Zdobywca Korony Sudetów Niemieckich PTTK Wałbrzych

Aktywna S: 1
Regiony:  Sudety
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło Kopia

I. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Niemieckich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na obszarze Sudetów i ich Pogórza położonych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
 3. Odznakę zdobywa się przez wejście na wszystkie szczyty górskie wymienione w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.

III. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka zdobywcy odznaki, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce odznaki powinny znajdować się niżej wymienione wpisy:
  • data wycieczki,
  • nazwa zdobywanego szczytu,
  • trasa wędrówki,
  • miejsce na potwierdzenie,
  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce odznaki, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.
 3. Odznakę „Zdobywcy Korony Sudetów Niemieckich” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 (wejście od ul. Lewartowskiego 2) lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 5. Zdobywca odznaki, po zweryfikowaniu wpisów w Książeczce, otrzymuje wklejki potwierdzające zdobycie poszczególnych szczytów.
 6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty „Sudetów Niemieckich” wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki „Zdobywcy Korony Sudetów Niemieckich” podczas corocznego Zlotu Turystów na Wielkiej Sowie organizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Wałbrzychu w dniu 13.04.2011 r. (uchwała Nr 29/III/2011) i wchodzi w życie z dniem 13.04.2011 r.

Załącznik 1

Źródło Kopia
Podprowincja Makroregion Mezoregion Najwyższy szczyt Wysokość
332
Sudety
332.2
Pogórze
Zachodnio-Sudeckie
332.21
Westlausitzer Vorberge
(Hügel und Bergland)
Pogórze Zachodniołużyckie
Hochstein 449
332.22
Lausitzer Gefilde
(Oberlausitzer Gefilde)
Płaskowyż Budziszyński
Rotstein 455
332.23
Ostlausitzer Vorberge
Pogórze Wschodniołużyckie
Spitzberg 510
332.24
Lausitzer Bergland
Góry Łużyckie
Valtenberg 587
332.25
Östlische Oberlausitz
Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie
Breiteberg 510
332.3
Sudety Zachodnie
Westsudeten
332.31
Zittauer Gebirge
(Lausitzer Gebirge)
Góry Żytawskie
Lausche 793