Znam Bolesławiec Gmina Miejska Bolesławiec

Aktywna S: 1
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Znam Bolesławiec” (dalej OZB) jest turystyczno-krajoznawczą odznaką regionalną, ustanowioną przez Gminę Miejską Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza.
 2. Celem odznaki jest:
  • zachęcenie turystów, a w szczególności mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza do poznania piękna i walorów turystycznych miasta Bolesławiec,
  • upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie
  • ułatwienie planowania programów wycieczek po Bolesławcu, zarówno indywidualnych, jak i zorganizowanych.
 3. Odznaka ustanowiona zostaje w ramach projektu „Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania” realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą.
 4. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pierwsze 200 szt. kronik OZB , jak i odznak zostanie przekazane turystom bezpłatne.

II. Warunki zdobywania OZB

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, z tym że osoby niepełnoletnie zdobywają ją wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Odznakę można zdobywać przez cały rok.
 3. Czas zdobywania OZB nie jest ograniczony.
 4. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi podczas wycieczek indywidualnych i grupowych.
 5. Odznaka posiada jeden stopień.
 6. OZB może zostać przyznana jako stopień honorowy z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Bolesławca.
 7. Do zdobycia OZB wymagane jest poznanie podanej niżej liczby obiektów krajoznawczych:
  Grupa obiektów Wymagana liczba obiektów
  A. Zabytki architektury 10
  B. Obiekty współczesne, miejsca rekreacji 2
  C. Muzea i galerie 2
  D. Pomniki, miejsca pamięci narodowej, tablice pamiątkowe 4
  E. Pomniki przyrody, parki, ścieżki 6
  F. Szlaki piesze 1
  RAZEM 25
  Przykładowe obiekty do odwiedzenia przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu

III. Weryfikacja i przyznawanie odznaki

 1. Podstawą weryfikacji OZB jest indywidualnie prowadzona kronika, która musi zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, datę zwiedzania / wycieczki, nazwy zwiedzanych obiektów oraz potwierdzenia ich zwiedzania (opcjonalnie: odcisk pieczęci z danego obiektu, zdjęcie zdobywającego na tle obiektu, bilet wstępu lub poświadczenie pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK – przodownika, instruktora, przewodnika).
 2. Kroniki OZB, do wyczerpania bezpłatnego nakładu (200 szt.) można otrzymać w punktach informacji turystycznej:
  • Punkt Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21
  • Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Bolesławcu, pl. J. Piłsudzkiego 1c
  • Punkt Informacji Turystycznej w Hradku nad Nysą, Horní nám. 73
   oraz w wybranych obiektach:
  • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. M. Kutuzowa 14 i ul. A. Mickiewicza 13
  • Termy Solankowe Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52
 3. Po wyczerpaniu nakładu bezpłatnego kroniki OZB będą dostępne odpłatnie w Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21.
 4. Dopuszcza się również prowadzenie dokumentacji w formie kroniki własnej, z zastrzeżeniem, że musi ona zawierać informacje, o których mowa w pkt.1, a z zapisów musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o OZB osobiście poznał obiekt i spełnił wymogi regulaminowe.
 5. Kronikę po opracowaniu (spełnieniu wymogów regulaminowych) należy złożyć lub przesłać na adres Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec.
 6. Kroniki weryfikuje i OZB przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
 7. Odbiór zweryfikowanej kroniki może nastąpić osobiście po uprzednim uzgodnieniu w PIT Bolesławiec chyba, że zdobywca załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (weryfikacja korespondencyjna).
 8. Pozytywnie zweryfikowana kronika upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz OZB.
 9. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu pierwszych 200 zdobywców OZB otrzymuje ją bezpłatnie. Po wyczerpaniu bezpłatnego nakładu, odznaka przyznawana w trybie regulaminowym będzie odpłatna. Odznakę można będzie nabyć osobiście w PIT Bolesławiec, Rynek 19.21 lub drogą pocztową (opłaty pokrywa zamawiający)

IV. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podczas zdobywania odznaki organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Złożenie kroniki do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców Odznaki (www.turystycznyboleslawiec.pl) oraz korespondencji.
 3. Wzór odznaki przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2020 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz przykładowych obiektów do odwiedzenia według grup

A. Zabytki Architektury:
 • Ratusz, Rynek 41
 • Kamienice wokół Rynku Starego Miasta 
 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja ul. Kościelna 1a
 • Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Ceramiczna 1a
 • Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pl. Zamkowy 1
 • Wiadukt kolejowy
 • Termy Bolesławiec – dawny Miejski Zakład Kąpielowy, ul. Zgorzelecka 52
 • Dawna miejska sala koncertowa "Odeon", ul. B. Kubika1
 • Sąd Rejonowy - dawne gimnazjum ul. Sądowa 1
 • Teatr Stary - arsenał miejski ul. Teatralna 1
 • Dworzec kolejowy ul. B. Chrobrego 1
 • Średniowieczne mury obronne / fortyfikacje miejskie
 • Urząd Gminy Bolesławiec - dawny klasztor dominikanów, ul. Teatralna 1a
 • Pałac Pücklera, ul. Zgorzelecka 28–29
 • Zespół Szkół Elektronicznych - dawna Królewska Zawodowa Szkoła Ceramiczna, ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2
 • Centrum Integracji Kulturalnej “Orzeł", ul.  Chopina 17
 • Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5
 • Pogodynka z 1882 r., ul. B. Kubika
 • Brama Prachowskiego - portal z 1724 r., Rynek.
B. Obiekty współczesne, miejsca rekreacji:
 • Termy Solankowe Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52
 • Wiadukt Plaza Bolesławiec, ul. Wróblewskiego
 • OWR "Leśny Potok", ul. Jeleniogórska
 • Park Wodny "Orka", pl. Ks. J. Popiełuszki 1
 • Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. J. Piłsudskiego 1c
 • Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy, ul. Głowackiego 5
C. Muzea i galerie:
 • Muzeum Ceramiki - Dział Historii Miasta, ul. M. Kutuzowa 14
 • Muzeum Ceramiki - Dział Ceramiki, ul. A. Mickiewicza 13
 • Żywe Muzeum Ceramiki, ul. Gdańska 30
 • Galerie "W sam raz" BOK-MCC, pl. Piłsudzkiego 1c
D. Pomniki, miejsca pamięci narodowej, tablice pamiątkowe:
 • Pomnik Kutuzowa, ul. B. Kubika
 • Pomnik II Armii Wojska Polskiego, Skwer Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego
 • Pomnik Pionierom Polskiej Miedzi, skrzyżowanie ul. Zygmunta Augusta i ul. Łasickiej
 • Pomnik 100-lecia Odzyskania Niepodległości, ul. Bankowa
 • Krzyż Milenijny, ul. Lubańska
 • Rzeźba "Jezus przyjaciel dzieci" , pl. Zamkowy
 • Pomniku Osadników, pl. Wolności
 • Głaz z tablicą upamiętniającą harcmistrza Huberta Bonina, Park im. harcmistrza Huberta Bonina
 • Dawna siedziba PUBP w Bolesławcu celami więziennymi, ul. Grunwaldzka 5
 • Kamień upamiętniający założenie sieci kanalizacyjnej, skwer przy ul. Bankowej
E. Pomniki przyrody, parki, ścieżki:
 • Pomniki przyrody: "Aleja Przyleśna", dęby szypułkowe: "Mostowy", "Drągal", "Bakałarz", "Kasztelan", "Bobrzanin"; topola czarna "Jagna"; platan klonolistny "Pankracy"; grab pospolity "Krępy"; miłorząb "Mandaryn"; cis "Chochoł"; lipa szerokolistna "Dagmara"; sosna rumelijska "Zdrawka"; sosna czarna "Dorotka"; głazy narzutowe: "Rajca", "Wiertaczy", "Kogut", "Dukat", "Smok", "Pielgrzym"
 • Planty miejskie
 • Park im. Harcmistrza Huberta Bonina
 • Park im. Obrońców Helu
 • Park przy pałacyku Pücklera
 • Park przy ul. Kosiby z wieżą Jenny
 • Szlak przyrodoznawców i architektów ogrodów
 • Ścieżka dydaktyczna "Las przy ulicy Piastów"
F. Szlaki piesze
Szlak napoleoński

Najważniejsze obiekty na szlaku: kamienica przy ul. Prusa 2 – dawny hotel "Pod Czarnym Orłem", Rynek 28 – obecna księgarnia "Agora", Ratusz, wschodnia elewacja - płaskorzeźba przedstawiająca pojmanie gen. le Brun przez Rosalię von Bonin, pomnik feldmarszałka Michaiła Kutuzowa, Muzeum Ceramiki - Dział Historii Miasta ul. Kutuzowa 14, dawny Królewski Sierociniec – zespół budynków przy ul. Bankowej, pomnik Kutuzowa na cmentarzu wojskowym przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 31.

Szlak średniowiecznych budowniczych i kopaczy złota

W obrazie dzisiejszego Bolesławca dominują budowle związane z działalnością średniowiecznych budowniczych – ratusz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, mury obronne, pomnik upamiętniający budowę wodociągów i kanalizacji (1531 r.).

Wielcy Europejczycy w Bolesławcu

Wycieczka po mieście śladami znanych postaci odwiedzających Bolesławiec oraz mieszkających w Bolesławcu na przestrzeni wieków (książę Bolesław Wysoki, książę Bolesław Rogatka, poeta Martin Opitz, książę Albrecht Wallenstein, król Szwedzi Karol XII, król Fryderyk II, cesarz Napoleon I, feldmarszałek Kutuzow)

Szlak architektów i mecenasów

XIX i początek XX wieku zapisał się w historii Bolesławca wieloma interesującymi realizacjami architektonicznymi. Najważniejsze obiekty na szlaku: wiadukt kolejowy, dom przy ul. Zgorzeleckiej 19, kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy, budynki przy ul. Komuny Paryskiej nr 6 i 14, ulice: Willowa, Leśna, Obrońców Westerplatte; budynek Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej nr 5, dawna loża masońska – obecnie Przedszkole nr 2 przy ul. M. Brody 17, budynek Sądu Rejonowego przy ul. Sądowej, kamienica Fernbachów przy ul. Mickiewicza 6a , teatr przy ul. Teatralnej, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Szlak ceramików i rzeźbiarzy

Bolesławiec posiada wielowiekowe tradycje ceramiczne. Można je odnaleźć w zbiorach Muzeum Ceramiki oraz idąc śladami słynnych garncarzy i ceramików: J.G. Joppego, W. Pukalla i A. Henniga. W mieście znajduje się też kolekcja wybitnych prac rzeźbiarskich autorstwa znanych artystów: J.L. Webera, K.F. Schinkla, P. Breuera i bolesławianki J. Bary-Doussin. Najważniejsze obiekty na szlaku: Muzeum Ceramiki przy ul. A. Mickiewicza 13, dawna Królewska Zawodowa Szkoła Ceramiczna, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, Plac Zamkowy, Miejskie Zakłady Kąpielowe, obecnie Termy Solankowe przy ul. Zgorzeleckiej.

help_outline