Nizinna Odznaka Narciarska Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 6
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień mały brązowy
Stopień mały brązowy
Stopień mały srebrny
Stopień mały srebrny
Stopień mały złoty
Stopień mały złoty
Stopień duży srebrny
Stopień duży srebrny
Stopień duży złoty
Stopień duży złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem narciarskich odznak turystycznych PTTK jest zachęcenie do systematycznego i racjonalnego uprawiania turystyki narciarskiej, poznawania ojczystego kraju, podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru.
 2. Narciarskie odznaki turystyczne PTTK może zdobywać każdy, kto po ukończeniu odpowiedniego dla uzyskania każdej odznaki wieku odbył wycieczki oraz dokonał ich weryfikacji zgodnie z wymogami określonymi niniejszym regulaminem.
 3. W każdej wycieczce narciarskiej muszą uczestniczyć minimum dwie osoby. Wycieczki odbywa się na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej. Zdobywanie narciarskich odznak turystycznych PTTK przez nieletnich powinno odbywać się w obecności dorosłych opiekunów, a trasy wycieczek powinny być dostosowane do wieku i możliwości fizycznych uczestników.
 4. Zdobywanie narciarskich odznak turystycznych propaguje i realizuje Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, która uchwala regulaminy i wzory odznak, mianuje przodowników turystyki narciarskiej PTTK, powołuje Centralny Referat Weryfikacyjny oraz w miarę potrzeby terenowe referaty weryfikacyjne odznak narciarskich.
 5. Ustanawia się następujące narciarskie odznaki turystyczne:
  1. Dziecięcą Odznakę Narciarską PTTK (DON),
  2. Narciarską Odznakę Młodzieżową PTTK (NOM),
  3. Górską Odznakę Narciarską PTTK (GON),
  4. Nizinną Odznakę Narciarską PTTK (NON),
  5. Odznakę Narciarską „Za wytrwałość”,
  6. Wysokogórską Odznakę Narciarską PTTK (WON).

V. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON)

 1. Ustanawia się trzy rodzaje Nizinnej Odznaki Narciarskiej PTTK:
  1. popularna (PON w kolorze niebieskim),
  2. mała w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,
  3. duża w stopniach: srebrnym i złotym. Poszczególne rodzaje i stopnie NON zdobywa się w kolejności od popularnej do dużej złotej. Nie ustala się ograniczeń czasowych przy zdobywaniu poszczególnych odznak i stopni. W jednym sezonie można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, z wyjątkiem: popularnej i małej brązowej, które mogą być zdobyte w tym samym sezonie.
 2. NON popularną i małe zdobywa się przez odbycie szeregu wycieczek narciarskich, przy czym suma przebytych kilometrów wymagana dla zdobycia poszczególnych stopni wynosi:
  Stopień Wiek 10–16 i ponad 60 lat Wiek 17–60 lat
  Popularny 40 50
  Brązowy 80 100
  Srebrny 160 200
  Złoty 240 300
 3. NON dużą srebrną zdobywa się przez odbycie co najmniej trzech wycieczek lub rajdów trwających nieprzerwanie cztery lub więcej dni każdy, przy czym ogólna ilość przebytych kilometrów nie może być mniejsza niż 300.
 4. NON dużą złotą zdobywa się przez odbycie co najmniej czterech wycieczek lub rajdów trwających nieprzerwanie po cztery dni lub więcej, przy czym ogólna ilość przebytych kilometrów nie może być mniejsza niż 400.
 5. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą w tym samym kierunku w toku zdobywania tego samego stopnia odznaki. W przypadkach uzasadnionych (np. częściowy brak śniegu, oblodzenie) zalicza się do NON przebycie trasy pieszo, jednak nie więcej niż 1/3 długości trasy).

VIII. Zasady zdobywania i weryfikowania odznak

 1. Ubiegający się o narciarskie odznaki turystyczne PTTK prowadzą ewidencję odbytych wycieczek i rajdów w „Książeczce odznak narciarskich PTTK”.
 2. Wzór „Książeczki odznak narciarskich PTTK” określa Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze do książeczki, regulaminu i wszystkich wzorów narciarskich odznak turystycznych PTTK zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
 3. Jeśli trasa wycieczki lub rajdu nie jest udokumentowana potwierdzeniami z terenu (pieczątki schronisk, urzędów, instytucji lub organizatorów imprezy), powinna być wstępnie zweryfikowana przez przodownika turystyki narciarskiej PTTK.
 4. Weryfikacja DON, NOM oraz popularnych i małych GON i NON odbywa się w terenowych referatach weryfikacyjnych, do których należy dostarczyć wypełnione „Książeczki odznak narciarskich PTTK” dla dokonania wpisu o przyznaniu odznaki. Odznaki duże GON i NON oraz „Za wytrwałość” i „Wysokogórską” przyznaje wyłącznie Centralny Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich w Krakowie. Ostateczny termin składania książeczek do weryfikacji upływa 15 maja roku, w którym nastąpiło uzyskanie normy wymaganej do danego stopnia odznaki.
 5. W przypadku uzyskania nadwyżki punktów wymaganych do zdobycia danego stopnia GON lub NON można je zaliczyć do stopnia wyższego, jednak w ilości nie większej niż 50% wyma-ganej do zdobycia stopnia wyższego.
 6. Odznaki Narciarskie PTTK nabywa się (za okazaniem zweryfikowanej książeczki) w placówkach PTTK zajmujących się sprzedażą odznak turystycznych, z wyjątkiem odznak „Za wytrwałość” i „Wysokogórskiej”, które można kupić w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

IX. Przepisy końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych dotyczących zdobywania narciarskich odznak turystycznych PTTK należy do Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.
 2. Regulamin niniejszy przyjęty uchwałą nr 16/XVIII/2015 Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK 16 maja 2015 roku, zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK Uchwałą 52/XVIII/2015 8 lipca 2015 r., obowiązuje od sezonu zimowego 2015/2016.
help_outline