Wędrownik PTTK Lublin

Aktywna S: 2
Regiony:  Lubelskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka Krajoznawcza Regionu Lubelskiego WĘDROWNIK (zwana dalej Odznaką) ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie im. Aleksandra Janowskiego.
 2. Odznaka służy promocji walorów turystycznych i krajoznawczych, poznaniu krain geograficznych, środowiska przyrodniczego, wydarzeń historycznych i dziedzictwa kulturowego.
 3. Odznaka posiada dwa stopnie: brązowy i srebrny – przyznawane w sposób regulaminowy oraz stopień złoty – nadawany w sposób honorowy.
 4. Odznaka może zostać nadana w sposób honorowy w dowód szczególnego uznania za działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
 5. Odznakę w stopniu złotym nadaje Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie.
 6. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 lat.
 7. Odznakę należy zdobywać wyłącznie w kolejności stopni.
 8.  
  1. Odznakę w stopniu brązowym należy zdobywać w czasie nie dłuższym niż 3 lata, w stopniu srebrnym – w czasie nie dłuższym niż 5 lat,
  2. Wymogi czasowe dotyczą wyłącznie tych zainteresowanych, którzy traktują Odznakę Krajoznawczą Regionu Lubelskiego, jako rodzaj odznaki krajoznawczej PTTK.
 9. Warunkiem zdobycia Odznaki jest udokumentowane zwiedzenie odpowiedniej dla danego stopnia liczby obiektów wyszczególnionych w Wykazie Obiektów Krajoznawczych Województwa Lubelskiego, a liczba i rodzaj obiektów krajoznawczych wymaganych dla poszczególnych stopni określone są w poniższej tabeli.
  Numer Rodzaj obiektu krajoznawczego Stopień brązowy Stopień srebrny
  I. zabytki architektury, grodziska archeologiczne 8 16
  II. muzea 2 4
  III. miejsca pamięci narodowej 3 6
  IV. rezerwaty przyrody 2 4
  V. ogrody historyczne 2 4
  VI. parki krajobrazowe 2 4
  VII. obiekty różnych wyznań 3 6
  VIII. obszary NATURA 2000 2 4
  IX. ośrodki kultury ludowej 3 6
  X. historyczne ośrodki miejskie 3 6
  XI. inne obiekty krajoznawcze 3 6
  Razem 33 66
 10. Zwiedzanie poszczególnych obiektów powinno być potwierdzone w książeczce Odznaki lub własnoręcznie wykonanej kronice.
 11. Potwierdzeniem zwiedzanego obiektu może być:
  • pieczęć,
  • bilet wstępu,
  • poświadczenie organizatora imprezy turystycznej,
  • poświadczenie członka kadry programowej PTTK,
  • fotografia,
  • inny dokument
   Potwierdzenie powinno zawierać datę zwiedzania obiektu.
 12. Zdobywający Odznakę może przedstawiać do weryfikacji potwierdzenia zwiedzanych obiektów wchodzących w skład Kanonu Krajoznawczego Polski. Obiekty te mogą zastąpić obiekty z Wykazu Obiektów Krajoznawczych Województwa Lubelskiego, przy czym liczba zastąpionych obiektów nie może przekroczyć 25 % liczby obiektów danego rodzaju.
 13. Obiekty zweryfikowane do Odznaki w stopniu brązowym nie mogą być ponownie przedstawiane do weryfikacji Odznaki w stopniu srebrnym.
 14. Osoby zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego powinny rozpocząć zdobywanie Odznaki od obiektów położonych najbliżej miejsca swojego zamieszkania.
 15. Weryfikację i przyznawanie Odznaki mogą prowadzić Referaty (Zespoły) Weryfikacyjne Odznaki Krajoznawczej powoływane przez Zarządy Oddziałów PTTK województwa lubelskiego.
 16. Okres weryfikacji wynosi do 30 dni od daty złożenia książeczki Odznaki lub kroniki w Oddziale PTTK, przy którym działa Referat (Zespół) Weryfikacyjny.
 17. W szczególnych przypadkach np. utraty dokumentacji dopuszcza się możliwość zweryfikowania Odznaki przez Referat (Zespół) Weryfikacyjny na podstawie rozmowy z zainteresowanym.
 18. W przypadku negatywnej oceny przedstawionej książeczki Odznaki lub kroniki, Referat (Zespół) Weryfikacyjny zobowiązany jest do przedstawienia zainteresowanemu pisemnego uzasadnienia decyzji.
 19. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Referatu (Zespołu) do Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie.
 20. Przyznaną Odznakę zainteresowani mogą nabywać w Biurze Oddziału Miejskiego PTTK im. A. Janowskiego w Lublinie, ul. Rynek 8, 20 – 111 Lublin.
 21. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie.
 22. Regulamin Odznaki obowiązuje od dn. 01.04.2012 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów krajoznawczych Województwa Lubelskiego

I. Zabytki architektury
 1. Borowica – drewniany kościół klasycystyczny p.w. Przemienienia Pańskiego,
 2. Chełm – barokowa bazylika p.w. Narodzenia NMP (d. katedra unicka),
 3. Chłaniów – drewniany kościół barokowy p.w. Św. Mateusza,
 4. Chodel – kościół gotycko – renesansowy p.w. Św. Trójcy i Wniebowzięcia NMP,
 5. Czemierniki – renesansowy pałac Firlejów,
 6. Gołąb – domek loretański,
 7. Gościeradów – dwór klasycystyczny Prażmowskich,
 8. Horodło – kościół barokowy p.w. Św. Jacka i MB Różańcowej,
 9. Jarczów – drewniany kościół p.w. Św. Stanisława BM (d. cerkiew greckokatolicka),
 10. Kazimierz Dolny – kościół gotycko – renesansowy (farny) p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja,
 11. Krupe – ruiny zamku Orzechowskich,
 12. Lubartów – barokowy pałac Sanguszków,
 13. Lublin – cerkiew prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego,
 14. Lublin – wieża zamkowa z XIII w.,
 15. Lublin – kościół renesansowy p.w. Nawrócenia Św. Pawła,
 16. Łęczna – synagoga renesansowa,
 17. Ostrówki – drewniany kościół barokowy p.w. MB Częstochowskiej,
 18. Piotrawin – kościół gotycki p.w. Św. Tomasza Ap. i Św. Stanisława BM,
 19. Radzyń Podlaski – rokokowy pałac Potockich,
 20. Stołpie – wieża mieszkalno – obronna z XII/XIII w.,
 21. Stróża – kaplica barokowa (na planie trójkąta),
 22. Surhów – klasycystyczny pałac Cieszkowskich,
 23. Tarnogóra – klasycystyczny pałac Tarnowskich,
 24. Turobin – kościół renesansowy p.w. Św. Dominika,
 25. Włodawa – kościół barokowy p.w. Św. Ludwika,
 26. Zamość – renesansowa katedra (d. kolegiata) p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Ap.,
Grodziska archeologiczne
 1. Chełm,
 2. Chodlik,
 3. Czermno,
 4. Gródek,
 5. Sąsiadka,
 6. Żmijowiska,
II. Muzea
 1. Bełżec – Muzeum – Miejsce Pamięci,
 2. Biała Podlaska – Muzeum Południowego Podlasia,
 3. Hrubieszów – Muzeum im. ks. St. Staszica,
 4. Krasnobród – Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej,
 5. Kraśnik – Muzeum 24. Pułku Ułanów,
 6. Lublin – Muzeum J. Czechowicza,
 7. Łuków – Muzeum Regionalne,
 8. Nałęczów – Muzeum B. Prusa,
III. Miejsca Pamięci Narodowej
Powstania Styczniowego 1863
 1. Batorz,
 2. Fajsławice,
 3. Sawin – Malinówka,
 4. Żyrzyn,
I wojny światowej 1914 – 15
 1. Kurów,
 2. Łopiennik Górny,
Walk Legionów 1915
 1. Jastków,
 2. Urzędów,
Wojny polsko – bolszewickiej 1920
 1. Cyców,
 2. Komarów – Wolica Śniatycka,
Wojny Obronnej 1939
 1. Tomaszów Lubelski,
 2. Wola Gułowska,
Walk partyzanckich 1942 – 44
 1. Osuchy,
 2. Wojda – Zaboreczno,
Martyrologii 1943 - 44
 1. Biłgoraj – Rapy,
 2. Lublin – Zamek,
 3. Ostrów Lubelski,
 4. Sochy,
Walk I Armii Wojska Polskiego
 1. Dęblin,
 2. Dubienka,
Walk Podziemia Niepodległościowego 1944-47
 1. Lublin, ul. Biała – K. Tumidajski „Marcin” i H. Dekutowski „Zapora”,
 2. Ryki - Zalesie – M. Bernaciak „Orlik”,
 3. Siemień – L. Taraszkiewicz „ Jastrząb”,
 4. Skrobów – Kozłówka – 27 Wołyńska DP AK,
IV. Rezerwaty przyrody
Leśne
 1. Bachus,
 2. Królowa Droga,
Torfowiskowe
 1. Imielty Ług,
Faunistyczne
 1. Żółwiowe Błota,
Stepowe
 1. Skarpa Dobrska,
 2. Stawska Góra,
Krajobrazowe
 1. Szum,
Geologiczne
 1. Piekiełko,
V. Ogrody historyczne
 1. Cieleśnica,
 2. Jabłoń,
 3. Klemensów,
 4. Kock,
 5. Kozłówka,
 6. Puławy,
 7. Rejowiec,
 8. Werbkowice,
VI. Parki krajobrazowe
 1. Chełmski,
 2. Kazimierski,
 3. Lasy Janowskie,
 4. Poleski,
 5. Podlaski Przełom Bugu,
 6. Południoworoztoczański,
 7. Puszczy Solskiej,
 8. Sobiborski,
VII. Obiekty różnych wyznań
Rzymskokatolickie
 1. Leśna Podlaska – sanktuarium MB,
 2. Parczew – sanktuarium MB,
 3. Radecznica – sanktuarium Św. Antoniego,
 4. Wąwolnica – sanktuarium MB,
Prawosławne
 1. Horostyta – cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego,
 2. Hrubieszów – cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP,
Judaistyczne
 1. Lublin – Jeszywas Chachmej (Uczelnia Mędrców),
 2. Szczebrzeszyn – kirkut,
Unickie
 1. Lublin – cerkiew z Tarnoszyna (w Muzeum Wsi Lubelskiej),
 2. Pratulin – Sanktuarium Unitów Podlaskich,
Ewangelickie
 1. Lublin – kościół ewangelicko – augsburski p.w. Św. Trójcy,
Muzułmańskie
 1. Studzianka – mizar,
VIII. Obszary chronione „NATURA 2000”
 1. Dolina Środkowego Bugu – ptasi,
 2. Dolina Tyśmienicy – ptasi,
 3. Lasy Parczewskie – ptasi,
 4. Lasy Strzeleckie – ptasi,
 5. Hubale – siedliskowy,
 6. Jeziora Uściwierskie – siedliskowy,
 7. Sztolnie w Senderkach – siedliskowy,
 8. Święty Roch – siedliskowy,
IX. Ośrodku kultury ludowej
 1. Abramów – plecionkarstwo,
 2. Bęczyn – garncarstwo,
 3. Biłgoraj – sitarstwo,
 4. Gołąb – wikliniarstwo,
 5. Krzczonów – strój ludowy,
 6. Łążek Garncarski – garncarstwo,
 7. Łuków – strój ludowy,
 8. Pawłów – bednarstwo,
 9. Pszczela Wola – pszczelarstwo,
 10. Wojciechów – kowalstwo,
X. Historyczne ośrodku miejskie
XIV w.
 1. Krasnystaw,
 2. Kraśnik,
 3. Opole Lub.,
 4. Szczebrzeszyn
XV w.
 1. Parczew,
 2. Urzędów,
 3. Wojsławice,
XVI w.
 1. Janowiec,
 2. Ostrów Lub.,
 3. Tarnogród,
XVII w.
 1. Modliborzyce,
XVIII w.
 1. Frampol,
XI. Inne obiekty krajoznawcze
 1. Biłgoraj – ławeczka Singera,
 2. Dobratycze Kolonia – fort Twierdzy Brzeskiej,
 3. Hola – Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia,
 4. Huta Lubycka – Krągły Goraj – schrony bojowe Raworuskiego Rejonu Umocnionego,
 5. Kostomłoty – cerkiew neounicka p.w. Św. Nikity,
 6. Lublin – pomnik Unii Polsko – Litewskiej,
 7. Masłomęcz – Chata Gocka,
 8. Neple – kamienna baba,
 9. Okrzeja – kopiec – pomnik H. Sienkiewicza,
 10. Siedliska – ścieżka edukacyjna „Szlakiem skamieniałego lasu”,
 11. Stoczek Łukowski – pomnik bitwy Powstania Listopadowego,
 12. Turkowice – monastyr prawosławny,
help_outline