Wielkopolskie Questy PTTK Szamotuły

Aktywna S: 6
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Szamotułach wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ustanawia Odznakę Krajoznawczą PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka Odkrywców Tajemnic”, zwaną dalej Odznaką.
 2. Quest to rodzaj gry terenowej, której uczestnik rozwiązując zadania i zagadki umieszczone w ulotce questowej, dociera do skrzyni skarbów, w której ukryta jest pieczęć. Istotą tej zabawy jest jej wymiar edukacyjny. Uczestnik gry poznaje historię miejsca, jego dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Ustanowienie odznaki „Wielkopolskie Questy” ma na celu popularyzację tego rodzaju aktywnej turystyki oraz poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych regionu.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę może zdobywać każda osoba powyżej 6 roku życia.
 2. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczymi
 3. Odznakę zdobywa się na terenie województwa wielkopolskiego.
 4. Odznaka ustanowiona jest w sześciu stopniach: brązowym, srebrnym i złotym oraz dużym brązowym, dużym srebrnym i dużym złotym.
 5. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od stopnia małego brązowego
 6. O przyznanie odznaki może ubiegać się każda osoba, która wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że zdobyła określoną ilość questów.
 7. Poświadczeniem przejścia ścieżki questowej jest odcisk pieczęci umieszczonej w skrzyni skarbów. Odcisk pieczęci powinien zostać umieszczony w kronice Odznaki wraz z opisem lub na karcie zdobywcy Odznaki. W opisie powinna znaleźć się: data przejścia, nazwa miejscowości, tytuł questa oraz miejsce ukrycia skrzyni skarbów. Poświadczeniem może być również skan ulotki lub jej oryginał z rozwiązanymi zagadkami z przystawioną pieczęcią, datą przejścia oraz z informacją gdzie była ukryta skrzynia skarbów. Questy, które nie będą posiadały kompletu powyższych informacji nie będą zaliczane do zdobycia danego stopnia odznaki.
 8. Quest raz zdobyty nie może być zaliczony na kolejny stopień Odznaki.
 9. Dla zdobycia kolejnych stopni Odznaki wymagane jest przejście następujących ilości questów:
  • odznaka w stopniu brązowym 5 questów
  • odznaka w stopniu srebrnym 8 questów
  • odznaka w stopniu złotym 12 questów
  • odznaka w stopniu dużym brązowym 15 questów
  • odznaka w stopniu dużym srebrnym 15 questów
  • odznaka w stopniu dużym złotym 15 questów
 10. Questy zdobyte przed ustanowieniem Odznaki mogą zostać zaliczone pod warunkiem przedstawienia dokumentacji wymaganej w Regulaminie.
 11. Do odznaki „Wielkopolskie Questy” zalicza się zarówno questy opracowane pod patronatem WBPiCAK w serii Wielkopolskie Questy, jak i inne questy na terenie województwa wielkopolskiego.
 12. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
 13. Wymienioną dokumentację należy przesłać na adres: Pracownia Krajoznawcza WBPiCAK, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań z dopiskiem „Wielkopolskie Questy”
 14. Weryfikacji Odznaki dokonuje pracownik WBPiCAK posiadający uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu.
 15. Wykaz questów można znaleźć min. na stronie internetowej www.regionwielkopolska.pl

IV. Postanowienia końcowe

 1. Przesłanie materiału do weryfikacji Odznaki jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Dyrektora WBPiCAK i Prezesa Oddziału PTTK w Szamotułach wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
help_outline