Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego PTTK Kielce

Aktywna S: 3
Regiony:  Świętokrzyskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 
 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, wspólnie z Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego na wniosek Klubu Turystów Motorowych „Gołoborze” dla uczczenia 90-lecia działalności Oddziału PTTK w Kielcach. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych.
 2. Odznaka jest trzystopniowa: I stopień – brązowa, II stopień – srebrna, III stopień – złota. Można ją zdobywać uprawiając wszelkie rodzaje turystyki kwalifikowanej (motorowa, kolarska, piesza itp.) po ukończeniu 10 roku życia (niepełnoletni pod opieką osób dorosłych – przewodników, przodowników, instruktorów, organizatorów turystyki, nauczycieli).
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W roku kalendarzowym można zdobyć odznakę tylko w jednym stopniu. Nie ustala się czasu zdobycia poszczególnych stopni odznak.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie i poznanie na wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez organizacje społeczne, sportowe, turystyczne określonej liczby obiektów wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu. Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni podaje tabela.
  Grupa Nazwa grupy Stopień odznaki
  brązowy srebrny złoty
  I Muzea techniki 1 1 2
  II Wielkie piece 2 3 5
  III Huty rud miedzi i ołowiu 1 1 2
  IV Tartaki wodne 1
  V Kuźnice 3 4 6
  VI Piece wapiennicze 1 2
  VII Młyny wodne 2 2 4
  VIII Kopalnie rud miedzi i ołowiu 1 2 3
  IX Kopalnie rud żelaza 1 2 5
  X Papiernie 1
  Ogółem obiektów do zwiedzenia 10 15 30
 5. Weryfikację i przyznawanie odznak prowadzi Terenowy Zespół Weryfikacyjny MOT nr V/3 przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach.
 6. Podstawą do zdobycia jest złożenie w Oddziale PTTK w Kielcach książeczki turystyki kwalifikowanej (MOT, KOT, OTP itp.) posiadającej potwierdzenia zwiedzanych obiektów. Potwierdzenie pobytu w zwiedzanych, a wymienionych w regulaminie (załącznik) obiektach można dokonać w biurach turystycznych, hotelach, schroniskach, obiektach kulturalnych, urzędach państwowych, pocztowych, posterunkach policji, u sołtysów, w placówkach handlowych itp.
 7. Terenowy Zespół Weryfikacyjny nr V/3 przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach może przyznać złotą odznakę honorową z pominięciem pkt. 4 i 6, osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa kieleckiego.
 8. Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas imprez turystycznych lub narad związanych z życiem naszego Towarzystwa. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje legitymację uprawniającą do jej noszenia.
 9. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.
 10. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach w dniu 26 listopada 1997 roku i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 roku.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach oraz do Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego MOT nr V/3.

Załącznik 1

Źródło 
Grupa I: Muzea techniki
 • Chlewiska,
 • Kielce-Białogon (Kielecka Fabryka Pomp),
 • Krzemionki Opatowskie,
 • Nowa Słupia,
 • Sielpia Wielka,
 • Stara Kuźnica
Grupa II: Wielkie piece
 • Bodzechów,
 • Błaszków,
 • Bobrza,
 • Bugaj,
 • Bzinek,
 • Furmanów,
 • Kawęczyn,
 • Kołoniec,
 • Krasna,
 • Królewiec,
 • Kuźniaki,
 • Miedzierza,
 • Mostki,
 • Mroczków,
 • Mychów,
 • Ostrowiec Świętokrzyski,
 • Parszów,
 • Piasek,
 • Radoszyce,
 • Samsonów,
 • Skarżysko-Rejów,
 • Starachowice,
 • Szczecno,
 • Wąchock
Grupa III: Huty rud miedzi i ołowiu
 • Ławeczno,
 • Niewachlów,
 • Polichno,
 • Wola Murowana,
 • Zalesie
Grupa IV: Tartaki wodne
 • Piła koło Końskich
Grupa V: Kuźnice i walcownie
 • Baranów,
 • Belno Błoto,
 • Borków,
 • Brody Iłżeckie,
 • Czysta,
 • Ćmińsk,
 • Drutarnia,
 • Gilów,
 • Janów,
 • Kaczyn,
 • Kaniów,
 • Kołomań,
 • Makoszyn,
 • Maleniec,
 • Małachów,
 • Małyszyn,
 • Marcinków,
 • Michałów,
 • Młynek Nieświński,
 • Napęków,
 • Nietulisko,
 • Niekłań Wielki,
 • Ostojów,
 • Płaczków,
 • Pomyków,
 • Ruda Maleniecka,
 • Ruda Zajączkowska,
 • Serbinów,
 • Suchedniów,
 • Styków,
 • Stara Kuźnica,
 • Umer
Grupa VI: Piece wapiennicze
 • Jaworznia,
 • Wieloborowice,
 • Wolica
Grupa VII: Młyny wodne
 • Leśna,
 • Morawica,
 • Ostrów,
 • Podpolichno,
 • Śniadka,
 • Wola Murowana,
 • Bałtów – młyn nad Kamienną,
 • Bieleckie Młyny – młyn nad Czarną Nidą,
 • Bugaj – Młyn na Bobrzy,
 • Słopiec Rządowy – ruiny młyna nad Belnianką
Grupa VIII: Kopalnie rud miedzi i ołowiu
 • Chęciny,
 • Gałęzice,
 • Jaworznia,
 • Kielce-Karczówka,
 • Korzecko,
 • Mójcza,
 • Miedzianka,
 • Miedziana Góra,
 • Łagów,
 • Płucki,
 • Skiby,
 • Sitkówka,
 • Wola Murowana,
 • Zajączków
Grupa IX: Kopalnie rud żelaza
 • Bzin,
 • Brzechów,
 • Błotnica,
 • Dalejów,
 • Lubienia,
 • Michałów,
 • Mirzec,
 • Mychów,
 • Napęków,
 • Niestachów,
 • Niekłań Wielki,
 • Parszów,
 • Rudki,
 • Stąporków,
 • Świnia Góra,
 • Wojciechów
Grupa X: Papiernie
 • Doły Biskupie
help_outline