Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz PTTK Radlin

Aktywna S: 2
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień I
Stopień I
Stopień II
Stopień II

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne.

 1. Celem Odznaki Turystyczno – Krajoznawczej „Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz” – zwanej dalej odznaką - jest upamiętnianie tragicznego wydarzenia jakim była w styczniu 1945 roku ewakuacja obozu KL Auschwitz i jego podobozów oraz upamiętnienie miejsc (mogiły, pomniki, tablice, krzyże, itp.) związanych z ofiarami tych marszy.
 2. Odznaka posiada dwa stopnie i można ją zdobywać odwiedzając określone miejsca i obiekty na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego w trakcie wędrówek pieszych, rowerowych, motorowych itd., indywidualnie lub zbiorowo.
 3. Stopień pierwszy i drugi odznaki są stopniami równorzędnymi w związku z czym można zdobywać poszczególne stopnie jednocześnie lub w dowolnej kolejności.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Dopuszcza się uwzględnienie również zwiedzonych określonych miejsc i obiektów przed ustanowieniem odznaki.
 3. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych zgodnie z ich regulaminami.
 4. Wymagana do zwiedzenia liczba miejsc i obiektów na poszczególne stopnie odznaki:
  1. Stopień I-szy – wymagane jest odwiedzenie wszystkich miejsc (ujętych w załączniku 1 do regulaminu) na trasie: Oświęcim (obóz KL Auschwitz) – Pszczyna – Pawłowice – Jastrzębie Zdrój – Mszana - Wodzisław Śląski (dworzec kolejowy PKP).
  2. Stopień II-gi – wymagane jest:
   • odwiedzenie miejsc i obiektów (ujętych w załączniku 2 do regulaminu) na trasie poza Pszczyną przez Suszec, Żory, Świerklany, Marklowice; oraz
   • odwiedzenie co najmniej 10-ciu obiektów (miejsc) na innych trasach ewakuacji więźniów z obozu Auschwitz i jego filii (np. Oświęcim – Gliwice, Jaworzno – Gliwice, Gliwice – Rzędówka – Rybnik – Racibórz, obiekty (miejsca) na trasach nie wyznaczonych w załącznikach.

III. Weryfikacja.

 1. Odznakę weryfikuje Referat Weryfikacyjny Odznaki w składzie:
  • Tytko Bogdan – v-ce przewodniczący oddziałowej Komisji Krajoznawczej,
  • Mojżysz Konstancjusz – przewodniczący oddziałowej Komisji Pieszej,
  • Gawliczek Jerzy – Instruktor Krajoznawstwa Regionu powołany przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin.
 2. Weryfikacja odznaki odbywa się na podstawie kroniki prowadzonej w specjalnej książeczce (do nabycia w Oddziale PTTK Radlin, u weryfikatora odznaki oraz w niektórych urzędach czy biurach informacji turystycznej miejscowości wg załącznika 3) lub wykonanej osobiście przez zdobywającego odznakę.
  Obowiązkowe jest zamieszczenie informacji o osobie zdobywającej odznakę (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, rok urodzenia, przynależność klubowa, nr tel. kontaktowego).
  Kroniki o której mowa do I-go stopnia nie muszą przedstawiać osoby uczestniczące w „Marszu Pamięci” i przeszły całą jego trasę (nawet odcinkami w kilku latach. Osoby te przedstawiają tylko informacje o których mowa powyżej (dane osobowe) oraz informację w którym roku/latach uczestniczyły w Marszu Pamięci.
 3. Potwierdzeniem spełnienia określonych wymogów do zdobycia odznaki mogą być zdjęcia z osobą zdobywającą odznakę na tle zwiedzanego obiektu (miejsca), pieczątka z instytucji związanej ze zwiedzanym miejscem (obiektem) – np. muzeum, kościół, urząd miasta lub gminy, itp., potwierdzenie kadry PTTK uczestniczącej w danym zwiedzaniu. Jeżeli potwierdzeniem nie są zdjęcia z osobą zdobywającą odznakę na tle zwiedzanego obiektu (miejsca) należy dołączyć: rysunki, mapki, szkice, opisy o zwiedzanych obiektach (miejscach).
 4. Referat weryfikacyjny ma prawo przyznać odznakę honorowo - w stopniu pierwszym lub drugim - osobom, instytucjom, organizacjom itp. do tego predysponowanym (wskazanym przez różne czynniki) w szczególności uczestnikom „marszu śmierci”, osobom pomagającym ewakuowanym więźniom, osobom zasłużonym dla popularyzacji i upamiętnienia wiedzy o dramacie więźniów KL Auschwitz w trakcie ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku.
 5. W celu weryfikacji – kronikę należy złożyć bezpośrednio w Oddziale PTTK Radlin, przesłać pocztą na adres oddziału: Oddział PTTK Radlin, ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin. Dla szybszej weryfikacji można kronikę dostarczyć lub przesłać na adres weryfikatora: Gawliczek Jerzy, ul. Piastowska 18/4, 44-300 Wodzisław Śląski. Tel. kontaktowy 668365236. Osoby przesyłające kronikę drogą pocztową powinny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym na list polecony z uwzględnieniem wagi dołączonej odznaki.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin z inicjatywy przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej „Piechur” Konstancjusza Mojżysz oraz aktywistę Oddziałowej Komisji Krajoznawczej - Instruktora Krajoznawstwa Regionu Jerzego Gawliczek.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do jej Referatu Weryfikacyjnego.
 3. Odznaka wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.
 4. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Oddział PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

Komisja weryfikacyjna odznaki: Tytko Bogdan, Mojżysz Konstancjusz, Gawliczek Jerzy

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Trasa Marszu Śmierci 1945r. Obiekty i miejsca pamięci na trasie.

Wariant trasy: z obozu KL Auschwitz w Oświęcimiu przez Pszczynę, Pawłowice, Jastrzębie Zdrój, Mszanę do Wodzisławia Śląskiego na dworzec kolejowy PKP.

Miejscowość Obiekt/Miejsce Lokalizacja
Oświęcim Brama „Arbeit Macht Frei” Obóz KL Auschwitz – ul. Leszczyńskiej
Oświęcim Cmentarzyk, tablica pamięci Ul. Więźniów Oświęcimia
Brzeszcze Mogiła zbiorowa, pomnik Cmentarz na ul. Dąbrowskiego
Brzeszcze Grób indywidualny – Talar Cmentarz na ul. Dąbrowskiego
Brzeszcze Grób indywidualny - dzieci Cmentarz na ul. Dąbrowskiego
Jawiszowice Pomnik Teren podobozu KL Auschwitz – Jawischowitz. Ul. Dworcowa
Miedźna Mogiła zbiorowa, pomnik Cmentarz przy kościele. Ul. Wiejska
Ćwiklice Pomnik Przed budynkiem szkoły przy ul. Męczenników Oświęcimskich
Pszczyna Tablica pamięci Ul. Bogedaina przy bramie stadionu sportowego
Pszczyna Mogiła zbiorowa, pomnik Cmentarz św. Krzyża przy ul. Wodzisławskiej
Poręba Kościół Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe
Brzeźce Mogiła zbiorowa, pomnik Cmentarz przy kościele
Studzionka Mogiła zbiorowa, pomnik Cmentarz przy kościele katolickim
Pawłowice Mogiła zbiorowa, pomnik Cmentarz przy kościele katolickim
Pawłowice Obelisk Plac obok Gminnego Centrum Kultury
Jastrzębie Zdrój - Bzie Zameckie Mogiła zbiorowa, pomnik Cmentarz przy kościele katolickim
Jastrzębie Zdrój - Górne Mogiła zbiorowa, pomnik Obok bramy wejściowej na plac kościoła św. Katarzyny
Jastrzębie Zdrój Pomnik Parking przy Parku Zdrojowym na ul. Witczaka
Mszana Mogiła zbiorowa, pomnik Cmentarz przy kościele (wejście od strony OSP)
Wodzisław Śląski - Wilchwy Mogiła zbiorowa, pomnik Cmentarz przy ul. Jodłowej (wejście górną bramą)
Wodzisław Śląski Mogiła zbiorowa, pomnik Ul. Ofiar Oświęcimskich na tzw. Górze Piaskowej
Wodzisław Śląski Tablica pamięci Ul. Michalskiego 4a (od strony WCK)
Wodzisław Śląski Tablica pamięci Budynek dworca PKP (zdjęta na czas remontu budynku dworca)

Załącznik 2

Źródło  (Kopia)

Obiekty i miejsca pamięci na trasach Marszu Śmierci 1945r.

(poza miejscami na trasie z załącznika 1 – Oświęcim, Miedźna, Pszczyna, Pawłowice, Jastrzębie Zdrój, Mszana, Wodzisław Śląski)

I. Wariant trasy: Pszczyna – Suszec - Żory – Świerklany – Marklowice – Wodzisław Śląski.
Miejscowość Obiekt/Miejsce Lokalizacja
Suszec - Łęg Pomnik W lesie pomiędzy Suszcem a Branicą ok. 200 m. od szosy
Rudziczka (nieobowiązkowo) Gablotka, sztandar, eksponaty Szkoła Podstawowa – biblioteka i korytarz
Żory Mogiła z pomnikiem Cmentarz przy ul. Osińskiej i Smutnej
Świerklany Dolne Mogiła z pomnikiem Cmentarz przy kościele
Marklowice Mogiła z pomnikiem Ul. Cmentarna w pobliżu ul. Wyzwolenia, cmentarza i kościoła
II. Przykładowe inne trasy ewakuacyjne
 1. Oświęcim – Tychy – Mikołów – Gliwice.
 2. Jaworzno – Siemianowice – Chorzów (lub Bytom i Zabrze) – Gliwice – Strzelce Opolskie – Blachownia Śląska – w kierunku Dolnego Śląska.
 3. Leszczyny Rzędówka – Kamień - Książenice – Rybnik – Racibórz – Kietrz – kierunek Dolnego Śląska.
 4. Trasy z różnych filii (oddziałów) obozu – przy zakładach przemysłowych Śląska:
  1. do Gliwic, np. z Althammer w Starej Kuźni koło Halemby, z Bobrku koło Oświęcimia, z Wesołej koło Mysłowic, z Günthergrube w Lędzinach, z Hindenburgu w Zabrzu, z Hubertushütte w Łagiewnikach, z Oświęcimia Monowic;
  2. do Wodzisławia Śląskiego, np. z Charlottengrube w Rydułtowach, z Golleschau w Goleszowie, z Trzebinii przez Oświęcim, z Tschecchowitz Vacuum w Czechowicach Dziedzicah;
  3. inne trasy nie wymienione powyżej.
Przykładowe miejsca pamięci do tras II.
Miejscowość Obiekt/Miejsce Lokalizacja
Baborów Tablica pamięci Ściana dawnego ratusza (budynek nr 2) ul. Ratuszowa 2
Bieruń Stary Mogiła zbiorowa z pomnikiem Cmentarz przy drewnianym kościele św. Walentego
Bodzanów Mogiła zbiorowa Cmentarz parafialny
Borowa Wieś Mogiła zbiorowa Cmentarz parafialny
Charbielin Mogiła zbiorowa Cmentarz parafialny
Gliwice Pomnik i mogiły zbiorowe Cmentarz centralny, ul. Kozielska
Gliwice Pomnik nagrobek Cmentarz żydowski przy ul. Poniatowskiego 14. Wejście przez „Dom Pamięci Żydów Górnośląskich”
Głuchołazy Mogiła zbiorowa i pomnik Cmentarz komunalny ul. Wyszyńskiego
Goleszów Izba Pamięci Podobozu Golleschau Gminny Ośrodek Kultury ul. Cieszyńska 25
Goleszów Tablica pamięci Lasek Dębowiec
Górki Śląskie Mogiła zbiorowa, płyta z inskrypcją Cmentarz ul. Ofiar Oświęcimskich
Jejkowice Mogiła zbiorowa z pomnikiem i tablicami Cmentarz parafialny
Kałków gm. Otmuchów Tablica pamięci Cmentarz
Konradów Tablica na głazie Cmentarz parafialny
Kończyce Wielkie Mogiła zbiorowa Ul. Kościelna
Książenice Mogiła zbiorowa Cmentarz przy ul. ks. Jana Pojdy
Książenice Tablica „Strażnicy Pamięci” oraz posesja prywatna Posesja prywatna p. Jurytko przy ul. Lasoki 5
Leszczyny Krzyż drewniany Skraj lasu obok torów kolejowych, ok. 400 m od pomnika (z pozycji poniżej) w lewo
Leszczyny Pomnik, tablica Ul. Dworcowa, park vis a vis dworca PKP
Lyski Mogiła zbiorowa, tablica i krzyż Ul. Sikorskiego (droga w kierunku Raciborza)
Łączki Tablica na głazie Skraj lasu za wsią w kierunku Iławy
Mikołów Mogiła zbiorowa, pomnik Ul. Konstytucji 3-Maja, przedpole cmentarza żydowskiego
Mikołów Mokre Goj Mogiła zbiorowa. Tablica pamięci Lasek Hanusa na trasie prowadzącej do Gliwic
Polski Świętów Mogiła zbiorowa Cmentarz
Prudnik Mogiła zbiorowa, pomnik Cmentarz komunalny ul. Kościuszki 19
Racławice Śląskie Tablica pamiątkowa Szkoła Podstawowa ul. Zwycięstwa 21
Raszczyce Mogiła zbiorowa z tablicą Na południe od wsi na prywatnej posesji przy bocznej drodze od ul. Rybnickiej
na polu tzw. „Kierchówku”
Rybnik - Kamień Pomnik W pobliżu parkingu obok MOSiR-u
Rybnik - Kamień - Przysiółek Młyny. Ul. Hotelowa (w lesie) Tablica info. Strażnicy pamięci oraz tabliczka metalowa na drzewie. Przy leśnej drodze do Rybnika w oddziale 144 Leśnictwa Wielopole – na sośnie
Rybnik – Wielopole Pomnik na mogile zbiorowej Las za rzeką Rudą za MOSiR-em, w pobliżu starego cmentarza szpitala psychiatrycznego
Rybnik ul. Gliwicka Pomnik oraz urny z prochami ofiar obozu Auschwitz Ul. Gliwicka, pomiędzy stadionem a MOSiRem w niedużej dolince
Rybnik – Rybnicka Kuźnia Krzyż – pomnik (nowy z roku 1960) Rozwidlenie ul. M. Kolbego i Kuźnickiej
Rybnik – Rybnicka Kuźnia Tablica na kamieniu Ul. Rybacka przed budynkiem szkolnym
Stary Las Mogiła zbiorowa Cmentarz
Wilcza Mogiła zbiorowa Cmentarz przy ul. Stawowej
Zwonowice Pamiątkowa płyta w miejscu pierwotnego pochówku W lesie po prawej stronie szosy do Suminy w oddziale 89g Leśnictwa Zwonowice
Żytna Obelisk z godłem narodowym Przy remizie OSP
help_outline