Turysta Ziemi Kołobrzeskiej Oddział Wojskowy PTTK Kołobrzeg

Aktywna S: 4
Regiony:  Zachodniopomorskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Kopia

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej, kolarskiej i motorowej, a także poznawanie walorów Ziemi Kołobrzeskiej, jej historii, zabytków, miejsc pamięci oraz pomników przyrody. Zdobywanie odznaki sprzyja również upowszechnianiu i rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych.
 3. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej - indywidualnych lub zbiorowych, na terenie powiatu kołobrzeskiego.
 4. Odznaka Krajoznawcza „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” jest ustanowiona w czterech stopniach:
  • popularnym
  • brązowym
  • srebrnym
  • złotym
 5. Odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 6. Turysta ubiegający się o przyznanie Odznaki musi spełnić warunki podane w pkt. II Regulaminu.

II. Warunki zdobycia odznaki

 1. O uzyskanie Odznaki „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły siódmy rok życia. W ciągu jednego roku, można zdobywać jeden stopień odznaki (nie dotyczy odznaki w stopniu popularnym). Odznakę należy zdobywać w kolejności stopni. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zapewnioną opiekę osoby pełnoletniej.
 2. Podstawą przyznania odznaki jest wyłącznie książeczka Odznaki „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” z wiarygodnymi potwierdzeniami zwiedzanych miejscowości i obiektów. Potwierdzenia mogą pochodzić z urzędów, sklepów oraz innych dowolnych instytucji. Potwierdzeniem może być też fotografia na tle zwiedzanego obiektu - miejsca charakterystycznego dla danej miejscowości.
 3. Potwierdzeń mogą dokonywać przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa ochrony przyrody oraz opiekunowie SKKT w ilości nie więcej niż 20% wymaganej ilości obiektów na dany stopień odznaki.
 4. Każdą miejscowość i obiekt można zaliczyć tylko raz. Nadwyżka zaliczonych miejscowości przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.
 5. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki składa książeczkę Odznaki „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” wypełnioną zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu w siedzibie Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu przy ul. Ppor. E. Łopuskiego 46.
 6. Odznakę „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” w STOPNIU POPULARNYM może uzyskać osoba, która:
  • Zwiedziła latarnię morską w Gąskach;
  • Zwiedziła 7 miejscowości na wycieczkach pieszych lub 10 na wycieczkach kolarskich i motorowych, na terenie co najmniej 2 (dwóch) gmin wg wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu,
 7. Odznakę „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” w STOPNIU BRĄZOWYM może uzyskać osoba, która:
  • Zwiedziła kościół Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie;
  • Zwiedziła 10 miejscowości na wycieczkach pieszych lub 15 na wycieczkach kolarskich i motorowych, na terenie co najmniej 3 (trzech) gmin wg wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu,
 8. Odznakę „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” w STOPNIU SREBRNYM może uzyskać osoba, która:
  • Zwiedziła dwa najstarsze dęby „Bolesław” i „Warcisław” w lesie kołobrzeskim;
  • Zwiedziła 15 miejscowości na wycieczkach pieszych lub 20 na wycieczkach kolarskich i motorowych, na terenie co najmniej 4 (czterech) gmin wg wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu,
 9. Odznakę „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” w STOPNIU ZŁOTYM może uzyskać osoba, która:
  • Zwiedziła Centrum Ogrodnicze „Hortulus” w Dobrzycy.
  • Zwiedziła 20 miejscowości na wycieczkach pieszych lub 25 na wycieczkach kolarskich i motorowych, na terenie co najmniej 5 gmin (pięciu) gmin wg wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu,
 10. Odznakę nadaje, weryfikuje i ewidencjonuje Komisja Weryfikacyjna Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 11. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia odznaki „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej”.
 12. Odznaka Krajoznawcza „Turysta Ziemi Kołobrzeskiej” może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Kołobrzegu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu
 13. W przypadkach szczególnych Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu może nadać odznakę z pominięciem wymogów regulaminu oraz zastrzega sobie prawo ostatecznej jego interpretacji.
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2015. Regulamin i wzór odznaki opracował Jerzy Przepióra.

Załącznik 1

Kopia

Wykaz miejscowości stanowiący załącznik do regulaminu

Gmina Dygowo

GMINA DYGOWO leży w północno-zachodniej części Pomorza Środkowego, w dorzeczu rzeki Parsęty, 12 km od Morza Bałtyckiego i Kołobrzegu. Gmina obejmuje powierzchnię 128,52 km2, zamieszkiwaną przez ponad 5500 osób. Gmina skupia 21 miejscowości, z których utworzono 17 sołectw.

Bardy
 1. cmentarz poewangelicki,
 2. zabytki archeologiczne,
 3. Lapidarium
Czernin
 1. kościół filialny pw Wniebowzięcia NMP zbudowany w XIII wieku
 2. zabytkowe chałupy ryglowane z I i II połowy XIX w.
 3. dwór eklektyczny XIX/XX w
Dębogard
 1. cmentarz ewangelicki,
 2. dawna szkoła murowana
Dygowo
 1. neoromański kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z XIX w
 2. cmentarz przykościelny
 3. pomniki przyrody:
  • buk pospolity o obwodzie 425 cm
  • lipa drobnolistna o obwodzie 416 cm
  • topola biała o obwodzie 614 cm
 4. ruina wiatraka koźlaka z XIX w
 5. cechowy dom rzemiosła XVIII/XIX w
Gąskowo
Jażdże
Jazy
 1. pomniki przyrody
  • dąb szypułkowy o obwodzie 320 cm,
  • 2 sztuki topoli białej o obwodzie 445 i 385 cm.
 2. dawny cmentarz ewangelicki, o powierzchni 0,9 ha, zachowanych zostało 11 nagrobków wolnostojących z 1 połowy XX w.
Kłopotowo
 1. pomniki przyrody.:
  • dąb szypułkowy o obwodzie 6,8 m - jest to 600 - letnie drzewo, któremu nadano imię „Barnim”, drzewo znajduje się przy kościele
  • lipa drobnolistna o obwodzie 4,7 m
  • buk czerwony o obwodzie prawie 4 m
 2. park wpisany do rejestru zabytków, powierzchnia parku to 6 ha.
 3. kościół filialny pw św. Andrzeja Apostoła wraz z wystrojem wnętrza i otoczeniem
 4. spichrz ryglowy położony na terenie zabudowań Państwowego Gospodarstwa Rolnego
 5. zabytki archeologiczne - cmentarzysko kurhanowe.
 6. pałac należący niegdyś do rodziny von Wedelów
Lisia Góra
Łykowo
 1. zabytkowe budynki mieszkalne i gospodarcze,
 2. zabytki archeologiczne
Miechęcino
 1. pomniki przyrody
  • buk pospolity o obwodzie 485 cm
  • świerk kłujący o obwodzie 273 cm
 2. park krajobrazowy z II poł. XIX w.,
 3. dawny cmentarz ewangelicki, o powierzchni 0,18 ha, nagrobki i mogiły uległy zniszczeniu, zachowany został jedynie szpaler świerkowy (36 świerków),
 4. dawna szkoła,
 5. wieża transformatorowa z XX w.
Piotrowice
 1. zabytkowe budynki mieszkalne i gospodarcze.
 2. dawny park dworski o powierzchni 1 ha.
Połomino
Pustary
 1. zabytek archeologiczny - grodzisko stożkowate, położone na wzgórzu,
 2. zespół pałacowo - parkowy z przełomu XIX i XX wieku, składający się z dworu neoklasycystycznego i parku krajobrazowego z końca XIX w.
 3. pomniki przyrody :
  • lipa drobnolistna o obwodzie 480 cm
  • 3 sztuki modrzewia europejskiego o obwodzie 360, 278, 325 cm
  • aleja starych, ponad stuletnich kasztanowców, aleja bukowo - dębowa, w parku dworskim
Pyszka
Skoczów
 1. drzewa uznane Uchwałą Rady Gminy w Dygowie za pomniki przyrody, znajdujące się na terenie parku
 2. park dworski
Stojkowo
 1. zabytkowe budynki mieszkalne i gospodarcze z XIX i XX wieku,
 2. cmentarz ewangelicki o powierzchni 0,1 ha.
 3. ośrodek wędkarski "AGRO - TUR"
Stramniczka
 1. torfowisko "Stramniczka"
Świelubie
 1. Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty zawiera w sobie partie pierwszej, murowanej świątyni. Przyjmuje się jednak, że mury obecnej świątyni wzniesiono głównie w XV/XVI w.
 2. zabytki archeologiczne:
 3. grodzisko nizinne z wczesnego średniowiecza,
 4. cmentarzysko kurhanowe z IX w.
 5. osada leżąca przy prawym brzegu rzeki Parsęty z X-XII w.
 6. obiekty architektury niesakralnej , Dawna szkoła z 1910 r.
 7. budynki mieszkalne i gospodarcze z XIX w.
Wrzosowo
 1. kościół parafialny pw Przemienienia Pańskiego
 2. park pałacowy naturalistyczny utworzony na początku XIX w., o pow. 3 ha. W zachodniej części znajduje się kompleks stawów, które zostały obsadzone dębami szypułkowymi, lipami, kasztanowcami, świerkami. Tu też rośnie jeden egzemplarz dorodnej sosny wejmutki, śnieżyczki, przebiśnieg, stary cis, płożący się bluszcz
 3. cmentarz przykościelny
Włościbórz
 1. domy i zabudowania gospodarcze,
 2. dawny dwór, w którym obecnie mieści się Dom Pomocy Społecznej.
 3. dawny park pałacowy,
 4. aleja 109 dębów przy drodze powiatowej,
 5. okazałe wiekowe sosny rosnące na wzgórzu „kurhanie” lub mogile zbiorowej
Gmina Gościno

GMINA GOŚCINO położona jest w południowo-wschodniej części powiatu kołobrzeskiego. Obejmuje powierzchnię 1460 ha, zamieszkiwaną przez 5241 osób. Gmina skupia 21 miejscowości, z których utworzono 12 sołectw.

Gościno
 1. kościół pw. św. Andrzeja Boboli, w którym znajduje się chrzcielnica z przełomu XII i XIII w,
 2. głaz dwumetrowej długości „Kamień Katarzyny”, posiadający bogatą, legendę, przeniesiony do parku koło kościoła
Gościno Dwór
 1. dwór z początku XIX w. z parkiem krajobrazowym i zabudowaniami folwarcznymi
Jarogniew
Jeziorki
Lubkowice
 1. dawny XVIII- wieczny folwark
 2. bezstylowy dwór z II połowy XIX w
Robuń
 1. kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, Apostołów z 1930 r., przebudowany w roku 1962
 2. dwór neoklasyczny z przełomu XIX/XX wieku
Wartkowo
 1. zabytkowy park podworski
Ramlewo
 1. neobarokowy pałac rodziny Romelo z 1894r
 2. park dworski
 3. neogotycki kościół z XIX w
Sikorzyce
Pobłocie Małe
 1. pałac i park z pocz. XIX w.
 2. Kościół filialny pw MB Różańcowej
Ołużna
Ząbrowo
Pławęcino
 1. bezstylowy, murowany dwór z II poł. XIX
 2. park z aleją grabową XIX w,
Kamnica
 1. pałac z 2 poł. XIX w,
Mołtowo
 1. park z pocz. XIX w,
 2. neoklasycystyczny pałac rodziny von Braunschweig z II połowy XIX w
Skronie
 1. resztki poniemieckiego cmentarza,
 2. cmentarzysko kurhanowe zajmujące obszar ok. 10 ha. Jest tam 105 kopców,
Myślino
 1. neoklasycystyczny pałac z II połowy XIX w
 2. park dworski
Dargocice
 1. wzniesienie Łysica o wysokości 76,5 m n.p.m.
Wierzbka Górna
Wierzbka Dolna
 1. park dworski
 2. dwór
Karkowo
 1. park dworski
Gmina Kołobrzeg

GMINA KOŁOBRZEG – gmina wiejska w północnozachodniej Polsce, położona na Pobrzeżu Szczecińskim i Pobrzeżu Koszalińskim. Siedzibą gminy jest miasto Kołobrzeg, które nie wchodzi w skład gminy (jest osobną gminą miejską). Obejmuje powierzchnię 144,03 km2, zamieszkiwaną przez 9825 osób. Gmina skupia 30 miejscowości, z których utworzono 22 sołectwa.

Błotnica
 1. Park poległych w walce o Kołobrzeg imienia Witolda Ostrowskiego o powierzchni 0,7012 ha,
 2. pomniki przyrody:
  • 12 dębów szypułkowych – obwód 180–230 cm, wysokość 28–30 m,
  • 12 lip drobnolistnych – obwód 180–220 cm, wysokość 32–35 m.
Bogucino
Bogusławiec
Budzistowo
 1. gotycki kościół św.Jana Chrzciciela z 1222 r.
 2. cmentarz przykościelny
 3. teren historycznego założenia folwarcznego (pałac z parkiem i folwarcznym podwórzem):
 4. eklektyczny pałac z lat 70. XIX w.;
 5. park krajobrazowy z ceglanym ogrodzeniem (drzewostan: jesion wyniosły, świerk pospolity, kasztanowiec, orzech włoski);
 6. stodoła folwarczna, XIX/XX w., bogaty detal ceglany;
 7. magazyn folwarczny, XIX/XX w., bogaty detal ceglany.
 8. eklektyczny myśliwski dwór z końca XIX w. z parkiem naturalistycznym;
 9. murowany budynek szkoły z lat 30-tych XX w
 10. cmentarz poewangelicki o pow. 1,39 ha z poł. XIX w., starodrzew lipowy, brak nagrobków;
 11. wczesnośredniowieczne grodzisko dwuczłonowe nad Parsętą (VIII-XIII w.)
Drzonowo
 1. park dworski, z drugiej poł. XIX w
 2. neogotycki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, z pierwszej połowy XIX w.
 3. wieża transformatorowa z 1930 r
Dźwirzyno
 1. kościół pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych wybudowany w latach 1982–99.
Głowaczewo
 1. wieża transformatorowa z 1919 r., 1925 r.
 2. pozostałości wieży ciśnień, z początku XX w
 3. pomniki przyrody:
  • grupa 43 dębów szypułkowych o obwodach od 237 do 252 cm
Grzybowo
 1. rzymskokatolicka kaplica filialna pw. Matki Boskiej Licheńskiej, wybudowana w 1984 roku
 2. pomniki przyrody:
  • 8 dębów szypułkowych o obwodzie 240–430 cm i wysokości 18–20 m na dawnym cmentarzu ewangelickim
Karcino
 1. neogotycki kościół pw. Krzyża Świętego z 1869 r.
 2. cmentarz ewangelicki przykościelny z pomnikami przyrody:
  • 27 lip drobnolistnych o obwodzie od 220 do 330 cm i wysokości do 30 m
  • dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm i wysokości 40 m.
 3. zlewnia mleka, XIX/XX w.
 4. młyn wodny, z 1983 r
Kądzielno
 1. dwór, obecnie dom mieszkalny, z 1907
Korzystno
 1. neogotycki kościół parafialny pw. Chrystusa Króla, z lat 1865-66 r
 2. zabytkowy cmentarz wojenny ewangelicki przy kościele z pomnikami przyrody:
  • lipa drobnolistna – obwód 316 cm, wysokość 16 m,
  • klon zwyczajny – obwód 240 cm, wysokość 29 m,
  • sosna smołowa – obwód 230 cm, wysokość 25 m,
  • brzoza brodawkowata – obwód 183 cm, wysokość 22 m,
  • modrzew europejski – obwód 235 cm, wysokość 28 m.
 3. park z drugiej połowy XIX w.
 4. zabytkowy budynek inwentarski
 5. gołębnik
Niekanin
Nowogardek
 1. zabytkowy dom pod nr 19, zbudowany w 1875 roku
Nowy Borek
 1. pomniki przyrody na dawnym cmentarzu ewangelickim:
 2. 35 okazów bluszczu pospolitego na lipach o obwodzie 30 cm.
Obroty
Przećmino
Rościęcino
 1. cmentarz poewangelicki z połowy XIX w
 2. dom mieszkalny nr 21
 3. ujęcie wody z zabytkowymi zabudowaniami z 1905 r. (Kopydłówko)
 4. średniowieczne grodzisko.
Samowo
Sarbia
 1. późnogotycki zabytkowy kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, z XVI
 2. neogotycka Kaplica Betlejemska pw. NMP, z 1900 r
 3. dawny młyn wodny z 1895 r
Stary Borek
Stramnica
Zieleniewo
Bezpraw
Budzimskie
Głąb
Kopydłówko
 1. średniowieczne grodzisko
 2. obiekty zabytkowe z 1905 r.:
  • budynek hali pomp (ujęcie wody),
  • budynek hali filtrów (ujęcie wody),
  • budynek studni (ujęcie wody),
  • budynek mieszkalny (w sąsiedztwie ujęcia wody),
  • budynek gospodarczy (w sąsiedztwie ujęcia wody.
 3. obszar ujęcia wody
Korzyścienko
Rogozina
Sieradowo
Świerszczewo
Gmina Rymań

GMINA RYMAŃ położona jest w środkowej części województwa zachodnio-pomorskiego, w południowozachodniej części powiatu kołobrzeskiego. Obejmuje powierzchnię 146,12 km2, zamieszkiwaną przez 4225 osób. Gmina skupia 25 miejscowości, z których utworzono 9 sołectw.

Rymań
 1. kościół pw Św. Szczepana
 2. zespół pałacowo-parkowy z 2. połowy XVIII w
 3. pomniki przyrody:
  • dąb szypułkowy (obw. 300 cm, wiek 150 lat) – niedaleko motelu „Polonez”,
  • buk zwyczajny odmiana czerwono listna (obw. 300 cm) – na skrzyżowanie ul. Szkolnej i Koszalińskiej,
  • dąb szypułkowy (obw. 430 cm, wiek 150 lat), północny-wchód od pałacu,
  • dąb szypułkowy (obw. 380 cm, wiek 150 lat),
  • buk zwyczajny odmiana czerwonolistna (obw. 280 cm, wiek 150 lat) – przy pałacu.
Bukowo
Gołkowo
Starza
Gorawino
 1. zespół dworsko - pałacowy z przełomu XIX/XX w.
 2. kościół parafialny pw. MB Królowej Polski, ryglowy, zbudowany w l. 20. XVII w
 3. cmentarz przykoscielny
Rębice
Jarkowo
 1. park dworski
Mechowo
Petrykozy
Kinowo
 1. park podworski z przełomu XIX i XX w
Drozdowo
 1. park dworski
Drozdówko
Lędowa
Dębica
 1. kościół Oczyszczenia NMP
 2. cmentarz przykościelny
Leszczyn
 1. park dworski
Mirowo
Rzesznikowo
 1. wiatrak holenderski
 2. kościół NMP Królowej Polski
 3. cmentarz przykościelny
 4. park dworski
Czartkowo
Jaglino
Kamień Rymański
Płonino
Rzesznikówko
Skrzydłowo
 1. park dworski
Starnin
 1. park dworski
 2. cmentarz polowy
Bębnikąt
Gmina Siemyśl

GMINA SIEMYŚL usytuowana jest w północno–środkowej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim na Równinie Gryfickiej. Zajmuje powierzchnię 107,31 km2. Zamieszkuje w niej 3.725 mieszkańców. Gmina skupia 18 miejscowości, z których utworzono 11 sołectw.

Siemyśl
 1. neogotycki kościół pw. św. Stanisława Kostki (1866 r.),
 2. dawny młyn koniec XIX wieku
 3. dwór z 1863 r.
Charzyno
 1. neogotycki kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu (XIX wiek),
 2. młyn z XIX wieku
 3. obelisk postawiony w 20 rocznicę zdobycia Kołobrzegu w 1965 r. w celu upamiętnienia pobytu we wsi sztabu 3 Dywizji Piechoty w dn. 8 - 9 marca 1945 r
Białokury
 1. Zabytkowy park pałacowy z końca XIX wieku, w którym rosną pomniki przyrody:
  • 2 dęby szypułkowe odmiany stożkowej o obwodach 300 i 310 cm,
Byszewo
Morowo
Niemierze
 1. gotycki kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z XIV w.
 2. cmentarz przykościelny
 3. dwa nieczynne i zdewastowane cmentarze poniemieckie (jeden obok kościoła, drugi na północ od wsi)
 4. budynek dawnej szkoły z 1910 r.
 5. wiatrak typu holender z II poł. XIX w., przeznaczony do celów mieszkalnych
 6. stanowisko archeologiczne (osada wczesnośredniowieczna)
Nieżyn
 1. neogotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela XII, XVII, XIX wiek
 2. dawna kaplica ewangelicka (obecnie karczma) z końca XIX wieku
Świecie Kołobrzeskie,
Trzynik
 1. neogotycki kościół filialny pw. św. Kazimierza i Anny (połowa XIX w.)
 2. dwór z końca XIX wieku
Unieradz
 1. romański kościół pw. św. Michała Archanioła (murowany z kamieni polnych XIII w.), wieża z XV w.
 2. cmentarz przykościelny
Kędrzyno
 1. park krajobrazowy podworski z pocz. XX w
 2. grodzisko cyplowe, otoczone 3,5-metrowymi wałami,
 3. kaplica pw. Miłosierdzia Bożego
Grabowo
Izdebno
Mącznik
Paprocie
Wątłe Błota
Wędzice
Wszemierzyce
 1. dwór murowany z końca XIX wieku (ośrodek rehabilitacyjny Monar „Marianówek”

Gmina Ustronie Morskie

GMINA USTRONIE MORSKIE położona jest nad Zatoką Pomorską, w zachodniej części Wybrzeża Słowińskiego. Obejmuje powierzchnię 56,98 km2, zamieszkiwaną przez 3601 osób. Skupia 10 miejscowości, z których utworzono 6 sołectw.

Ustronie Morskie
 1. pomniki przyrody w lesie kołobrzeskim:
  • dąb szypułkowy "Bolesław" - obwód: 680 cm, wysokość: 37 m, wiek: ok. 800 lat
  • dąb szypułkowy "Warcisław" - obwód: 720 cm, wysokość: 37 m, wiek: ok. 640 lat
 2. zagroda ul. Bolesława Chrobrego 26 (chałupa i stodoła)
Bagicz
 1. Lotnisko turystyczno-rekreacyjne
 2. cmentarz polowy
Gwizd
Kukinka
Kukinia
Rusowo
 1. zabytkowy gotycki kościół filialny w. pw. Matki Boskiej Różańcowej z XIVw;
 2. park podworski z XIX w z 8 pomnikami przyrody:
  • platan klonolistny "Antoni",
  • jesion wyniosły,
  • jesion płaczący,
  • buk purpurowy,
  • 4 lipy drobnolistne.
Sianożęty
Grąbnica
Malechowo
Wieniotowo