Odznaka Narciarska „Za wytrwałość” Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem narciarskich odznak turystycznych PTTK jest zachęcenie do systematycznego i racjonalnego uprawiania turystyki narciarskiej, poznawania ojczystego kraju, podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru.
 2. Narciarskie odznaki turystyczne PTTK może zdobywać każdy, kto po ukończeniu odpowiedniego dla uzyskania każdej odznaki wieku odbył wycieczki oraz dokonał ich weryfikacji zgodnie z wymogami określonymi niniejszym regulaminem.
 3. W każdej wycieczce narciarskiej muszą uczestniczyć minimum dwie osoby. Wycieczki odbywa się na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej. Zdobywanie narciarskich odznak turystycznych PTTK przez nieletnich powinno odbywać się w obecności dorosłych opiekunów, a trasy wycieczek powinny być dostosowane do wieku i możliwości fizycznych uczestników.
 4. Zdobywanie narciarskich odznak turystycznych propaguje i realizuje Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, która uchwala regulaminy i wzory odznak, mianuje przodowników turystyki narciarskiej PTTK, powołuje Centralny Referat Weryfikacyjny oraz w miarę potrzeby terenowe referaty weryfikacyjne odznak narciarskich.
 5. Ustanawia się następujące narciarskie odznaki turystyczne:
  1. Dziecięcą Odznakę Narciarską PTTK (DON),
  2. Narciarską Odznakę Młodzieżową PTTK (NOM),
  3. Górską Odznakę Narciarską PTTK (GON),
  4. Nizinną Odznakę Narciarską PTTK (NON),
  5. Odznakę Narciarską „Za wytrwałość”,
  6. Wysokogórską Odznakę Narciarską PTTK (WON).

VI. Odznaka Narciarska „Za wytrwałość”

 1. Odznaka „Za wytrwałość” jest przyznawana zdobywcom GON lub NON, którzy:
  1. po zdobyciu dużej złotej GON lub NON spełnią pięciokrotnie wymogi przyznania małej GON lub NON w stopniu co najmniej brązowym lub,
  2. po zdobyciu małej złotej GON lub NON spełnią ośmiokrotnie wymogi przyznania małej GON lub NON w stopniu co najmniej brązowym.
 2. Normy do odznaki „Za wytrwałość” należy po każdym sezonie weryfikować w Centralnym Referacie Weryfikacyjnym Odznak Narciarskich. Dopuszcza się weryfikację poszczególnych norm w terenowych referatach weryfikacyjnych, ale norma końcowa może być zweryfikowana i odznaka przyznana tylko w CRW ON.

VIII. Zasady zdobywania i weryfikowania odznak

 1. Ubiegający się o narciarskie odznaki turystyczne PTTK prowadzą ewidencję odbytych wycieczek i rajdów w „Książeczce odznak narciarskich PTTK”.
 2. Wzór „Książeczki odznak narciarskich PTTK” określa Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze do książeczki, regulaminu i wszystkich wzorów narciarskich odznak turystycznych PTTK zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
 3. Jeśli trasa wycieczki lub rajdu nie jest udokumentowana potwierdzeniami z terenu (pieczątki schronisk, urzędów, instytucji lub organizatorów imprezy), powinna być wstępnie zweryfikowana przez przodownika turystyki narciarskiej PTTK.
 4. Weryfikacja DON, NOM oraz popularnych i małych GON i NON odbywa się w terenowych referatach weryfikacyjnych, do których należy dostarczyć wypełnione „Książeczki odznak narciarskich PTTK” dla dokonania wpisu o przyznaniu odznaki. Odznaki duże GON i NON oraz „Za wytrwałość” i „Wysokogórską” przyznaje wyłącznie Centralny Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich w Krakowie. Ostateczny termin składania książeczek do weryfikacji upływa 15 maja roku, w którym nastąpiło uzyskanie normy wymaganej do danego stopnia odznaki.
 5. W przypadku uzyskania nadwyżki punktów wymaganych do zdobycia danego stopnia GON lub NON można je zaliczyć do stopnia wyższego, jednak w ilości nie większej niż 50% wyma-ganej do zdobycia stopnia wyższego.
 6. Odznaki Narciarskie PTTK nabywa się (za okazaniem zweryfikowanej książeczki) w placówkach PTTK zajmujących się sprzedażą odznak turystycznych, z wyjątkiem odznak „Za wytrwałość” i „Wysokogórskiej”, które można kupić w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

IX. Przepisy końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych dotyczących zdobywania narciarskich odznak turystycznych PTTK należy do Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.
 2. Regulamin niniejszy przyjęty uchwałą nr 16/XVIII/2015 Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK 16 maja 2015 roku, zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK Uchwałą 52/XVIII/2015 8 lipca 2015 r., obowiązuje od sezonu zimowego 2015/2016.
help_outline