Łowcy Widoków - regulamin Klub Krajoznawczy Łowcy Widoków

Aktywna S: 0
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 • “Łowcy Widoków” to klub krajoznawczy, którego misją jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej, a także zachęcanie do świadomego poznawania różnych zakątków Polski.
 • Cel ten realizowany jest głównie poprzez wydawanie odznak turystycznych. Prowadzone przez klub odznakowe projekty tematyczne mają za zadanie wskazywać ich uczestnikom godne zobaczenia zakątki Polski i krajów ościennych.
 • Klub krajoznawczy „Łowcy widoków” powstał z przemianowania i połączenia w okresie marzec-maj 2021 roku osobno funkcjonujących programów odznak „Wieże widokowe gór i pogórzy”, „Wieże widokowe niżu polskiego”, „Rozhledny Česka” oraz „Rozhľadne Slovenska”. Dotychczasowe listy uczestników tych programów składają się na ujednoliconą listę członków klubu (uczestników), a same programy odznak stanowią odtąd jedne z wielu projektów w klubie „Łowcy widoków”.
 • Do klubu mogą przystąpić wszyscy, bez względu na wiek. Rodzicom i opiekunom dzieci (szczególnie małych) pozostawia się decyzję czy dziecko jest na tyle dojrzałe, aby mogło brać udział w projektach i aktywnościach klubowych, oczywiście pod stosowną opieką.

II. Projekty, odznaki, obiekty, książeczki

 • Członkowie klubu (uczestnicy) mogą zdobywać odznaki we wszystkich projektach tematycznych klubu.
 • Lista projektów tematycznych nie jest zamknięta i podlega zmianom (uzupełnieniom).
 • Odznaki we wszystkich projektach uzyskuje się poprzez odwiedzenie miejsc, w których znajdują się interesujące obiekty bądź punkty widokowe, jednocześnie uwzględnionych w załączonych do niniejszego regulaminu wykazach.
 • Dla uproszczenia wszystkie miejsca / punkty widokowe /obiekty (wieże, doliny, wodospady, budynki i inne) są nazywane obiektami w dalszej części niniejszego regulaminu oraz w samych wykazach.
 • Do większości projektów dostępne są odznaki reprezentacyjne oraz dedykowane książeczki odznak, służące do zbierania potwierdzeń oraz weryfikacji. Odznaki reprezentacyjne oraz książeczki odznak można nabyć w formie pakietu startowego podczas przystępowania do klubu (opis w rozdziale III. Przystąpienie do klubu) albo osobno.

III. Przystąpienie do klubu

 • Aby przystąpić do klubu ŁOWCY WIDOKÓW, należy wykupić dowolny z dostępnych w danej chwili pakietów startowych. Może to być uniwersalny pakiet klubowy, składający się z książeczki potwierdzeń „Łowcy widoków” oraz odznaki klubowej „Łowcy widoków”, albo pakiet dowolnego z projektów, składający się z książeczki odznak oraz odznaki reprezentacyjnej (np. „Wieże widokowe Gór i pogórzy” albo „Wieże widokowe niżu polskiego”).
 • Dla każdego nowego uczestnika (członka klubu) należy wykupić pakiet startowy.
 • Po zakupie pakietu startowego niezbędne jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do klubu przez każdego z nowych uczestników.
 • Link do formularza zgłoszeniowego zostanie wskazany po zakupie pakietu startowego. Zatwierdzając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • Niezależnie od rodzaju wykupionego pierwotnie pakietu startowego (książeczki i odznaki znajdujących się w zakupionym pakiecie), uczestnik może zdobywać odznaki ze wszystkich projektów z obszaru Polski, Czech i Słowacji, bez konieczności wykupywania innych pakietów startowych.
 • Zakup pakietu startowego dla innego projektu niż pierwszy zakupiony pakiet nie powoduje ponownego zapisu do programu. Służy on pozyskaniu książeczki odznak i odznaki reprezentacyjnej dla wybranego projektu.
 • Członek klubu (we wcześniejszych wersjach regulaminu zwany uczestnikiem programu) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznak, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Członek klubu może w dowolnym czasie zażądać modyfikacji, zastrzeżenia bądź usunięcia tych danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Członek klubu wyraża również zgodę na publikację na stronie www klubu (lub poszczególnych projektów) – w wykazie członków klubu (lub uczestników projektu) oraz na liście zdobywców odznak – swojego imienia, podanej miejscowości zamieszkania oraz daty zdobycia odznak, a także nadanego numeru uczestnika i numeru weryfikacji. Członek klubu ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia lub zanonimizowania swoich danych umieszczonych na stronie www klubu (lub poszczególnych projektów).
 • W wyniku złożenia poprawnej aplikacji do programu, administrator programu wyśle mailem na adres podany w zgłoszeniu informację o nadanym identyfikatorze klubowym (nr uczestnika), zaś na podany przez uczestnika adres pocztowy wyśle wskazany pakiet startowy i ewentualne inne zamówione artykuły.

IV. Zasady zdobywania odznak

 • Okres zdobywania odznak nie jest ograniczony czasowo – obiekty odwiedzone przed datą uruchomienia projektu są brane pod uwagę. Przez „odwiedzenie” obiektu rozumie się przebywanie w danym miejscu, wejście na obiekt (budynek, konstrukcja) o ile jest to możliwe i bezpieczne, albo pobyt w niedalekiej od niego odległości (np. w zasięgu wzroku).
 • Do udziału w poszczególnych projektach nie jest niezbędne dysponowanie książeczką danego projektu (z dokładnością do zakupu tzw. pakietu startowego – opis w rozdziale IV. Przystąpienie do klubu). Można skorzystać z weryfikacji elektronicznej
 • Odznaki są przyznawane w niezależnych obszarach, za zdobycie odpowiedniej liczby obiektów (punktów) z załączonego do regulaminu wykazu.
 • W każdym obszarze może zdobycia w kolejności do pięciu stopni odznak:
  • P – popularna
  • B – brązowa
  • S – srebrna
  • Z – złot
  • PP – platynowa
 • Wykazy obiektów w obszarach poszczególnych odznak często obejmują więcej punktów niż jest wymagane do zdobycia najwyższego stopnia odznaki. Uczestnikowi pozostawia się dowolność w zakresie wyboru obiektów z wykazu do odwiedzenia w ramach określonych obszarów odznak.
 • Wykazy obiektów są aktualizowane. Aktualizacja polega wyłącznie na dodawaniu kolejnych obiektów i/lub modyfikacji ich nazw i innych danych. Miejsca, w których obiekty będą likwidowane, nie będą z niego usuwane – po to by zapewnić ciągłość i kontynuację zdobywania odznak dla osób, które przystąpiły do programu przed czasem usunięcia obiektu.
 • Liczba obiektów (pozycji z wykazu dla danej odznaki) niezbędna do uzyskania kolejnych jej stopni przedstawiona jest w zasadach zdobywania odznak specyficznych dla danego projektu.
Projekt: Wieże widokowe gór i pogórzy
Obszar / odznaka Stopnie odznaki /
liczba obiektów
P B S Z PP
Sudety 5 15 30 50 75
Karpaty 5 15 30 50 75
Góry Świętokrzyskie 1 3 5 7 9
Wyżyny zachodnie i Nizina Śląska 5 15 30 50 75
Wyżyny wschodnie i Polesie 5 12 25 40 50
Projekt: Wieże widokowe niżu polskiego
Obszar / odznaka Stopnie odznaki /
liczba obiektów
P B S Z PP
Pobrzeża 5 12 25 40 50
Pojezierza cz. zachodnia 5 12 25 40 50
Pojezierza cz. wschodnia 5 12 25 40 50
Niziny cz. zachodnia 5 12 25 40 50
Niziny cz. wschodnia 5 12 25 40 50
Projekt: Rozhledny Česka
Obszar / odznaka Stopnie odznaki /
liczba obiektów
P B S Z PP
Krkonoše-Jeseníky 5 15 30 50 75
Karpaty 4 12 25 40 60
Krušné hory 4 12 25 40 60
Šumava 3 10 20 30 40
Povodí Berounky a Česka tabule 5 15 30 50 75
Česko-moravské vrchoviny 5 15 30 50 75
Projekt: Rozhľadne Slovenska
Obszar / odznaka Stopnie odznaki /
liczba obiektów
P B S Z PP
Západopanónska panva 3 6 10 15 25
Západné Karpaty 5 15 30 50 75
Východné Slovensko 3 6 10 15 25
Projekt: Tatrzańskie TRIO
Obszar / odznaka Stopnie odznaki /
liczba obiektów
B S Z
Tatrzańskie doliny 3 10 20
Tatrzańskie wodospady 3 8 14
Tatrzańskie panoramy 3 10 20

V. Weryfikacja odznak

 • W jednym roku kalendarzowym można zdobyć dowolną liczbę odznak.
 • Honorujemy i zaliczamy wszystkie obiekty z wykazu zdobyte przed przystąpieniem do klubu, pod warunkiem przedstawienia odpowiednich potwierdzeń w procesie weryfikacji.
 • Odznaki są weryfikowane i muszą być wykupione stopień po stopniu w kolejności w jakiej została zaprojektowana dana odznaka. Nie ma możliwości weryfikacji tylko najwyższych stopni i pominięcia niższych. Od tej zasady nie stosuje się żadnych odstępstw.
 • Do weryfikacji zdobycia odznak służy książeczka odznak dla danego projektu prowadzona przez uczestnika (w formie papierowej) i/lub pobrany ze strony www programu plik elektroniczny dla określonego projektu (arkusz w formacie Excel). W książeczce znajdują się listy obiektów dla poszczególnych obszarów/odznak (do samodzielnego uzupełniania przez uczestnika w miarę aktualizacji wykazów na stronie www projektu) oraz zestawienia zdobytych przez uczestnika kolejnych stopni odznak.
 • Za potwierdzenie zdobycia obiektu są uznawane:
  • Fotografia przedstawiająca uczestnika na obiekcie lub przy obiekcie, tak aby widoczny był uczestnik oraz sam obiekt lub chociaż jego charakterystyczny fragment,
  • Pieczątka ze obiektu (o ile dostępna) lub z pobliskiej miejscowości (np. sklepu, schroniska),
  • Poświadczenia przewodników i przodowników turystyki górskiej,
  • Zapis śladu GPS,
  • Relacja ze zdjęciami zamieszczona w prowadzonej przez siebie kronice,
  • Potwierdzenia zdobycia innych odznak turystycznych, z których regulaminu wynika, że uczestnik musiał przebywać w miejscu lokalizacji danego obiektu,
  • Inne przekonujące dowody, w uzgodnieniu z Administratorem.
 • Pieczątki i poświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione do weryfikacji w papierowej Książeczce Odznak wybranego projektu, w uniwersalnej książeczce klubowej „Łowcy widoków”, a także w książeczkach i rejestrach innych projektów i organizacji (np. PTTK, PTT, KZKG RP, KGP, KČT, Klubu Gdzie Buty Poniosą lub innych odznak) albo innych kronik.
 • Do weryfikacji należy:
  • wypełnić tabelę zdobytych obiektów znajdującą się w Książeczce Odznak (papierowej lub elektronicznej),
  • przesłać Książeczkę Odznak:
   • arkusz excelowy – e-mailem na adres zamieszczony w instrukcji (zawartej w arkuszu),
   • ALBO książeczkę papierową – pocztą tradycyjną na adres kontaktowy klubu,
  • na wezwanie Administratora przekazać potwierdzenia (zdjęcia, skany innych książeczek i kronik, zapisy GPS i inne) – na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Administratora programu lub w inny uzgodniony z nim sposób.
 • Prosimy nie przesyłać oryginałów książeczek innych odznak, a jedynie ich skany lub zdjęcia.
 • Po weryfikacji Administrator skontaktuje się z uczestnikiem podając wysokość opłaty weryfikacyjnej, która zależeć będzie od liczby pozytywnie zweryfikowanych odznak oraz obejmować będzie również opłatę za przesłanie do uczestnika zweryfikowanej Książeczki oraz samych odznak.
 • Weryfikacja następuje w cyklach najdalej miesięcznych.
 • Uwaga – do uznania ujętego w wykazie obiektu będącego budynkiem lub inną konstrukcją za „odwiedzony” nie trzeba na niego wchodzić! Wystarczy znaleźć się w jego bezpośrednim pobliżu. Nie zachęcamy, a wręcz odradzamy osobom mającym lęk wysokości, do wchodzenia na konstrukcje wywołujące u nich dyskomfort. Oczywiście zdecydowanie odradzamy też wchodzenie lub podchodzenie blisko do obiektów zamkniętych, będących w złej kondycji technicznej lub wręcz zrujnowanych, a także przy niesprzyjającej pogodzie.

VI. Zakupy, zwroty, reklamacje

 • Aktualny wykaz kosztów znajduje się odpowiednio na www.goryiwieze.pl/rejestracja oraz www.goryiwieze.pl/weryfikacja.
 • Uczestnik może w ciągu 14 dni od od wpłaty środków odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar (książeczka, odznaki, inne artykuły). Należy wówczas pocztą elektroniczną na adres podany w sekcji VII niniejszego regulaminu przesłać informację o odstąpieniu od umowy i dokonać zwrotu otrzymanych przedmiotów na adres wskazany w sekcji VII niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu zwracanych przedmiotów Administrator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę.
 • W przypadku otrzymania po zakupie przedmiotów uszkodzonych lub niepełnowartościowych, uczestnik może zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany w sekcji VII niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu reklamacji i potwierdzeniu jej zasadności Administrator w ciągu 7 dni roboczych uzgodni z uczestnikiem sposób wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrot kosztów.

VII. Kontakt z Administratorem klubu

Adres kontaktowy klubu:

Carto Odznaki
Skrytka nr 2
Filia UP 78, ul. Zaruby 9
02-796 Warszawa

Adres poczty elektronicznej dla zapytań ogólnych: wiezewidokowe@gmail.com

Korespondencja związana z zamówieniami i weryfikacją realizowana będzie wyłącznie drogą mailową (poczta elektroniczna).

Nie ma możliwości kontaktu telefonicznego.

VIII. Bezpieczeństwo

 • Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za stan techniczny obiektów znajdujących się w wykazie, ani na żadnych innych. Niektóre z obiektów są w złym stanie technicznym, wręcz w ruinie. Wejście na poszczególne obiekty lub przebywanie w ich pobliżu stanowi ryzyko uczestnika i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe zdarzenia na obiektach i w ich okolicach, ani nigdzie indziej. Należy stosować się do zaleceń / zakazów właścicieli i opiekunów poszczególnych obiektów oraz wykazywać się stosowną dawką zdrowego rozsądku.
 • Dzieci uczestniczące w programie muszą podczas uczestniczenia w projektach (odwiedzania obiektów i zdobywania odznak) znajdować się pod opieką dorosłych, zgodnie z przepisami prawa.
 • Wszystkim uczestnikom zalecamy dbałość o bezpieczeństwo podczas wszelkich wypraw i wycieczek.

IX. Dane rejestrowe Administratora klubu

Carto Odznaki
Skrytka nr 2
Filia UP 78, ul. Zaruby 9
02-796 Warszawa

NIP: 5261088516
REGON: 140593684

help_outline