Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej PTTK Kłodzko

Aktywna S: 1
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka regionalna „TYSIĘCZNIKI ZIEMI KŁODZKIEJ” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
 2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.
 3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej”w Kłodzku.
 4. Odznaka jest jednostopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania sie po obszarach chronionych i rejonach granicy panstwowej.
 3. Wędrówki odbywa się po znakowanych szlakach turystycznych oraz nieoznakowanych ścieżkach na terenie Ziemi Kłodzkiej.
 4. Odznakę uzyskuje się przez zdobycie, w dowolnej kolejności, wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.
 5. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Ziemi Kłodzkiej.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy Odznaki „TYSIĘCZNIKI ZIEMI KŁODZKIEJ” wykonana przez zdobywającego Odznakę lub prowadzona kronika wycieczek.W książeczce weryfikacyjnej powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i data urodzenia, a na następnych rubryki:

  • data wycieczki,
  • nazwa zdobywanego szczytu,
  • trasa wędrówki,
  • miejsce na potwierdzenie,
  • miejsce na adnotację weryfikacyjną zdobycia szczytu.

  Książeczka powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.

 2. Podstawą do zaliczenia zdobycia szczytu jest zdjęcie przedstawiające uczestnika wędrówki na tle charakterystycznych cech zdobywanego szczytu, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK wraz z podaniem numeru legitymacji. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

 3. Odznakę „TYSIĘCZNIKI ZIEMI KŁODZKIEJ” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
 4. Prawidłowo wypełnioną książeczkę z poświadczeniami zdobycia szczytów należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres: PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, 57-300 Kłodzko, ul. Wita Stwosza 1.
 5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

IV. Przepisy końcowe

 1. Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.
 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”.
 3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w dniu 7 marca 2014 r. (uchwałą nr 12/2013/2014) i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz szczytów

Nazwa szczytu Wysokość Orientacyjne współrzędne
Góry Sowie
1. Wielka Sowa 1015 N50 40 48.8 E16 29 08.1
Góry Orlickie
2. Orlica 1084 N50 21 11.5 E16 21 38.6
3. Zielony Garb 1026 N50 20 38.8 E16 22 15.6
Masyw Śnieżnika
4. Czarna Góra 1205 N50 15 06.5 E16 48 18.2
5. Goworek 1320 N50 11 18.3 E16 48 33.8
6. Jaworowa Kopa 1138 N50 14 47.4 E16 48 14.5
7. Mały Śnieżnik 1326 N50 11 31.8 E16 48 56.8
8. Puchacz 1175 N50 10 17.6 E16 47 55.9
9. Sadzonki 1230 N50 12 05.1 E16 51 41.2
10. Smerkowiec 1123 N50 13 45.2 E16 48 29.0
11. Stroma 1167 N50 13 30.7 E16 51 06.0
12. Śnieżnik 1426 N50 12 27.1 E16 50 53.6
13. Średniak 1210 N50 12 43.8 E16 49 16.6
14. Trójmorski Wierch 1145 N50 09 25.2 E16 47 25.9
15. Wysoczka 1145 N50 11 34.2 E16 48 08.3
16. Żmijowiec 1153 N50 14 02.6 E16 49 28.4
Góry Bialskie
17. Biała Kopa 1033 N50 15 05.9 E16 58 33.1
18. Brusek 1124 N50 13 34.1 E17 01 28.0
19. Czernica 1083 N50 16 19.4 E16 57 51.4
20. Dział 1027 N50 13 38.8 E16 59 29.6
21. Iwinka 1079 N50 14 24.0 E16 58 55.0
22. Jawornicka Kopa 1052 N50 14 47.7 E16 56 53.6
23. Jawornik Graniczny 1030 N50 13 49.9 E16 57 57.5
24. Orlik 1068 N50 14 38.7 E16 57 24.8
25. Płoska 1035 N50 16 21.3 E16 58 38.9
26. Postawna 1117 N50 13 14.7 E17 00 40.7
27. Rudawiec 1112 N50 14 41.5 E16 58 37.4
28. Rude Krzyże 1053 N50 14 18.6 E16 57 47.6
29. Smrecznik 1089 N50 13 58.5 E17 00 51.2
30. Smrek Trójkrajny 1117 N50 14 00.4 E17 01 20.2
31. Sucha Kopa 1054 N50 15 08.7 E16 55 50.2
32. Suszyca 1047 N50 15 32.2 E16 55 25.8
help_outline