Nizinna Odznaka Narciarska Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 6
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień mały brązowy
Stopień mały brązowy
Stopień mały srebrny
Stopień mały srebrny
Stopień mały złoty
Stopień mały złoty
Stopień duży srebrny
Stopień duży srebrny
Stopień duży złoty
Stopień duży złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem ustanowienia narciarskich odznak turystycznych PTTK jest zachęcenie narciarzy do systematycznego i racjonalnego uprawiania turystyki narciarskiej, poznawania ojczystego kraju, podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru.
 2. Narciarskie odznaki turystyczne PTTK może zdobywać każdy, kto swoje wycieczki narciarskie odbywa, dokumentuje i weryfikuje zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu.
 3. W każdej wycieczce narciarskiej powinny uczestniczyć minimum dwie osoby. Wycieczki odbywa się na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przy przestrzeganiu przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej. Zdobywanie narciarskich odznak turystycznych PTTK przez nieletnich powinno odbywać się w obecności dorosłych opiekunów, a trasy wycieczek powinny być dostosowane do wieku i możliwości fizycznych uczestników.
 4. Zdobywanie narciarskich odznak turystycznych propaguje i reguluje Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, która uchwala regulaminy i wzory odznak, mianuje przodowników turystyki narciarskiej PTTK, powołuje Centralny Referat Weryfikacyjny oraz terenowe referaty weryfikacyjne odznak narciarskich.
 5. Ustanawia się następujące narciarskie odznaki turystyczne:
  1. Dziecięca Odznaka Narciarska PTTK (DON),
  2. Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM),
  3. Górska Odznaka Narciarska PTTK (GON),
  4. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON),
  5. Odznaka Narciarska „Za wytrwałość” PTTK (ON „Za wytrwałość”)
  6. Wysokogórska Odznaka Narciarska PTTK (WON).

V. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON)

 1. Nizinną Odznakę Narciarską PTTK można zdobywać od 11 roku życia podczas wycieczek narciarskich przede wszystkim w Polsce, z wyłączeniem obszarów górskich. NON można zdobywać także poza Polską (z wyłączeniem obszarów górskich) uzyskując maks. 30% kilometrów wymaganych dla zdobywanego stopnia NON.
 2. Ustanawia się trzy rodzaje Nizinnej Odznaki Narciarskiej PTTK:
  1. popularna w kolorze niebieskim,
  2. mała w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,
  3. duża w stopniach: srebrnym i złotym.
   Poszczególne rodzaje i stopnie NON zdobywa się w kolejności od Nizinnej Odznaki Narciarskiej PTTK popularnej do Nizinnej Odznaki Narciarskiej PTTK dużej w stopniu złotym. Nie ustala się ograniczeń czasowych przy zdobywaniu poszczególnych odznak. W jednym sezonie można zdobyć tylko jedną odznakę z wyjątkiem NON popularnej i NON małej w stopniu brązowym, które mogą być zdobyte w tym samym sezonie.
 3. NON popularną i małe NON zdobywa się po przebyciu odpowiedniej liczby kilometrów:
  • popularna 50 km,
  • mała brązowa 100 km,
  • mała srebrna 200 km,
  • mała złota 300 km.
   Osoby w wieku od 11 do 16 lat popularną NON zdobywają po zdobyciu Narciarskiej Odznaki Młodzieżowej PTTK. NOM i NON popularna mogą być zdobyte w tym samym sezonie narciarskim, bez możliwości zdobycia NON małej w stopniu brązowym jako trzeciej w tym sezonie.
 4. NON dużą w stopniu srebrnym zdobywa się przez uczestnictwo w trzech lub więcej kilkudniowych wycieczkach lub rajdach trwających nieprzerwanie co najmniej cztery dni. Suma przebytych kilometrów nie może być mniejsza niż 300.
 5. NON dużą w stopniu złotym zdobywa się przez uczestnictwo w trzech lub więcej kilkudniowych wycieczkach lub rajdach trwających nieprzerwanie co najmniej cztery dni. Suma przebytych kilometrów nie może być mniejsza niż 400.
 6. Nie zalicza się kilometrów przebytych podczas wycieczki odbytej tą samą trasą w tym samym kierunku w trakcie zdobywania tego samego stopnia odznaki. W przypadkach uzasadnionych (np. częściowy brak śniegu, oblodzenie) zalicza się do NON przebycie części trasy pieszo, jednak nie więcej niż 1/3 długości trasy.

VIII. Zasady dokumentowania, zdobywania i weryfikowania odznak

 1. Ubiegający się o narciarskie odznaki turystyczne PTTK prowadzą ewidencję wycieczek i rajdów w „Książeczce odznak narciarskich PTTK” (do nabycia w Oddziałach PTTK).
 2. Wzór „Książeczki odznak narciarskich PTTK” określa Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze do książeczki, regulaminu i wszystkich wzorów narciarskich odznak turystycznych PTTK (Załącznik 2.) zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
 3. Jeśli trasa wycieczki lub rajdu nie jest udokumentowana potwierdzeniami z terenu (pieczątki schronisk, urzędów, instytucji lub organizatorów imprezy), powinna być wstępnie zweryfikowana przez przodownika turystyki narciarskiej PTTK.
 4. Weryfikacja i przyznanie DON, NOM, popularnych i małych GON i NON oraz norm ON „Za wytrwałość” (oprócz ostatniej normy i przyznania odznaki) odbywa się w terenowych referatach weryfikacyjnych ON PTTK. Duże GON i NON oraz ON „Za wytrwałość” i WON weryfikuje i przyznaje wyłącznie Centralny Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich PTTK w Krakowie (WON po uchwale KTN ZG PTTK). Ostateczny termin składania książeczek do weryfikacji upływa 15 maja roku, w którym nastąpiło spełnienie wymogów uzyskania odznaki określonego stopnia lub normy dla ON „Za wytrwałość”.
 5. W przypadku uzyskania nadwyżki punktów lub kilometrów wymaganych do zdobycia danego stopnia GON lub NON można je zaliczyć do stopnia wyższego, jednak w ilości nie większej niż 50% wymaganej do zdobycia stopnia wyższego.
 6. W przypadku zdobywania ON „Za wytrwałość” przez posiadacza GON małej w stopniu złotym lub NON małej w stopniu złotym oprócz książeczek zawierających zweryfikowane normy należy dostarczyć do CRW ON książeczkę, w której zweryfikowano GON lub NON małą w stopniu złotym. W przypadku zdobywania ON „Za wytrwałość” przez posiadacza GON lub NON dużej w stopniu złotym wystarczy wpisanie numeru jej weryfikacji do „Książeczki odznak narciarskich PTTK”.
 7. Weryfikacja odznak narciarskich odbywa się nieodpłatnie. Turyści korzystający przy weryfikacji z drogi pocztowej ponoszą jedynie koszty związane ze zwrotem zweryfikowanych „Książeczek odznak narciarskich PTTK” i ewentualnie zamówionych odznak. Wskazane jest umożliwienie referatowi kontaktu z ubiegającym się o odznaki poprzez załączenie lub wpisanie do książeczki adresu mailowego lub numeru telefonu do kontaktu.
 8. Odznaki Narciarskie PTTK nabywa się (za okazaniem zweryfikowanej książeczki) w placówkach PTTK zajmujących się sprzedażą odznak turystycznych, z wyjątkiem odznak „Za wytrwałość” i „Wysokogórskiej”, które można kupić tylko w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

X. Przepisy końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych dotyczących zdobywania narciarskich odznak turystycznych PTTK należy do Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.
 2. Regulamin niniejszy przyjęty uchwałą nr 31/XIX/2022 Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK dnia 11 kwietnia 2022 roku, zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK Uchwałą nr 219/XIX/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku, obowiązuje od sezonu zimowego 2022/2023.
help_outline