Szlakiem Kultu Maryjnego w Polsce Ksiądz Piotr Kaczmarek

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem odznaki „Szlakiem Kultu Maryjnego w Polsce” zwanej dalej „odznaką” jest zachęta do nawiedzania miejsc związanych z kultem Matki Bożej oraz propagowanie pobożności Maryjnej.
 2. Odznakę można zdobywać w trakcie pielgrzymek, wycieczek zbiorowych oraz indywidualnie w dowolnej formie turystyki (rowerowa, autokarowa, samochodowa, piesza, itd.) na terenie Polski.
 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi. Uwzględniane są obiekty zdobyte przed wejściem w życie poniższego regulaminu.
 4. Odznaka posiada jeden stopień, na który należy zdobyć 500 pkt.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.
 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.
 3. Potwierdzenia pobytu (zdjęcia z osobą zdobywającą i obiektem oraz pieczątki) należy zamieścić we własnoręcznie zrobionej kronice w wersji papierowej. Przy danym obiekcie wpisujemy jego nazwę oraz datę zwiedzania.
 4. Punktacja za zwiedzone obiekty kultu Matki Bożej jest następująca:
  • Kościół pod wezwaniem Maryjnym – 5 pkt.
  • Bazylika pod wezwaniem Maryjnym – 7 pkt.
  • Sanktuarium Maryjne – 7 pkt.
  • Katedra pod wezwaniem Maryjnym – 10 pkt.
  • Kapliczka przydrożna Maryjna – 1 pkt.
  • Pieczątka z danego miejsca – dodatkowo 2 pkt.
 5. Punktacja z poszczególnych obiektów nie nakłada się (np. jeśli katedra jest jednocześnie bazyliką i sanktuarium, to i tak liczymy za najwyższy obiekt, czyli w tym przypadku – 10 pkt. Za pieczątkę wolno doliczyć dodatkowe 2 pkt).

III. Weryfikacja

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej udokumentowanie spełnienia warunków do zdobycia odznaki.
 2. Do kroniki należy dołączyć:
  • imię i nazwisko zdobywającego odznakę, miejscowość zamieszkania i kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 3. Turysta zdobywający odznakę, przedkładając kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość informacji zawartych w kronikach przekazywanych do weryfikacji.
 4. Kroniki do weryfikacji można przekazywać w następujący sposób:
  • Najpierw należy skontaktować się z Autorem: ks. Piotr Kaczmarek, tel. 507690249; e-mail: jormoseno@poczta.fm, albo szukać na terenie diecezji łowickiej. Kontakt jest potrzebny w celu ustalenia adresu korespondencji (w przypadku księdza adres zamieszkania może się zmieniać w związku ze zwyczajowymi przenosinami).
 5. Przesyłając kronikę drogą pocztową na podany adres należy w przesyłce dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i naklejonymi znaczkami o odpowiedniej wartości.
 6. Odznaka jest odpłatna. Koszt odznaki wynosi 10 zł. Należność za odznakę można przekazać łącznie z kroniką do weryfikacji.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Autora odznaki.
 2. Zdobywający odznakę podejmuje swoje podróże na własny koszt i odpowiedzialność.
 3. W przypadkach szczególnych Weryfikator może przyznać odznakę z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin odznaki wchodzi w życie dnia 2 lipca 2020 roku.
 5. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Autora odznaki w związku z procedurą zdobywania i weryfikacji odznaki.
 6. Autor odznaki – ks. Piotr Kaczmarek.
help_outline