Sudecki Włóczykij PTTK Wrocław

Aktywna S: 3
Regiony:  Sudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest regionalną odznaką turystyki kwalifikowanej, o zasięgu międzynarodowym, ustanowioną przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 2. Celem ustanowienia odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Sudetach oraz zachęcanie do systematycznego poznawania całych Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
 3. Odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.
 4. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz zasadach prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefach nadgranicznych.
 5.  
  1. Odznaka SUDECKI WŁÓCZYKIJ posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
  2. Na stopień brązowy należy zdobyć 20 szczytów spośród 100 ujętych w załączonym wykazie oraz zdobyć odznakę KORONA SUDETÓW.
  3. Na stopnie srebrny i złoty należy zdobyć pozostałych 80 szczytów z wykazu, po 40 na każdy stopień.
 6.  
  1. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
  2. Szczyty do odznaki zostały wybrane pod względem walorów przyrodniczych, geologicznych, geomorfologicznych, historycznych, krajoznawczych i widokowych.
 7.  
  1. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
  2. Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte przed dniem ustanowienia odznaki.
 8. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna zawierać:
  • imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail, posiadane uprawnienia oraz numer weryfikacyjny zdobytej odznaki KORONA SUDETÓW (w przypadku przedstawienia do weryfikacji książeczek obu odznak, numer wpisze weryfikator),
  • na kolejnych stronach potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki; można również wpisać trasę wędrówki,
  • miejsce na zbiorcze zestawienie wszystkich szczytów, które powinno zawierać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie zdobycia danego szczytu,
  • miejsce na weryfikację.
 9.  
  1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być:
   • fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie (dopuszcza się przedstawienie zdjęć w formie elektronicznej),
   • pieczątka najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji,
   • bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania,
   • potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.
  2. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, potwierdzeń dokona weryfikator.
 10. Przodownicy turystyki górskiej PTTK, przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w 9 pkt. 2.
 11.  
  1. Ubiegający się o odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia odpowiedniej liczby szczytów do danego stopnia, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
  2. Zdobywający odznakę pokrywa koszty przesyłek pocztowych związanych z weryfikacją odznaki.
 12. Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ w odpowiednim stopniu oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.
 13.  
  1. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
  2. Odznakę poszczególnych stopni nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
 14.  
  1. Zdobywca odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznaki oraz na potrzeby ewidencji jej zdobywców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 15. Zdobywca odznaki wyraża zgodę na publikację w panteonie zdobywców swojego imienia i nazwiska, kraju i miejscowości zamieszkania, daty zdobycia odznaki oraz fotografii, jeśli ją dostarczy.
 16. Zdobywca odznaki może w formie pisemnej nie wyrazić zgody na publikację swoich danych osobowych, wymienionych w 14.
 17. W przypadku chęci ponownego zdobywania odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ zalicza się szczyty zdobyte od dnia ostatniej weryfikacji odznaki w stopniu złotym.
 18. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 19. Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką SUDECKI WŁÓCZYKIJ można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
 20. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie odznaki przed dniem 15 stycznia 2018 r., mogą kontynuować jej zdobywanie według ówczesnego wykazu szczytów.
 21. Regulamin odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 stycznia 2011 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniach 18 listopada 2013 r., 15 stycznia 2018 r. i 16 września 2019 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Szczyt Wysokość Mezoregion
(Celek / Makrogeochore)
Mikroregion
(Podcelek / Mesogeochore)
Nanoregion
(Okrsek / Mikrogeochore)
SUDETY ZACHODNIE (Krkonošská podsoustava, Krkonošská oblast, Zapadní Sudety / Westsudeten)
1 Hochstein 449 Oberlausitz
[Pogórze Łużyckie]
Westlausitzer Hügelund Bergland
[Przedgórze Zachodniołużyckie]
Nordwestlausitzer Bergland
(Westlausitzer Vorberge)
Hochstein-Steinberge-Rücken
2 Stolpen 456 Großdrebnitz-Demitz-Thumitzer
Lösshügelland (Westlausitzer Platte)
Langenwolmsdorf-Bühlauer
Riedelgebiet
3 Czorneboh 556 Oberlausitzer Bergland
(Šluknovská pahorkatina)
[Wzgórza Łużyckie]
Nördliches Oberlausitzer Bergland Czorneboh-Hochstein-Bergrücken
4 Valtenberg 587 Valtenberg-Bergrückengebiet
5 Kottmar 583 Östliches Oberlausitzer Bergland Kottmar-Bergkuppe
6 Tanečnice 599 Südwestliches Oberlausitzer
Bergland
Tanzplan-Hänge Šenovská
vrchovina
7 Vlčí hora 588 Rumburská pahorkatina
8 Landeskrone 420 Östliche Oberlausitz
(Ostlausitzer Hügelland
und Neißegebiet)
[Przedgórze Wschodniołużyckie]
Görlitzer Lössplateaus Landeskrone-Biesnitzer
Kuppengebiet
9 Löbauer Berg 448 Herrnhuter Lösshügelland Löbauer Berg-Schafberg-Rücken
10 Breiteberg 510 Großschönauer Beckenund Kuppenland Breiteberg-Kuppe
11 Oybin 514 Lužické hory
(Lausitzer Gebirge)
[Góry Łużyckie]
Zittauer Gebirge
(Žitavské hory)
[Góry Żytawskie]
Oybiner Felsrevier
12 Hochwald (Hvozd) 749 Lužický hřbet Hvozdský
hřbet
Hochwald-Rücken
13 Jedlová 776 Jedlovský hřbet
14 Studenec 737 Kytlická hornatina Klíčská hornatina
15 Klíč 760
16 Velký Vapenný 790 Ještědsko-kozákovský hřbet
[Grzbiet Jesztiedsko-Kozakowski]
Ještědský hřbet Kryštofovy hřbety
17 Kozákov 745 Kozákovský hřbet Komárovský hřbet
18 Prosečský hřeben 593 Žitavská pánev
(Kotlina Żytawska)
Liberecká kotlina Jablonecká kotlina
19 Stożek Perkuna 402 Pogórze Izerskie
(Frýdlantská pahorkatina)
Przedgórze Izerskie
20 Góra Zamkowa 384 Wzgórza Radomickie
21 Sępia Góra 829 Góry Izerskie
(Jizerské hory)
Grzbiet Kamienicki
22 Smrk 1124 Grzbiet Wysoki Smrčská
hornatina
Vysoký Jizerský hřbet
23 Jizera 1122 Jizerská hornatina Smědavská hornatina
24 Bukovec 1005 Soušská hornatina
25 Špičák 723 Oldřichovská vrchovina
26 Černá studnice 870 Černostudnická hornatina
27 Chojnik 627 Karkonosze
(Krkonoše)
Pogórze Karkonoskie
28 Harrachovy kameny 1420 Główny Grzbiet Krkonošské
hřbety
Český hřbet
29 Czarcia Ambona
(Čertova kazatelna)
1490 Śląski Grzbiet Slezský
hřbet
30 Skalny Stół
(Tabule)
1283 Kowarski Grzbiet
(Střecha)
31 Łysocina
(Lysečinská hora)
1190 Grzbiety
południowe
Krkonošské
rozsochy
Lasocki Grzbiet
(Pomezní hřeben)
Růžohorská
hornatina
32 Dvorský les 1035 Rýchory
33 Černá hora 1300 Černohorská hornatina
34 Přední Žalý 1019 Žalský hřbet
35 Hvězda 959 Vilémovská hornatina
36 Kumburk 639 Krkonošské podhůří
[Podgórze Karkonoskie]
Podkrkonošská pahorkatina Novopacká vrchovina
37 Zvičína 672 Zvičínsko-kocléřovský hřbet Zvičínský hřbet
38 Grodziec 389 Pogórze Kaczawskie Pogórze Bolesławieckie
39 Ostrzyca 500 Wysoczyzna Ostrzycy
40 Radogost 398 Pogórze Złotoryjskie Chełmy
41 Szybowisko 561 Góry Kaczawskie Grzbiet Mały Grzbiet
Zachodni
42 Okole 721 Grzbiet Północny
43 Turzec 684 Grzbiet Południowy Góry Ołowiane
44 Poręba 671 Grzbiet Wschodni
45 Wielka Kopa 871 Rudawy Janowickie Masyw Wielkiej Kopy
46 Krzyżna Góra 654 Góry Sokole
47 Grodna 504 Kotlina Jeleniogórska Wzgórza Łomnickie
SUDETY ŚRODKOWE (Orlická podsoustava, Orlická oblast, Střední Sudety / Mittelsudeten)
48 Wieżyca 395 Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie Pogórze Bolkowskie
49 Skiba 431 Pogórze Wałbrzyskie
50 Trójgarb 778 Góry Wałbrzyskie Masyw Trójgarbu i Krąglaka
51 Chełmiec 851 Masyw Chełmca
52 Klasztorzysko 631 Góry Czarne
53 Stożek Wielki 841 Góry Kamienne Broumovská vrchovina Góry Suche Meziměstská
vrchovina
Javoří hory
54 Ruprechtický Špičák 880
55 Královecký Špičák 881 Góry Krucze Žacléřská
vrchovina
Vrání hory
56 Zadzierna 724 Kotlina
Kamiennogórska
Wzgórza Bramy
Lubawskiej
Bernartická vrchovina
a Lubawská brána
57 Janský vrch
(Jański Wierch)
697 Góry Jastrzębie Jestřebí hory
58 Róg 715 Góry Stołowe Zawory Polická
vrchovina
Polická stupňovina
59 Čáp 786 Adršpašsko-teplické skály
60 Ostaš 701 Polická pánev
61 Koruna 772 Broumovské stěny
62 Błędne Skały
(Bor)
852 Stolové hory
63 Kalenica 964 Góry Sowie
64 Ostróg 627 Góry Bardzkie Grzbiet Zachodni
65 Włodzicka Góra 757 Obniżenie Noworudzkie Wzgórza Włodzickie
66 Góra Wszystkich
Świętych
648
67 Forteczna Góra 369 Kotlina Kłodzka
(Kladská kotlina)
68 Vrchmezí
(Orlica)
1084 Góry Bystrzyckie i Orlickie
(Orlické hory)
Góry Orlickie Deštenská
hornatina
Orlický hřbet
69 Studený 721 Mladkovská
vrchovina
Pastvinská vrchovina
70 Suchý vrch 996 Bukovohorská
hornatina
Orličský hřbet
71 Wolarz 852 Góry
Bystrzyckie
Bystřické hory
72 Grodczyn 803 Podorlická pahorkatina
(Pogórze Orlickie)
Wzgórza Lewińskie
73 Dobrošov 625 Náchodská vrchovina Sedloňovská vrchovina
74 Hušák 626 Moravskotřebovská pahorkatina Trnávecká vrchovina
SUDETY WSCHODNIE (Jesenická podsoustava, Jesenická oblast, Východní Sudety / Ostsudeten)
75 Borówkowa
(Borůvková hora)
900 Góry Złote i Bialskie
(Rychlebské hory)
Góry Złote (Travenská
hornatina)
Hřibovská hornatina
76 Czernica 1083 Góry Bialskie (Hornolipovská
hornatina)
77 Studničný vrch 992 Sokolský hřbet
78 Czarna Góra 1205 Masyw Śnieżnika
79 (Králický Sněžník)
79 Trójmorski Wierch
(Klepý)
1144
80 Biskupia Kopa
(Biskupská kupa)
890 Góry Opawskie
(Zlatohorská vrchovina)
Masyw Biskupiej Kopy
(Hynčická hornatina)
Biskupská kupa
81 Zlatý chlum 892 Rejvízská hornatina Zlatochlumský hřbet
82 Zámecký vrch 934 Hrubý Jeseník
[Wysoki Jesionik]
Medvědská hornatina Hornoopavská vrchovina
83 Keprník 1423 Keprnícká hornatina Šerácká hornatina
84 Vysoká hole 1465 Pradědská hornatina Vysokoholský hřbet
85 Háj 632 Hanušovická vrchovina
[Góry Hanuszowickie]
Branenská vrchovina Kopřivenská vrchovina
86 Kamenný vrch 964 Hrabešická hornatina Kamenecká hornatina
87 Bradlo 599 Úsovská vrchovina Bradelská vrchovina
88 Bouzov 431 Zábřežská vrchovina
[Wyżyna Zabrzeska]
Bouzovská vrchovina Ludmírovská vrchovina
89 Přední Cvilínský
kopec
446 Nízký Jeseník
[Niski Jesionik]
Brantická vrchovina Lichnovská vrchovina
90 Uhlířský vrch 673 Bruntálská vrchovina Břidličenská pahorkatina
91 Velký Roudný 779 Roudenská vrchovina
92 Vikštejn 477 Vítkovská vrchovina Melčská vrchovina
93 Juřačka 589 Oderské vrchy
[Góry Odrzańskie]
Boškovská vrchovina
PRZEDGÓRZE SUDECKIE (Krkonošsko-jesenické podhůří, Sudetské podhůří / Mittelsudeten)
94 Boží hora 527 Žulovská pahorkatina
(Przedgórze Paczkowskie)
Černovodská pahorkatina
95 Brzeźnica 493 Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie Masyw Brzeźnicy
96 Góra Parkowa 452 Wzgórza Bielawskie
97 Ostra Góra 360 Wzgórza Dębowe
98 Gromnik 390 Wzgórza Strzelińskie
99 Krzyżowa Góra 354 Wzgórza Strzegomskie Wzgórza Rogoźnickie
100 Szczytna 466 Masyw Ślęży Wzgórza Kiełczyńskie

Wrocław 2013, aktualizacja 2019
Opracowanie tabeli: Radosław Jan Tokarz
Opracowanie wykazu uaktualnionych wysokości szczytów do odznaki (na podstawie Geoportalu): Dariusz Pawlak

help_outline