Znam Skierniewice i okolice PTTK Skierniewice

Aktywna S: 3
Regiony:  Łódzkie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Znam Skierniewice i okolice” zwana dalej odznaką została ustanowiona przez oddział PTTK „SZANIEC” w Skierniewicach.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczo – przyrodniczych Skierniewic i okolic.
 3. Odznaka jest trzystopniowa:
  • stopień brązowy
  • stopień srebrny
  • stopień złoty
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów przyznawanych za zwiedzanie obiektów krajoznawczych i przyrodniczych oraz udział w imprezach turystycznokrajoznawczych oraz ekologicznych.
 5. Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 6 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.
 7. Odznakę można zdobywać na wycieczkach pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych, narciarskich i motorowych.
 8. Odznakę zdobywa się na terenie miasta Skierniewice, powiatu skierniewickiego oraz na terenie całego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
 9. Normy punktów do zdobywania odpowiednich stopni odznaki:
  Stopień odznaki Liczba punktów
  Brązowy 50
  Srebrny 100
  Złoty 150
 10. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
 11. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
 12. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami PTTK.
 13. Obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie są zaliczane na wyższe stopnie.
 14. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę. Dopuszczalna jest elektroniczna forma kroniki.
 15. W kronice powinny znajdować się daty odbycia wycieczek, nazwę obiektu oraz potwierdzenia zwiedzania i odbycia wycieczki np. pieczątki, bilety wstępu, fotografie na tle obiektu lub potwierdzenia osób uprawnionych: przewodników, przodowników, instruktorów PTTK oraz organizatorów turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce, w przypadku udziału w imprezie turystyczno-krajoznawczej potwierdzenia może dokonać organizator imprezy.
 16. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału PTTK „Szaniec” w Skierniewicach lub przesłać na adres korespondencyjny - załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu. Wersję elektroniczną można przesłać na adres mailowy opttk_skierniewice@interia.pl.
 17. Po zweryfikowana książeczki - kroniki osoba zdobywająca odznakę otrzymuje legitymację posiadanej odznaki, która uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 18. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.
 19. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Turystyki Kwalifikowanej i Krajoznawstwa przy Oddziale PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.
 20. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 21. Projekt odznaki wykonał kol. Rafał Nowakowski.
 22. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki Kwalifikowanej i Krajoznawstwa przy Oddziale PTTK „Szaniec” w Skierniewicach.
 23. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Szaniec” w Skierniewicach w dniu 11 czerwca 2019r. i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020r.
Punkty do zdobywania odznak przyznaje się w następujący sposób
Rodzaj obiektu Punkty
Muzeum, izba pamięci 10
Zabytki 5
Miejsca pamięci narodowej, pomniki, tablice pamiątkowe 3
Rezerwat, zespół przyrodniczo-krajobrazowy 5
Inne formy ochrony przyrody np. pomniki przyrody 3
Udział w imprezie turystyczno-krajoznawczej organizowanej przez PTTK 5
Zorganizowanie lub udział w różnych formach działalności popularyzatorskiej o tematyce związanej ze Skierniewicami i okolicą (wykład, prezentacja, pokaz, wystawa) 5/2
help_outline