Miłośnik Twierdzy Grudziądz PTTK Grudziądz

Aktywna S: 1
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

Odznaka krajoznawcza „Miłośnik Twierdzy Grudziądz”, zwaną dalej odznaką, ustanowiona została przez Oddział PTTK im. ks. dr. ppłk. Władysława Łęgi w Grudziądzu uchwałą z dnia 13 maja 2004 roku.

 1. Odznaka została ustanowiona w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Grudziądza i jego okolic, w szczególności obiektów fortyfikacyjnych dawnej Twierdzy Grudziądz. Odznaka jest jednostopniowa.
 2.  
  1. Odznakę zdobywać mogą osoby powyżej 7 roku życia spełniające warunki objęte niniejszym regulaminem.
  2. Warunkiem zdobycia odznaki jest:
   1. Udokumentowane zwiedzenie cytadeli grudziądzkiej podczas dni otwartych lub indywidualnie z przewodnikiem.
   2. Udokumentowane zwiedzenie co najmniej 5 (pięciu) fortów wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Grudziądz.
   3. Wzięcie udziału w dwóch rajdach (wycieczkach) organizowanych przez Oddział PTTK w Grudziądzu, na których trasie znajduje się co najmniej po 1 (jednym) obiekcie Twierdzy Grudziądz.
  3. Potwierdzeniem zwiedzenia jest pieczątka obiektu lub imienna pieczątka przewodnika, przodownika lub instruktora PTTK wraz z jego podpisem w dzienniczku - kronice, a wyjątkowo także własne zdjęcia.
  4. Potwierdzeniem udziału w wycieczce jest pieczątka imprezy lub organizatora.
 3. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.
 4. Kolejność zaliczania zadań i zwiedzania poszczególnych obiektów jest w pełni dowolna.
 5. Podstawą do weryfikacji odznaki jest dostarczony do Referatu Weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Grudziądzu dzienniczek lub samodzielnie wykonana kronika zdobywcy odznaki.
 6. Dzienniczki - kroniki weryfikuje i odznaki przyznaje Referat Weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Grudziądzu. Komisja ta prowadzi rejestr odznak.
 7. Odznakę będzie można nabywać w siedzibie Oddziału PTTK w Grudziądzu (adres 86-300 Grudziądz ul. Hallera 32), na podstawie zweryfikowanego dzienniczka - kroniki. Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Twierdzy Grudziądz” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi, obowiązuje jednak prowadzenie odrębnej kroniki.
 8. Interpretacja regulaminu odznaki należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Grudziądzu.
help_outline