Jasielska Krajoznawcza Odznaka Kolarska PTTK Jasło

Aktywna S: 3
Regiony:  Podkarpackie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

W celu popularyzacji najpiękniejszych terenów Powiatu jasielskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Jaśle ustanawia Odznakę Turystyczną „Jasielska Krajoznawcza Odznaka Kolarska” przyznawaną za pokonanie na rowerze wskazanej w Regulaminie ilości kilometrów na obszarze powiatu jasielskiego oraz odwiedzeniu miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

I. Zasady ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Jaśle (dalej PTTK o/ Jasło) ustanawia Odznakę Turystyczną „Jasielska Krajoznawcza Odznaka Kolarska” zwaną w skrócie JKOK.
 2. Celem ustanowienia JKOK jest zachęcenie do poznawania piękna regionu, jego historii, współczesnego dorobku oraz uprawiania turystyki rowerowej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
 3. Indywidualnie JKOK może zdobywać turysta, po ukończeniu 15 roku życia. Dzieci, które ukończyły lat 7 i nie ukończyły lat 15 mogą zdobywać JKOK pod opieką rodzica / opiekuna.
 4. Wzór JKOK ustala Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK o/ Jasło.

II. Stopnie odznaki i zasady jej zdobywania

 1. JKOK jest odznaką trzystopniową (w stopniu brązowym, srebrnym i złotym) przyznawaną po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. O przyznanie JKOK może ubiegać się turysta, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że przebył rowerem wymaganą na dany stopień odznaki ilość kilometrów zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym oraz wykaże, że odwiedził wymaganą na dany stopień ilość miejsc zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 3. Dowodem odbycia wycieczek może być „Książeczka Wycieczek Kolarskich” lub inna forma książeczki bądź kroniki prowadzona przez turystę wypełniona przez ubiegającego się o JKOK i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV. W przypadku niemożności uzyskania pieczątki zwiedzanego obiektu, potwierdzenia dokonuje przodownik turystyki kolarskiej. Udokumentowanie przejazdu i zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia osoby ubiegającej się o JKOK z rowerem na tle zwiedzanego obiektu oraz poprzez wydruk z aplikacji mobilnej monitorującej przebieg trasy.
  Ubiegający się o JKOK powinien wpisać w Książeczce Wycieczek Kolarskich lub innej prowadzonej przez siebie formie kroniki numer telefonu kontaktowego dla oddziału weryfikacyjnego celem uzyskania informacji w przypadku wątpliwości związanych z weryfikacją.
 4. Warunkiem uzyskania JKOK jest pokonanie rowerem odpowiedniej ilości kilometrów wg nw. tabeli w obszarze powiatu jasielskiego jednorazowo bądź etapami i odwiedzenie miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  Stopień Wymagana liczba km Wymagana ilość odwiedzonych miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu
  Brązowy 100 10
  Srebrny + 150 = 250 + 10 = 20
  Złoty + 250 = 500 + 10 = 30
  • Warunkiem zdobycia JKOK w stopniu Brązowym jest odbycie wycieczek (bądź wycieczki) rowerowych na obszarze powiatu jasielskiego o łącznej długości 100 kilometrów przy jednoczesnym odwiedzeniu minimum 10 miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu.
  • Warunkiem zdobycia JKOK w stopniu Srebrnym jest posiadanie JKOK w stopniu Brązowym oraz dodatkowo odbycie wycieczek (bądź wycieczki) rowerowych na obszarze powiatu jasielskiego o łącznej długości 150 kilometrów przy jednoczesnym odwiedzeniu minimum 10 dodatkowych miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu (odwiedzane miejsca nie mogą pokrywać z miejscami odwiedzonymi podczas zdobywania stopnia Brązowego).
  • Warunkiem zdobycia JKOK w stopniu Złotym jest posiadanie JKOK w stopniu Srebrnym oraz dodatkowo odbycie wycieczek (bądź wycieczki) rowerowych na obszarze powiatu jasielskiego o łącznej długości 250 kilometrów przy jednoczesnym odwiedzeniu minimum 10 miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu (odwiedzane miejsca nie mogą pokrywać z miejscami odwiedzonymi podczas zdobywania stopnia Brązowego i Srebrnego).
 5. JKOK zdobywa się wg kolejności stopni. Następny kolejny stopień może być zdobywany bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia bezpośrednio niższego.
 6. Nadwyżka kilometrów jak i miejsc wymaganych do odwiedzenia na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy w stopniu nie większym jak 50%.
 7. Minimalna długość odcinka jaki można pokonać jednorazowo na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi15 kilometrów.
 8. Okres zdobywania JKOK jest dowolny z zastrzeżeniem, że wycieczki odbyte przed zatwierdzeniem niniejszego regulaminu nie będą zaliczane przy przyznawaniu JKOK.
 9. JKOK może być zdobywana podczas indywidualnych wycieczek lub w czasie wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez turystyczno – krajoznawczych organizowanych przez PTTK, Szkoły, Parafie, Organizacje itp.
 10. JKOK można zdobywać równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
 11. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu oraz kondycji turystów. Zawsze i w każdym przypadku należy mieć na uwadze kardynalną zasadę turystyki: na pierwszym miejscu należy stawiać cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

III. Tryb przyznawania JKOK

 1. Poszczególne etapy wymagają potwierdzenia zgodnie z §17, w sposób niebudzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.
 2. Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:
  • Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału o ile nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
  • Instytucje państwowe lub społeczne (terenowe ogniwa władz administracyjnych, urzędy pocztowe, placówki PTTK, placówki handlowe itp.). Do uznania ważności potwierdzenia wymagana jest pieczątka instytucji z nazwą miejscowości.
  • Osoby prowadzące albumy fotograficzne swoich wycieczek mogą dla potwierdzenia przejazdu przedstawiać swoje zdjęcie z rowerem na tle nazwy miejscowości lub powszechnie znanego obiektu charakteryzującego daną miejscowość.
  • Dopuszcza się prowadzenie kroniki wycieczek kolarskich w oparciu o mobilne aplikacje monitorujące przebieg trasy. Warunkiem uznania takiego potwierdzenia jest wydruk zawierający przebieg pokonanej trasy oraz imię i nazwisko ubiegającego się o JKOK (ewentualnie indywidualny Nick użytkownika – należy potwierdzić przynależność Nicku).
  • W przypadku wątpliwości w trakcie weryfikacji – weryfikator ma prawo skontaktować się z ubiegającym o JKOK celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.
 3. Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania JKOK posiada KTK PTTK o/ Jasło.
 4. Ubiegający się o JKOK, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać „Książeczkę wycieczek kolarskich” lub prowadzoną przez siebie kronikę do KTK PTTK o/ Jasło celem jej weryfikacji.
  Weryfikacja książeczek nastąpić powinna najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki. W tym terminie ubiegający się o odznakę powinien zostać powiadomiony o dokonaniu weryfikacji, uzyskać odpowiednią adnotację w „Książeczce wycieczek kolarskich” lub prowadzonej przez siebie kronice, na podstawie, której może zakupić odznakę w placówce PTTK o/ Jasło.
  Od decyzji odmownej przyznaniu JKOK przysługuje odwołanie do Prezydium KTK PTTK o/ Jasło.

IV. Zasady poświadczania przebytej trasy

 1. Poświadczenie trasy odbywa się poprzez dokonanie wpisu w Książeczce wycieczek kolarskich bądź innej prowadzonej przez ubiegającego się o JKOK Kroniki obejmującej: datę wycieczki, punkt początkowy, punkt końcowy, punkty pośrednie, ilość przebytych kilometrów, wykaz zwiedzonych obiektów, potwierdzenia z punktów terenowych (ewentualnie fotografie wydruki z aplikacji mobilnych).

V. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach spornych decydująca opinia należy do Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK o/Jasło.
 2. Zatwierdzony wzór JKOK stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Odznaka i Regulamin jej przyznawania został wprowadzony uchwałą Zarządu PTTK o/Jasło nr 9/2021 z dnia 10.12.2021

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz miejsc których odwiedzenie jest wymagane przy zdobywaniu JKOK

 1. Bączal Dolny – Cmentarz Wojenny nr 27 na górze Babis, (gm. Skołyszyn)
 2. Bierówka – Cmentarz jeńców Armii Radzieckiej, (gm. Jasło)
 3. Bierówka – Cmentarz Wojenny nr 20 z IWŚ, (gm. Jasło)
 4. Bieździedza – Cmentarz Wojenny nr 41 z I WŚ, (gm. Kołaczyce)
 5. Brzezowa – Grodzisko Walik, (gm. Nowy Żmigród)
 6. Brzyska – Ruiny Pałacu Kotarskich, (gm. Brzyska)
 7. Brzyska – Wieża widokowa na Liwoczu, (gm. Brzyska)
 8. Ciechania – Punkt widokowy, (gm. Krempna)
 9. Cieklin – Muzeum Narciarstwa, (gm. Dębowiec)
 10. Dębowiec – Sanktuarium Bazylika Mniejsza NMP z La Salette, (gm. Dębowiec)
 11. Dobrucowa – Pomnik Ofiar Hitlerowskich, (gm. Tarnowiec)
 12. Folusz – Diabli Kamień (pkt. początkowy szlaku), (gm. Dębowiec)
 13. Huta Polańska - Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jana z Dukli i św. Huberta (gm. Krempna)
 14. Jabłonica – Cmentarz Wojenny nr 28 z I WŚ, (gm. Skołyszyn)
 15. Jasło – Osiedle Gamrat, (gm. Miasto Jasło)
 16. Jasło – Rynek, (gm. Miasto Jasło)
 17. Jasło – Pomnik Chrystusa Króla, (gm. Miasto Jasło)
 18. Kąty – Wieża widokowa na Grzywackiej Górze, (gm. Nowy Żmigród)
 19. Kołaczyce – Rynek, (gm. Miasto Kołaczyce)
 20. Kotań – Dawna grekokatolicka cerkiew pw. Kosmy i Damiana (gm. Krempna)
 21. Krajowice – Ruiny Zamku Golesz, (gm. Jasło)
 22. Krempna – Dawna grekokatolicka cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana, (gm. Krempna)
 23. Krempna – Ośrodek Edukacyjno – Muzealny im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Krajobrazowego, (gm. Krempna)
 24. Łubienko – Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, (gm. Tarnowiec)
 25. Łubno Szlacheckie – Zabytkowy Zespół Dworski, (gm. Tarnowiec)
 26. Mrukowa – Kaplica pw. Matki Kościoła, (gm. Osiek Jasielski)
 27. Myscowa – Cerkiew św. Paraskewy, (gm. Krempna)
 28. Nowy Żmigród – Cmentarz Wojenny nr 8 z I WŚ, (gm. Nowy Żmigród)
 29. Nowy Żmigród – Rynek, (gm. Nowy Żmigród)
 30. Osiek Jasielski – Kościół Przemienienia Pańskiego, (gm. Osiek Jasielski)
 31. Osobnica – Kościół św. Stanisława Biskupa, (gm. Jasło)
 32. Ożenna – Ośrodek Edukacji Ekologicznej, (gm. Krempna)
 33. Pielgrzymka – Cerkiew św. Michała Archanioła, (gm. Osiek Jasielski)
 34. Polany – Cerkiew św. Jana Złotoustego, (gm. Krempna)
 35. Rozstajne – Kapliczka przy skręcie na Nieznajową, (gm. Krempna)
 36. Sieklówka – Cmentarz Wojenny nr 42 z I WŚ, (gm. Kołaczyce)
 37. Sławęcin – Kościół pw. św. Katarzyny, (gm. Skołyszyn)
 38. Stary Żmigród – Kościół pw. św. Katarzyny, (gm. Nowy Żmigród)
 39. Szebnie – Kościół pw. św. Marcina, (gm. Jasło)
 40. Szebnie – Miejsce po byłym Obozie hitlerowskim, (gm. Jasło)
 41. Świątkowa Mała – Dawna grekokatolicka cerkiew pw. św. Machała Archanioła, (gm. Krempna)
 42. Świątkowa Wielka – Dawna grekokatolicka cerkiew św. Michała Archanioła, (gm. Krempna)
 43. Święcany – Kościół św. Anny, (gm. Skołyszyn)
 44. Świerzowa Ruska – Nieistniejąca łemkowska wieś, (gm. Krempna)
 45. Tarnowiec – Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, (gm. Tarnowiec)
 46. Trzcinica – Karpacka Troja, (gm. Jasło)
 47. Trzcinica – Kościół św. pw. Doroty, (gm. Jasło)
 48. Warzyce – Cmentarz Wojenny Ofiar Terroru Hitlerowskiego, (gm. Jasło)
 49. Wola Cieklińska – Cmentarz nr 11 z I WŚ, (gm. Dębowiec)
 50. Żydowskie - Nieistniejąca łemkowska wieś, (gm. Krempna)
help_outline