Szlakiem Protestantyzmu w Polsce PTTK Oddział Międzyuczelniany Warszawa

Aktywna S: 4
Regiony:  Polska
Kategorie:  Kościoły
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

Postanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona w 2015 roku przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie w związku z przypadającą na rok 2017 pięćsetną rocznicą Reformacji.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności miejsc i obiektów związanych z historią i współczesnością kościołów protestanckich w Polsce oraz ich wkładu w historię i kulturę narodową.
 3. Patronat nad odznaką objął JE Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP.
 4. Odznaka posiada cztery stopnie:
  • popularny,
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty.
 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 6. Odznakę zdobywa się na terenie Polski.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 3. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie przynajmniej czterech obiektów krajoznawczych, związanych z wyznaniem i ludnością protestancką (np. miejsca kultu religijnego, cmentarze, upamiętnienia, zabytkowe zespoły urbanistyczne i ruralistyczne).
 4. Warunkiem zdobycia odznaki w pozostałych stopniach jest zwiedzenie obiektów krajoznawczych związanych z jej tematyką w liczbie określonej w tabeli:
  Stopień Kościoły Cmentarze Inne
  Brązowy 8 (4) 4 (2) 4 (2)
  Srebrny 16 (8) 8 (4) 8 (4)
  Złoty 24 (12) 12 (6) 12 (6)
 5. Przynajmniej 50% zwiedzonych obiektów w każdej kategorii (liczby w nawiasie w Tabela 1: Liczba obiektów do zwiedzenia) powinno być wybrane z wykazu stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Pozostałe obiekty mogą być wybrane spoza tego wykazu, według uznania zdobywającego odznakę, przy zachowaniu poniższych kryteriów:
  1. Kategoria „Kościoły” obejmuje zabytkowe obiekty przeznaczone do sprawowania kultu religijnego, należące obecnie lub w przeszłości do kościołów protestanckich: kościoły, kaplice, domy modlitwy;
  2. Kategoria „Cmentarze” obejmuje protestanckie (w tym sekcje protestanckie na cmentarzach wielowyznaniowych) cmentarze zabytkowe, zarówno czynne, jak i nieczynne, jak również lapidaria takich cmentarzy;
  3. Kategoria „Inne” obejmuje pozostałe obiekty krajoznawcze związane z życiem religijnym lub społecznym kościołów protestanckich, lub z wybitnymi osobami zasłużonymi dla protestantyzmu. Do tej kategorii należą: zabytkowe budynki szkół wyznaniowych, seminariów, parafii, kantoratów, diakonatów itp.; zespoły osadnicze ludności wyznania protestanckiego; miejsca potajemnego sprawowania kultu religijnego (np. tzw. leśne kościoły); pomniki, grobowce i upamiętnienia zasłużonych osób; muzea w całości lub częściowo poświęcone tematyce protestantyzmu, a także obiekty sakralne opuszczone, zrujnowane lub zaadaptowane do innych celów.
 6. Przez kościoły protestanckie w niniejszym Regulaminie rozumie się kościoły i wspólnoty odwołujące się do szesnastowiecznej Reformacji, w szczególności kościoły tradycji lub wyznania ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego), ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-unijnego, staroluterańskiego, braci czeskich i morawskich, jak również inne historyczne kościoły protestanckie: braci polskich (tzw. arian), menonickie, metodystyczne oraz baptystyczne. W przypadku, gdy związek obiektu z protestantyzmem nie jest jednoznaczny, zdobywający odznakę jest zobowiązany opisać ów związek w kronice odznaki.
 7. Przez obiekty zabytkowe w niniejszym Regulaminie rozumie się Pomniki Historii oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub chronione w przepisach prawa miejscowego.
 8. Obiekt, dla którego zdobywający odznakę założy i wypełni profil w serwisie internetowym „Nasza Historia”, prowadzonym przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP pod adresem http://historia.luter2017.pl, liczony jest podwójnie na potrzeby wymagań wskazanych w pkt. 10 Regulaminu.
 9. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 10. Zwiedzanie obiektów powinno odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów prawa.
 11. Przy zdobywaniu odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej, kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płycie CD.
 2. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz adres zdobywającego; nazwa i lokalizacja obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania: osobiście wykonana fotografia obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK. W przypadku obiektów pochodzących spoza Załącznika nr 1 do Regulaminu, należy również zamieścić krótki opis krajoznawczy obiektu.
 3. Utworzenie profilu obiektu w serwisie internetowym „Nasza Historia” nie zwalnia od prowadzenia kroniki. W celu zastosowania pkt. 14 Regulaminu, wpisy do serwisu internetowego powinny być podpisane w sposób jednoznacznie wskazujący na zdobywającego odznakę. Utworzenie profilu w serwisie powinno być również odnotowane w kronice.
 4. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00-001 Warszawa 1). Kronikę można przedstawić do weryfikacji osobiście lub drogą pocztową, załączając kopertę i znaczki pocztowe na wysyłkę zwrotną.

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00-001 Warszawa 1).
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Regulamin i wykaz obiektów opracował Marcin Tysler.
Współpraca: Szymon Bijak.
Projekt graficzny odznaki: Katarzyna Kara.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz Obiektów do Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem Protestantyzmu w Polsce”

I. Województwo dolnośląskie

a. Kościoły:
 1. Jawor – kościół ewangelicko-augsburski Ducha Świętego, tzw. Kościół Pokoju.
 2. Karpacz – kościół ewangelicko-augsburski Naszego Zbawiciela, tzw. Kościół Wang.
 3. Legnica – kościół ewangelicko-augsburski Marii Panny.
 4. Milicz – kościół rzymskokatolicki św. Andrzeja Boboli, d. ewangelicki kościół Świętego Krzyża, tzw. Kościół Łaski.
 5. Pielgrzymka – kościół rzymskokatolicki św. Jana Nepomucena, d. ewangelicki kościół ucieczkowy.
 6. Pogorzeliska, gm. Chocianów – kościół rzymskokatolicki św. Jacka, d. ewangelicki kościół graniczny.
 7. Strzelin – kościół rzymskokatolicki Matki Chrystusa i św. Jana Apostoła, jednocześnie kościół parafii ewangelicko-reformowanej.
 8. Syców – kościół ewangelicko-augsburski ap. Jana i Piotra.
 9. Świdnica – kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy, tzw. Kościół Pokoju.
 10. Wrocław – kościół ewangelicko-augsburski Opatrzności Bożej.
b. Cmentarze:
 1. Jelenia Góra – cmentarz ewangelicki z zespołem kaplic, ul. 1 Maja.
 2. Krzyżowa – cmentarz ewangelicki rodziny von Moltke.
 3. Kudowa-Zdrój – cmentarz ewangelicki w Pstrążnej.
 4. Międzybórz – cmentarz ewangelicki, ul. Kościelna.
 5. Szklarska Poręba – cmentarz ewangelicki, ul. Ludwika Waryńskiego/Piastowska.
c. Inne:
 1. Mysłakowice – pomnik Johanna Fleidla i osada tyrolska.
 2. Piława Górna – osiedle braci morawskich.
 3. Twardocice – pomnik szwenkfeldystów.
 4. Wrocław – pomnik Dietricha Bonhoeffera.
 5. Złotoryja – pomnik Valentina Trozendorfa.

II. Województwo kujawsko-pomorskie

a. Kościoły:
 1. Bydgoszcz – kościół ewangelicko-metodystyczny, d. kościół baptystów.
 2. Grudziądz – kościół ewangelicko-augsburski św. Jana, d. kościół katolicko-apostolski.
 3. Kokocko – kościół rzymskokatolicki Niepokalanego Serca NMP, d. ewangelicki kościół Zbawiciela.
 4. Mała Nieszawka – kościół rzymskokatolicki NSPJ, d. kaplica menonicka.
 5. Mątawy – kościół rzymskokatolicki NMP Królowej Polski, d. menonicki dom modlitwy.
 6. Toruń – kościół ewangelicko-augsburski św. Szczepana.
b. Cmentarze:
 1. Bydgoszcz – cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Zaświat.
 2. Ciechocinek – cmentarz ewangelicki, ul. Słońsk Górny.
 3. Sosnówka, gm. Grudziądz – cmentarz menonicki.
c. Inne:
 1. Brodnica – pomnik Anny Wazówny.
 2. Toruń – Ratusz Staromiejski, Muzeum Okręgowe, Sala Wielka i wystawa „Dawny Toruń”.
 3. Wielka Nieszawka – Olęderski Park Etnograficzny.

III. Województwo lubelskie

a. Kościoły:
 1. Bełżyce – kościół rzymskokatolicki Nawrócenia św. Pawła, d. kalwiński dom modlitwy.
 2. Lublin – kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy.
b. Cmentarze:
 1. Lublin – cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Lipowa.
c. Inne:
 1. Rejowiec – pomnik Mikołaja Reja.

IV. Województwo lubuskie

a. Kościoły:
 1. Chlastawa – kościół rzymskokatolicki Narodzenia NMP, d. ewangelicki kościół ucieczkowy.
 2. Gorzów Wielkopolski – kościół rzymskokatolicki św. Antoniego i św. Stanisława Kostki, d. ewangelicki Kościół Zgody.
 3. Gorzów Wielkopolski – kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy.
 4. Klępsk – kościół rzymskokatolicki Nawiedzenia NMP, d. kościół ewangelicki.
 5. Lubięcin, gm. Nowa Sól – kościół rzymskokatolicki NSPJ, d. kościół ewangelicki.
 6. Zielona Góra – kościół ewangelicko-augsburski Jezusowy, d. staroluterański kościół Chrystusowy.
b. Cmentarze:
 1. Kożuchów – cmentarz ewangelicki – lapidarium, ul. 1 Maja.
 2. Łagów – cmentarz ewangelicki.
 3. Wschowa – Muzeum i Lapidarium Rzeźby Nagrobnej, staromiejski cmentarz ewangelicki.
c. Inne:
 1. Nowa Sól – Muzeum Miejskie, wystawa „Nowa Sól – powstanie miasta”.
 2. Wschowa – Muzeum Ziemi Wschowskiej, wystawa „Soli Deo Gloria”.
 3. Żagań – wieża widokowa, wieża d. ewangelickiego Kościoła Łaski.

V. Województwo łódzkie

a. Kościoły:
 1. Łódź – kościół ewangelicko-augsburski św. Mateusza.
 2. Łódź – kościół ewangelicko-reformowany.
 3. Ozorków – kościół ewangelicko-augsburski Dwunastu Apostołów.
 4. Piotrków Trybunalski – kościół ewangelicko-augsburski, d. kościół rzymskokatolicki Pijarów.
 5. Tomaszów Mazowiecki – kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela.
 6. Zelów – kościół ewangelicko-reformowany.
b. Cmentarze:
 1. Łódź – cmentarz ewangelicko-augsburski (Stary Cmentarz), ul. Ogrodowa.
 2. Pabianice – cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Ewangelicka.
 3. Zgierz – cmentarz ewangelicki, ul. Spacerowa.
c. Inne:
 1. Aleksandrów Łódzki – Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego, d. pastorówka.
 2. Łowicz – Galeria Browarna, d. kościół ewangelicko-augsburski.
 3. Wolbórz – pomnik Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

VI. Województwo małopolskie

a. Kościoły:
 1. Kraków – kościół ewangelicko-augsburski św. Marcina, d. kościół rzymskokatolicki Karmelitek.
 2. Nowy Sącz – kościół ewangelicko-augsburski Przemienienia Pańskiego, d. kościół rzymskokatolicki Franciszkanów.
b. Cmentarze:
 1. Kraków – cmentarz ewangelicki w Łuczanowicach, tzw. „Kopiec Lutrów”.
c. Inne:
 1. Nowy Sącz – Sądecki Park Etnograficzny, Sektor Kolonistów Józefińskich.

VII. Województwo mazowieckie

a. Kościoły:
 1. Nowy Secymin – kościół rzymskokatolicki Narodzenia NMP, d. kościół ewangelicki.
 2. Radom – kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy.
 3. Stara Iwiczna – kościół rzymskokatolicki Zesłania Ducha Świętego, d. kościół ewangelicki.
 4. Warszawa – kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy.
 5. Warszawa – kościół ewangelicko-reformowany.
 6. Żyrardów – kościół baptystów.
b. Cmentarze:
 1. Płock – cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Kazimierza Wielkiego.
 2. Warszawa – cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Młynarska.
 3. Węgrów – cmentarz ewangelicki, ul. Ewangelicka.
c. Inne:
 1. Konstancin-Jeziorna – Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita”.
 2. Murzynowo, gm. Brudzeń Duży – pomnik i Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego.
 3. Nowy Kazuń – zabudowa i układ ruralistyczny.

VIII. Województwo opolskie

a. Kościoły:
 1. Byczyna – kościół ewangelicko-augsburski św. Mikołaja.
 2. Gierałcice – kościół ewangelicko-augsburski.
 3. Kluczbork – kościół ewangelicko-augsburski Chrystusa Zbawiciela.
 4. Olesno – kościół ewangelicko-augsburski Krzyża Chrystusowego, tzw. Kościół Fenigowy.
 5. Paruszowice – kaplica ewangelicko-augsburska.
 6. Pokój – kościół ewangelicko-augsburski Zofii.
b. Cmentarze:
 1. Nysa – cmentarz ewangelicko-augsburski, Aleja Wojska Polskiego.
 2. Opole – cmentarz wielowyznaniowy, ul. Wrocławska.
 3. Ozimek – cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Cmentarna.
c. Inne:
 1. Brzeg – Muzeum Piastów Śląskich.
 2. Namysłów – izba regionalna, d. szkoła ewangelicka.
 3. Rożnów – grobowiec „piramida” rodzin Eben i Mohring.

IX. Województwo podkarpackie

a. Kościoły:
 1. Jarosław – kościół rzymskokatolicki Świętego Ducha, d. kościół ewangelicki.
 2. Sarnów, gm. Tuszów – kościół rzymskokatolicki NSPJ, d. kościół ewangelicki.
b. Cmentarze:
 1. Podlesie, gm. Lubaczów – cmentarz ewangelicki.
c. Inne:
 1. Iwonicz – spichlerz, d. dom modlitwy braci polskich, ul. Zadwór 1.

X. Województwo podlaskie

a. Kościoły:
 1. Białystok – kościół rzymskokatolicki św. Wojciecha, d. kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Chrzciciela.
 2. Suwałki – kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy.
b. Cmentarze:
 1. Supraśl – cmentarz ewangelicki, ul. Białostocka.
c. Inne:
 1. Paproć Duża – układ ruralistyczny.

XI. Województwo pomorskie

a. Kościoły:
 1. Bytów – cerkiew greckokatolicka św. Jerzego, d. kościół ewangelicki św. Jerzego.
 2. Gdańsk – bazylika konkatedralna Wniebowzięcia NMP, d. ewangelicka fara Głównego Miasta.
 3. Gdańsk – dom modlitwy Kościoła Zielonoświątkowego, d. menonicki dom modlitwy.
 4. Słupsk – kościół ewangelicko-augsburski Świętego Krzyża, d. kościół staroluterański.
 5. Sopot – kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela.
 6. Stare Miasto, gm. Stary Dzierzgoń – kościół rzymskokatolicki św. Piotra i Pawła, d. kościół ewangelicki.
 7. Wróblewo, gm. Suchy Dąb – kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP, d. kościół ewangelicki.
 8. Zimowiska, gm. Ustka – kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja, d. kościół ewangelicki.
b. Cmentarze:
 1. Kluki – cmentarz ewangelicki.
 2. Sierzno, gm. Bytów – cmentarz leśników na Bukowej Górze.
 3. Sopot – cmentarz komunalny, d. cmentarz ewangelicki, ul. Jacka Malczewskiego.
 4. Stogi, gm. Malbork – cmentarz menonicki.
c. Inne:
 1. Gdańsk – pomnik Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.
 2. Hel – Muzeum Rybołówstwa, d. kościół ewangelicki św. Piotra i Pawła.
 3. Nowy Dwór Gdański – Żuławski Park Historyczny.
 4. Żuławki, gm. Stegna – zabudowa podcieniowa i układ ruralistyczny.

XII. Województwo śląskie

a. Kościoły:
 1. Bielsko-Biała – kościół ewangelicko-augsburski Marcina Lutra.
 2. Bielsko-Biała – kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela.
 3. Cieszyn – kościół ewangelicko-augsburski Jezusowy, tzw. Kościół Łaski.
 4. Jaworze – kościół ewangelicko-augsburski.
 5. Katowice – kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego.
 6. Piasek – kościół ewangelicko-augsburski Opatrzności Bożej.
 7. Pszczyna – kościół ewangelicko-augsburski.
 8. Wisła – kościół ewangelicko-augsburski ap. Piotra i Pawła.
b. Cmentarze:
 1. Cieszyn – cmentarz ewangelicki, ul. Bielska.
 2. Mikołów – cmentarz ewangelicki, ul. Bernarda Krawczyka.
 3. Sosnowiec – cmentarz ewangelicki, ul. Smutna.
 4. Wisła – cmentarz ewangelicki „Na Groniczku”.
c. Inne:
 1. Bielsko-Biała – pomnik Marcina Lutra.
 2. Bytom – Muzeum „Domek Matki Ewy”.
 3. Ustroń – „Kamień” na Równicy, tzw. „leśny kościół”.
 4. Zawiercie – osiedle robotnicze TAZ.

XIII. Województwo świętokrzyskie

a. Kościoły:
 1. Kielce – kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy.
 2. Moskorzew – kościół rzymskokatolicki św. Małgorzaty, d. dom modlitwy kalwiński i braci polskich.
 3. Oksa – kościół rzymskokatolicki Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Mikołaja, d. kalwiński dom modlitwy.
 4. Pińczów – kościół rzymskokatolicki św. Jana Ewangelisty, d. kalwiński dom modlitwy.
b. Cmentarze:
 1. Górny Młyn, gm. Końskie – cmentarz ewangelicki.
 2. Sancygniów – nagrobek, tzw. „kolumna ariańska”.
c. Inne:
 1. Raków – tzw. Dom Ministra Ariańskiego i Dom Wójta.
 2. Sandomierz – kamienica Oleśnickich.

XIV. Województwo warmińsko-mazurskie

a. Kościoły:
 1. Dąbrówno – kościół ewangelicko-metodystyczny.
 2. Dźwierzuty – kościół ewangelicko-augsburski.
 3. Giżycko – kościół ewangelicko-augsburski.
 4. Kętrzyn – kościół ewangelicko-augsburski św. Jana.
 5. Nidzica – kościół ewangelicko-augsburski św. Krzyża.
 6. Pasłęk – kościół ewangelicko-augsburski św. Jerzego, jednocześnie cerkiew prawosławna św. Onufrego.
 7. Sorkwity – kościół ewangelicko-augsburski.
 8. Szczytno – kościół ewangelicko-augsburski.
b. Cmentarze:
 1. Biała Piska – cmentarz ewangelicki, ul. gen. Władysława Sikorskiego.
 2. Markusy – cmentarz menonicki.
 3. Ostróda – cmentarz ewangelicki Polska Górka, ul. Olsztyńska.
 4. Wejsuny – cmentarz ewangelicki.
c. Inne:
 1. Mikołajki – Muzeum Reformacji Polskiej.
 2. Morąg – Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera.
 3. Olsztynek – dom Mrongowiusza.
 4. Tropy Elbląskie – układ ruralistyczny.

XV. Województwo wielkopolskie

a. Kościoły:
 1. Kępno – kościół ewangelicko-augsburski.
 2. Konin – kościół ewangelicko-augsburski Świętego Ducha.
 3. Leszno – kościół rzymskokatolicki św. Jana, d. kościół braci czeskich.
 4. Nowe Dwory, gm. Wieleń – kościół rzymskokatolicki Narodzenia św. Jana Chrzciciela, d. dom modlitwy menonicki i ewangelicki.
 5. Nowy Tomyśl – kościół rzymskokatolicki NSPJ, d. kościół ewangelicko-augsburski.
 6. Ostrów Wielkopolski – kościół rzymskokatolicki NMP Królowej Polski, d. kościół ewangelickoaugsburski Świętej Trójcy.
 7. Turek – kościół ewangelicko-augsburski.
 8. Żychlin – kościół ewangelicko-reformowany.
b. Cmentarze:
 1. Kalisz – cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Harcerska.
 2. Orzeszkowo, gm. Kwilcz – cmentarz kalwiński.
 3. Stawiszyn – cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Szosa Konińska.
 4. Śmigiel – cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Kościańska/Władysława Reymonta.
c. Inne:
 1. Dziekanowice – Wielkopolski Park Etnograficzny, zagroda olęderska.
 2. Leszno – Muzeum Okręgowe.
 3. Poznań – park Manitiusa wraz z głazem pamiątkowym i starą kaplicą.
 4. Ujście – galeria na Starym Rynku, d. kościół ewangelicki.

XVI. Województwo zachodniopomorskie

a. Kościoły:
 1. Dębno – kościół rzymskokatolicki św. Apostołów Piotra i Pawła, d. kościół ewangelicki.
 2. Dzisna, gm. Przybiernów – kościół rzymskokatolicki św. Stanisława BM, d. kościół ewangelicki.
 3. Koszalin – kaplica ewangelicko-augsburska św. Gertrudy.
 4. Krąg, gm. Polanów – kościół rzymskokatolicki Zwiastowania NMP, d. kościół ewangelicki, mauzoleum rodu Podewils.
 5. Stargard Szczeciński – kolegiata NMP Królowej Świata, d. ewangelicka fara miejska.
 6. Szczecin – kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy.
 7. Tatynia, gm. Police – kościół rzymskokatolicki św. Pawła, d. kościół ewangelicki.
 8. Trzebiatów – cerkiew prawosławna Świętego Ducha, d. kaplica ewangelicka.
b. Cmentarze:
 1. Kobylanka – cmentarz ewangelicki – lapidarium.
 2. Szczecin – Cmentarz Centralny.
 3. Świnoujście – cmentarz ewangelicki w Karsiborze, ul. Kwiatowa.
 4. Wałcz – cmentarz ewangelicki, ul. Kujawska.
c. Inne:
 1. Darłowo – Muzeum Zamek Książąt Pomorskich.
 2. Kołobrzeg – dom księży emerytów i kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, d. zespół klasztorny diakonis ewangelickich.
 3. Szczecin Zdroje – Ogród Ciszy i Medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera.
 4. Wolin – Muzeum Regionalne, wystawa „Johannes Bugenhagen – Wolinianin i obywatel Europy”.
help_outline