Szlakami Świętego Mikołaja PTTK Kielce

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

1. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Turystyczna „Szlakami Świętego Mikołaja” (w skrócie Odznaka Św. Mikołaja), zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.
 2. Zdobywanie odznaki ma na celu zachęcenie turystów do uprawiania turystyki kwalifikowanej (pieszej, górskiej, rowerowej, motorowej itp.) na terenie kraju, a także poza jego granicami, gdzie szczególnie był szerzony kult św. Mikołaja.
 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami na terenie kraju i innych państw.

2. Zasady zdobywania odznaki

 1. Zdobywanie odznaki polega na zwiedzaniu miejscowości i miejsc odosobnionych, gdzie znajdują się kościoły p.w. Świętego Mikołaja, kaplice, pomniki, figury, obrazy, ulice itp. miejsca związane z kultem św. Mikołaja.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie:
  • Brązowy,
  • Srebrny,
  • Złoty.
 3. Zasadą zdobywania odznaki jest uzyskiwanie następujących ilości punktów za odwiedzenie miejscowości związanej z kultem patrona:
  • 1 punkt za każdy odnaleziony wizerunek lub kościół p.w. św. Mikołaja,
  • 1 punkt dodatkowo za dostarczoną do organizatora monografię danego miejsca (wzbogaconą o rysunek, fotografię).
  • punkt za udział w imprezie turystycznej, której patronem jest św. Mikołaj.
 4. Ubiegający się o zdobycie poszczególnych stopni odznaki powinien udokumentować zdobycie poszczególnej ilości punktów:
  • dla stopnia brązowego – 15 punktów,
  • dla stopnia srebrnego – 25 punktów,
  • dla stopnia złotego – 40 punktów.
 5. Dodatkowy warunek zdobycia odznaki w stopniu złotym jest odwiedzenie jednego z następujących miejsc:
  • Bari we Włoszech (bazylika i grób Świętego),
  • Demre w Turcji (dawna Mira),
  • Fryburg,
  • Monserrat,
  • Pierściec,
  • Bochnia,
  • Głogów,
  • Oksa.

3. Ewidencja i poświadczenie wycieczek, weryfikacja i rejestracja zdobytych odznak

 1. Zdobywający odznakę zobowiązany jest prowadzić książeczkę ewidencji wycieczek do odznaki Św. Mikołaja wykonaną osobiście wg. załączonego wzoru lub zakupioną u organizatora.
 2. Jako książeczkę ewidencji wycieczek do odznaki zdobywający wykorzystuje dowolny zeszyt lub notes, który powinien zawierać:
  • tytuł: Książeczka ewidencji wycieczek do Odznaki Turystycznej „Szlakami Świętego Mikołaja”,
  • dane osobowe zdobywającego,
  • wolne i ponumerowane strony dla ewidencji wycieczek.
 3. Na stronach ewidencji należy podać:
  • numer kolejny wycieczki i datę,
  • nazwę miejscowości, gminę, powiat, województwo, kraj,
  • krótki opis umiejscowienia postaci patrona,
  • potwierdzenie terenowe z pieczątką danej miejscowości,
  • w przypadku braku możliwości uzyskania pieczątki potwierdzeniem może być dołączona monografia danego miejsca lub zdjęcia.

4. Postanowienia końcowe

 1. Książeczki ewidencji wycieczek, a także same odznaki można nabywać w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach.
 2. Adres referatu Weryfikacyjnego Odznaki „Szlakami Świętego Mikołaja”: Kapituła Odznaki przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą III/2009 z dnia 5.02.2009 r.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
help_outline