Geocaching Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej PTTK Jelenia Góra

Aktywna S: 1
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Regionalna Odznaka PTTK „Geocaching Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej, zwana w dalszej części regulaminu „Odznaką”, jest odznaką turystyki kwalifikowanej ustanowioną przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze na wniosek Oddziałowej Komisji Geocachingu.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja geocachingu oraz innych dyscyplin turystyki kwalifikowanej, promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i środowiska naturalnego Kotliny Jeleniogórskiej i otaczających ją pasm górskich.
 3. Odznaka jest jednostopniowa, a jej wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Odznakę może zdobywać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu www.opencaching.pl lub www.geocaching.com zwanych w dalszej części regulaminu „serwisem”.
 5. Warunkiem zdobycia Odznaki jest potwierdzenie w odpowiednich serwisach zdobycia „Geościeżki GDKJ” lub „Projektu GDKJ”.
 6. Przez znalezienie skrytki rozumie się odnalezienie jej w terenie oraz wpis do logbooka skrytki.
 7. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 8. Weryfikacji wniosku dokonuje referat weryfikacyjny Odznaki powołany przez Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
 9. W celu uzyskania Odznaki użytkownik, po spełnieniu warunku określonego w pkt. 5 regulaminu, przesyła wniosek drogą mailową na adres pttk@pttk-jg.pl . Wniosek winien zawierać:
  • imię i nazwisko użytkownika
  • nazwę użytkownika z właściwego serwisu
  • adres do korespondencji
 10. Po złożeniu przez użytkownika wniosku referat weryfikacyjny Odznaki dokonuje sprawdzenia spełnienia warunków zdobycia odznaki i po pozytywnej weryfikacji powiadamia użytkownika drogą mailową o przyznaniu odznaki i numerze weryfikacyjnym.
 11. Członkowie referatu weryfikacyjnego mają prawo do sprawdzenia poprawności znalezień skrytek.
 12. Po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu odznaki użytkownik może ją wykupić w biurze Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze podając swoje dane z wniosku oraz numer weryfikacyjny podany przez referat weryfikacyjny.
 13. Jeden użytkownik może zdobyć Odznakę tylko jeden raz.
 14. Poszukiwanie skrzynek odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko. Ustanawiający Odznakę oraz właściciele skrzynek nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w razie nieszczęśliwego wypadku podczas poszukiwania skrzynek.
 15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, którego decyzja jest ostateczna.
 16. Ustanawiający Odznakę zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
 17. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr /2014 z dnia 06.2014r Zarządu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
help_outline