Główne Szlaki Górskie Polski Oddział Regionalny Śląska Opolskiego

Nieaktywna S: 4 Od 01.01.2010 do 31.12.2024
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka „Główne Szlaki Górskie Polski” jest turystyczną odznaką regionalną Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Śląska Opolskiego w Opolu. Nadzór nad nią sprawuje Klub Turystyki Górskiej „Świstak” koło nr 21 Oddziału Regionalnego Śląska Opolskiego PTTK w Opolu i jego prawny kontynuator Koło Turystyki Górskiej „KTG OPOLE” nr 21 wraz z Wojciechem Kwiecień autorem odznaki regionalnej, regulaminu i książeczki potwierdzeń terenowych: Głównych Szlaków Górskich Polski.
 2. Celem ustanowienia odznaki „Główne Szlaki Górskie Polski” jest popularyzacja turystyki górskiej w Górach Świętokrzyskich, Sudetach i Beskidach, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, wędrowanie szlakami o najdłuższych dystansach górskich w Polsce.
 3. Odznaka jest czterostopniowa:
  • stopień pierwszy – odznaka brązowa „Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego” Gołoszyjce – Kuźniaki lub Kuźniaki – Gołoszyce. Trasa wynosi około 105 km, czas przejścia około 24 h.
  • stopień drugi – odznaka srebrna „Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza”, Świeradów-Zdrój – Prudnik lub Prudnik – Świeradów-Zdrój. Trasa wynosi około 440 km, czas przejścia około 104 h.
  • stopień trzeci – odznaka złota „Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego”, Ustroń – Wołosate lub Wołosate – Ustroń. Trasa wynosi około 520 km, czas przejścia około 167 h.
  • stopień czwarty – odznaka Honorowa „Zdobywca Głównych Szlaków Górskich Polski” nadawana będzie po zweryfikowaniu stopni brązowego, srebrnego i złotego. Odznaki nie są stopniowane można dowolnie zdobywać poszczególne stopnie nawet wszystkie trzy w jednym roku.
 4. Do odznaki zalicza się trasy przebyte od 1 stycznia 2010 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest ograniczony do 31 grudnia 2024 r.
 5. Warunkiem zdobywania odznaki GSGP jest ukończone 10 lat.
 6. Odznakę „Główne Szlaki Górskie Polski” uzyskuje się poprzez piesze przejście głównymi szlakami górskimi w Polsce od punków początkowych do punktów końcowych, oznaczonymi kolorem czerwonym. Dopuszcza się podzielenie tras głównych szlaków na dowolne odcinki w dowolnych kierunkach i w dowolnym czasie. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi m. in. GSŚ PTTK, GSŚ PTT, GOT PTTK, GON PTTK, Zimową Odznakę Górską PTTK, OTP PTTK, Korona Gór Polski, Korona Sudetów, Korona Sudetów Polskich, Międzynarodową Odznakę „BESKIDY”, Korona Beskidów Polskich, Korona Gór Świętokrzyskich i wielu innych odznak.
 7. Kolejność przejścia przez Główne Szlaki Górskie w Polsce jest dowolna:
  • brązowa – Główny Szlak Świętokrzyski,
  • srebrna – Główny Szlak Sudecki,
  • złota – Główny Szlak Beskidzki.
   Poszczególne odcinki szlaków można zdobywać w dowolnym czasie a weryfikować po przejściu całego szlaku. Nie ma wymogu limitu 25 km! przejścia pieszego oraz zdobywania jednej odznaki GSGP w ciągu jednego roku. Odznaka Honorowa „Zdobywca Głównych Szlaków Górskich Polski” jest przyznana po zdobyciu wszystkich wcześniej wymienionych stopni odznak i uroczyście wręczana na jednym z głównych szlaków górskich w Polsce, podczas imprezy której organizatorem jest KTG „OPOLE” Koło nr 21 ORSO PTTK Opole.
 8. Potwierdzenia przebycia poszczególnych szlaków dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty przejścia przez dane odcinki i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na dany obszar górski lub przewodnika świętokrzyskiego, sudeckiego, beskidzkiego wraz z podaniem numeru legitymacji, oraz przystawienie na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu turystycznego oraz dodatkowo według własnych możliwości wklejeniu zdjęcia z trasy. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia danej trasy przez tę osobę. Można zbierać potwierdzenia terenowe do książeczki GOT PTTK. Dopuszcza się także do weryfikacji potwierdzenia terenowe w książeczkach do odznak GSB, GSS, GSŚ Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Od 2015r. Nie potwierdzamy i nie weryfikujemy w starych książeczkach GSGP formatu B5 zakupionych w latach (2015-2016) PTTK O/Opole. Honorujemy stare książeczki GSGP KTG "Świstak" nr 21 z lat 2010 -2014.
 9. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy potwierdzają przejście poszczególnych odcinków trasy poprzez przystawienie na pustych stronach książeczki pieczątki oraz wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty przejścia danym odcinkiem trasy.
 10. Ubiegający się o odznakę „Zdobywca Głównych Szlaków Górskich Polski” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych tras przedstawia książeczkę do weryfikacji Klubowi Turystyki Górskiej „Opole” Koło nr 21Oddziału Regionalnego Śląska Opolskiego PTTK, 45-083 Opole, ul. N. Barlickiego 2A. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
 11. Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki „Główne Szlaki Górskie Polski” oraz pieczątkę Klubu Turystyki Górskiej „Opole” Koło nr 21 Oddziału Regionalnego Śląska Opolskiego PTTK wraz z podpisem członków Zarządu Klubu.
 12. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznak brązowej, srebrnej i złotej, uprawnia do ich nabycia i noszenia oraz do nieodpłatnego otrzymania Odznaki Honorowej „Zdobywca Głównych Szlaków Górskich Polski”.
 13. Odznaki brązowa srebrna i złota nabywa się w Oddziale Regionalnym Śląska Opolskiego Opolskim PTTK w Klubie Turystyki Górskiej „Opole” Koło nr 21 za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznak potwierdza się pieczątką w książeczce GOT PTTK.
 14. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Klub Turystyki Górskiej „Świstak” Koło nr 21 – Klub Turystyki Górskiej „OPOLE” Koło nr 21 Oddziału Regionalnego Ślaska Opolskiego PTTK w Opolu.
 15. Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką „Zdobywca Głównych Szlaków Górskich Polski” można uzyskać w Oddziale Regionalnym Śląska Opolskiego PTTK, 45-083 Opole, ul. N. Barlickiego 2A.
 16. Powyższy regulamin Odznak GSGP został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Klubu Turystyki Górskiej „Świstak” PTTK Koło nr 21 w Opolu w dniu 23 września 2009 r. którego prawnym i jedynym kontynuatorem jego dorobku materialnego jest Koło Turystyki Górskiej nr 21 KTG "OPOLE” w Oddziale Regionalnym Śląska Opolskiego w Opolu wraz z autorem odznaki GSGP oraz sponsorami do matryc odznaki.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
help_outline