Wędrowiec Lubelski PTTK Lublin

Aktywna S: 3
Regiony:  Lubelskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza Województwa Lubelskiego „Wędrowiec Lubelski” ustanowiona została przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie i jest kontynuacją Odznaki Krajoznawczej Województwa Lubelskiego „Wędrowiec Lubelski” opracowanej przez działaczy ówczesnego Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Lublinie i ustanowionej uchwałą Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Lublinie z dnia 14 maja 1982 r.
 2. Odznaka służy popularyzacji walorów turystycznych i krajoznawczych województwa, poznania jego historii, kultury, przyrody i współczesnego obrazu.
 3. Odznakę można zdobywać na terenie województwa lubelskiego w ciągu całego roku.
 4. Odznaka posiada trzy stopnie:
  1. brązowy,
  2. srebrny
  3. złoty.
 5. Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni.
 6. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 6 rok życia i spełnił warunki zawarte w postanowieniach niniejszego regulaminu.
 7. Odznaka może być zdobywana indywidualnie lub podczas zbiorowych wycieczek turystyki kwalifikowanej i różnych imprez turystycznych.
 8. Odznakę można zdobywać także przy okazji zdobywania innych odznak turystycznych i krajoznawczych.
 9. Odznaka w stopniu złotym może być również przyznawana honorowo w dowód uznania wybitnych zasług położonych dla turystyki i krajoznawstwa województwa lubelskiego, a szczególnie działalności naukowej, popularyzatorskiej i organizacyjnej.
 10. Potwierdzeń uczestnictwa w wycieczkach i pobytu w zwiedzanych miejscowościach i obiektach można uzyskać:
  • od kadry programowej PTTK;
  • w biurach turystycznych, muzeach, hotelach, instytucjach, urzędach, szkołach, parafiach, sklepach, u sołtysów itp.;
  • zwiedzenie obiektu może potwierdzić również prowadzący wycieczkę nauczyciel, pilot wycieczki, organizator imprezy, przewodnik turystyczny prowadzący wycieczkę;
  • w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia należy opisać zwiedzany obiekt, załączyć bilety wstępu, zamieścić zdjęcie, szkic lub plan.
 11. Odznakę można zdobywać w dowolnym okresie czasu. W ciągu jednego roku (licząc od ostatniej weryfikacji) można zdobyć i zweryfikować tylko jeden stopień odznaki.
 12. Odznaka wszystkich stopni przyznawana jest przez:
  1. referat weryfikacyjny ROK,
  2. referat weryfikacyjny OTP
   działające w Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie, na podstawie „Dzienniczka zdobywania odznaki” prowadzonego przez zdobywającego, po spełnieniu wymogów regulaminu.
  3. Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie może upoważnić do przyznawania odznak inne oddziały PTTK z terenu województwa.

Część szczegółowa

 1. Dowodem uzyskania normy na dany stopień odznaki jest przedłożenie do weryfikacji dzienniczka prowadzonego przez zdobywającego odznakę (adres: PTTK O/M w Lublinie Rynek 8 20-111 Lublin).
 2. Dzienniczek powinien zawierać:
  Numer Data Zwiedzany obiekt (nazwa, położenie) Potwierdzenie Adnotacje referatu weryfikacyjnego
 3. Do wypełnienia norm na poszczególne stopnie odznaki należy zwiedzić minimum:
  Numer Kategoria obiektu Brązowy Srebrny Złoty
  a. Ochrona przyrody: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny, obszar Natura 2000, park dworski (pałacowy). 5 10 20
  b. Współczesny obiekt przyrodniczy: ogród botaniczny, zoologiczny, minizoo, stadnina koni, ścieżka przyrodnicza (dydaktyczna, edukacyjna), leśny ośrodek edukacyjny. 2 4 8
  c. Zabytek nieruchomy: dwór, zamek, pałac, wieża, świątynia, fort, inny budynek drewniany lub murowany, ruiny, wpisany do rejestru „A” zabytków województwa lubelskiego 6 15 30
  d. Zabytek archeologiczny: grodzisko, cmentarzysko, kurhan, kopiec, podziemia, wpisany do rejestru „C” zabytków województwa lubelskiego. 1 3 6
  e. Miejsce pamięci narodowej: cmentarz, pomnik, grób, tablica. 3 6 12
  f. Muzeum i inny obiekt o charakterze muzealnym 2 4 8
  g. Obiekty wymienione w podpunktach a - f należy zwiedzić na terenie kilku powiatów (minimum) 2 4 6
 4. Każdy zwiedzany obiekt może być zaliczony tylko na jeden stopień odznaki.
 5. Przy weryfikacji odznaki w stopniu srebrnym lub złotym należy przedłożyć dzienniczek z poprzednio zdobytymi stopniami odznaki.

Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna (z wyjątkiem przyznawanej honorowo).
 2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie.
 4. Niniejszy regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 31/XX/2014 Zarządu Oddziału wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Równocześnie uchyla się poprzedni Regulamin Odznaki Krajoznawczej „Wędrowiec Lubelski” z 1982 r. z późniejszymi zmianami.
help_outline