Znam Chorzów PTTK Chorzów

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Znam Chorzów” ma na celu: 
  • Uczczenie rocznicy 750-lecia Chorzowa.
  • Zachęcenie do poznawania miasta Chorzowa oraz popularyzację jego wartości turystyczno-krajoznawczych.
  • Poznawanie różnych form aktywnego wypoczynku oraz turystyki kwalifikowanej, szczególnie wśród młodzieży szkolnej. 
 2. Terenem zdobywania Odznaki Krajoznawczej „Znam Chorzów” jest miasto Chorzów. 
 3. Odznaka Krajoznawcza jest:
  • Jednostopniowa, tłoczona w metalu z wizerunkiem wieży budynku poczty głównej.
  • Odpłatna. 
 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych w celu zobaczenia i zwiedzenia zabytków wymienionych w wykazie obiektów zalecanych do zwiedzania znajdujących się w wykazie części III.
 5. Odznakę Krajoznawczą weryfikuje Komisja powołana przy Oddziale PTTK w Chorzowie na podstawie przedstawionej: 
  • Książeczki krajoznawczej „Znam Chorzów”.
  • Książeczki turystyki kwalifikowanej OTP lub KOT z opisem poszczególnych obiektów i pieczątkami potwierdzającymi.
  • Samodzielnie wykonanej kroniki z opisami przebytych tras, odwiedzanych obiektów, potwierdzonej zdjęciami, pieczątkami, biletami wstępu. W kronice powinny znajdować się dane personalne zdobywającego odznakę (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, telefon lub email). 
 6. Osobom szczególnie zasłużonym dla miasta lub turystyki odznakę można przyznać bez konieczności spełnienia zasad pkt. 5.   

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Warunkiem zdobywania odznaki jest ukończenie 6 lat. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych. 
 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. 
 3. Zwiedzanie poszczególnych obiektów potwierdza:
  • pieczątka obiektu lub z jego najbliższej okolicy,
  • zdjęcia obiektu wraz z datą zwiedzania (w przypadku kroniki krajoznawczej),
  • potwierdzenia może również dokonać przewodnik, przodownik lub instruktor krajoznawstwa. 
 4. Do zdobycia odznaki wymagane jest:
  • Zwiedzenie wymienionych w tabeli obiektów wszystkich obowiązkowych (w wykazie wytłuszczonych) oraz po trzy obiekty nieobowiązkowe z każdej kategorii (kompleksy leśne i parki, kościoły, pomniki, budynki, WPKiW).
  • Udział, w co najmniej jednej imprezie organizowanej przez Oddział PTTK w Chorzowie lub jego Koła, Komisje, Kluby, potwierdzony przez organizatora (pełny wykaz imprez znajduje się w Oddziale PTTK Chorzów). 
 5. Kolejność zwiedzania obiektów krajoznawczych jest dowolna. 

III. Wykaz obiektów krajoznawczych

A. Kompleksy leśne i parki
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Żabie Doły”
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Uroczysko Buczyna”
 • Park Róż
 • Park Redena
 • Dolina Górnika
 • Park Hutniczy
 • Park Pod Kasztanami 
B. Kościoły
 • Kościół im. Elżbiety i cmentarz ewangelicki
 • Kościół pw. św. Barbary ul. 3 Maja 18
 • Kościół pw. św. Wawrzyńca ul. M. Konopnickiej
 • Kościół pw. św. Józefa ul. Łagiewnicka 17
 • Kościół pw. św. Floriana ul. Wandy 64a
 • Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej ul. Wolności 51
 • Kościół pw. św. Marii Magdaleny ul. Bożogrobców 31
 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Farna 3
 • Kościół ewangelicki im. Marcina Lutra ul. Powstańców 13
 • Kapliczka Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Kościuszki
 • Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego ul. Kopernika 1 
C. Pomniki
 • Rzeźba T. Kalidego „Chłopiec z łabędziem” plac Jana Matejki
 • Św. Jan Nepomucen Plac św. Jana
 • Kamienny krzyż ul. Krzyżowa
 • Pomnik Hrabiego von Redena Plac Hutników
 • Grobowiec Juliusza Ligonia ul. 3 Maja przy cmentarzu
 • Rzeźba Matki z dzieckiem Park Róż
 • Grób zbiorowy żołnierzy Wojska Polskiego poległych we IX 1939 roku cmentarz parafialny ul. Drzymały
 • Pomnik Ku Czci poległych żołnierzy 75 pułku Piechoty w Chorzowie teren byłej jednostki wojskowej
 • Pomnik Harcerza ul. Gałeczki
 • Kolumna Maryjna ul. Siemianowicka
 • Pomnik ofiar zbrodni hitlerowskich przy kościele pw. św. Marii Magdaleny
 • Pomnik-mogiła żołnierzy radzieckich w Parku Hutniczym
 • Pomnik Adama Mickiewicza Plac A. Mickiewicza
 • Grób zbiorowy Powstańców Śląskich cmentarz ul. 3 Maja 18
 • Pomnik Powstańca Śląskiego Plac Powstańców Śląskich
 • Pomnik Karlika i Karolinki Rosarium – WPKiW
 • Pomnik Społeczności Żydowskiej Chorzowa park Pod Kasztanami
 • Tablica Ryszarda Riedla ul. Truchana 62
 • Kamienny krzyż ul. Bałtycka
 • Tablica Petroneli Golaszowej – kaplica cmentarna ul. Drzymały 
D. Budynki
 • Szyb Elżbiety ul. Siemianowicka
 • Dom urodzenia Teodora Kalide ul. T. Kalidego 1
 • Muzeum ul. Powstańców 25
 • Budownictwo wiejskie tzw. wycugi Plac św. Jana
 • Szyb Prezydent Kopalni Polska ul. Kościuszki
 • Poczta Główna ul. Pocztowa 1
 • Budynek hotelu Reden obecnie Teatr Rozrywki ul. M. Konopnickiej 1
 • Ratusz Miejski Rynek 1
 • Ciężki schron bojowy ul. Katowicka 168
 • Budynek Straży Pożarnej ul. Katowicka 123
 • Kamienica ul. Powstańców 32
 • Dawne koszary 75 Pułku Piechoty ul. 75 Pułku Piechoty
 • Budynek Dyrekcji Huty Batory ul. Dyrekcyjna
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich ul. 17 Sierpnia
 • Budynek ZUS ul. Dąbrowskiego 45
 • Budynek Poczty w Hajdukach Plac Waryńskiego
 • Budynek Ratusza Gminnego w Hajdukach ul. Ratuszowa
 • Budynek z restauracją „Pod Dzwonem” ul. Sobieskiego 6
 • Elektrownia Chorzów ul. Marii Curie Skłodowskiej 3
 • Zajezdnia tramwajowa w Chorzowie Batorym
 • Budynek „Drapacza Chmur” ul. Wolności
 • Budynek spółdzielni mieszkaniowej z 1908 roku ul. Dąbrowskiego 68 
E. WPKiW
 • Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika
 • Śląski Ogród Zoologiczny
 • Górnośląski Park Etnograficzny
 • Stadion Śląski
 • Rosarium
 • Kolejka linowa „Elka”
 • Kąpielisko „Fala” 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2007 r. 
 2. Okres weryfikacji książeczki „Znam Chorzów”, książeczki turystyki kwalifikowanej lub kroniki, na podstawie, której przyznaje się Odznakę Krajoznawczą „Znam Chorzów” wynosi do 30 dni od momentu złożenia jej w siedzibie Oddziału PTTK Chorzów. 
 3. Interpretacja regulaminu należy tylko i wyłącznie do Komisji Weryfikującej powołanej przez Zarząd Oddziału PTTK w Chorzowie.
help_outline