Sympatyk Otwocka PTTK Otwock

Aktywna S: 8
Regiony:  Mazowieckie
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Regionalna Odznaka Krajoznawczo - Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego SYMPATYK OTWOCKA, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Otwocku za zgodą Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego PTTK. Celem zdobywania Odznaki jest zachęcenie społeczeństwa do poznawania Otwocka i jego okolic przez uprawianie turystyki pieszej, kolarskiej, kajakowej, narciarskiej, itp.
 2. Odznaka jest ośmiostopniowa (stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i jubileuszowy). Można ją zdobywać od 8-go roku życia: stopień popularny i jubileuszowy, a od 10 roku życia pozostałe stopnie. Młodzież do lat 16 na wycieczkach zbiorowych lub pod przewodnictwem przewodników (przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktorów PTTK, organizatorów turystyki PTTK oraz nauczycieli i rodziców) pozostali na wycieczkach zbiorowych lub indywidualnych.Odznakę zdobywa się w kolejności stopni oprócz stopnia jubileuszowego. W każdym roku kalendarzowym można zweryfikować wszystkie stopnie małe i stopień popularny lub jeden duży. Ilość zdobytych stopni jubileuszowych nie jest ograniczona.
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni oprócz stopnia jubileuszowego. W każdym roku kalendarzowym można zweryfikować wszystkie stopnie małe i stopień popularny lub jeden duży. Ilość zdobytych stopni jubileuszowych nie jest ograniczona.
 4. Terenem zdobywania Odznaki jest obszar miast: Otwock, Józefów, Karczew, Wesoła, Sulejówek oraz gmin: Karczew, Wiązowna, Celestynów, Halinów, Sobienie Jeziory, Osieck i Kołbiel. Zaliczane będą również trasy imprez i wycieczek indywidualnych wychodzące poza wymieniony teren pod warunkiem, że ich początek lub koniec znajdować się będzie na wymienionym terenie i na trasie będzie się znajdował przynajmniej 1 obiekt krajoznawczy wymieniony w załączniku do niniejszego regulaminu
 5. Warunkiem zdobycia Odznaki jest spełnienie wymogów punktu 1 lub 2
  1. Udział w imprezach z kalendarza rocznego Oddziału PTTK w Otwocku (z wyjątkiem imprez wyjazdowych poza obszar wymieniony w Par. 4 regulaminu), przy czym wymagany jest na stopień:
   • popularny - udział w 2 imprezach,
   • brązowy - udział w 3 imprezach,
   • srebrny - udział w 5 imprezach,
   • złoty - udział w 7 imprezach,
   • duży brązowy - udział w 9 imprezach,
   • duży srebrny - udział w 11 imprezach,
   • duży złoty - udział w 13 imprezach,
   • jubileuszowy udział w 3 imprezach lub Zlocie Sympatyków Otwocka, co 5 lat, w roku jubileuszu nadania praw miejskich miastu Otwock. Nadanie miało miejsce 9.XI.1916r
  2. Zwiedzenie i poznanie w wycieczkach indywidualnych lub imprezach innych organizacji określonej liczby obiektów krajoznawczych, wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu, przy czym należy zorganizować na stopień:
   • popularny - przejście trasy obowiązkowej,
   • brązowy 3 wycieczki lub imprezy,
   • srebrny odpowiednio 5,
   • złoty 7,
   • duży brązowy 9,
   • duży srebrny 11,
   • duży złoty 13,
   • a jubileuszowy 3 wycieczki lub imprezy, co 5 lat, w roku jubileuszu nadania praw miejskich miastu Otwock. Nadanie miało miejsce 9 listopada 1916 roku
  3. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki nie mogą być ponownie zaliczone na inne stopnie
  4. Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni Odznaki podaje poniższa tabela:
   Stopień
   Grupa Popularny Brązowy Srebrny Złoty Duży brązowy Duży srebrny Duży złoty Jubileuszowy
   I Przejście trasy obowiązkowej 2 2 2 3 3 3 3
   II 2 3 4 5 5 5 3
   III 3 5 7 9 11 13 4
   IV - - - 1 1 1 -
   V 3 5 7 9 11 13 5
   VI - 1 1 1 1 1 -
   VII - 1 1 - - - -
   VIII 1 1 1 1 1 1 1
 6. Weryfikację i przyznawanie Odznak prowadzi Oddziałowy Referat Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych PTTK w Otwocku, ul. Warszawska 39, tel. 779.39.33
 7. Podstawą do zdobycia Odznaki jest złożenie w Biurze Zarządu Oddziału PTTK w Otwocku książeczki (książeczek) dyscyplin turystyki kwalifikowanej, wymienionych w Par.1. Książeczki powinny być wypełnione i potwierdzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej dyscyplinie turystyki, z zaznaczeniem wycieczek i obiektów zaliczanych na Odznakę (dot. 5 pkt. b)
 8. Zarząd Oddziału PTTK w Otwocku może przyznać stopień Odznaki złoty, honorowo, z pominięciem Par. 5 i Par. 7:
  • osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie Otwocka i okolic,
  • osobom, które udokumentują zwiedzenie wszystkich obiektów krajoznawczych wyszczególnionych w załączniku do regulaminu,
  • osobom lub organizacjom, które w szczególnie cenny sposób wzbogacą zbiory Oddziałowej Pracowni Krajoznawczej.
 9. Począwszy od stopnia złotego, Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas imprez turystycznych, związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu Otwocka. Posiadacz tych stopni Odznaki otrzymuje specjalną legitymację.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Otwocku i za jego zgodą do Referatu Wery-fikacyjnego Odznak Krajoznawczych PTTK w Otwocku.
 11. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Otwocku w dniu 17.12.1980r., a następnie przez Prezydium Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego PTTK dnia 26.06.1981r. i wchodzi w życie z dniem 1.09.1981r.
  • Wycieczki odbyte przed tą datą w 1981r. będą zaliczane do zdobywania Odznaki.
  • Dnia 12.01.1984r. Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Otwocku na wniosek Referatu Weryfikacyjnego Odznak Krajoznawczych PTTK wprowadziło 3 nowe stopnie Odznaki oraz dokonało niewielkich uzupełnień w tekście niniejszego regulaminu.
  • Dnia 31.07.1995r. Zarząd Oddziału PTTK w Otwocku wprowadził stopień popularny Odznaki i dokonał niewielkich korekt regulaminu oraz załączników do niego.
  • Zarząd Oddziału zatwierdził w dniu 3.10.2000r. znowelizowany regulamin Odznaki, w którym został na stałe wprowadzony stopień jubileuszowy, powiększono teren jej zdobywania oraz uzupełniono wykazy obiektów zamieszczone w załączniku.
  • Znowelizowany regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2000r.
  • Tracą moc obowiązującą dotychczasowe regulaminy Odznaki.
  • Osoby, które rozpoczęły zdobywanie Odznaki przed wprowadzeniem niniejszego regulaminu mają prawo do wyboru, według jakiego regulaminu chcą ja zdobywać.

Załącznik 1

Źródło 

Grupa I. Obiekty zabytkowe

Numer, nazwa obiektu, wiek, styl, miejscowość

 1. Dwór Radzińskich XIX Celestynów
 2. Dwór XIX Dobrzyniec
 3. Kapliczka św. Jana Nepomucena XVIII/XIX Dziecinów
 4. Kościoł p.w. św. Wawrzyńca XVIII drewniany Glinianka
 5. Dwór XIX Glinianka
 6. Dwór Skibińskich XIX drewniany Gródek
 7. Dwór XIX klasycystyczny Janówek
 8. Kościół XVIII barokowy Karczew
 9. Dzwonnica XVIII/XIX klasycystyczna Karczew
 10. Kaplica grobowa Bielińskich - cmentarz XVIII klasycystyczna Karczew
 11. Kapliczka św. Leonarda XVIII barokowa Karczew
 12. Kościół p.w. św. Trójcy XIX neogotycki Kołbiel
 13. Kaplica grobowa Zamoyskich cmentarz XIX klasycystyczna Kołbiel
 14. Pałac Zamoyskich XIX klasycystyczny Kołbiel (Stara Wieś)
 15. Kościół p.w. św. Andrzeja i Bartłomieja XX neogotycki Osieck
 16. Kapliczka św. Rocha XVIII barokowa Osieck
 17. Dwór XX Ostrowik
 18. Willa "Julia" - ul. Kościelna 2a XIX neogotycka Otwock
 19. Willa - ul. Kochanowskiego 6/8 XIX Otwock
 20. Dom - ul. Bagatela 24 XIX secesja Otwock
 21. Ratusz - Urząd Miejski XX secesja Otwock
 22. Kasyno - obecnie I LO XX Otwock
 23. Dworzec kolejowy PKP XX Otwock
 24. Dworzec kolejki wąskotorowej (dawniej) XX Otwock
 25. Obserwatorium geofizyczne - ul. Brzozowa 2, 2 budynki murowane i 1 drewniany XX Otwock
 26. Dwór Oskragiełły "Bojarów" XIX Otwock
 27. Zespół pałacowy "Pałac Bielińskich"
  • Dwór barokowy, Otwock Wielki, wiek XVIII
  • Spichlerz, barokowy, Otwock Wielki, wiek XVIII
  • Stajnia i obora, barokowy, Otwock Wielki, wiek XVIII
 28. Kościół Mariawitów XX neogotycki Pogorzel Osiecka
 29. Kościółek XX Radachówka
 30. Dwór Pfeifferów XIX drewniany Radachówka
 31. Dwór XX Różyców
 32. Pałac Chrzanowskich XIX klasycystyczny Rudno
 33. Kapliczka słupowa XVIII Rudno
 34. Kapliczka św. Jana Nepomucena XIX Rudno
 35. Dwór XIX Sępochów
 36. Dwór XIX Siedzów
 37. Kościół p.w. Wszystkich Świętych XIX Sobienie Jeziory
 38. Kapliczka słupowa XIX Sobienie Jeziory
 39. Wiatrak koźlak XIX Sobienie Kiełczewskie
 40. Dwór Sobiekurskich XVII/XIX Sobiekursk
 41. Pałac Jezierskich XIX klasycystyczny Sobienie Szlacheckie
 42. Kościół XIX drewniany Stara Wieś
 43. Karczma XIX Stara Miłosna
 44. Kościół XX drewniany Stara Miłosna
 45. Dwór Piątkowskich "Dudzianka" XIX klasycystyczny Sufczyn
 46. Dwór Marszałka J. Piłsudskiego "Milusin" XX klasycystyczny Sulejówek
 47. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela drewniany XVIII drewniany Warszawice
 48. Kościół p.w. św. Wojciecha XVIII klasycystyczny Wiązowna
 49. Dzwonnica drewniana XIX Wiązowna
 50. Pałac Lubomirskich XIX neobarokowy Wiązowna
 51. Kościół p.w. Opatrzności Bożej XX neoromański Wesoła
 52. Dworek Rodziewiczówny "Wyraj" XX Zagórze
 53. Dwór Chrzanowskich XIX Zamajdan * Olszyny

Grupa II. Pomniki, płyty pamiątkowe i miejsca pamięci narodowej

 1. Kwatery żołnierzy WP z lat 1939 45 i żołnierzy Armii Radzieckiej z lat 1944 - 45 - cmentarz ul. Andriollego, Otwock
 2. Pomnik poświęcony ofiarom stalinizmu 1944 do 46 - cmentarz ul. Andriollego, Otwock
 3. Tablica pamiątkowa MO, Komenda Powiatowa Policji, ul. Poniatowskiego 27, Otwock
 4. Płyta pamiątkowa na miejscu straceń z 1943r. - ul. Karczewska 40/42, Otwock
 5. Kamień pamiątkowy na miejscu straceń z 1942r. - ul. Reymonta 11, Otwock
 6. Pomnik poświęcony Szarym Szeregom - ul. Hoża, Otwock
 7. Tablica pamiątkowa upamiętniająca 60 rocznicę elektryfikacji PKP, Dworzec Kolejowy ul. Orla, Otwock
 8. Tablica pamiątkowa poświecona Stefanowi Jaraczowi, Teatr Miejski ul. Armii Krajowej 4, Otwock
 9. Tablica pamiątkowa poświęcona pensjonariuszom i personelowi Sanatorium M. St. Warszawy, rozstrzelanym w 1939r, ul. Reymonta 83/91 Mazowieckie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy Szpital nr 1, Otwock
 10. Tablica pamiątkowa poświęcona Michałowi Elwiro Andriollemu, PKO BP, ul. Powstańców Warszawy, Otwock
 11. Tablica pamiątkowa poświęcona Wł. Reymontowi, umieszczona na budynku przy ul. Reymonta 29, Otwock
 12. Pomnik poświęcony marszałkowi J. Piłsudskiemu - ul. Kościuszki, Otwock
 13. Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom AK - Kościół św. Wincentego a,Paulo ul. Kopernika 1, Otwock
 14. Pomnik T. Kościuszki - SP nr 2, ul. Poniatowskiego 47/49, Otwock
 15. Miejsce straceń ok. 200 osób - była SZOZ "Zofiówka" ul. Kochanowskiego 16, Otwock.
 16. Kamień pamiątkowy - ul. Bernardyńska 17, Otwock.
 17. Pomnik wdzięczności koreańskiej - OSW ul. Bernardyńska 13, Otwock
 18. Pomnik, wdzięczności koreańskiej - PDD ul. Komunardów 10, Otwock
 19. Cmentarz żydowski - ul. Hrabiego, Otwock
 20. Kwatery żołnierzy WP z 1939r. - cmentarz w Karczewie.
 21. Pomnik ku czci poległych 1918, 1939, 1945 - rynek, ul. Żaboklickiego, Karczew
 22. Tablica pamiątkowa - Karczew kościół
 23. Lokomotywa wąskotorowa - ul. Mickiewicza, Karczew
 24. Kamień pamiątkowy poświęcony M. E. Andriollemu - ul. Stare Miasto, Karczew.
 25. Cmentarz żydowski - ul. Otwocka, Karczew
 26. Mogiła powstańców z 1863r. - Otwock Mały.
 27. Tablica pamiątkowa - remiza, Otwock Wielki.
 28. Kwatery żołnierzy WP z 1939 r. - cmentarz, Ostrówek
 29. Tablica pamiątkowa AK - Całowanie.
 30. Mogiła żołnierzy WP - cmentarz Glinianka.
 31. Pomnik ku czci żołnierzy AK - teren przykościelny, Glinianka.
 32. Tablica poświęcona żołnierzom AK - szkoła podstawowa, Glinianka.
 33. Kamień upamiętniający akcję AK z 1943r. - Stacja PKP, Celestynów.
 34. Kamień pamiątkowy upamiętniający akcję żołnierzy AK z 1943 r. dowodzonych przez por. c.c J. Czumę "Skrytego" - Celestynów k. niestrzeżonego przejazdu kolejowego.
 35. Kamień z 1928r. upamiętniający 10-lecie Odzyskania Niepodległości w 1918 r. - teren kościelny, Celestynów.
 36. Pomnik na miejscu egzekucji - Plac Św. Kazimierza, Celestynów.
 37. Zbiorowa mogiła pracowników miejscowej cegielni, rozstrzelanych w 1939 r. - cmentarz, Celestynów.
 38. Tablica poświęcona żołnierzom AK - kościół, Celestynów.
 39. Tablica poświęcona żołnierzom AK z miejscowej placówki - kościół, Celestynów.
 40. Kamień Leśnika - przy szlaku Torfy - ur. Ajduk.
 41. Pomnik upamiętniający akcje żołnierzy AK - przejazd kolejowy, Pogorzel Warszawska
 42. Mogiła nieznanych żołnierzy - cmentarz, Józefów.
 43. Mogiła powstańca - cmentarz, Józefów.
 44. Pomnik poległych i pomordowanych za Polskę w latach 1939-89 - cmentarz, Józefów.
 45. Pomnik poświęcony łączniczkom AK - ul. Wyszyńskiego, Józefów.
 46. Płyta pamiątkowa na miejscu walki żołnierzy AK w 1944 r. - ul. Słoneczna 16, Józefów.
 47. Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom AK kościół, Józefów.
 48. Pomnik lotników alianckich - przy szlaku Michalin - Wiązowna.
 49. Kwatery żołnierzy WP - cmentarz, Wiązowna.
 50. Pomnik ku czci żołnierzy AK - kopiec ul. Lubelska, Wiązowna.
 51. Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy WP i AK 1939- 45 - kościół, Wiązowna.
 52. Kwatery żołnierzy WP z 1944r. - cmentarz, Warszawice.
 53. Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom AK - kapliczka, Pęclin.
 54. Krzyż pamiątkowy ku czci żołnierzy z lat 1863, 1920 i 1939 -Zagórze.
 55. Tablica poświęcona gen. Michałowi Karasiewiczowi - Tokarzewskiemu - oficyna dworska, Zamajdan Olszyny.
 56. Pomnik w miejscu walki żołnierzy BCH - Augustówka Ocznia.
 57. Pamiątkowy kamień upamiętniający wybudowanie 100km dróg bitych przez sejmik garwoliński - Osieck.
 58. Kwatery żołnierzy WP z lat 1939-45 - cmentarz, Osieck.
 59. Tablica poświęcona rozstrzelanym w czasie II wojny światowej mieszkańcom Ponurzycy - Osieck MGOK.
 60. Pomnik upamiętniający katastrofę kolejową z 1981 r. - Osieck, droga do Pilawy.
 61. Pomnik upamiętniający obronę radiostacji AK w 1943r. - Kąciki.
 62. Kwatery żołnierzy WP z 1920 i 1939r. - cmentarz, Kołbiel.
 63. Pomnik ku czci poległych w latach 1939-45 mieszkańców Kołbieli - rynek, Kołbiel.
 64. Cmentarz żydowski -Kołbiel.
 65. Pomnik ku czci żołnierzy 1 DP im. T. Kościuszki poległych w 1944r. - Radwanków Szlachecki.
 66. Tablica pamiątkowa poświęcona lekarzowi społecznikowi dr Stefanowi Nizińskiemu -Sobienie Jeziory ośrodek zdrowia.
 67. Pomnik ku czci żołnierzy WP z 1939r. - Sobienie Kiełczewskie.
 68. Pomnik ku czci żołnierzy polskich poległych w 1939 r. - Piwonin,
 69. Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu 193944 - Sulejówek
 70. Kwatery żołnierzy WP z 1939 i 1944r. - cmentarz, Sulejówek.
 71. Płyta pamiątkowa poświęcona ofiarom terroru hitlerowskiego - Wesoła.
 72. Pomnik poświęcony żołnierzom AK - teren przykościelny, Stara Miłosna.
 73. Pomnik poświęcony żołnierzowi SGO "Polesie" - teren przykościelny, Stara Miłosna.
 74. Pomnik upamiętniający ćwiczenia POW w 1917r. odbyte pod kierunkiem Piłsudskiego -Wesoła Zielona.
 75. Zbiorowa mogiła 60 powstańców z 1863r. - Zambrzyków Stary.

Grupa III. Obiekty przyrodnicze prawem chronione

Number, nazwa, gatunek, nr rejestru, wymiary (ha), położenie, adres

Rezerwaty przyrody
 1. "Bagno Bocianowskie" 68.98 ha, Gmina Celestynów
 2. "Bagno Jacka" 19.45 ha, Miasto Wesoła
 3. "Celestynowski Grąd" 8.35 ha, Gmina Celestynów
 4. "Czarci Dół" 8.75ha, Gmina Celestynów
 5. "Łachy Brzeskie" 476 ha, Gmina Karczew -Dolina Środkowej Wisły w rej. Glinek
 6. "Na Torfach" 20.97 ha, Miasto Karczew
 7. "Pogorzelski Mszar" 35.08 ha, Miasto Otwock
 8. "Świder" 238.00 ha, Dolina rzeki Świder od mostu w Dłużewie do mostu w Świdrach Wielkich i rzeka Mienia od mostu w Wiązownie do ujścia.
 9. "Wymięklizna" 63.4 ha, Gmina Sobienie Jeziory
 10. "Wyspy Świderskie" 572.28 ha, Dolina Środkowej Wisły na odcinku przy ujściu Świdra
 11. "Żurawinowe Bagno" 2.33 ha, Gmina Celestynów
Pomniki przyrody
 1. Dąb szypułkowy Nr 1052 370-21 Boryszew właściciel pan Łysik
 2. Dąb szypułkowy Nr 896 300-26 Celestynów ul. Wrzosowa 4
 3. 2 dęby szypułkowe Nr 897 265-270-26 Celestynów ul. Otwocka 5
 4. Dąb szypułkowy Nr 234 330-28 Celestynów przy PKP
 5. 3 dęby szypułkowe 1 lipa drobnolistna Nr 283 240-261-22-20 Celestynów ul. Otwocka 4a
 6. Dąb szypułkowy Nr 943 320-22 Celestynów ul. Obrońców Pokoju 22
 7. Dąb szypułkowy Nr 147 504-18 Emów nad rzeką Świder właściciel pan Głąb
 8. Zabytkowy park: 6 dębów, 3 jesiony, 1 wiąz górski, 1 lipa drobnolistna, 1 modrzew pospolity Nr 1014 410-26 Glinianka park podworski, teren PGR
 9. Dąb szypułkowy Nr 707 360-22 Glinki 69 gm. Karczew
 10. Topola biała Nr 468 680-35 Glinki gm. Karczew przy moście kolejowym
 11. Topola biała Nr 439 360-35 Gródek teren PRK
 12. Lipa drobnolistna Nr 584 330-18 Józefów ul. Powstańców Warszawy 27
 13. Sosna zwyczajna nr 545 310-19 Józefów ul. 3 Maja 83
 14. Dąb szypułkowy nr 636 305-20 Józefów ul. Wspólna 21
 15. Dąb szypułkowy nr 320 350-10 Józefów Nowa Wieś, właściciel pan Mariano-wicz
 16. Jarząb pospolity nr 637 100-12 Józefów ul. Westerplatte r. Teatralnej
 17. Dąb szypułkowy nr 101 305-12 Józefów ul. Nadwiślańska
 18. Dąb szypułkowy nr 227 402-20 Józefów ul. Nadwiślańska
 19. Dąb szypułkowy im. "Admirała Unruga" nr 183 436-30 Józefów ul. Nadwiślańska
 20. 6 dębów szypułkowych 793-794 260-395- 20-22 Józefów ul. Nadwiślańska
 21. Lipa drobnolistna nr 184 300-25 Karczew przy kościele
 22. Sosna zwyczajna nr 259 158-10 Karczew Ur. Łysa Góra,
 23. Dąb szypułkowy nr 738 405-22 Kopki 10 właścicielka pani Emilia Krakowska
 24. Dąb szypułkowy nr 326 280-30 Lasek właściciel pan Laskus
 25. 3 dęby szypułkowe Nr 327 320-329-25-30 Lasek właściciel pan Kamiński
 26. Grusza polna nr 115 220-17 Lasek właściciel pan Żołądek
 27. Dąb szypułkowy nr 729 310-25 Lasek właściciel pan Porowski
 28. 2 dęby szypułkowe nr 258 407-265-25-22 Okoły
 29. 5 jesionów wyniosłych, 4 lipy drobnolistne, 3 dęby szypułkowe, 1 klon zwyczajny, 2 topole białe, 12 kasztanowców 531-532-533-534,615/220-18/30 Ostrówek
 30. Relikt lasu dębowo - sosnowego Nr 822 7800 Otwock ul. Słowackiego 2
 31. Dąb szypułkowy nr 422 315-20 Otwock ul. Letnia 8
 32. Dąb szypułkowy nr 223 492-18 Otwock ul. Brzozowa 9
 33. Dąb szypułkowy nr 354 305-18 Otwock Teklin -działka Pana Gizińskiego
 34. Wiąz szypułkowy nr 470 256-20 Otwock Mladz -działka Pana Charłapowicza
 35. Dąb szypułkowy zrośnięty z sosną nr 777 145-110-22 Otwock ul. Zaciszna 32
 36. Dąb szypułkowy "Dąb Dziadka Lisieckiego*" nr 778 290-20 Otwock ul. Wierzbowa 15
 37. 2 dęby szypułkowe Nr 1013 325-525-25 Otwock Wielki teren przypałacowy
 38. 2 dęby szypułkowe Nr 226 450-502-22 Otwock Wielki przed brama parku
 39. Jesion wyniosły nr 181 350-22 Otwock Wielki teren przypałacowy
 40. Dąb szypułkowy nr 185 420-22 Otwock Wielki teren przypałacowy
 41. Zabytkowa aleja nr 113 120-360-20 Otwock Wielki droga do Otwocka Małego
 42. Lipa drobnolistna nr 726 630-16 Podbiel właściciel pan Suchnik
 43. Dąb szypułkowy nr 332 310-22 Pogorzel Warszawska skraj lasu
 44. Dąb szypułkowy "Jaś" nr 281 340-20 Pogorzel Warszawska nad strugą
 45. Sosna zwyczajna nr 282 272-14 Pogorzel Warszawska właściciel pan Wójcik
 46. Jałowiec pospolity 92-7 Radachówka
 47. Jałowiec pospolity 10 pni 50-30-6 Radachówka
 48. Sosna zwyczajna 210-7 Radachówka
 49. Głaz narzutowy (granit drobno-ziarnisty) 980-1 Radachówka właściciel pan Wł. Rudnicki
 50. Lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, dąb szypułkowy 334-20 340-23,305-20 Radachówka Huta park dworski wł. K. Szlen-kier
 51. Dąb szypułkowy 391-23 Radachówka Huta wł. J. Piekarski
 52. Lipa drobnolistna nr 709 345-18 Regut 55
 53. Zabytkowy park: topola biała, olcha czarna, olcha czarna, dąb szypułkowy, sosna, jesion 468-35, 440-35, 368-28, 340-25, 330-28, 310, 370 Rudzienko park podworski, teren szkoły
 54. Jałowiec pospolity nr 93 100-8 Stara Miłosna, ul. Torfowa
 55. Grusza polna nr 410 280-12 Stara Miłosna, ul. Cieplarniana 22
 56. 5 dębów szypułkowych nr 94-95 305-382-18 Stara Miłosna, ul. Krzywa 4 i 6
 57. 4 dęby szypułkowe nr 246-247 266-405-22-25 Strzępki teren UNIPRESS
 58. Dąb szypułkowy nr 420-38 Wesoła pomiędzy ul. Parkową i Świerkową
 59. Dąb szypułkowy nr 403 Wesoła pomiędzy ul. Parkową i Świerkową
 60. Dąb szypułkowy nr 380 Wesoła pomiędzy ul. Parkową i Świerkową
 61. Dąb szypułkowy nr 377-25 Wesoła pomiędzy ul. Parkową i Świerkową
 62. Dąb szypułkowy nr 350-18 Wesoła ul. Podleśna
 63. Dąb szypułkowy nr 445-30 Wesoła ul. Lipowa 8
 64. Dąb szypułkowy 321-17 Wesoła ul. Polna
 65. Dąb szypułkowy 300-16 Wesoła ul. Podleśna
 66. Dąb szypułkowy nr 923 290-18 Wiązowna osiedle IBJ
 67. Jesion wyniosły nr 355 250-20 Wola Karczewska właściciel pan Cacko
 68. 2 dęby szypułkowe nr 423 320-270-22-20 Wola Ducka właściciel pan Nojek
 69. Dąb szypułkowy nr 289 275-13 Żanęcin-Rudka właściciel pan Mielcarz

Grupa IV. Obiekty współczesne

 1. Technikum Nukleoniczne - Otwock ul. K. Pułaskiego 7.
 2. Zakłady Drobiarskie "Super Drób" - Karczew ul. Armii Krajowej 80.
 3. Instytut Energii Atomowej - Otwock-Świerk.
 4. Obserwatorium Astronomiczne PAN - Ostrowik.
 5. Zakład Wysokich Ciśnień PAN - Lasek.
 6. Lotnisko prywatne - Góraszka.

Grupa V. Obiekty budownictwa drewnianego

A. Miasto Otwock
 • Ul. Andriollego 34, 35, 38, 66,
 • ul. Armii Krajowej 8,
 • ul. Bagatela 27,
 • ul. Chopina 17,
 • ul. Chrobrego 16,
 • ul. Cybulskiego 7,
 • ul. Geislera 18,
 • ul. Górna 40, 40a, 44, 46, 50, 94, 96,
 • ul. Kasztanowa 8a,
 • ul. Kołłątaja 29, 90, 91, 92, 95, 100, 102,
 • ul. Konopnickiej 3, 7, 11,
 • ul. Koszykowa 1
 • ul. Kościelna 4, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 23,
 • ul. Kościuszki 5, 7, 19, 22, 29, 37, 39,
 • ul. Kraszewskiego 101,
 • ul. Krótka 2,
 • ul. Kwiatowa 21,
 • ul. Leśna 10,
 • ul. Łukasińskiego 24,
 • ul. Majowa 46, 115, 119, 127, 129, 148, 150,
 • ul. Mała 3, 5,
 • ul. Marusarzówny 20, 27, 31, 35, 37, 41
 • ul. Mickiewicza 10, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 44, 45, 46, 48,
 • ul. Moniuszki 16, 20,
 • ul. Piaskowa 5 przez 7,
 • ul. Piastowa 20,
 • ul. Piłsudskiego 2 przez 4, 9,
 • ul. Podmiejska 14,
 • ul. Poetycka 5,
 • ul. Pogodna 6,
 • ul. Prusa 11,
 • ul. Pusta 2 przez 3,
 • ul. Reymonta 3, 16, 16a, 29a, 29b, 49,
 • ul. Różana 8,
 • ul. Samorządowa 38,
 • ul. Słoneczna 11,
 • ul. Szwoleżerów 7, 9,
 • ul. Świerczewskiego 8, 14, 16, 20, 21, 30, 69 przez 75,
 • ul. Świerkowa 7, 16,
 • ul. Warszawska 19, 21, 23a, 24, 28a, 29, 41, 42, 43,
 • ul. Wesoła 3, 3a,
 • ul. Wiązowska 19,
 • ul. Wierzbowa 3,
 • ul. Wileńska 8, 12, 14,
 • ul. Zaciszna 10, 16, 18, 20, 20a, 24, 26, 38, 42, 50,
 • ul. Zamenhofa 22,
 • ul. Zielna 19a, 19b, 28,
 • ul. Żeromskiego 3, 44, 46.
B. Inne obiekty budownictwa drewnianego nie wymienione w spisie, znajdujące się w innych miejscowościach położonych na obszarze zdobywania Odznaki.

Grupa VI. Obiekty uzdrowiskowe

 1. Mazowieckie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku -Otwock ul. Narutowicza 80.Szpital nr 1 - Otwock ul. Reymonta 83 przez 91, Szpital nr 2 -Otwock ul. Samorządowa 16 przez 20
 2. Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 im. A. Grucy - Otwock ul. Konarskiego 13.
 3. Sanatorium Neuropsychiatryczne dla Dzieci -Zagórze.

Grupa VII. Muzea

 1. Muzeum Ziemi Otwockiej "Soplicówka" - Otwock ul. Narutowicza 2.
 2. Muzeum MPK Baza Edukacji Ekologicznej "Torfy" - Leśniczówka "Na Torfach" gmina Karczew.

Grupa VIII. Zabytkowe parki dworskie i pałacowe

 • Otwock Wielki,
 • Glina,
 • Zamajdan Olszyny,
 • Wiązowna,
 • Rudno,
 • Różyców,
 • Dobrzyniec,
 • Siedzów,
 • Ostrowik,
 • Kołbiel,
 • Sobienie Szlacheckie,
 • Glinianka,
 • Gródek,
 • Sufczyn,
 • Radachówka,
 • Całowanie.

Trasa obowiązkowa - stopień popularny

Przebieg: Dworzec Kolejowy PKP - ul. Orla - ul. Powstańców Warszawy - ul. Andriollego - Cmentarz Miejski - ul. Bema - ul. Prądzyńskiego - ul. Dwernickiego - Park Miejski - ul. Filipowicza - ul. Żeromskiego - ul. Kościuszki - ul. Chopina - ul. Kopernika - ul. Kościelna - ul. Orla - Dworzec Kolejowy PKP - długość ok. 4 km.

Obiekty zabytkowe i interesujące krajoznawczo położone przy trasie obowiązkowej
 • Dworzec Kolejowy PKP, początek XX w. - ul. Orla.
 • Pomnik Chrystusa - ul. Orla.
 • Tablica pamiątkowa poświęcona M. E. Andriollemu - ul. Andriollego, budynek PKO BP.
 • Dom drewniany w stylu "świdermajer" - ul. Andriollego 66.
 • Kwatery żołnierzy WP 1939-45 - ul. Andriollego, cmentarz.
 • Kwatery żołnierzy AR 1944-45 - ul. Andriollego, cmentarz.
 • Pomnik Ofiar Stalinizmu 1944-46 - ul. Andriollego, cmentarz.
 • Grób gen. Juliana Filipowicza - ul. Andriollego, cmentarz.
 • Park Miejski, założony w latach 20-tych XX w. ul. Filipowicza.
 • Dawne Kasyno i Dom Zdrojowy z połowy lat 30-tych XX w. - ul. Filipowicza 9.
 • Dawny Pensjonat Gurewicza, drewniany z początku XX w. - ul. Armii Krajowej 8.
 • Zespół drewnianych willi z przełomu XIX i XX w. w stylu "świdermajer" - ul. Żeromskiego, róg ul. Kościuszki.
 • Pomnik marszałka J. Piłsudskiego - ul. Kościuszki.
 • Zespół drewnianych willi z przełomu XIX i XX w. w stylu "świdermajer" - ul. Chopina, Kościelna.
 • Kościół parafialny p.w. św. Wincentego aPaulo, pierwotnie z 1906r. przebudowany na przełomie lat 20 i 30 w stylu modernistycznym, wewnątrz obraz Matki Bożej Swojczowskiej z XVII w. - ul. Kościelna.
 • Pomnik Swojczan - teren kościelny ul. Kopernika.
 • Ruina neogotyckiej willi "Julia" z końca XIX w. - ul. Kościelna 2.
help_outline