Szlakiem architektury drewnianej w Polsce PTTK Regionalny Oddział Szczeciński

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

1. Wstęp

Drewno przez wiele stuleci było głównym materiałem budowlanym. Niestety od czasu wprowadzenia w budownictwie betonu, żelbetu, czy stali zaczęło być coraz bardziej wypierana w konstrukcjach architektonicznych. Co gorsze - z uwagi na mniejszą trwałość i zaniedbanie konserwatorskie - obiekty architektury drewnianej zaczęły ginąć z polskiego krajobrazu. Znikają, tak bardzo polskie wiatraki typu "koźlak", młyny wodne, dworki, a nawet obiekty architektury sakralnej i kultu religijnego. Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka - Komisja Krajoznawcza, chcąc "ocalić od zapomnienia" ustanawia Odznakę Krajoznawczą "Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce".

2. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów architektury drewnianej określonej w niniejszym regulaminie.
 3. Obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie mogą być zaliczane do innych stopni.
 4. Odznakę można zdobywać na terenie całej Polski również podczas zdobywania innych odznak turystycznych i krajoznawczych.
 5. Odznaki można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

3. Warunki zdobywania odznaki

 1. Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.
 2. Kolejność zdobywania według ustanowionych stopni.
 3. Potwierdzenia należy uzyskiwać w założonej specjalnie kronice-dzienniczku. Potwierdzenie winno być uzyskane w miejscu lokalizacji zabytku, W przypadku obiektu o charakterze muzealnym - potwierdzenie pieczątką tego obiektu. Oprócz potwierdzenia, należy podać krótki opis, datę zwiedzania, stan techniczny obiektu. Można zamieścić - widokówkę, szkic, wskazane wykonanie zdjęcia obiektu.
 4. Za obiekty architektury drewnianej uznaje się wiatraki, młyny wodne obiekty kultu religijnego o konstrukcji drewnianej (kościoły, cerkwie, kaplice, meczety itp.), chaty, dwory, spichlerze, karczmy, zabudowania gospodarcze.

4. Zakres poszczególnych stopni odznaki

Stopień odznaki Liczba obiektów ogółem W tym minimum:
Wiatraki, młyny wodne Muzea etnograficzne, skanseny Obiekty kultu religijnego
Brązowy 50 5 3 5
Srebrny 75 10 7 10
Złoty 125 15 10 15

5. Warunki dodatkowe

 1. Obiekty pojedyncze, będące w obrębie ekspozycji muzeum, czy skansenu nie mogą być zaliczane jak obiekty wg powyższej tabeli (w osobnej pozycji).
 2. Do obiektów architektury drewnianej zalicza się także budowle o konstrukcji ryglowej, gdzie konstrukcją nośną są elementy wykonane z drewna (belki, stropy, ławy podwalinowe) a wypełnienie ścian z innego materiału budowlanego (np cegła).
 3. W przypadku grupy zabytków (np. wiatraki w Śmigłu, czy Koszulach) lub zabudowy ciągłej (np. domy w ciągu ulicy - Rakoniewice), należy ją traktować jako jedną pozycję, opisując całą grupę.

6. Weryfikacja odznaki

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki dzienniczka zawierającej spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki.
 2. Przy weryfikacji uwzględniane są obiekty o konstrukcji drewnianej, posiadające wartość zabytku (wiek minimum 75 lat).
 3. Wolnostojące drewniane (lub o konstrukcji ryglowej) dzwonnice kościelne, lub dobudowane do murowanej bryły kościoła (obiektu sakralnego) uznawane są jako obiekty w grupie "inne" (poza kanonem).
 4. Obiekty techniki (np. wieże, stolarnie, hale fabryczne itp., oraz obiekty gospodarcze (stodoły, spichrze itp.) klasyfikowane są w grupie "inne".
 5. Weryfikacji dokonuje Komisja Krajoznawcza Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka (ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 70-201 Szczecin; tel. 091 434-56-24), gdzie również można nabyć odznakę oraz niniejszy regulamin.
 6. Przy wysyłce kronik do weryfikacji należy dołączyć kopertę zwrotną ze znaczkami.
 7. Przewiduje się ewentualne wykorzystanie informacji o zabytkach architektury drewnianej, zawartych w kronikach dla potrzeb krajoznawczych PTTK.
 8. Kroniki po weryfikacji zwracane będą autorom.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin Odznaki Krajoznawczej "Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce" został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 17.11.2000r. (uchwała nr 453/200).

help_outline