Śladami nekropolii władców Polski PTTK Grudziądz

Aktywna S: 4
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Nekropolii Władców Polski”, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy historycznej o dawnej Polsce, dotyczącej w szczególności osób panujących w naszym kraju na przestrzeni dziejów, zachęcenie do jej poznawania, a także zwiedzania określonychobiektów dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju.
 3. Odznaka ma charakter ogólnopolski i posiada 4 stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 4. Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Referat Weryfikacyjny odznaki „Śladami Nekropolii Władców Polski” przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy, także osoba niebędąca członkiem PTTK, po ukończeniu 10 roku życia.
 2. Odznakę można zdobywać przez cały rok, w czasie dowolnych wycieczek zbiorowych i indywidualnych, w różnych dyscyplinach turystyki. Osiągnięte punkty mogą być zaliczone do innych odznak PTTK, zarówno turystycznych jak i krajoznawczych, jednakże pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (zeszytu potwierdzenia, kroniki itp.).
 3. Punkty przyznaje się wyłącznie za zwiedzanie obiektów wpisanych na listę stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, zwaną dalej Kanonem.
 4. Na każdy stopień odznaki należy zwiedzić minimalną liczbę obiektówz każdej grupy, tj.: A (główne nekropolie), B (pozostałe) i C (nekropolie królowych i księżnych). Obiekty z poszczególnych grup nie podlegają między sobą wymianie. Jedynie te same miejsca pochówku władców i żon władców zalicza się odrębnie.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów z listy. Wszystkie stopnie zdobywa się w dowolnym czasie, jednak nie więcej niż jeden stopień w jednym roku kalendarzowym. Nie dotyczy to odznaki w stopniu popularnym i brązowym, które można zdobyć w jednym roku.
 6. Obiekty zaliczane do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.
 7. Zestawienie liczby wymaganych obiektów na dany stopień odznaki przedstawia tabela:
Stopień odznaki
Wymagana liczba
obiektów w grupach
Popularny Brązow Srebrny Złoty
A 1 1 1 1
B 1 2 3 5
C 2 3 4 5

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie prowadzona dokumentacja. Forma dokumentacji jest dowolna (książeczka, kronika, skoroszyt), musi jednak zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, nazwy zwiedzanych obiektów, daty zwiedzenia oraz potwierdzenia ich zwiedzania (odcisk pieczęci z danego obiektu, zdjęcie wykonane osobiście, bilet wstępu lub poświadczenie pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK.
 2. Dokumentację po opracowaniu i podliczeniu należy złożyć lub przesłać na adres: Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Hallera 32, 86-300 Grudziądz
 3. Odbiór zweryfikowanej dokumentacji może nastąpić osobiście, po uprzednim uzgodnieniu, w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu lub listownie na adres zdobywcy, gdy ten załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (odpowiadający wadze przesyłki).

IV. Postanowienia końcowe

 1. Emblematy odznaki są odpłatne i można je nabywać w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu lub wysyłkowo, dołączonedo zweryfikowanej dokumentacji. Przy wysyłce emblematu ze zweryfikowaną dokumentacją zdobywca zobowiązany jest uwzględnić wagę emblematu przy zakupie znaczka na kopertę zwrotną.
 2. Przy weryfikacji każdego – po popularnej – kolejnego stopnia odznaki obowiązkowe jest dostarczenie wraz z dokumentacją, potwierdzeń zdobycia niższych stopni. Dokumentacja na kolejne stopnie odznaki bez udokumentowania zwiedzenia obiektów i zdobycia niższych stopni nie będzie weryfikowana.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego odznaki „Śladami Nekropolii Władców Polski” przy Oddziale PTTKim. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
 4. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu z dnia 70/IX/19(383) z dnia 20.05.2019 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 5. Obowiązująca lista obiektów stanowi załącznik do regulaminu odznaki i jest jego integralną częścią.

Klauzula informacyjna.

Pomysłodawcą odznaki jest Witold Simiński-Stanny. Autorem projektu regulaminu i szczegółowego opracowania graficznego wizerunku odznaki jest Tomasz Simiński-Stanny.

Załącznik 1

Źródło 

Grupa A – Główne miejsca pochówku królów Polski i książąt senioralnych

Miejscowość Obiekt Władca
Kraków - Wawel Bazylika Archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława
 • Kazimierz II Sprawiedliwy, Mieszko I Plątonogi,
 • Leszek Biały,
 • Władysław I Łokietek,
 • Kazimierz III Wielki,
 • Jadwiga Andegaweńska, Władysław II Jagiełło,
 • Kazimierz IV Jagiellończyk,
 • Jan I Olbracht (serce: bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu),
 • Zygmunt I Stary,
 • Zygmunt II August,
 • Anna Jagiellonka,
 • Stefan Batory,
 • Zygmunt III Waza,
 • Władysław IV Waza (serce: bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie),
 • Jan II Kazimierz Waza,
 • Michał Korybut Wiśniowiecki,
 • Jan III Sobieski (serce: kościół Przemienienia Pańskiego w Warszawie),
 • August II Mocny (serce: katedra Świętej Trójcy w Dreźnie),
 • Stanisław Leszczyński
Płock Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • Władysław I Herman,
 • Bolesław III Krzywousty,
 • Bolesław IV Kędzierzawy,
 • Konrad I Mazowiecki,
 • Bolesław II Mazowiecki
Poznań - Ostrów Tumski Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 • Mieszko I,
 • Bolesław I Chrobry,
 • Mieszko II Lambert,
 • Kazimierz I Odnowiciel,
 • Przemysł II
Warszawa - Stare Miasto Bazylika Archikatedralna św. Jana Stanisław August Poniatowski

Grupa B – Pozostałe miejsca pochówku królów Polski, książąt senioralnych i pozostałych znaczących książąt polskich, w tym symboliczne i już nieistniejące

Miejscowość Obiekt Władca
Kalisz - Zawodzie Kolegiata św. Pawła Apostoła
(nieistniejąca, ruiny w parku archeologicznym)
Mieszko III Stary
Kraków - Stare Miasto Bazylika św. Franciszka z Asyżu - klasztor franciszkanów Bolesław V Wstydliwy
Kraków - Stare Miasto Kościół Dominikanów Świętej Trójcy Leszek Czarny
Krzeszów Bazylika WNMP
 • Bolko I Świdnicko-Jaworski,
 • Bolko II Świdnicko-Jaworski
Legnica Kościół dominikanów Bolesław II Rogatka
Lubiń Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny Władysław Laskonogi
(lokalizacja niepewna)
Opole Kościół i Klasztor Franciszkanów Św. Trójcy
(Kaplica Piastowska św. Anny)
 • Władysław Opolczyk (Wielkorządca Polski),
 • Bolko I,
 • Bolko II,
 • Bolko III,
 • Bolko IV,
 • Mikołaj I,
 • Mikołaj II,
 • Jan II
Trzebnica Bazylika i Sanktuarium św. Jadwigi Henryk I Brodaty
Wrocław - Stare Miasto Katedra Greckokatolicka św. Wincentego i św. Jakuba Henryk II Pobożny
Wrocław - Ostrów Tumski Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja Henryk IV Prawy
Warna - Bułgaria Pomnik - Mauzoleum Władysław III Warneńczyk
Paryż - dzielnica Saint Denis - Francja Bazylika Saint-Denis Henryk III Walezy
Wilno - Litwa Bazylika Archikatedralna św. Stanisława Biskupa
i św. Władysława
Aleksander Jagiellończyk
Drezno - Land Saksonia - Niemcy Katedra Świętej Trójcy August III Sas
Zbrasław (Zbraslav) - dzielnica Pragi Czeskiej
Republika Czeska
Kościół św. Jakuba
 • Wacław II,
 • Wacław III
Ossiach - Węgry Opactwo Benedyktynów Bolesław II Szczodry (Śmiały)
(lokalizacja niepewna)
Székesfehérvár - Węgry Katedra Panny Marii
(nieistniejąca, ruiny w parku archeologicznym)
Ludwik Węgierski

Grupa C – Miejsca pochówku żon władców Polski (koronowanych królowych Polski, niekoronowanych królowych oraz księżnych senioralnych), w tym symboliczne i już nieistniejące

Miejscowość Obiekt Władca
Gniezno - Ostrów Tumski Bazylika Prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Dobrawa Przemyślidka (lokalizacja niepewna)
Kraków - Wawel Bazylika Archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława
 • Aldona Anna Giedyminówna,
 • Anna Cylejska,
 • Elżbieta Granowska,
 • Zofia Holszańska,
 • Elżbieta Rakuszanka,
 • Barbara Zápolya,
 • Anna Jagiellonka,
 • Anna Habsburżanka,
 • Konstancja Habsburżanka,
 • Cecylia Renata Habsburżanka,
 • Ludwika Maria Gonzaga (serce: kościół Wizytek w Warszawie),
 • Maria Kazimiera d’Arquien
Krzeszów Bazylika WNMP
 • Beatrycze,
 • Agnieszka Habsburżanka
Płock Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • Judyta Przemyślidka,
 • Salomea z Bergu,
 • Wierzchosława (lokalizacja niepewna),
 • Maria (lokalizacja niepewna),
 • Agafia Światosławówna
Stary Sącz Klasztor Klarysek
 • Święta Kinga,
 • Jadwiga Bolesławówna
Trzebnica Bazylika i Sanktuarium św. Jadwigi Jadwiga Śląska
Zawichost Kościół Rektoralny św. Jana Chrzciciela Grzymisława (lokalizacja niepewna)
Wrocław - Stare Miasto Kościół św. Klary i św. Jadwigi Anna Przemyślidka
Sankt Florian k. Linzu - Land Górna Austria
Austria
Klasztor Sankt Florian Katarzyna Habsburżanka
Wiedeń - Austria Kościół Kapucynów Eleonora Habsburżanka
Admont - Land Stryria
Austria
Klasztor benedyktyński Judyta Maria Szwabska (lokalizacja niepewna)
Nancy - Francja Kościół Notre-Dame de Bon Secours Katarzyna Opalińska
Wilno - Litwa Bazylika Archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława
 • Elżbieta Habsburżanka,
 • Barbara Radziwiłłówna
Wilno - Litwa Sobór Przeczystej Bogurodzicy Helena Moskiewska
Kolonia - Land Nadrenia - Północna Westfalia
Niemcy
Katedra Świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny Rycheza Lotaryńska
Ratzeburg - Land Szlezwik-Holsztyn - Niemcy Katedra Małgorzata Brandenburska
Kassel - Land Hesja - Niemcy Klasztor Ahnaberg Adelajda Heska
Drezno - Land Saksonia - Niemcy Katedra Świętej Trójcy Maria Józefa
Schulpforte k. Naumburga
Land Saksonia-Anhalt
Niemcy
Klasztor Cystersów Agnieszka Babenberg
Kloster Lehnin - Land Brandenburgia
Niemcy
Klasztor Cystersów Matylda Brandenburska
Pretzsch (Elbe) - dzielnica miasta Bad Schmiedeberg
Land Saksonia-Anhalt
Niemcy
Kościół św. Mikołaja Krystyna Eberhardyna
Praga - Republika Czeska Klasztor św. Agnieszki Gryfina Halicka
Praga - Republika Czeska Archikatedra Świętych Wita, Wacława i Wojciecha Juta Habsurżanka
Brno - Morawy - Republika Czeska Klasztor Augustianów Elżbieta Ryksa
Vyšší Brod - Republika Czeska Klasztor Cystersów Wiola Elżbieta Cieszyńska
Székesfehérvár - Węgry Katedra Panny Marii
(nieistniejąca, ruiny w parku archeologicznym)
Elżbieta Bośniaczka
Bari - Włochy Bazylika św. Mikołaja Bona Sforza
help_outline