Szlak architektury drewnianej województwa Łódzkiego PTTK Skierniewice

Aktywna S: 5
Regiony:  Łódzkie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Kopia
 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza "Szlak Architektury Drewnianej Województwa Łódzkiego" zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Oddział PTTK "SZANIEC" w Skierniewicach.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o Ziemi Łódzkiej i jej walorach turystyczno-krajoznawczych.
 3. Odznaka jest pięciostopniowa:
  • stopień popularny
  • stopień brązowy
  • stopień srebrny
  • stopień złoty
  • stopień złoty „Za wytrwałość”
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest poznanie określonej liczby obiektów architektury drewnianej województwa łódzkiego.
 5. Zalicza się obiekty zwiedzane przed uchwaleniem regulaminu.
 6. Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 6 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.
 8. Odznaka może być zdobywana podczas wycieczek indywidualnych, grupowych i imprez zorganizowanych.
 9. Do odznaki zaliczane są zabytkowe obiekty drewniane województwa łódzkiego. Pomocą w zdobywaniu odznaki jest mapa z obiektami Architektury Drewnianej Regionu Łódzkiego dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie: http://www.lodzkie.pl/turystyka/wydawnictwa/mapy-tematyczne/obiekty-architektury-drewnianej-regionu-łódzkiego.
 10. Liczba obiektów do zdobywania odpowiednich stopni odznaki:
  Stopień odznaki Liczba obiektów
  Popularny 10
  Brązowy 25
  Srebrny 50
  Złoty 75
  Złoty "Za wytrwałość" 100
 11. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
 12. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
 13. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami PTTK.
 14. Obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie są zaliczane na wyższe stopnie.
 15. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana przez zdobywającego odznakę. Dopuszczalna jest elektroniczna forma kroniki.
 16. W kronice powinny znajdować się: daty i nazwy obiektów oraz potwierdzenia zwiedzania np. pieczątki, bilety wstępu, fotografie na tle obiektu lub potwierdzenia osób uprawnionych: przewodników, przodowników, instruktorów PTTK oraz organizatorów turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce. W przypadku udziału w imprezach turystyczno-krajoznawczych potwierdzenia mogą dokonać organizatorzy imprezy.
 17. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału PTTK „Szaniec” w Skierniewicach lub przesłać na adres korespondencyjny. Wersję elektroniczną można przesłać na adres mailowy opttk_skierniewice@interia.pl.
 18. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.
 19. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Turystyki Kwalifikowanej i Krajoznawstwa przy Oddziale PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.
 20. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 21. Projekt odznaki wykonał kol. Andrzej Laskowski.
 22. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki Kwalifikowanej i Krajoznawstwa przy Oddziale PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.
 23. Powstanie odznaki jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
 24. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Szaniec” w Skierniewicach w dniu 9 czerwca 2022r. i wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2022r.