Miłośnik Ogrodów Botanicznych, Arboretów i Palmiarni PTTK Oddział Wolski

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Kategorie:  Przyroda
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Miłośnik Ogrodów Botanicznych, Arboretów i Palmiarni” (zwana dalej MOBAiP) została ustanowiona w 2008 r. – „Roku przyrody w PTTK” i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu zachęcenia turystów, szczególnie dzieci i młodzieży do zwiedzania polskich ogrodów botanicznych i dendrologicznych oraz arboretów i palmiarni, a także popularyzacji wiedzy i budzenia zainteresowań przyrodniczych wśród społeczeństwa.
 2. Ustanawia się trzy stopnie MOBAiP, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:
  • Brązowa,
  • Srebrna,
  • Złota.
 3. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana MOBAiP określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. MOBAiP może zdobyć każdy kto spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK. Nie ma ograniczeń wiekowych.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać MOBAiP tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni MOBAiP nie jest ograniczony.
 4. Wyższe stopnie MOBAiP można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.
 5. Ogrody, arboreta i palmiarnie zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia MOBAiP, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet MOBAiP udokumentowanych ogrodów, arboretów i palmiarni zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem MOBAiP i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.
 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. Warunki szczegółowe

 1. Podstawą przyznania MOBAiP jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki liczby ogrodów botanicznych, dendrologicznych, arboretów i palmiarni wymienionych w załączniku do Regulaminu.
 2. MOBAiP można zdobywać w czasie wycieczek, tylko na terenie ogrodów, arboretów i palmiarni w Polsce, przestrzegając zasad korzystania z tych terenów, określonych regulaminami wydawanymi przez dyrekcje poszczególnych obiektów.
 3. MOBAiP zdobywa się zwiedzając określoną w tabeli liczbę ogrodów botanicznych, dendrologicznych, arboretów i palmiarni uczestnicząc w indywidualnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.
  Stopień MOBAiP Wymagana liczba obiektów
  Ogrody i arboreta Palmiarnie
  Brązowy 10 2
  Srebrny 15 3
  Złoty 25 4
 4. Kolejność i dobór zwiedzanych ogrodów, arboretów i palmiarni jest dowolna.
 5. Ogrody, arboreta i palmiarnie zaliczone na jeden stopień MOBAiP nie są zaliczane na wyższe stopnie odznaki.
 6. Punkty uzyskane podczas zdobywania MOBAiP mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. Zasady potwierdzania zadań

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie MOBAiP jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.
 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.
 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego ogrodu botanicznego, arboretum lub palmiarni, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich, nauczycieli i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych ogrodów, arboretów i palmiarni oraz bilety wstępu.
 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3. mogą być zastąpione opisem ogrodu, arboretum i palmiarni, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy członkowie kadry programowej PTTK: przewodnicy, przodownicy i instruktorzy oraz organizatorzy turystyki (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).
 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o MOBAiP osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. Weryfikacja i przyznanie odznaki

 1. W celu weryfikacji i przyznania MOBAiP, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.
 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej MOBAiP i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 3. MOBAiP przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 4. MOBAiP można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.
 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna MOBAiP.
 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony przyrody MOBAiP w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 7. MOBAiP przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie MOBAiP odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania MOBAiP, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Miłośnik Ogrodów Botanicznych, Arboretów i Palmiarni” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej MOBAiP wydane w zakresie jej działania są ostateczne.
 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin MOBAiP z dnia 30 czerwca 2008 r.
 5. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność.
 6. Osoby, które zaczęły zdobywać MOBAiP według Regulaminu z 30 czerwca 2008 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni MOBAiP obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik 1

Źródło 

I. Ogrody botaniczne

 1. Górski Ogród Botaniczny im. Mariana Raciborskiego w Zakopanem Instytut Ochrony Przyrody PAN, ul. Juliusza Zborowskiego 1, 34-500 Zakopane (część dydaktyczna), Antałówka 7, 34-500 Zakopane (część naukowa), woj. małopolskie, pow. tatrzański.
 2. Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych przy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki.
 3. Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy, ul. Jeździecka 5, 85-687 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie.
 4. Ogród Botaniczny w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy (jedyna w Polsce ścieżka dydaktyczna dla niewidomych), ul. Konna, 85-867 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Osielsko.
 5. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie.
 6. Ogród Botaniczny w Parku im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie, woj. pomorskie.
 7. Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku, al. Gen. Józefa Hallera 107, 80-416 Gdańsk, woj. pomorskie.
 8. Gołubieński Ogród Botaniczny na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Gołubiu, ul. Botaniczna 21, 83-316 Gołubie, woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Stężyca.
 9. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 27, 31-501 Kraków, woj. małopolskie.
 10. Ogród Botaniczny im. Jakuba Mowszowicza w Łodzi wraz z Palmiarnią (Łódź Polesie), ul. Krzemieniecka 36/38, 94-303 Łódź, woj. łódzkie.
 11. Ogród Botaniczny w Łodzi (Łódź Widzew), ul. Krzemieniecka 36/38, 94-303 Łódź, woj. łódzkie.
 12. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin, woj. lubelskie.
 13. Górnośląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Zamkowa 2, 43-195 Mikołów, woj. śląskie, pow. mikołowski.
 14. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań, woj. wielkopolskie.
 15. Leśne Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Kudypach k/Olsztyna (status ogrodu botanicznego od 2005 r.), Kudypy 4, 11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Morąg.
 16. Arboretum Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski.
 17. Ogród Botaniczny w Sosnowcu, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 116, 41-200, Sosnowiec woj. śląskie.
 18. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie (projekt), woj. zachodniopomorskie.
 19. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu (najstarszy ogród w Polsce, założony w 1797 r.), ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie.
 20. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa, woj. mazowieckie.
 21. Ogród Botaniczny PAN w Warszawie – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, woj. mazowieckie.
 22. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, ul. Henryka Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław, woj. dolnośląskie.
 23. Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, ul. Józefa Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze, woj. śląskie.
 24. Ogród Botaniczny na terenie Muzeum Lubuskiego i Sztuk Dawnych w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie.
 25. Ogród Botaniczny w Kielcach (projekt, planowane otwarcie ok. 2010 r.), woj. świętokrzyskie.
 26. Ogród Botaniczny w zespole pałacowo-parkowym w Brynku, woj. śląskie, pow. tarnogórski, gm. Tworóg.
 27. Ogród Botaniczny we Włokach, woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Świeszyno.
 28. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 50a, 65-392 Zielona Góra, woj. lubuskie.
 29. Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy, woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Będzino.

II. Arboreta i ogrody dendrologiczne

 1. Arboretum Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku (największe i najstarsze arboretum w Polsce), ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, pow. poznański.
 2. Arboretum z Alpinarium Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie, woj. łódzkie, pow. brzeziński.
 3. Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka w Sycowie, ul. Leśna 6, Stradomia Dolna, 56-504 Dziadowa Kłoda, woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki.
 4. Arboretum w Wojsławicach – Filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gm. Niemcza.
 5. Arboretum im. Powstańców 1863 r. w Kopnej Górze (Puszcza Knyszyńska), ul. Podsupraśl 8, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Supraśl.
 6. Arboretum im. Mieczysława Wilczkiewicza w Lądku-Zdroju, ul. Stanisława Moniuszki, 57-540 Lądek Zdrój, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki.
 7. Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, pow. raciborski.
 8. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Żurawica.
 9. Arboretum i Muzeum Leśnictwa przy Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Jana i Izabeli Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski.
 10. Arboretum w Laskach na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice Akademii Rolniczej w Poznaniu, woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Trzcinica.
 11. Arboretum w Lusławicach, woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Zakliczyn.
 12. Arboretum w Karnieszewicach, woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Sianów.
 13. Arboretum w Wojnowicach, woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Krzanowice.
 14. Arboretum w Nietkowie, woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Czerwieńsk.
 15. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Arboretum Leśne w Zielonce, Zielonka 6, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Murowana Goślina.
 16. Arboretum w Piekarach Śląskich przy Gimnazjum w dzielnicy Brzozowice-Kamień.
 17. Arboretum w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach, woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Iłża.
 18. Ogród Dendrologiczny w Glinnej, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Stare Czarnowo.
 19. Ogród Dendrologiczny Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań, woj. wielkopolskie.
 20. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach – Botaniczne Centrum Badawczo-Wdrożeniowe, woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki.
 21. Ogród Japoński w Parku Szczytnickim we Wrocławiu, ul. Adama Mickiewicza 5/15, woj. dolnośląskie.
 22. Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, al. Jana Kochanowskiego 10, 51-61 Wrocław, woj. dolnośląskie.
 23. Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Plewiskach, ul. Kolejowa 2, 62-064 Plewiska, woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Komorniki.
 24. Leśny Ogród Dendrologiczny Nadleśnictwa Kaliska w Wirtach nad Jeziorem Borzechowskim, woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Zblewo.
 25. Park Botaniczno-Dendrologiczny [d. Park Botaniczny im. Króla Jana III Sobieskiego] w Grudziądzu nad Trynką, pomiędzy ul. gen. Józefa Bema i ul. Armii Krajowej, woj. kujawsko-pomorskie.
 26. Park Dendrologiczny w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, woj. opolskie, pow. opolski, gm. Niemodlin.

III. Palmiarnie

 1. Palmiarnia Lubiechowska w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 158, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie.
 2. Palmiarnia Miejska na terenie Parku Fryderyka Chopina w Gliwicach, ul. Aleksandra Fredry 6, 44-100 Gliwice, woj. śląskie.
 3. Palmiarnia Łódzka na terenie Parku Źródliska w Łodzi, ul. Józefa Piłsudskiego 61, 90-329 Łódź, woj. łódzkie.
 4. Palmiarnia Poznańska na terenie Parku Wilsona w Poznaniu, ul. Jana Matejki 18, 60-767 Poznań, woj. wielkopolskie.
 5. Palmiarnia Zielonogórska na Wzgórzu Winnym w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 12, 65-427 Zielona Góra, woj. lubuskie.
 6. Palmiarnia Legnicka w Parku Miejskim w Legnicy, woj. dolnośląskie.
 7. Palmiarnia na terenie Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza w Gdańsku, woj. pomorskie.
 8. Palmiarnia na terenie Ogród Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 27, 31-501 Kraków, woj. małopolskie.
 9. Palmiarnia Gnieźnieńska w Gnieźnie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński.
 10. Palmiarnia we Franku, woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Kaliska.

Wykaz opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

help_outline