Warmia i Mazury - ziemia serdecznie znajoma PTTK Olsztyn

Aktywna S: 1
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK ustanowiona została z okazji Jubileuszu XXX-lecia Polskiego Towrzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na Warmii i Mazurach.
 2. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Warmińsko-Mazurskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz za aktywność w działalności PTTK.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie.
 5. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 rok życia.
 6. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych turystyki kwalifikowanej i popularnej, odbywanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
 7. Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegółowo wpisana do książeczki Odznaki „Warmia i Mazury - ziemia serdecznie znajoma“.
 8. Turysta ubiegający się o przyznanie Odznaki musi spełnić warunki podane w dziale II Regulaminu.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Aby zdobyć Odznakę należy spełnić następujące warunki:
  1. zwiedzić:
   • miasto Olsztyn (m.in. Stare Miasto, Zamek, Kościół św. Jakuba, Wysoką Bramę, Planetarium, Park Miejski)
   • Pole Bitwy Grunwaldzkiej
   • Miasto Elbląg (Stare Miasto i Katedrę Św. Mikołaja)
  2. wziąć udział w jednej z imprez turystycznych, odbywających się w województwie warmińsko-mazurskim:
   • w wycieczce na odcinku Kanału Ostródzko-Elbląskiego
   • lub szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich
   • lub statkiem po jez. Drwęckim (Ostróda - Piławki)
   • lub statkiem po Jezioraku - Iława
  3. odbyć wycieczki jednym ze szlaków elbląskiej Bażantarni
  4. odbyć wycieczki Szlakiem Kopernikowskim na odcinku Olsztyn - Elbląg (Dobre Miasto - Lidzbark Warmiński - Orneta - Pieniężno - Braniewo - Frombork) zwiedzając co najmniej:
   • 3 miejscowości (należy przede wszystkim poznać zabytki architektury)
   • 2 muzea
   • 1 pomnik przyrody
  5. odbyć wycieczkę po Mazurach na trasie: Górowo Iławeckie - Bartoszyce - Bisztynek - Reszel - Św. Lipka - Kętrzyn - Węgorzewo - Gołdap - Stańczyki - Olecko - Ełk zwiedzając co najmniej 3 miejscowości.
 2. Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzenia obiektu, terenu, miejsca, dokonują:
  • kierownik wycieczki lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa, przodownik turystyki kwalifikowanej, przewodnik PTTK
  • w odniesieniu do przebytej trasy - także napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne
  • w odniesieniu do zwiedzanych obiektów - także ich kustosz lub administrator.
 3. Turysta, który spełnił wszystkie warunki przewidziane dla zdobycia odznaki i posiada ich udokumentowanie w sporządzonej własnoręcznie kronice-notatniku przedkłada je Zespołowi Weryfikacyjnemu Odznak Krajoznawczych przy Komisji Krajoznawczej PTTK w Olsztynie przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim.
 4. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny podejmie decyzję o przyznaniu Odznaki. Po jej przyznaniu Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w wymienionej w pkt. 4 kronice-notatniku. Wpis ten wraz z wydanym w tym zakresie zaświadczeniem upoważnia do nabycia Odznaki.
 5. Na wniosek Regionalnej Komisji Krajoznawczej - Zespół Weryfikacyjny może nadać Odznakę jako wyróżnienie za długoletnią aktywną działalność krajoznawczą na terenie Warmii i Mazur bez obowiązku udokumentowania wykonania wymogów podanych w dziale II niniejszego regulaminu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Komisji Krajoznawczej.
 2. Regulamin niniejszy został opracowany przez Komisję Krajoznawczą.
help_outline