Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora PTTK Oddział Wolski

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2008 roku 130. rocznicy urodzin Henryka Goldszmita i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z życiem, działalnością i twórczością Janusza Korczaka właśc. Henryka Goldszmita ps. Stary Doktor (1878-1942) – lekarza, pedagoga i prekursora walki o prawa dziecka, pisarza i publicysty, działacza społecznego, teoretyka i praktyka wychowania, badacza świata dzieci, pioniera działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego. wielkiego autorytetu moralnego współcześnie łączącego ludzi ponad podziałami oraz wielkiego przyjaciela dzieci.
 3. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora” jest odznaką stałą, ustanowioną w dwóch kategoriach, mającą trzy stopnie, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:
  • odznaka dziecięca (bez stopni),
  • odznaka kwalifikowana w stopniach srebrnym i złotym.
 4. Zdobycie odznaki dziecięcej nie jest obowiązkowe.
 5. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 6. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. O odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat (odznaka dziecięca), lub 10 lat (odznaka kwalifikowana), po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony.
 4. Wyższy stopień odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.
 5. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet odznaki udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.
 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. Warunki szczegółowe

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając miejsca związane z osobą Janusza Korczaka, uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.
 2. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych wycieczek, np. krajoznawczych lub autokarowych oraz uprawiając dowolną dyscyplinę turystyki kwalifikowanej.
 3. Podstawą przyznania odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki liczby miejscowości i miejsc wymienionych w kanonie krajoznawczym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zdobycie wymaganej liczby punktów za poznanie obiektów w tych miejscach. Kolejność i dobór zwiedzanych miejsc i obiektów jest dowolna.
  Stopień odznaki Wymagane
  Obiekty Punkty
  Dziecięca 5 50
  Srebrny 10 100
  Złoty 20 150
 4. Zaliczane będą również miejscowości i obiekty nieujęte w załączniku do Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z osobą Janusza Korczaka.
 5. Zasady punktacji:
  • zwiedzenie Korczakowa (udział w dowolnej imprezie poświęconej Staremu Doktorowi na terenie letniej bazy „Korczakowców”) – 25 pkt.
  • przejście Traktu Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie – 20 pkt.
  • zwiedzenie Warszawy (poza obiektami wymienionymi w załączniku do Regulaminu, obowiązkowo po obu stronach Wisły), KL Treblinka oraz Jerozolimy – po 20 pkt.
  • miejscowości za granicą związane z życiem i działalnością Janusza Korczaka, wymienione w załączniku do Regulaminu – 15 pkt.
  • miejscowości w Polsce związane z życiem, działalnością i twórczością Janusza Korczaka, wymienione w załączniku do Regulaminu – 10 pkt.
  • inne miejscowości związane z Januszem Korczakiem niewymienione w załączniku do Regulaminu – 7 pkt.
  • pomniki i popiersia Janusza Korczaka – 5 pkt.
  • miejsca i obiekty związane z życiem, działalnością i twórczością Janusza Korczaka (upamiętnione tablicą, lub udokumentowane w inny sposób) – 3 pkt.
  • obiekty im. Janusza Korczaka (domy dziecka, przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe, domy kultury, biblioteki, szpitale, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, obiekty użyteczności publicznej, itp.) oraz tablice i obeliski upamiętniające postać patrona odznaki poza tymi obiektami – 2 pkt.
  • ulice, place, osiedla, parki itp. poświęcone patronowi odznaki – 1 pkt.
 6. Miejscowości, trasy i obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie odznaki.
 7. Punkty uzyskane podczas zdobywania odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. Zasady potwierdzania zadań

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.
 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.
 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich, nauczycieli i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.
 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy członkowie kadry programowej PTTK: przewodnicy, przodownicy i instruktorzy oraz organizatorzy turystyki (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).
 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. Weryfikacja i przyznanie odznaki

 1. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.
 2. Osoba zdobywająca odznakę, przedkładająca książeczkę-kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.
 3. Przed przedłożeniem książeczki-kroniki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych zawierające: datę wycieczki, miejscowość, lokalizację, rodzaj zwiedzanego obiektu oraz punktację.
 4. W przypadku weryfikacji wyższych stopni odznaki należy dołączyć zestawienie spełnienia warunków regulaminowych załączone przy weryfikacji poprzednich stopni odznaki.
 5. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o Januszu Korczaku oraz związanych z nim miejscowościach, miejscach i obiektach, zawartych w książeczce-kronice odznaki.
 6. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 7. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 8. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.
 9. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora”.
 10. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 11. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 2. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów celem stworzenia ogólnopolskiego wykazu miejsc i obiektów związanych z postacią Janusza Korczaka.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 4. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.
 5. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin z dnia 1 września 2008 r.
 6. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność. 1.Osoby, które zaczęły zdobywać odznakę według Regulaminu z 1 września 2008 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik 1

Źródło 

I. Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie

Punktem wyjścia jest monumentalny Pomnik Bohaterów Getta, na skwerze przy ul. Ludwika Zamenhofa, na warszawskim Śródmieściu. Trakt obejmuje ciąg pomników i tablic pamiątkowych wzdłuż ul. Ludwika Zamenhofa, przez skwer Szmula Zygelbojma, ul. Stawki aż do muru-pomnika na Umschlagplatzu usytuowanego na miejscu bocznic kolejowych, skąd wywożono Żydów do ośrodka zagłady w Treblince.

II. Miejscowości i obiekty zagraniczne

 1. Austria – Wiedeń.
 2. Francja – Paryż.
 3. Grecja – Ateny, Akropol.
 4. Niemcy – Berlin.
 5. Palestyna [ob. Izrael]
  • Ein Harod – kibuc (spółdzielcze gospodarstwo rolnicze),
  • Galilea – Muzeum Cierpienia Dziecka Yad Layeled i Dom Bojowników Getta Lohamet Haghetaot w Zachodniej Galilei,
  • Hajfa,
  • Jerozolima – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vaschem na Górze Herzla,
  • Tel Awiw-Jafa.
 6. Szwajcaria:
  • Bazylea – udział w obradach Trzeciego Kongresu Syjonistycznego,
  • Zurych – podróż śladami Jana Henryka Pestalozziego.
 7. Ukraina – Kijów – praca jako lekarz pediatra w przytułkach dla dzieci ukraińskich oraz psycholog w polskim przedszkolu,
 8. Wielka Brytania – Londyn – zwiedzanie szkoły i przytułku dla dzieci w Forest Hill.

III. Miejscowości i obiekty w Polsce

 1. Daniłowo [teren d. koloni „Michałówka”], woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Małkinia Górna – praca jako wychowawca na koloniach dla chłopców żydowskich w 1904 i 1907 r.; efektem obserwacji była wyd. w 1910 r. książka Mośki, Joski i Srule.
 2. KL Treblinka w lasach nad Bugiem k/wsi Poniatowo, woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Małkinia Górna – d. hitlerowski obóz zagłady [ob. Muzeum Walki i Męczeństwa], pamiątkowy głaz ku czci Janusza Korczaka – miejsce śmierci doktora.
 3. Korczakowo k/Ośna Lubuskiego, woj. lubuskie, pow. słubicki – letnia baza „Korczakowców” – Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka przy Zespole Szkół Samochodowych w Zielonej Górze; tego miejsca nie sposób znaleźć na mapie, a jednak jest i właśnie tam można najłatwiej dostrzec najwięcej śladów Starego Doktora – w piosence i w gawędzie, w chwili zadumy przy ognisku, w uścisku dłoni splecionych w kręgu przyjaźni, z chustą zieloną jak sztandar Króla Maciusia.
 4. Łódź – praca w szpitalu epidemicznym, gdzie dr Janusz Korczak zaraził się tyfusem.
 5. Mężenin, woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Platerów – dwór Jundziłłów z XIX w. na nadbużańskiej skarpie – miejsce letniego wypoczynku Janusza Korczaka.
 6. Płońsk, woj. mazowieckie – odczyty Janusza Korczaka.
 7. Pruszków – d. Zakład Wychowawczy „Nasz Dom” – sierociniec dla dzieci polskich (w Pruszkowie w l. 1919-28, od 1928 r. w Warszawie), gdzie Janusz Korczak stosował nowatorskie metody pedagogiczne.
 8. Szczawin [teren d. koloni „Wilhelmówka”], woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Goworowo – praca jako wychowawca na koloniach dla chłopców chrześcijańskich w 1908 r.; efektem obserwacji była wyd. w 1911 r. książka Józki, Jaśki i Franki.
 9. Warszawa – cmentarz żydowski, symboliczny grób Janusza Korczaka z pomnikiem dłuta Mieczysława Smorczewskiego z 1982 r. oraz miejsce spoczynku najbliższych członków rodziny doktora: ojca – Józefa Goldszmita, matki – Cecylii Goldszmit, dziadków ze strony matki – Emilii i Adolfa Gębickich, męża siostry – Józefa Lui oraz przyjaciół: Izaaka Eliasberga, którego doktor uważał za swojego mistrza i Jakuba Mortkowicza – księgarza i wydawcy większości pism Janusza Korczaka.
 10. Warszawa – d. Dom Sierot dla dzieci żydowskich przy ul. Krochmalnej 92 (ob. ul. Jaktorowska 6) wybudowany w latach 1911-13 z funduszy ówczesnego żydowskiego Towarzystwa Pomocy dla Sierot, gdzie dr Janusz Korczak był dyrektorem (ob. Dom Dziecka nr 2 im Janusza Korczaka); Dom Sierot został przeniesiony na teren getta, na ul. Chłodną 33, a następnie na ul. Śliską 9/Sienną 16 (ob. stoi tam Pałac Kultury i Nauki).
 11. Warszawa – d. Gimnazjum Paryskie, gdzie w l. 1891-98 Henryk Goldszmit pobierał naukę; szkoła prywatna, założona w 1885 r., mieściła się w wydzierżawionym budynku przy ówczesnej ul. Brukowej 16 (ob. ul. Stefana Okrzei), róg ul. Namiestnikowskiej (ob. ul. Józefa Sierakowskiego); już po ukończeniu szkoły przez Janusza Korczaka gimnazjum zostało przeniesione do własnego gmachu, który w niezmienionym kształcie dotrwał do dnia dzisiejszego (ob. Zespół Szkół: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV i Gimnazjum nr 58, ul. Jagiellońska 38).
 12. Warszawa – d. Kasa Chorych na ul. Mariańskiej 1, w której Janusz Korczak podjął pracę w latach 30. XX w.
 13. Warszawa – d. Polskie Radio na ul. Zielnej 25, gdzie Stary Doktor wygłaszał swoje gadaninki do dzieci.
 14. Warszawa – d. redakcja „Anteny” – pisma Polskiego Radia, w którym Stary Doktor publikował swoje felietony, ul. Mazowiecka 11.
 15. Warszawa – d. redakcja „Małego Przeglądu” – dodatku do „Naszego Przeglądu" na ul. Nowolipki 7; na tylnej ścianie Pałacu Mostowskich znajduje się tablica upamiętniająca 70. rocznicę założenia pisma stworzonego przez Janusza Korczaka, a redagowanego wyłącznie przez młodzież.
 16. Warszawa – d. redakcja pisma „Czytelnia dla wszystkich” na ul. Niecałej 12, w którym Janusz Korczak zamieszczał felietony i artykuły w l. 1898-1901.
 17. Warszawa – d. Sąd Okręgowy na Lesznie (ob. al. Solidarności 127), gdzie Janusz Korczak występował jako biegły sądowy w sprawach dzieci.
 18. Warszawa – d. siedziba Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa III Rzeszy oraz areszt śledczy Gestapo, al. Jana Chrystiana Szucha 25 (ob. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa – Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie) – miejsce przesłuchań po aresztowaniu.
 19. Warszawa – d. Szkoła Początkowa Augustyna Szmurły, ul. Freta.
 20. Warszawa – d. tajna pensja dla dziewcząt Stefanii Sempołowskiej w jej mieszkaniu, ul. Świętokrzyska 17.
 21. Warszawa – d. więzienie wojskowe, później obóz koncentracyjny na ul. Gęsiej w getcie [tzw. „Gęsiówka”], gdzie Janusz Korczak został osadzony w listopadzie 1940 r. (ob. w miejscu tym znajduje się tablica w językach polskim i hebrajskim upamiętniająca wyzwolenie obozu), ul. Mordechaja Anielewicza 34.
 22. Warszawa – d. Zakład Wychowawczy „Nasz Dom” – sierociniec dla dzieci polskich (ob. Państwowy Dom Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej, al. Zjednoczenia 34), d. ul. Jana Kasprowicza 203 (w Warszawie od 1928 r.), gdzie w l. 1919-36 Janusz Korczak stosował nowatorskie metody pedagogiczne.
 23. Warszawa – fragment muru getta przy ul. Siennej 55 i ul. Złotej 60.
 24. Warszawa – Główny Dom Schronienia dla Dzieci na ul. Dzielnej 39 w getcie, w którym wiosną 1942 r. Janusz Korczak podjął pracę, wstrząśnięty tragicznym stanem przebywających w nim dzieci.
 25. Warszawa – kamienica nr 11 na Rynku Starego Miasta (strona Barsa); znajdowała się tu drukarnia Towarzystwa Wydawniczego, które prowadził Jakub Mortkowicz – wydawca większości książek Janusza Korczaka; natomiast jego księgarnia znajdowała się przy ul. Mazowieckiej 12.
 26. Warszawa – kamień poświęcony Januszowi Korczakowi, skrzyżowanie ul. Stawki z ul. Ludwika Zamenhofa.
 27. Warszawa – Ogród Saski – ulubione miejsce zabaw i spacerów z okresu dzieciństwa i młodości Janusza Korczaka, a następnie teren obserwacji dzieci przez Starego Doktora.
 28. Warszawa – Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum, od 2001 r. Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, w d. Domu Sierot Korczaka, ul. Jaktorowska 6 [d. Krochmalna 92].
 29. Warszawa – Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (ob. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), ul. Szczęśliwicka 40 – praca jako wykładowca.
 30. Warszawa – przytułek dla dzieci żydowskich przy ul. Franciszkańskiej 2, gdzie pracowała Stefania Wilczyńska, a w 1908 r. dr Janusz Korczak nawiązał bliższy kontakt z Towarzystwem „Pomoc dla sierot”.
 31. Warszawa – rodzina Goldszmitów mieszkała przy ulicach: Bielańskiej 18 [prawdopodobne miejsce urodzenia Henryka Goldszmita], Krakowskim Przedmieściu 77, Miodowej 19, pl. Krasińskich 3, Nowosenatorskiej 6 (dziś ul. Moliera).
 32. Warszawa – Szpital Dziecięcy Bersohnów i Baumanów [ob. Wojewódzki Zakaźny Szpital Dziecięcy im. Dzieci Warszawy], ul. Sienna 60 – praca w charakterze lekarza.
 33. Warszawa – Umschlagplatz – miejsce związane z holokaustem w getcie warszawskim, pomnik upamiętniający deportację Żydów z warszawskiego getta do obozów zagłady.
 34. Warszawa – Uniwersytet Cesarski [ob. Uniwersytet Warszawski], pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 – studia na Wydziale Lekarskim.

IV. Pomniki Janusza Korczaka

A. Pomniki na świecie
 1. Giessen, Niemcy, Hesja – popiersie na Uniwersytecie Justusa von Liebiga.
 2. Günzburg, Niemcy, Bawaria – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi przed Maria-Ward-Gymnasium.
 3. Hanower, Niemcy, Dolna Saksonia – popiersie na Uniwersytecie Gottfrieda Wilhelma Leibniza.
 4. Jerozolima, Izrael – pomnik Janusza Korczaka i dzieci Getta w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vaschem na Górze Herzla.
 5. Paryż, Francja – pomnik Janusza Korczaka dłuta Bolesława Marschalla w Stowarzyszeniu Korczakowskim.
B. Pomniki w Polsce
 1. Korczakowo k/Ośna Lubuskiego, woj. lubuskie, pow. słubicki – popiersie-płaskorzeźba.
 2. Olsztyn – popiersie na skwerze przy Szpitalu Dziecięcym, ul. Żołnierska.
 3. Ostrzeszów, woj. wielkopolskie – drewniana figura przed budynkiem Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka.
 4. Słupsk, woj. pomorskie – popiersie przy szpitalu, ul. Obrońców Wybrzeża.
 5. Sobótka, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi.
 6. Szerzawy, woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogielnicki, gm. Mogilno – popiersie przed budynkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
 7. Warszawa – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi na cmentarzu żydowskim, ul. Okopowa.
 8. Warszawa – popiersie przed dawnym Domem Sierot dla dzieci żydowskich, ul. Jaktorowska 6 [d. Krochmalna 92].
 9. Warszawa – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi przed Pałacem Kultury i Nauki; pomnik stanął w miejscu, gdzie podczas okupacji był żydowski sierociniec, to właśnie stąd Henryk Goldszmit wyruszył wraz z gromadą 200 dzieci na Umschlagplatz, stamtąd do komór gazowych Treblinki.
 10. Warszawa – popiersie na Osiedlu Młodych w Marysinie Wawerskim.
 11. Zielona Góra – przed VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21.

V. Domy Dziecka im. Janusza Korczaka

 1. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie – Dom Dziecka, ul. Bolesława Limanowskiego 12.
 2. Darłowo, woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński – Dom Dziecka, ul. Morska 78.
 3. Długie, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Jedlicze – Dom Dziecka.
 4. Kłobuck, woj. śląskie – Dom Dziecka, ul. 11 Listopada 23.
 5. Krasne, woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Zabłudów – Dom Dziecka.
 6. Lublin, woj. lubelskie – Dom Dziecka nr 3, ul. Sieroca 15.
 7. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie – Dom Dziecka, ul. Gołdapska 18a.
 8. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – Dom Dziecka, ul. Janusza Korczaka 6.
 9. Pieszyce, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski – Dom Dziecka, ul. Ogrodowa 81.
 10. Płońsk, woj. mazowieckie – Dom Dziecka, ul. Wolności 8/10.
 11. Rypin, woj. kujawsko-pomorkie – Dom Dziecka, ul. Parkowa 2.
 12. Skwierzyna, woj. lubuskie, pow. międzyrzecki – Dom Dziecka, ul. Parkowa 2.
 13. Strzyżów, woj. podkarpackie – Dom Dziecka, ul. Jana III Sobieskiego 7.
 14. Tarnów Opolski, woj. opolskie, pow. opolski – Dom Dziecka, ul. Janusza Korczaka 1.
 15. Tarnów, woj. podkarpackie – Dom Dziecka nr 1, ul. Kazimierza Brodzińskiego 14.
 16. Trzcianka, woj. wielkopolskie, czarnkowsko-trzcianecki – Dom Dziecka.
 17. Wałbrzych, woj. dolnośląskie – Państwowy Dom Dziecka nr 2, ul. Stanisława Moniuszki 118.
 18. Warszawa – Dom Dziecka nr 1 „Nasz Dom”, al. Zjednoczenia 34.
 19. Warszawa – Dom Dziecka nr 2, ul. Jaktorowska 6.

VI. Przedszkola im. Janusza Korczaka

 1. Białystok, woj. podlaskie – Przedszkole Samorządowe nr 68, ul. Mieszka I nr 19.
 2. Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, pow. rybnicki – Przedszkole nr 3, ul. Mostowa 3.
 3. Knurów, woj. śląskie, pow. gliwicki – Miejskie Przedszkole nr 12, ul. Armii Krajowej 5.
 4. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie – Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Tadeusza Kościuszki 12.
 5. Koszalin, woj. zachodniopomorskie – Przedszkole nr 8, ul. Bałtycka 44.
 6. Kraków, woj. małopolskie – Przedszkole Samorządowe nr 154, ul. Jana Kurczaba 19.
 7. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie – Przedszkole nr 1, ul. Janusza Korczaka 1.
 8. Mysłowice, woj. śląskie – Przedszkole nr 13, ul. Armii Krajowej 19.
 9. Parczew, woj. lubelskie – Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Spółdzielcza 5.
 10. Pilica, woj. śląskie, pow. zawierciański – Przedszkole, ul. Senatorska 17.
 11. Poznań, woj. wielkopolskie – Przedszkole nr 44, ul. Romana Dmowskiego 17.
 12. Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, pow. gdański – Niepubliczne Przedszkole, ul. Żwirki i Wigury 8.
 13. Racibórz, woj. śląskie – Przedszkole nr 20, ul. Polna 25a.
 14. Radomsko, woj. łódzkie – Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Armii Krajowej 10.
 15. Rybnik, woj. śląskie – Przedszkole nr 14, ul. Śląska 1a.
 16. Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski – Publiczne Przedszkole nr 2, Osiedle Młodych 9.
 17. Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie – Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Zielna 27.
 18. Skrbeńsko, woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Godów – Przedszkole Publiczne, ul. Szkolna 1.
 19. Starogard Gdański, woj. pomorskie – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Jana Pawła II 8.
 20. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Inowrocławska 44.
 21. Trzebinia, woj. małopolskie, pow. chrzanowski – Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 2.
 22. Warszawa, woj. mazowieckie – Przedszkole Integracyjne nr 137, ul. Zagłoby 11.
 23. Wrocław, woj. dolnośląskie – Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś, ul. Grabiszyńska 61/65.
 24. Wrocław, woj. dolnośląskie – Przedszkole Integracyjne nr 125, ul. Ścinawska 10.

VII. Szkoły im. Janusza Korczaka

 1. Antonie, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Olszewo-Borki – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6.
 2. Barkowo, woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki, gm. Żmigród – Szkoła Podstawowa.
 3. Białystok, woj. podlaskie – Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Żurawia 12.
 4. Biedaszki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn – Szkoła Podstawowa.
 5. Biedrzychowice, woj. dolnośląskie, pow. lubański, gm. Olszyna – Szkoła Podstawowa.
 6. Bielsko-Biała, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Czereśniowa 20.
 7. Biertowice, woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Sułkowice – Zespół Placówek Oświatowych.
 8. Blachownia, woj. śląskie, pow. częstochowski – Gimnazjum, ul. Bankowa 13.
 9. Błonie, woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gabriela Narutowicza 21.
 10. Bolesławiec, woj. dolnośląskie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Dolne Młyny 60.
 11. Boleścice, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sędziszów – Gimnazjum.
 12. Borucin, woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Krzanowice – Szkoła Podstawowa, ul. Ks. Norberta Bończyka 13.
 13. Brenna, woj. śląskie, pow. cieszyński – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Leśnica 103.
 14. Brochocin, woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Zagrodno – Szkoła Podstawowa.
 15. Brody, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska – Zespół Szkół nr 2.
 16. Broniewice, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Janikowo – Szkoła Podstawowa.
 17. Brzesko, woj. małopolskie – Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Czarnowiejska 44.
 18. Bynowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Miłomłyn – Publiczna Szkoła Podstawowa.
 19. Bysław, woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo – Szkoła Podstawowa, ul. Kwiatowa 9.
 20. Bytom, woj. śląskie – Gimnazjum nr 8, ul. Worpie 14/16.
 21. Choceń, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski – Szkoła Podstawowa, ul. Władysława Sikorskiego 12.
 22. Chojna, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński – Gimnazjum, ul. Szkolna 15.
 23. Chojnów, woj. dolnośląskie, pow. legnicki – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Jana Kilińskiego 23.
 24. Chorzów, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 41.
 25. Chrzanów, woj. małopolskie – Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 19.
 26. Cieszyn, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Gen. Józefa Hallera 8.
 27. Czeladź, woj. śląskie, pow. będziński – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stanisława Staszica 47.
 28. Czersk, woj. pomorskie, pow. chojnicki – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dworcowa 8.
 29. Czerwieńsk, woj. lubuskie, pow. zielonogórski – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Graniczna 5a.
 30. Częstochowa, woj. śląskie – Zespół Szkół Specjalnych nr 23, ul. Stanisława Staszica 10.
 31. Dalekie, woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Długosiodło – Publiczna Szkoła Podstawowa.
 32. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Górna 1.
 33. Dąbrówka, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Stryszów – Szkoła Podstawowa.
 34. Dębica, woj. podkarpackie – Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Ogrodowa 20.
 35. Drezdenko, woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 11.
 36. Drzewce, woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gm. Lipce Reymontowskie – Szkoła Podstawowa.
 37. Działoszyn, woj. łódzkie, pow. pajęczański – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 1.
 38. Firlej, woj. lubelskie, pow. lubartowski – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, ul. Partyzancka 23.
 39. Garwolin, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Janusza Korczaka 10.
 40. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wodociągowa 8.
 41. Gliwice, woj. śląskie – Gimnazjum nr 6, ul. Przedwiośnie 2.
 42. Gliwice, woj. śląskie – I Społeczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, ul. Robotnicza 4.
 43. Gliwice, woj. śląskie – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74.
 44. Głubczyce, woj. opolskie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jana Kochanowskiego 2.
 45. Gniezno, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Elizy Orzeszkowej 20.
 46. Góra, woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Miedźna – Szkoła Podstawowa, ul. Pszczyńska 34.
 47. Górki, woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Borowa – Publiczna Szkoła Podstawowa.
 48. Grochów Szlachecki, woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Sokołów Podlaski – Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym, ul. Władysława Rawicza 1.
 49. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Gabriela Narutowicza 6.
 50. Gumniska, woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Dębica – Publiczna Szkoła Podstawowa.
 51. Huta, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Odolanów – Szkoła Podstawowa.
 52. Jaroszów, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Strzegom – Publiczna Szkoła Podstawowa.
 53. Jasienica, woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Ostrów Mazowiecka – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Pawła Jasienicy 23.
 54. Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śląska 6.
 55. Jawor, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Armii Krajowej 9.
 56. Kadłub, woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Strzelce Opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Śląskich 26.
 57. Kandyty, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie – Szkoła Podstawowa.
 58. Katowice, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Bolesława Krzywoustego 7.
 59. Katowice, woj. śląskie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, ul. Rolna 22.
 60. Kcynia, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Rynek 32.
 61. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Stoczniowców 11.
 62. Kielce, woj. świętokrzyskie – Gimnazjum nr 3, ul. Stanisława Toporowskiego 40.
 63. Kleszczów, woj. łódzkie, pow. bełchatowski – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4.
 64. Kluczbork, woj. opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wolności 17.
 65. Kochcice, woj. śląskie, pow. lubliniecki, gm. Kochanowice – Samorządowe Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Parkowa 45.
 66. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Poznańska 9.
 67. Kopanka, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Skawina – Zespół Placówek Oświatowych.
 68. Koszalin, woj. zachodniopomorskie – Gimnazjum nr 2, ul. Bolesława Krzywoustego 5.
 69. Koszalin, woj. zachodniopomorskie – Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Połczyńska 71a.
 70. Kościelec, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Rędziny – Szkoła Podstawowa, ul. Wolności 93.
 71. Kowala, woj. mazowieckie, pow. radomski – Publiczna Szkoła Podstawowa.
 72. Kraków, woj. małopolskie – Gimnazjum nr 50, os. Zgody 13.
 73. Kraków, woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 122 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, al. Pokoju 2a.
 74. Kraków, woj. małopolskie – Waldorfska Szkoła Podstawowa, ul. Lekarska 3.
 75. Kraków, woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 i Gimnazjum Integracyjne nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, al. Kijowska 3.
 76. Krapkowice, woj. opolskie –Zespół Szkół Sportowych nr 1, os. XXX-lecia 24.
 77. Krawczyki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce – Szkoła Podstawowa.
 78. Krosno, woj. podkarpackie – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kletówki 1.
 79. Krzeczów, woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Rzezawa – Publiczna Szkoła Podstawowa.
 80. Księży Dwór, woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski, gm. Działdowo – Zespół Szkół.
 81. Kuźnia, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Chocz – Szkoła Podstawowa.
 82. Laskowa, woj. małopolskie, pow. limanowski – Zespół Szkół.
 83. Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 31.
 84. Leszno, woj. wielkopolskie – Zespół Szkól Specjalnych, al. Jana Pawła II 10.
 85. Lędziny, woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński – Gimnazjum nr 1, ul. Pokoju 29.
 86. Lipno, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Stefana Okrzei 4.
 87. Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński – Szkoła Podstawowa Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Toruńska 16.
 88. Lublin, woj. lubelskie – Zespół Szkół nr 4, ul. Bronowicka 21.
 89. Lubniewice, woj. lubuskie, pow. sulęciński – Szkoła Podstawowa, Osiedle Słowiańskie 4.
 90. Lubsko, woj. lubuskie, pow. żarski – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Strzelecka 1.
 91. Łańcut, woj. podkarpackie – Zespół Szkół nr 1, ul. Grunwaldzka 11.
 92. Łączany, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnica – Zespół Szkół.
 93. Łódź, woj. łódzkie – Szkoła Podstawowa nr 125, ul. Dzwonowa 18/20.
 94. Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński – Zespół Szkół, ul. Chełmińska 1.
 95. Łuków, woj. lubelskie – Medyczne Studium Zawodowe, ul. Adama Antoniego Kryńskiego 10.
 96. Łysołaje, woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Milejów – Szkoła Podstawowa.
 97. Mielec, woj. podkarpackie – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Stefana Żeromskiego 34.
 98. Międzylesie, woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Skąpe – Publiczna Szkoła Podstawowa w Międzylesiu [oraz filia w Węgrzynicach].
 99. Miłoradz, woj. pomorskie, pow. malborski – Gimnazjum Publiczne, ul. Szkolna 1.
 100. Mysłowice, woj. śląskie – Zespół Szkół Specjalnych, pl. Wolności 3.
 101. Nidzica, woj. Warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 3, ul. 1 Maja 42.
 102. Niegardów, woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Koniusza – Szkoła Podstawowa.
 103. Niemodlin, woj. opolskie, pow. opolski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Władysława Stanisława Reymonta 9.
 104. Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sportowa 1a.
 105. Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, pow. zielonogórski – Szkoła Podstawowa, ul. Marcinkowskiego 2.
 106. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 3 Maja 5.
 107. Nysa, woj. opolskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Krawiecka 6.
 108. Okup Mały, woj. łódzkie, pow. łaski, gm. Łask – Szkoła Podstawowa, ul. Akacjowa 4.
 109. Oleśnica, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 4.
 110. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 20 Specjalna w Zespole Placówek Specjalnych, ul. Żołnierska 18.
 111. Opole, woj. opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu [oraz filia w Czarnowąsach], ul. Książąt Opolskich 21.
 112. Orzesze, woj. śląskie, pow. mikołowski – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żorska 101.
 113. Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Widnichowska 4.
 114. Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Tadeusza Kościuszki 5.
 115. Ostrzeszów, woj. podkarpackie – Szkoła Podstawowa nr 15 i Gimnazjum nr 2, ul. Fryderyka Chopina 13.
 116. Otmice, woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Izbicko – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Gen. Aleksandra Zawadzkiego 28.
 117. Paczółtowice, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice – Szkoła Podstawowa.
 118. Pasieki, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Goworowo – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2.
 119. Pawłowice, woj. śląskie, pow. pszczyński – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1.
 120. Pawłowiczki, woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski – Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny, ul. Wojciecha Korfantego 3.
 121. Piechcin, woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński, gm. Barcin – Szkoła Podstawowa, ul. 11 Listopada 5.
 122. Piekary Śląskie, woj. śląskie – Zespół Szkół nr 2, ul. Walentego Roździeńskiego 1.
 123. Platerów, woj. mazowieckie, pow. łosicki – Szkoła Podstawowa, ul. Siedlecka 7.
 124. Płock, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Czwartaków 6.
 125. Poznań, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. Żniwna 1.
 126. Prudnik, woj. opolskie – Zespół Szkół, ul. Piastowska 26.
 127. Przechlewo, woj. pomorskie, pow. człuchowski – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4e.
 128. Przemków, woj. dolnośląskie,, pow. polkowicki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 6b.
 129. Przezmark, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Elbląg – Szkoła Podstawowa.
 130. Przysiek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Zławieś Wielka – Szkoła Podstawowa, ul. Leśna 1.
 131. Raczków, woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Warta – Szkoła Podstawowa.
 132. Rakszawa, woj. podkarpackie, pow. łańcucki – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1.
 133. Rawicz, woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33.
 134. Rogajny, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Pasłęk – Szkoła Podstawowa.
 135. Roztoka, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Gródek nad Dunajcem – Szkoła Podstawowa w Roztoce [oraz filia w Tropiu].
 136. Ruda Śląska, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Kukułcza 4.
 137. Rudy, woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Kuźnia Raciborska – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach, ul. Szkolna 2.
 138. Rumia, woj. pomorskie, pow. wejherowski – Gimnazjum nr 2, ul. Świętojańska 11.
 139. Rybnik, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bolesława Chrobrego 29.
 140. Rybnik, woj. śląskie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Gustawa Morcinka 14.
 141. Rychliki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski – Szkoła Podstawowa.
 142. Rzeszów, woj. podkarpackie – Gimnazjum nr 2, ul. Fryderyka Chopina 13.
 143. Sadkowice, woj. łódzkie, pow. rawski – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół.
 144. Siedlisko, woj. lubuskie, pow. nowosolski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych, ul. Kasztanowa 19.
 145. Słupsk, woj. pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stefana Banacha 5.
 146. Smólnik, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Włocławek – Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
 147. Sobótka, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świdnicka 20.
 148. Sochaczew, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Staszica 25.
 149. Sokołowsko, woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Mieroszów – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Unisławska 4.
 150. Sokółki, woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Kazimierz Biskupi – Szkoła Podstawowa.
 151. Sopotnia Wielka, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Jeleśnia – Szkoła Podstawowa.
 152. Sosnowiec, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1, ul. Teatralna 3.
 153. Sosnowiec, woj. śląskie – VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Czeladzka 58.
 154. Sośnie, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski – Szkoła Podstawowa, ul. Wielkopolska 43.
 155. Sośno, woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński – Gimnazjum, ul. Kamińskiego 1.
 156. Sowczyce, woj. opolskie, pow. oleski, gm. Olesno – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Długa 8.
 157. Starachowice, woj. świętokrzyskie – Medyczne Studium Zawodowe, ul. Radomska 72.
 158. Strykowo, woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Stęszew – Gimnazjum, ul. Szkolna 10.
 159. Strykowo, woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Stęszew – Szkoła Podstawowa, ul. Bukowska 2.
 160. Strzałkowo, woj. wielkopolskie, pow. słupecki – Gimnazjum, ul. Ostrowska 8b.
 161. Strzelce Opolskie, woj. opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 26.
 162. Sulejówek, woj. mazowieckie, pow. miński – Gimnazjum nr 2, ul. Gabriela Narutowicza 10.
 163. Sulęcinek, woj. wielkopolskie, pow. średzki, gm. Krzykosy – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 26.
 164. Suszec, woj. śląskie, pow. pszczyński – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 130.
 165. Szabda, woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, gm. Brodnica – Szkoła Podstawowa.
 166. Szczecin, woj. zachodniopomorskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Obrońców Stalingradu 14.
 167. Szelków, woj. mazowieckie, pow. makowski – Publiczna Szkoła Podstawowa.
 168. Szprotawa, woj. lubuskie, pow. żagański – Szkoła Podstawowa, pl. Kościelny 3.
 169. Świebodzice, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Ofiar Oświęcimskich 58.
 170. Świętochłowice, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, ul. Łagiewnicka 65.
 171. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Marii Dąbrowskiej 10.
 172. Tarnów, woj. małopolskie – Gimnazjum nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Wojciecha Bandrowskiego 4.
 173. Tarnów, woj. małopolskie – V Liceum Ogólnokształcące, ul. Tadeusza Rejtana 20.
 174. Toporów, woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Łagów – Samorządowa Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny, ul. Szkolna 11.
 175. Trzebinia, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Świnna – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Beskidzka 158.
 176. Trzebnica, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 4 przy Szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Leśna 1.
 177. Tumlin-Węgle, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Zagnańsk – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie, ul. Grodowa 2.
 178. Wałbrzych, woj. dolnośląskie – Publiczne Gimnazjum nr 6, ul. Główna 2.
 179. Warszawa, woj. mazowieckie – Gimnazjum Integracyjne nr 29 w Zespole Szkół nr 5, ul. Sylwestra Bartosika 5.
 180. Warszawa, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Nowy Świat 21a.
 181. Wągrowiec, woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Janowiecka 22.
 182. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zamkowa 6.
 183. Węgrzce Wielkie, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Wieliczka – Samorządowa Szkoła Podstawowa.
 184. Wieluń, woj. łódzkie – II Liceum Ogólnokształcące, ul. Józefa Piłsudskiego 6.
 185. Wieruszów, woj. łódzkie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Fabryczna 1.
 186. Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński – Liceum Ogólnokształcące, ul. Pocztowa 14a.
 187. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Promienna 15.
 188. Wodzisław Śląski, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 10, os. XXX-lecia PRL 63.
 189. Wrocław, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Skarbowców 8.
 190. Wrocław Psie Pole, woj. dolnośląskie – Gimnazjum nr 24, ul. Stanisława Przybyszewskiego 59.
 191. Wronki, woj. wielkopolskie, pow. szamotulski – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Adama Mickiewicza 5.
 192. Września, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Stefana Batorego 8.
 193. Zabrze, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. ks. Józefa Londzina 2.
 194. Zakopane, woj. małopolskie, pow. tatrzański – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Chramcówki 27.
 195. Zambski Kościelne, woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Obryte – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 33.
 196. Zawada, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Kłomnice – Szkoła Podstawowa, ul. Częstochowska 8.
 197. Zawiercie, woj. śląskie – Miejska Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wierzbowa 4.
 198. Zdzieszowice, woj. opolskie, pow. krapkowicki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bolesława Chrobrego 36.
 199. Zgorzelec, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Armii Krajowej 10a.
 200. Zielona Góra, woj. lubuskie – Gimnazjum nr 5, ul. Piastowska 9.
 201. Zielonka, woj. mazowieckie, pow. wołomiński – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wilsona 34/36.
 202. Żary, woj. lubuskie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wincentego Witosa 25.
 203. Żołędowo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Osielsko – Gimnazjum nr 1, ul. Bydgoska 24.
 204. Żory, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Słoneczna 2.

VIII. Inne placówki oświatowe im. Janusza Korczaka

 1. Antoniewo, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Skoki – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
 2. Babimost, woj. lubuskie, pow. zielonogórski – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kargowska 61.
 3. Borzęciczki, woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Koźmin Wielkopolski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym.
 4. Chodzież, woj. wielkopolskie – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Stanisława Staszica 2a.
 5. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Polna 8a.
 6. Gdańsk – Dom im. Janusza Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Antoniego Abrahama 56.
 7. Iława, woj. warmińsko-mazurskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Tadeusza Kościuszki 23a.
 8. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. N.M.P. 14/16.
 9. Jasło, woj. podkarpackie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Piotra Skargi 47.
 10. Jastrowie, woj. wielkopolskie, pow. złotowski – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Wojska Polskiego 18.
 11. Konin, woj. wielkopolskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kaliska 19.
 12. Kraków, woj. małopolskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19.
 13. Kraków, woj. małopolskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Jana Zamoyskiego 100.
 14. Kraków-Nowa Huta – Młodzieżowy Dom Kultury, os. Kalinowe 18.
 15. Kwidzyn, woj. pomorskie – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Stanisława Moniuszki 5.
 16. Lębork woj. pomorskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Mikołaja Reja 18.
 17. Łódź, woj. łódzkie – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Ksawerego Praussa 2.
 18. Miechów, woj. małopolskie – Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Marii Konopnickiej 15.
 19. Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Stankowizna 42/44.
 20. Mława, woj. mazowieckie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Juliusza Słowackiego 16.
 21. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 28/34.
 22. Przemyśl, woj. podkarpackie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Stefana Czarnieckiego 27.
 23. Radom, woj. mazowieckie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, al. Józefa Grzecznarowskiego 15.
 24. Sieradz, woj. łódzkie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Krakowskie Przedmieście 58.
 25. Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, pl. Floriański 1.
 26. Skierniewice, woj. łódzkie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Nowobielańska 100.
 27. Sokółka, woj. podlaskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Osiedle Zielone 1a.
 28. Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Tadeusza Kościuszki 28.
 29. Szczecin, woj. zachodniopomorskie – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kamienna 22.
 30. Szczytno woj. warmińsko-mazurskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Janusza Korczaka 4.
 31. Szerzawy, woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Mogilno – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo.
 32. Szymbark, woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Gorlice – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
 33. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wesoła 1.
 34. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21.
 35. Tychy, woj. śląskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Filaretów 5.
 36. Wągrowiec, woj. wielkopolskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kcyńska 48.
 37. Wąsosz, woj. dolnośląskie, pow. górowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Janusza Korczaka 6.
 38. Wejherowo, woj. pomorskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Jana III Sobieskiego 279.
 39. Wrocław, woj. dolnośląskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10, ul. Parkowa 27.
 40. Wschowa, woj. lubuskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Tadeusza Kościuszki 25.
 41. Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Proletariatczyków 9.
 42. Zgorzelec, woj. dolnośląskie – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Powstańców Śląskich 1.
 43. Złotoryja, woj. dolnośląskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Stanisława Staszica 2.

IX. Inne obiekty im. Janusza Korczaka

 1. Chełm, woj. lubelskie – Bursa szkolna im. Janusza Korczaka, ul. Powstańców Warszawy 8.
 2. Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski – Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Janusza Korczaka.
 3. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Janusza Korczaka, ul. Górna 1.
 4. Jasło, woj. podkarpackie – Fundacja im. Janusza Korczaka, ul. Tadeusza Kościuszki 61.
 5. Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie – Szpital Dziecięcy im. Janusza Korczaka, ul. Ignacego Krasickiego 21.
 6. Kalisz, woj. wielkopolskie – osiedle im. Janusza Korczaka w dzielnicy Korczak.
 7. Kraków – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 im. Janusza Korczaka, os. Szkolne 27.
 8. Krasnobród, woj. lubelskie, pow. zamojski – Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka, ul. Sanatoryjna 1.
 9. Lublin – Fundacja Mali Szczęśliwi im. Janusza Korczaka, ul. Bursztynowa 15a.
 10. Łódź – Szpital im. dr Janusza Korczaka [d. szpital Anny Marii], al. Józefa Piłsudskiego 71.
 11. Rajsko, woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gm. Oświęcim – Wioska Dziecięca „Maja” im. Janusza Korczaka, ul. Janusza Korczaka 34.
 12. Skierniewice, woj. łódzkie – Świetlica im. Janusza Korczaka Fundacji Dziecięcy Uśmiech, ul. Jagiellońska 34.
 13. Słupsk, woj. pomorskie – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka, ul. Prof. Edwarda Lotha 26.
 14. Szubin, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski – Centrum Medyczne im. Janusza Korczaka, ul. Ogrodowa 3.
 15. Toruń – Apteka im. Janusza Korczaka, ul. Ignacego Łyskowskiego 29/35.
 16. Warszawa – Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, ul. Jaktorowska 6.
 17. Wrocław – Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. Janusza Korczaka, al. Jana Kasprowicza 64/66.

Kanon opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

help_outline