Śladami św. Jadwigi Śląskiej PTTK Legnica

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka „Śladami Św. Jadwigi Śląskiej” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest przybliżenie postaci świętej Jadwigi Śląskiej, jej życia, kultu oraz miejsc związanych bezpośrednio lub pośrednio z jej osobą.
 3. Odznaka jest trzystopniowa.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.
 5. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek grupowych, pielgrzymek, indywidualnego odwiedzania obiektów związanych ze św. Jadwigą. Za obiekt uważa się m.in. miejsce pobytu świętej, kościół, kaplicę, pomnik oraz inne, których związek ze świętą zostanie przez zwiedzającego udokumentowany.
 6. Dla zdobycia odznaki wymagane jest uzyskanie następującej liczby punktów:
  • Brązowa-50 pkt.,
  • Srebrna-100 pkt.,
  • Złota - 150 pkt.
 7. Za zwiedzanie poszczególnych miejsc i obiektów przyznawana będzie następująca ilość punktów:
  • Kościoły i kaplice pod wezwaniem świętej, relikwie oraz miejsca jej pobytu - 5 pkt.
  • Pomniki, figury, obrazy, witraże, płaskorzeźby i inne wizerunki świętej – 3 pkt.
  • Inne obiekty (źródełka, studnie, głazy, ścieżki, obiekty i instytucje imienia świętej np. ulice, place, szkoły, szpitale, itp.) – 1 pkt.
  • Uwaga - w czasie zdobywania odznaki obowiązkowo należy zwiedzić: Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu, zamek Wleń (Lenno) w Łupkach koło Wlenia, Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
  • Ponadto do każdego stopnia odznaki należy zaliczyć obiekty z każdej ww. kategorii.
 8. Podstawą weryfikacji jest kronika wycieczek prowadzona indywidualnie przez zdoby- wającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.
 9. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych danego obiektu, zabytku, itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej i pieszej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.
 10. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.
 11. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 697-493-291 lub 509-290-499.
 12. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 2/11/2022 z dnia 04.11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r.

Pomysłodawcy projektu: Adam Reszewicz, Marek Rabski.
Autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz, Marek Rabski.

help_outline