Szlakiem Akademii, Politechnik i Uniwersytetów PTTK Oddział Wolski

Aktywna S: 4
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Akademii, Politechnik i Uniwersytetów” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona w 2009 r. – „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK” z okazji 90-lecia zorganizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej w szkolnictwie polskim i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja walorów naukowych, krajoznawczych i historycznych oraz współczesnego dorobku wyższych uczelni w Polsce.
 3. Ustanawia się cztery stopnie odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:
  • Popularna,
  • Brązowa,
  • Srebrna,
  • Złota.
 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. Warunku zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony.
 4. Wyższe stopnie odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.
 5. Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet odznaki udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.
 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. Warunki szczegółowe

 1. Podstawą przyznania odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki liczby obiektów wymienionych w załączniku do Regulaminu.
 2. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych wycieczek, np. krajoznawczych lub autokarowych oraz uprawiając dowolną dyscyplinę turystyki kwalifikowanej.
 3. Odznakę zdobywa się zwiedzając określoną w tabeli liczbę obiektów uczestnicząc w indywidualnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.
  Grupa Rodzaj obiektów Stopień odznaki
  Popularny Brązowy Srebrny Złoty
  I Akademie 2 3 7 10
  II Politechniki 1 2 3 8
  III Uniwersytety 2 5 10 12
  ŁĄCZNA LICZBA OBIEKTÓW 5 10 20 30
 4. Kolejność i dobór zwiedzanych akademii, politechnik i uniwersytetów jest dowolna, z tym, że na każdy stopień odznaki należy zaliczyć obiekty ze wszystkich wymaganych grup.
 5. Obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie są zaliczane na wyższe stopnie odznaki.
 6. Punkty uzyskane podczas zdobywania odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. Zasady potwierdzania zadań

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.
 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.
 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, rodzaj i nazwę zwiedzanej uczelni, potwierdzenia w formie odcisku pieczęci ze zwiedzanych obiektów. Honorowane będą również potwierdzenia członków kadry programowej PTTK (przewodnicy, przodownicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień).
 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3. można zastąpić opisem uczelni, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy członkowie kadry programowej PTTK: przewodnicy, przodownicy i instruktorzy oraz organizatorzy turystyki (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).
 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. Weryfikacja i przyznanie odznaki

 1. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.
 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 3. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 4. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.
 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna OK PTTK „Szlakiem Akademii, Politechnik i Uniwersytetów”.
 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz szkolnictwa polskiego odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 7. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Szlakiem Akademii, Politechnik i Uniwersytetów” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Szlakiem Akademii, Politechnik i Uniwersytetów” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.
 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin z dnia 28 września 2009 r.
 5. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność.
 6. Osoby, które zaczęły zdobywać odznakę według Regulaminu z 28 września 2009 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik 1

Źródło 

I. Akademie

Akademie Sztuk Pięknych
 1. Gdańsk – Akademia Sztuk Pięknych, ul. Targ Węglowy 6.
 2. Katowice – Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 37.
 3. Kraków – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, pl. Jana Matejki 13.
 4. Łódź – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (d. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych), ul. Wojska Polskiego 121.
 5. Poznań – Akademia Sztuk Pięknych, al. Marcinkowskiego 29.
 6. Warszawa – Akademia Sztuk Pięknych (najstarsza wyższa uczelnia artystyczna w Polsce), ul. Krakowskie Przedmieście 5.
 7. Wrocław – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, ul. Plac Polski 3/4.
Akademie medyczne
 1. Gdańsk – Akademia Medyczna (najstarsza samodzielna wyższa uczelnia medyczna w Polsce), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A.
 2. Szczecin – Pomorska Akademia Medyczna, ul. Rybacka 1.
 3. Wrocław – Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, ul. Pasteura 1.
Akademie muzyczne
 1. Bydgoszcz – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Juliusza Słowackiego 7.
 2. Gdańsk – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1/2.
 3. Katowice – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, ul. Zacisze 3.
 4. Kraków – Akademia Muzyczna, ul. Św. Tomasza 43.
 5. Łódź – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, ul. Gdańska 32.
 6. Poznań – Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Święty Marcin 87.
 7. Wrocław – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, pl. Jana Pawła II 2.
Akademie pedagogiczne
 1. Częstochowa – Akademia im. Jana Długosza, ul. Jerzego Waszyngtona 4/8.
 2. Siedlce – Akademia Podlaska, ul. Stanisława Konarskiego 2.
 3. Słupsk – Akademia Pomorska (d. Pomorska Akademia Pedagogiczna), ul. Arciszewskiego 22A.
 4. Warszawa – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce), ul. Szczęśliwicka 40.
Akademie wojskowe
 1. Gdynia – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Śmidowicza 69.
 2. Warszawa – Akademia Obrony Narodowej, al. gen. Antoniego „Montera” Chruściela 103.
 3. Warszawa – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT), ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.
Akademie wychowania fizycznego
 1. Gdańsk – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1.
 2. Katowice – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, ul. Mikołowska 72A.
 3. Kraków – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, al. Jana Pawła II 78.
 4. Poznań – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39.
 5. Warszawa – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34.
 6. Wrocław – Akademia Wychowania Fizycznego, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Inne akademie
 1. Bielsko-Biała – Akademia Techniczno-Humanistyczna (ATH), ul. Willowa 2.
 2. Gdynia – Akademia Morska, ul. Morska 81-87.
 3. Katowice – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, ul. 1 Maja 50.
 4. Kraków – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH), al. Adama Mickiewicza 30.
 5. Kraków – Papieska Akademia Teologiczna (PAT), ul. Kanonicza 25.
 6. Szczecin – Akademia Morska, ul. Wały Chrobrego 1-2.
 7. Warszawa – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24.
 8. Warszawa – Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT), ul. Miodowa 21C.
 9. Warszawa – Szkoła Główna Handlowa (d. SGPIS – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce), al. Niepodległości 162.
 10. Warszawa – Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), ul. Juliusza Słowackiego 52/54.

II. Politechniki

 1. Białystok – Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A.
 2. Częstochowa – Politechnika Częstochowska, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 69.
 3. Gdańsk – Politechnika Gdańska (PG), ul. Gabriela Narutowicza 11/12.
 4. Gliwice – Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A.
 5. Kielce – Politechnika Świętokrzyska, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7.
 6. Koszalin – Politechnika Koszalińska (d. Wyższa Szkoła Inżynierska), ul. Śniadeckich 2.
 7. Kraków – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24.
 8. Lublin – Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D.
 9. Łódź – Politechnika Łódzka, ul. Stefana Żeromskiego 116.
 10. Opole – Politechnika Opolska (PO), ul. Stanisława Mikołajczyka 5.
 11. Poznań – Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5.
 12. Radom – Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Jacka Malczewskiego 29.
 13. Rzeszów – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PRz), ul. Wincentego Pola 2.
 14. Warszawa – Politechnika Warszawska (PW), pl. Politechniki 1.
 15. Wrocław – Politechnika Wrocławska (największa uczelnia techniczna w Polsce), Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27.

III. Uniwersytety

 1. Białystok – Uniwersytet w Białymstoku (UwB), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14.
 2. Białystok – Uniwersytet Medyczny (UMB), ul. Jana Kilińskiego 1.
 3. Bydgoszcz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW; d. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego), ul. Jana Chodkiewicza 30.
 4. Bydgoszcz – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20.
 5. Gdańsk – Uniwersytet Gdański (UG), ul. Jana Bażyńskiego 1A.
 6. Katowice – Śląski Uniwersytet Medyczny (d. Śląska Akademia Medyczna), ul. ks. Józefa Poniatowskiego 15.
 7. Katowice – Uniwersytet Śląski (UŚ), ul. Bankowa 12.
 8. Kielce – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (d. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego), ul. Stefana Żeromskiego 5.
 9. Kraków – Uniwersytet Ekonomiczny (UEK), ul. Rakowicka 27.
 10. Kraków – Uniwersytet Jagielloński (UJ), Collegium Novum ul. Gołębia 24.
 11. Kraków – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (d. Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna), ul. Podchorążych 2.
 12. Kraków – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja (d. Wyższa Szkoła Rolnicza), al. Adama Mickiewicza 21.
 13. Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL), al. Racławickie 14.
 14. Lublin – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5.
 15. Lublin – Uniwersytet Medyczny, al. Racławickie 1.
 16. Lublin – Uniwersytet Przyrodniczy (d. Akademia Rolnicza), ul. Akademicka 13.
 17. Łódź – Uniwersytet Łódzki (UŁ), ul. prez. Gabriela Narutowicza 65.
 18. Łódź – Uniwersytet Medyczny, al. Tadeusza Kościuszki 4.
 19. Olsztyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM), ul. Michała Oczapowskiego 2.
 20. Opole – Uniwersytet Opolski (UO), pl. Mikołaja Kopernika 11A.
 21. Poznań – Uniwersytet Ekonomiczny, al. Niepodległości 10.
 22. Poznań – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM), ul. Henryka Wieniawskiego 1.
 23. Poznań – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Aleksandra Fredry 10.
 24. Poznań – Uniwersytet Przyrodniczy (d. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego), ul. Wojska Polskiego 28.
 25. Rzeszów – Uniwersytet Rzeszowski (URz), al. Tadeusza Rejtana 16C.
 26. Szczecin – Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22A.
 27. Szczecin – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT), al. Piastów 17.
 28. Toruń – Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK), ul. Jurija Gagarina 11.
 29. Warszawa – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), ul. Nowoursynowska 166.
 30. Warszawa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), ul. Dewajtis 5.
 31. Warszawa – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (d. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina), ul. Okólnik 2.
 32. Warszawa – Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
 33. Warszawa – Warszawski Uniwersytet Medyczny (największa uczelnia medyczna w Polsce), ul. Żwirki i Wigury 61.
 34. Wrocław – Uniwersytet Ekonomiczny (d. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego), ul. Komandorska 118/120.
 35. Wrocław – Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Cypriana Kamila Norwida 25/27.
 36. Wrocław – Uniwersytet Wrocławski (UWr), pl. Uniwersytecki 1.
 37. Zielona Góra – Uniwersytet Zielonogórski (UZ), ul. Licealna 9.

Wykaz opracowali Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski oraz Dariusz Maciejak – Instruktor Krajoznawstwa Regionu.

help_outline