Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej PTTK Kłodzko

Aktywna S: 1
Regiony:  DolnośląskieSudety
Kategorie:  Wieże widokowe
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka regionalna „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
 2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.
 3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
 4. Odznaka jest jednostopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.
 3. Wędrówki odbywa się po znakowanych szlakach turystycznych oraz nieoznakowanych ścieżkach na terenie Ziemi Kłodzkiej.
 4. Odznakę uzyskuje się przez odwiedzenie, w dowolnej kolejności, wszystkich wież widokowych wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.
 5. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Ziemi Kłodzkiej.
 6. Zdobywanie Odznaki rozpoczyna się od 1 stycznia 2015 r. Nie będą zaliczane wcześniejsze potwierdzenia odwiedzeń.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy Odznaki „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” wykonana przez zdobywającego Odznakę lub prowadzona kronika wycieczek. W książeczce weryfikacyjnej powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i data urodzenia, a na następnych rubryki:

  • data wycieczki,
  • nazwa zdobywanego szczytu, wieży,
  • trasa wędrówki,
  • miejsce na potwierdzenie,
  • miejsce na adnotację weryfikacyjną zdobycia szczytu.

  Książeczka powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.

 2. Podstawą do zaliczenia zdobycia jest zdjęcie przedstawiające uczestnika wędrówki na tle wieży widokowej, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK wraz z podaniem numeru legitymacji. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

 3. Odznakę „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
 4. Prawidłowo wypełnioną książeczkę z poświadczeniami odwiedzenia wież należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres: PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, 57-300 Kłodzko, ul. Wita Stwosza 1.
 5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

IV. Przepisy końcowe

 1. Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.
 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”.
 3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w dniu 27 listopada 2014 r. (uchwała nr 18/2013/2014) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz wież widokowych (od 01.01.2021r.)

Numer Szczyt lub miejscowość Region Wysokość Orientacyjne współrzędne Uwagi
1 Borówkowa Góry Złote 900 50°23’26.20’’N 16°54’9.42’’E Stalowo-drewniana
2 Czarna Góra Masyw Śnieżnika 1205 50°15’7.84’’N 16°48’18.14’’E Drewniana, niedostępna
3 Czernica Góry Bialskie 1083 50°16’20.01’’N 16°57’55.35’’E Drewniana, niedostępna
4 Czerniec Góry Bystrzyckie 891 50°18’90.44’’N 16°57’93.99’’E Drewniana
5 Góra św. Anny Wzgórza Włodzickie 647 50°34’0.03’’N 16°30’6.85’’E Kamienna
6 Góra Wszystkich Świętych Wzgórza Włodzickie 648 50°33’2.41’’N 16°31’16.25’’E Kamienna
7 Grodziszcze Wzgórza Włodzickie 396 50°30’8.51’’N 16°33’25.20’’E Murowana, niedostępna
8 Jagodna Góry Bystrzyckie 977 50°15’08.6″ N 16°33’52.9″ E Stalowa
9 Jawornik Wielki Góry Złote 874 50°24’26.06’’N 16°51’3.35’’E Drewniana, platforma widokowa
10 Kalenica Góry Sowie 964 50°38’34.07’’N 16°32’47.10’’E Stalowa
11 Kłodzka Góra Góry Bardzkie 757 50°27′05,95″N 16°45′11,56″E Stalowa
12 Orlica Góry Orlickie 1084 50°35’32.45’’N 16°36’07.13’’E Drewniana
13 Suszyna Wzgórza Ścinawskie 465 50°38’34.07’’N 16°30’52.49’’E Betonowa
14 Szyndzielnia Góry Bardzkie 410 50°26’44.82’’N 16°41’25.84’’E Murowana, niedostępna
15 Trójmorski Wierch Masyw Śnieżnika 1145 50°9’24.33’’N 16°47’24.47’’E Drewniana, niedostępna
16 Wapniarka Krowiarki 532 50°21’31.76’’N 16°39’53.64’’E Drewniana, niedostępna
17 Wielka Sowa Góry Sowie 1015 50°40’49.03’’N 16°29’8.16’’E Kamienno-żelbetowa
18 Włodzicka Góra Wzgórza Włodzickie 757 50°37’30.30’’N 16°26’5.31’’E Murowana

Uwaga, ważne zmiany!

W dniu 03.09.2020r. Nadleśnictwo Zdroje przystąpiło do całkowitej likwidacji wieży widokowej na Torfowisku pod Zieleńcem. Osoby, które nabyły wersję książeczki z tą wieżą proszone są o wykreślenie jej z wykazu i wstawienie w jej miejsce dowolnej NOWEJ wieży widokowej (Kłodzka Góra, Czerniec bądź Orlica)

W związku ze stanem technicznym poniższe wieże są NIEDOSTĘPNE: Czarna Góra, Wapniarka, Trójmorski Wierch. Do zaliczenia wieży wystarczy zdjęcie na jej tle.

Wieża widokowa na Czernicy jest NIEDOSTĘPNA. Wejście możliwe tylko za zgodą Nadleśnictwa.

help_outline