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 803. Sokołów Podlaski – Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, ul. Józefa Piłsudskiego 4, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, pow. sokołowski
 804. Sokoły – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sokołach, ul. Kościelna 5, 18-218 Sokoły, woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
 805. Sokółka – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce, ul. Adama Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, pow. sokólski
 806. Solec-Zdrój – Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 18, 28-131 Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie, pow. buski
 807. Somonino – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Somoninie, ul. Osiedlowa 17, 83-314 Somonino, woj. pomorskie, pow. kartuski
 808. Sońsk – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sońsku, ul. Szkolna 4, 06-430 Sońsk, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski
 809. Sosnowiec – Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu, ul. Ignacego Kalagi 9a, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, pow. Sosnowiec
 810. Sosnowiec – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu, ul. Teatralna 8, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, pow. Sosnowiec
 811. Sowina – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sowinie, Sowina 1, 38-213 Kołaczyce, woj. podkarpackie, pow. jasielski
 812. Spiczyn – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie, 21-077 Spiczyn 8, woj. lubelskie, pow. łęczyński
 813. Spytkowice – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach, 34-745 Spytkowice 153, woj. małopolskie, pow. nowotarski
 814. Stalowa Wola – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Adama Mickiewicza 15, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, pow. stalowowolski
 815. Stalowa Wola – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Józefa Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, pow. stalowowolski
 816. Stalowa Wola – Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, pow. stalowowolski
 817. Stanisław Dolny – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, pow. wadowicki
 818. Staniszcze Wielkie – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Staniszcze Wielkie-Kolonowskie, ul. Jana Pawła II 4, 47-113 Kolonowskie, woj. opolskie, pow. strzelecki
 819. Stara Biała – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej, Stara Biała 53, 09-411 Biała, woj. mazowieckie, pow. płocki
 820. Stara Błotnica – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy, 26-806 Stara Błotnica 49, woj. mazowieckie, pow. białobrzeski
 821. Stara Kiszewa – Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie [Przedszkole Samorządowe, Publiczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa], ul. Tysiąclecia 25, 83-430 Stara Kiszewa, woj. pomorskie, pow. kościerski
 822. Starachowice – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 134, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki
 823. Stare Kobiałki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach, Stare Kobiałki 18, 21-450 Stoczek Łukowski, woj. lubelskie, pow. łukowski
 824. Stare Oborzyska – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach, ul. Szkolna 1, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, pow. kościański
 825. Starogard Gdański – Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 i Publiczne Gimnazjum nr 4], ul. Bp Konstantyna Dominika 32, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, pow. starogardzki
 826. Staroźreby – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach [Liceum Ogólnokształcące i Technikum], ul. Szkolna 7, 09-440 Staroźreby, woj. mazowieckie, pow. płocki
 827. Stary Lubotyń – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu, 07-303 Stary Lubotyń 7, woj. mazowieckie, pow. ostrowski
 828. Stary Waliszew – Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie, Stary Waliszew 20a, 99-423 Bielawy, woj. łódzkie, pow. łowicki
 829. Stary Wiśnicz – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu, Stary Wiśnicz 480, 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, pow. bocheński
 830. Staszkówka – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce [Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Staszkówka 38, 38-321 Moszczenica, woj. małopolskie, pow. gorlicki
 831. Staszów – Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, pow. staszowski
 832. Staszów – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, pow. staszowski
 833. Steniatyn – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Steniatynie, Steniatyn 71, 22-650 Łaszczów, woj. lubelskie, pow. tomaszowski
 834. Stobierna – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej, Stobierna 38, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, pow. dębicki
 835. Stodoły – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stodołach, Stodoły 28, 88-320 Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogielnicki
 836. Stok Lacki – Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim [Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum], ul. Siedlecka 135, 08-110 Stok Lacki, woj. mazowieckie, pow. siedlecki
 837. Straduny – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach, ul. Tadeusza Kościuszki 40, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
 838. Straszydle – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Straszydlu, 36-043 Straszydle 155, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 839. Straszyn – Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], os. Rotmanka, ul. Józefa Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn, woj. pomorskie, pow. gdański
 840. Strączno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie, 78-642 Strączno 53, woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki
 841. Stronie Śląskie – Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, ul. Nadbrzeżna 30, 57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki
 842. Stróża – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży, 23-206 Stróża 98, woj. lubelskie, pow. kraśnicki
 843. Stróżówka – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Stróżówce, Stróżówka 159, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, pow. gorlicki
 844. Strzegom – Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu, ul. Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki
 845. Strzegowo – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Strzegowie, ul. Wyzwolenia 13, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, pow. mławski
 846. Strzelin – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 30, 57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie, pow. strzeliński
 847. Sucha Beskidzka – Zespół Szkół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej, ul. Płk Tadeusza Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, pow. suski
 848. Suchedniów – Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie, ul. Emilii Peck 15a, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
 849. Suchy Las – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie, pow. poznański
 850. Sulechów – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie, ul. 1 Maja 7, 66-100 Sulechów, woj. lubuskie, pow. zielonogórski
 851. Sulejów – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, ul. Konecka 45, 97-330 Sulejów, woj. łódzkie, pow. piotrkowski
 852. Sulęcin – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie, ul. Park Bankowy 7, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, pow. sulęciński
 853. Sulików – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki
 854. Sułkowice – Technikum im. Karola Wojtyły w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34, 32-440 Sułkowice, woj. małopolskie, pow. myślenicki
 855. Sułoszowa – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, pow. krakowski
 856. Sułów – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie, pow. milicki
 857. Susk – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku, Susk 35, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, pow. sierpecki
 858. Suwałki – Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, pow. Suwałki
 859. Suwałki – Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, pow. Suwałki
 860. Swoszowa – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej, Swoszowa 170, 38-246 Szerzyny, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 861. Syców – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie, ul. Kościelna 3, 56-500 Syców, woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki
 862. Sycyn – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sycynie, Sycyn 26, 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie, pow. obornicki
 863. Szarowola – Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Szarowoli [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne], Szarowola 126, 22-600Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, pow. tomaszowski
 864. Szczawnica – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Szczawnicy (oraz Filia SP nr 3 w Jaworkach), ul. Szlachtowa 37, 34-460 Szczawnica, woj. małopolskie, pow. nowotarski
 865. Szczawno – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczawnie, ul. Szkolna 3, 66-615 Dąbie, woj. lubuskie, pow. krośnieński
 866. Szczecin – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczecinie, ul. Skalista 24, 70-722 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, pow. Szczecin
 867. Szczecin – Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, pow. Szczecin
 868. Szczecin – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 im. Jana Pawła II w Szczecinie, ul. Krzysztofa Kolumba 86/87, 70-035 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, pow. Szczecin
 869. Szczecin – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Lucjana Rydla 49, 70-783 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, pow. Szczecin
 870. Szczedrzyk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku, ul. Ks. Maksymiliana Brolla 1, 46-042 Szczedrzyk, woj. opolskie, pow. opolski
 871. Szczodrzykowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, pow. poznański
 872. Szelków – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie, 06-220 Szelków 39, woj. mazowieckie, pow. makowski
 873. Szklary Dolne – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych, Szklary Dolne 48, 59-140 Chocianów, woj. dolnośląskie, pow. polkowicki
 874. Szlichtyngowa – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, ul. Ignacego Daszyńskiego 16, 67-407 Szlichtyngowa, woj. lubuskie, pow. wschowski
 875. Szufnarowa – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej, 38-124 Wiśniowa, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski
 876. Szydłowiec – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki
 877. Szymiszów – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie, ul. Szkolna 2, 47-161 Szymiszów, woj. opolskie, pow. strzelecki
 878. Śledziejowice – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, pow. wielicki
 879. Ślęzaki – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach, Ślęzaki 74, 39-450 Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski
 880. Środa Śląska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie, pow. średzki
 881. Świdnica – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica, woj. lubuskie, pow. zielonogórski
 882. Świdnik – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku, ul. Mikołaja Kopernika 9, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, pow. świdnicki
 883. Świebodna – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej, Świebodna 19, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, pow. jarosławski
 884. Świebodzice – Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach, ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki
 885. Świebodzin – Społeczna Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum Społeczne im. Jana Pawła II w Świebodzinie, ul. Szpitalna 3, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, pow. świebodziński
 886. Świecie nad Wisłą – Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Świeciu [Specjalna Podstawowa nr 6, Gimnazjum Specjalne nr 5, Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 dla Uczniów Upośledzonych Umysłowo], ul. Ignacego Jana Paderewskiego 5a, 86-105 Świecie n/Wisłą, woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki
 887. Świeradów-Zdrój – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju, ul. Sanatoryjna 3, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, pow. lubański
 888. Świercze – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach, ul. Pułtuska 2c, 06-150 Świercze, woj. mazowieckie, pow. pułtuski
 889. Świerklaniec – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu, ul. Źródlana 3, 42-622 Świerklaniec, woj. śląskie, pow. tarnogórski
 890. Święta – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej, Święta 40, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, pow. złotowski
 891. Świętno – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Świętnie [Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa], ul. Szkolna 3, 64-224 Świętno, woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński
 892. Świnoujście – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Świnoujściu, ul. Sąsiedzka 13a, 72-605 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
 893. Targanice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach, ul. Beskidzka 46, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, pow. wadowicki
 894. Tarnawa Dolna – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej, 38-516 Tarnawa Dolna 28, woj. podkarpackie, pow. sanocki
 895. Tarnawa Górna – Szkoła Podstawowa im. Ks. Karola Wojtyły w Śleszowicach – Filia w Tarnawie Górnej, Tarnawa Górna 61, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, pow. suski
 896. Tarnobrzeg – Państwowe Przedszkole nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu, ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg
 897. Tarnobrzeg – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu, ul. Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg
 898. Tarnowo Podgórne – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, pow. poznański
 899. Tarnowskie Góry – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach [IV Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 12, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 i Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 4], ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, pow. tarnogórski
 900. Tarnów – Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie, ul. Krzyska 118, 33-103 Tarnów, woj. małopolskie, pow. Tarnów
 901. Tarnów – IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie-Mościcach, ul. Cypriana Kamila Norwida 22, 33-101 Tarnów, woj. małopolskie, pow. Tarnów
 902. Tarnów – Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie, os. Legionów im. Henryka Dąbrowskiego 16, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, pow. Tarnów
 903. Tarnówka – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnówce, ul. Zwycięstwa 27, 77-416 Tarnówka, woj. wielkopolskie, pow. złotowski
 904. Tczew – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, pow. tczewski
 905. Tereszpol – Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu [Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne], ul. Szkolna 16, 23-407 Tereszpol, woj. lubelskie, pow. biłgorajski
 906. Tłuszcz – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie, pow. wołomiński
 907. Tolkmicko – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tolkmicku, ul. Szkolna 20, 82-340 Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski
 908. Tomaszowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach, 21-008 Tomaszowice 143, woj. lubelskie, pow. lubelski
 909. Tomaszów Lubelski – Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, ul. Tadeusza Kościuszki 86, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, pow. tomaszowski
 910. Tomaszów Mazowiecki – Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Robotnicza 30, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, pow. tomaszowski
 911. Tomaszów Mazowiecki – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wiejska 29/31, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, pow. tomaszowski
 912. Tomaszów Mazowiecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim [III Liceum Profilowane, Technikum nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Policealna Szkoła dla Dorosłych nr 1], ul. Legionów 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
 913. Toruń – Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
 914. Toruń – Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu, ul. Zygmunta Krasińskiego 45/47, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
 915. Toruń – V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 34, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
 916. Trzebień – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu, Trzebień 28a, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, pow. kępiński
 917. Trzebinia – Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, os. ZWM, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie, pow. chrzanowski
 918. Trzeszczany Pierwsze – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach, 22-554 Trzeszczany 162, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski
 919. Trześń – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trześni, Trześń 87, 39-331 Chorzelów, woj. podkarpackie, pow. mielecki
 920. Trzyciąż – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzyciążu, 32-353 Trzyciąż 70, woj. małopolskie, pow. olkuski
 921. Trzygłów – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie, Trzygłów 24, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki
 922. Tułowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach, ul. Karola Świerczewskiego 21, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, pow. opolski
 923. Turobin – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Turobinie, ul. Józefa Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin, woj. lubelskie, pow. biłgorajski
 924. Tuszów Narodowy – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym, 39-332 Tuszów Narodowy 231, woj. podkarpackie, pow. mielecki
 925. Tuszyn – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Tuszynie, ul. Stefana Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn, woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni
 926. Tuszyn – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie, Tuszyn 47, 58-203 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
 927. Twardogóra – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, ul. Jana Batorego 5, 56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki
 928. Twardorzeczka – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce, Twardorzeczka 333, 34-324 Lipowa, woj. śląskie, pow. żywiecki
 929. Tychowo – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie, ul. Dworcowa 11a, 78-220 Tychowo, woj. zachodniopomorskie, pow. białogardzki
 930. Tychy – Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach, ul. Borowa 123, 43-100 Tychy, woj. śląskie, pow. Tychy
 931. Tyczyn – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 31, 36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 932. Tylicz – Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyliczu, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 33-383 Tylicz, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
 933. Uchanie – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, ul. Szkolna 13, 22-510 Uchanie, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski
 934. Ujazd Górny – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym, Ujazd Górny 49, 55-340 Udanin, woj. dolnośląskie, pow. średzki
 935. Ujsoły – Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Ujsołach, ul. Ks. Józefa Piotrowskiego 6, 34-371 Ujsoły, woj. śląskie, pow. żywiecki
 936. Ujście – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu, ul. Czerniakowska 31, 64-850 Ujście, woj. wielkopolskie, pow. pilski
 937. Ulan-Majorat – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie [Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], 21-307 Ulan-Majorat 53, woj. lubelskie, pow. radzyński
 938. Ulanów – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Ulanowie, ul. Tadeusza Buli 3, 37-410 Ulanów, woj. podkarpackie, pow. niżański
 939. Ustków – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ustkowie, Ustków 26, 98-290 Warta, woj. łódzkie, pow. sieradzki
 940. Wadowice – Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Papieża Jana Pawła II w Wadowicach, ul. Legionów 11, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, pow. wadowicki
 941. Wadowice – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach, os. Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, pow. wadowicki
 942. Wałbrzych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, ul. Wyzwolenia 43, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, pow. Wałbrzych
 943. Wałbrzych – Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, pow. Wałbrzych
 944. Wara – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Warze [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Wara 247, 36-245 Nozdrzec, woj. podkarpackie, pow. brzozowski
 945. Warka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Warce, ul. Kazimierza Pułaskiego 10, 05-660 Warka, woj. mazowieckie, pow. grójecki
 946. Warszawa – Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa
 947. Warszawa – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 123 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa
 948. Warszawa – Publiczne Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Krasiczyńska 4/6, 03-379 Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa
 949. Warszawa – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa
 950. Warszawa – Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Komorska 17/23, 04-161 Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa
 951. Warszawa-Ursus – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II W Zespole Szkół nr 80 w Warszawie, ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa
 952. Warszawa-Ursynów – Szkoła Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie [Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące], ul. Marii Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa
 953. Wąbrzeźno – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 30, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski
 954. Wąsewo – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie, ul. Szkolna 1, 07-311 Wąsewo, woj. mazowieckie, pow. ostrowski
 955. Węgra – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrze, Węgra 26, 06-415 Czernice Borowe, woj. mazowieckie, pow. przasnyski
 956. Węgrów – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, pow. węgrowski
 957. Wichowo – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Wichowie, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski
 958. Wieczfnia Kościelna – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej, 06-513 Wieczfnia Kościelna 56, woj. mazowieckie, pow. mławski
 959. Wieliczki – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach, ul. Lipowa 10A, 19-404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki
 960. Wielki Komorsk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku, ul. Grudziądzka 3, 86-160 Warlubie, woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki
 961. Wielowieś – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi, ul. Zamkowa 24, 44-187 Wielowieś, woj. śląskie, pow. gliwicki
 962. Wieprz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu, 34-122 Wieprz 218a, woj. małopolskie, pow. wadowicki
 963. Wieruszów – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, ul. Warszawska 123a, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, pow. wieruszowski
 964. Wierzchosławice – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 97, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 965. Wierzchowo – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchowie, ul. Długa 26a, 78-530 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, pow. drawski
 966. Więcki – Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach im. Papieża Jana Pawła II, Więcki 08, 11-606 Budry, woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski
 967. Więsławice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Więsławicach, Więsławice 17, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
 968. Wilcza Wola – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli [Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum], 36-121 Wilcza Wola 229, woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski
 969. Wilczków – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wilczkowie, ul. Mikołaja Kopernika 29, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski
 970. Wilków – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Wilkowie, 24-313 Wilków 66, woj. lubelskie, pow. opolski
 971. Wińsko – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku, ul. Nowa 2, 56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie, pow. wołowski
 972. Wiry – Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II w Wirach, Wiry 61, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki
 973. Witów – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie, Kolonia Witów 47, 97-330 Sulejów, woj. łódzkie, pow. piotrkowski
 974. Władysławowo – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie, ul. Morska 1, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie, pow. pucki
 975. Włocławek – Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II we Włocławku, ul. Leśna 27, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
 976. Włocławek – Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Karola Wojtyły we Włocławku, ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
 977. Wodzisław Śląski – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 9, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, pow. wodzisławski
 978. Wojcieszyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach, Wojcieszyce 107, 58-560 Jelenia Góra 9, woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski
 979. Wojnicz – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu [Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa], ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 980. Wola – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli, ul. Lipowa 3, 43-225 Wola, woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Miedźna
 981. Wola Mędrzechowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Mędrzechowskiej, Wola Mędrzechowska 127, 33-221 Mędrzechów, woj. małopolskie, pow. dąbrowski
 982. Wola Ociecka – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej, Wola Ociecka 114, 39-104 Ocieka, woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
 983. Wola Rębkowska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej, ul. Długa 90, 08-410 Garwolin, woj. mazowieckie, pow. garwoliński
 984. Wola Rzeczycka – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej, Wola Rzeczycka 254, 37-455 Radomyśl nad Sanem, podkarpackie, pow. stalowowolski
 985. Wola Taczowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej, 26-652 Zakrzew, woj. mazowieckie, pow. radomski
 986. Wola Uhruska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska, woj. lubelskie, pow. włodawski
 987. Wołczyn – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie, ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn, woj. opolskie, pow. kluczborski
 988. Wołomin – Gimnazjum nr 3 i III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, pow. wołomiński
 989. Wołowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych w Wołowicach, Wołowice 10, 32-070 Czernichów, woj. małopolskie, pow. krakowski
 990. Wrocław – Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Paulińska 14, 50-247 Wrocław, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław
 991. Wrocław – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu, pl. Franciszkański 1/3, 50-070 Wrocław, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław
 992. Wrocław – Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Dobra 16, 53-678 Wrocław, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław
 993. Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Krępicka 50, 54-018 Wrocław, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław
 994. Września – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, ul. Stefana Batorego 8, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński
 995. Wschowa – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie, ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, pow. wschowski
 996. Wysoka Głogowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, 36-061 Wysoka Głogowska 299, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
 997. Wysokie – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, Wysokie 15, 62-511 Kramsk, woj. wielkopolskie, pow. koniński
 998. Wyszki – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki, woj. podlaskie, pow. bielski
 999. Zabawa – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zabawie, Zabawa 6, 33-133 Wał Ruda, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 1000. Zabłędza – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabłędzy, Zabłędza 38a, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 1001. Zabór – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze, ul. Wincentego Witosa 30, 66-003 Zabór, woj. lubuskie, pow. zielonogórski
 1002. Zabrnie Górne – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu, Zabrnie Górne 522, 39-410 Grębów, woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski
 1003. Zabrze – Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu, ul. Tadeusza Kotarbińskiego 18, 41-819 Zabrze, woj. śląskie, pow. Zabrze
 1004. Zaburze – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu, Zaburze 100, 22-463 Radecznica, woj. lubelskie, pow. zamojski
 1005. Zagorzyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych, 39-126 Zagorzyce 175, woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
 1006. Zagórz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Zagórzu, ul. Wolności 10, 38-540 Zagórz, woj. podkarpackie, pow. sanocki
 1007. Zakopane – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakopanem, ul. Józefa Piłsudskiego 21, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, pow. tatrzański
 1008. Zakopane – Przedszkole im. Jana Pawła II Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Zakopanem, ul. Jaszczurówka 2, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, pow. tatrzański
 1009. Załęcze Małe – Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym, Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów, woj. łódzkie, pow. wieluński
 1010. Zamch – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zamchu, Zamch 117, 23-413 Obsza, woj. lubelskie, pow. biłgorajski
 1011. Zamość – Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Elizy Orzeszkowej 43, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, pow. Zamość
 1012. Zaręby Kościelne – Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych, ul. Farna 20, 07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie, pow. ostrowski
 1013. Zarzecze – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze 9a, woj. podkarpackie, pow. przeworski
 1014. Zasutowo – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie [Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Kwiatowa 5, 62-330 Nekla, woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński
 1015. Zawada – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Zawadzie, Zawada 249/255, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, pow. tomaszowski
 1016. Zawady – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zawadach, ul. Szkolna 8, 42-110 Popów, woj. śląskie, pow. kłobucki
 1017. Zawiercie – Katolickie Gimnazjum SPSK im. Jana Pawła II w Zawierciu, ul. Henryka Sienkiewicza 60, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, pow. zawierciański
 1018. Zawoja – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej, 34-223 Zawoja 1570, woj. małopolskie, pow. suski
 1019. Zawóz – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawozie, Zawóz 65, 38-613 Wołkowyja, woj. podkarpackie, pow. leski
 1020. Ząb – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie, 34-521 Ząb 26, woj. małopolskie, pow. tatrzański
 1021. Ząbki – Niepubliczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Ząbkach, ul. 11 Listopada 4a, 05-091 Ząbki, woj. mazowieckie, pow. wołomiński
 1022. Ząbki – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach, ul. Harcerska 9, 05-091 Ząbki, woj. mazowieckie, pow. wołomiński
 1023. Zbąszynek – Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4, 66-210 Zbąszynek, woj. lubuskie, pow. świebodziński
 1024. Zbludowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, pow. buski
 1025. Zbuczyn – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zbuczynie [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn, woj. mazowieckie, pow. siedlecki
 1026. Zduńska Wola – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, pow. zduńskowolski
 1027. Zduńska Wola – Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, ul. Jana Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, pow. zduńskowolski
 1028. Zdzieszowice – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach [Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna, Centrum Kształcenia Ustawicznego], ul. Góry Św. Anny 21a, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, pow. krapkowicki
 1029. Zendek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zendku, ul. Główna 126; 42-625 Ożarowice, woj. śląskie, pow. tarnogórski
 1030. Zgierz – Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu [II Liceum Profilowane, IV Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, Szkoła Policealna nr 2], pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, pow. zgierski
 1031. Zgorzelec – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zgorzelcu, ul. Elizy Orzeszkowej 60, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki
 1032. Zielin – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielinie, ul. Wincentego Witosa 48, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński
 1033. Zielona – Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Zielonej [Przedszkole, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa], ul. Szkolna 2, 09-310 Kuczbork-Osada, woj. mazowieckie, pow. żuromiński
 1034. Zielona Góra – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Wojtyły i Gimnazjum nr 8 im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, os. Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. Zielona Góra
 1035. Zielona Góra – Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. Zielona Góra
 1036. Zielonki – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], ul. Ks. Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie, pow. krakowski
 1037. Zieluń-Osada – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Zieluniu, ul. Szkolna 7, 09-304 Lubowidz, woj. mazowieckie, pow. żuromiński
 1038. Zimnowoda – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie [Szkoła Podstawowa i Gimnazjum], Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, pow. gostyński
 1039. Złotoryja – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski
 1040. Złotów – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie [II Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Profilowane, Technikum nr 2, Szkoła Policealna dla Dorosłych], pl. Wolności 1/2, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, pow. złotowski
 1041. Zręcin – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, ul. Ignacego Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin, woj. podkarpackie, pow. krośnieński
 1042. Żabno – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 18, 33-240 Żabno, woj. małopolskie, pow. tarnowski
 1043. Żagań – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu, ul. Szkolna 42, 68-100 Żagań, woj. lubuskie, pow. żagański
 1044. Żalinowo – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żalinowie, Żalinowo 7, 88-101 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
 1045. Żarki – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach, ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki, woj. śląskie, pow. myszkowski
 1046. Żarnowiec – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu, ul. Krakowska 23, 42-439 Żarnowiec, woj. śląskie, pow. zawierciański
 1047. Żarnówka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnówce, Żarnówka 325, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie, pow. suski
 1048. Żarnowo Drugie – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie, Żarnowo Drugie 1, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, pow. augustowski
 1049. Żarów – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki
 1050. Żary – Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Żarach, ul. Ojca Rafała Kalinowskiego 15, 68-200 Żary, woj. lubuskie, pow. żarski
 1051. Żelechów – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Żelechowie, ul. Ogrodowa 3, 08-430 Żelechów, woj. mazowieckie, pow. garwoliński
 1052. Żelowice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żelowicach, Żelowice 24, 57-150 Prusy, woj. dolnośląskie, pow. strzeliński
 1053. Żmigród – Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki
 1054. Żółwin – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Żółwinie, ul. Szkolna 39, 05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, pow. pruszkowski
 1055. Żory-Rój – Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 5 w Żorach, ul. Wodzisławska 201, 44-245 Żory-Rój, woj. śląskie, pow. Żory
 1056. Żuromin – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin, woj. mazowieckie, pow. żuromiński
 1057. Żydowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie, 76-012 Żydowo 91, woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński
 1058. Żyrzyn – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie, ul. Pałacowa 6, 24-103 Żyrzyn, woj. lubelskie, pow. puławski
 1059. Żywiec – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Dworcowa 26, 34-300 Żywiec, woj. śląskie, pow. żywiecki
 1060. Żywocice – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach, ul. Średnia 48, 47-300 Krapkowice, woj. opolskie, pow. krapkowicki

Wykaz opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski.

help_outline