Szlakiem Generała Władysława Sikorskiego na Kujawach PTTK Inowrocław

Aktywna S: 1
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło
 1. Odznaka Krajoznawcza Szlakiem Generała Władysława Sikorskiego na Kujawach, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału PTTK w Inowrocławiu.
 2. Celem odznaki jest przybliżenie i popularyzowanie postaci wybitnego Polaka generała W. Sikorskiego, popularyzacja miejsc związanych z generałem na Kujawach i zachęcanie do ich systematycznego poznawania.
 3. Odznakę uchwalono w 80 rocznicę śmierci generała.
 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta, także osoba nie będąca członkiem PTTK, po ukończeniu 7 roku życia podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.
 5. Okres zdobywania odznaki jest „nieokreślony”
 6. Odznakę można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi, pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (kroniki).
 7. Odznaka jest jednostopniowa.
 8. Odznaka może być, uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Inowrocławiu, przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz krajoznawstwa.
 9. Odznakę zdobywa się zwiedzając 16 obiektów (miejsc) wyszczególnionych w załączniku – wykazie miejsc do zwiedzania, wg uznania zdobywającego.
 10. Weryfikowane są jedynie obiekty znajdujące się w wykazie miejsc do zwiedzania, stanowiącym załącznik do regulaminu.
 11. Wpis obiektu do dokumentacji winien zawierać co najmniej następujące dane: datę zwiedzenia obiektu (miejsca, miejscowości), nazwę obiektu, nazwę zwiedzanej miejscowości.
 12. Dokumentacja powinna zawierać również następujące dane personalne zdobywającego: imię i nazwisko, oraz rok urodzenia.
 13. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu lub najbliższej instytucji (parafia, poczta, sołtys, sklep, posterunek policji itp.) wraz z datą lub pieczątkę i podpis członka kadry programowej PTTK lub nauczyciela, opiekuna SKKT obecnego na wycieczce. Honorowane oraz zalecane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki wraz z krótkim opisem.
 14. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD–Rom, DVD–Rom, PEN–drive itp.).
 15. Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji.
 16. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia odznaki należy przedstawić osobiście do weryfikacji Zespołowi Weryfikacyjnemu Oddziału PTTK w Inowrocławiu lub przesłać na adres Oddział PTTK w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 4.
 17. Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Zespół Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Inowrocławiu.
 18. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy odznaki.
 19. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabyć odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK w Inowrocławiu.
 20. Odbiór zweryfikowanej dokumentacji może nastąpić osobiście – po uprzednim uzgodnieniu – w siedzibie Oddziału PTTK w Inowrocławiu lub zostanie wysłana na adres osoby zainteresowanej przesyłką pocztową za pobraniem, chyba, że zdobywca uzgodnił inną formę.
 21. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego Oddziału PTTK w Inowrocławiu.
 22. Oddziału PTTK w Inowrocławiu zastrzega sobie prawo do uzupełniania wykazu miejsc o nowe obiekty, które zawarte będą w kolejnych wznowieniach regulaminu.
 23. Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą nr 4/2023 Zarządu Oddziału PTTK w Inowrocławiu z dnia 30.06.2023 roku.
 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik 1

Źródło
 1. Dworek generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu
 2. Szkoła Podstawowa w Parchaniu – Mural, Izba pamięci
 3. Kościół parafialny świętego Wojciecha w Parchaniu
 4. Pomnik w formie głazu w Parchaniu odsłonięty w 100 rocznicę urodzin gen. Sikorskiego.
 5. Ławeczka – pomnik generała Władysława Sikorskiego w Parku Solankowym w Inowrocławiu
 6. Budynek administracji Uzdrowiska ul. Wilkońskiego 77 – najstarszy pawilon inowrocławskich Solanek, w którym gen. Sikorski leczył swoje dolegliwości reumatyczne.
 7. Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu – „Dąb Sikorskiego”, sala tradycji, pomnik Patrona.
 8. Pomnik w formie głazu upamiętniający ofiary II wojny światowej przy rozwidleniu ulicy gen. W. Sikorskiego z Al. M. Kopernika.
 9. Dom (budynek) przy ul. Solankowej 19, w którym Generał odwiedzał dr. Tomasza Graczykowskiego.
 10. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
 11. Sala tradycji JW1523 – 2 Pułku Inżynieryjnego ul. Dworcowa 56 Inowrocław.
 12. Sala tradycji JW 1641 – 56 Bazy Lotniczej ul. Jacewska 73 Inowrocław.
 13. Cmentarz parafii pw. Zwiastowania NMP przy ul. Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu – mogiły ofiar II Wojny Światowej.
 14. Bazylika Mniejsza pw. Imienia NMP w Inowrocławiu.
 15. Kościół rzymskokatolicki pw. Św. Barbary i św. Maurycego (kościół garnizonowy) w Inowrocławiu.
 16. Hotel Bast w Inowrocławiu.
 17. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika – Tablica w hołdzie ofiarom bestialstwa hitlerowskiego pomordowanym na terenie Inowrocławia w latach okupacji.
 18. Tablica upamiętniająca ofiary „Krwawej niedzieli” w Inowrocławiu – budynek Zakładu Karnego – ul. Narutowicza 46.
 19. Zajezierze (Leśnictwo Dąbki) – miejsce mordów 4 tys. polskich patriotów.
 20. Rynek w Gniewkowie.
 21. Kościół św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie.
 22. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu
 23. Tablica upamiętniająca ofiary II wojny światowej na budynku starej szkoły w Radojewicach.
 24. Przejście 10 km lub przejechanie rowerem 20 km dowolnego odcinka Szlaku gen. W. Sikorskiego Inowrocław – Suchatówka (38 km).