Turystyczno-Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów PTTK Żarnów

Aktywna S: 2
Regiony:  Łódzkie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. W roku jubileuszowym 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, została ustanowiona przez Oddział PTTK przy współpracy z Gminą Żarnów "Turystyczno-Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów".
 2. Celem wprowadzenia odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych gminy Żarnów i imprez turystycznych organizowanych przez O/PTTK w Żarnowie. 3. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od 7 roku życia poprzez uczestnictwo w imprezach turystyczno-krajoznawczych (zbiorowych lub indywidualnych). Dzieci i młodzież szkolna zdobywają odznakę pod opieką dorosłych.
 2. W ciągu danego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 3. Potwierdzenia zwiedzanych obiektów i imprez można zbierać w książeczce odznaki lub w samodzielnie wykonanej kronice z opisami, datą, fotografiami itp.
 4. Potwierdzeniem mogą być pieczątki ze zwiedzanych oiektów, fotografie na tle obiektów lub pieczątki i podpisy organizatorów wycieczki czy innej imprezy turystycznej odbywającej się na terenie gminy.
 5. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
 6. Przy zdobywaniu odznak zaleca się udział w przynajmniej jednym wydarzeniu o charakterze kulturalno-oświatowym np. Dniach Żarnowa, obchodach rocznic historycznych, konferencji popularnonaukowej itp.
 7. Warunkiem zdobycia „Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów” jest:
  1. w stopniu srebrnym:
   • zaliczenie przynajmniej 7 obiektów wybranych z listy stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu odznaki
   • udział w jednym rajdzie organizowanym przez O/PTTK w Żarnowie
  2. w stopniu złotym:
   • udział w kolejnych trzech rajdach (wycieczkach / rajdach pieszych) - przy czym jeden z nich powinien przebiegać częścią „Piekielnego Szlaku” w granicach gminy Żarnów /lub udział w 2 rajdach i 1 spływie kajakowym Czarną Maleniecką - organizowanym przez O/PTTK w Żarnowie
   • zwiedzenie pozostałych obiektów z listy w załączniku

III. Weryfikacja

 1. Odznaki weryfikuje zespół instruktorów krajoznawstwa O/PTTK w Żarnowie.
 2. Podstawą do weryfikacji jest książeczka odznaki lub kronika z zawartymi zgodnie z regulaminem poświadczeniami. Dokumentację należy przedłożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Oddział PTTK w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
 3. W przypadku przesyłki pocztowej należy dołączyć zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem na list polecony.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Załącznik z listą obiektów stanowi integralną cześć regulaminu.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do O/PTTK w Żarnowie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

V. Informacje końcowe

 1. Zasady regulaminu opracowali:
  • Włodzimierz Szafiński – prezes ZO PTTK w Żarnowie
  • Krzysztof Nawrocki – wójt gminy Żarnów
 2. Regulamin został zatwierdzony przez ZO PTTK i Wójta Gminy w Żarnowie.
 3. Odznaki oraz książeczki „Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów” zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Gminy Żarnów.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Lista obiektów w gminie Żarnów zaliczanych do osiągnięcia Turystyczno-Krajoznawczej Odznaki Gminy Żarnów

 1. Żarnów:
  • kościół św. Mikołaja
  • wczesnośredniowieczne grodzisko zwane „Szwedzka Góra”
  • cmentarz parafialny z kwaterą partyzantów z 25 pp AK
  • cmentarz żydowski przy ul. Zachodniej (Tresta)
  • Izba Regionalna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie
 2. Skórkowice:
  • kościół św. Łukasza
  • Kwatera żołnierzy z I wojny św. i kapliczka słupowa na cmentarzu parafialnym
  • Izba Regionalna w bibliotece w Skórkowicach
 3. Klew:
  • rezerwat krajobrazowy "Diabla Góra" z Pomnikiem Polski Walczącej (na szczycie)
  • pomnik w Klewie-Borkach - upamiętniający bitwę 25 pp AK pod Diablą Górą
  • Izba Regionalna „Pod Diablą Górą” w Klewie
 4. Pozostałe:
  • Stajnia Artystyczna Marcinków
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji nad zalewem w Miedznej Murowanej
  • zabytkowy park podworski w Trojanowicach
  • pomnik ku czci partyzantów 25 pp AK w Widuchu
  • rezerwat przyrody „Jodły Sieleckie”
  • kamieniołom w Sielcu
  • pomnik przyrody "Dąb Siedlowski"
help_outline