Odznaka Narciarska „Za wytrwałość” Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 2
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Wersja górska
Wersja górska
Wersja nizinna
Wersja nizinna

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem ustanowienia narciarskich odznak turystycznych PTTK jest zachęcenie narciarzy do systematycznego i racjonalnego uprawiania turystyki narciarskiej, poznawania ojczystego kraju, podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru.
 2. Narciarskie odznaki turystyczne PTTK może zdobywać każdy, kto swoje wycieczki narciarskie odbywa, dokumentuje i weryfikuje zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu.
 3. W każdej wycieczce narciarskiej powinny uczestniczyć minimum dwie osoby. Wycieczki odbywa się na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przy przestrzeganiu przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej. Zdobywanie narciarskich odznak turystycznych PTTK przez nieletnich powinno odbywać się w obecności dorosłych opiekunów, a trasy wycieczek powinny być dostosowane do wieku i możliwości fizycznych uczestników.
 4. Zdobywanie narciarskich odznak turystycznych propaguje i reguluje Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, która uchwala regulaminy i wzory odznak, mianuje przodowników turystyki narciarskiej PTTK, powołuje Centralny Referat Weryfikacyjny oraz terenowe referaty weryfikacyjne odznak narciarskich.
 5. Ustanawia się następujące narciarskie odznaki turystyczne:
  1. Dziecięca Odznaka Narciarska PTTK (DON),
  2. Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM),
  3. Górska Odznaka Narciarska PTTK (GON),
  4. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON),
  5. Odznaka Narciarska „Za wytrwałość” PTTK (ON „Za wytrwałość”)
  6. Wysokogórska Odznaka Narciarska PTTK (WON).

VI. Odznaka Narciarska „Za wytrwałość” PTTK (ON „Za wytrwałość”)

 1. Ustanawia się dwa rodzaje Odznaki Narciarskiej „Za wytrwałość” PTTK:
  1. górska, jednostopniowa (GON „Za wytrwałość”),
  2. nizinna, jednostopniowa (NON „Za wytrwałość”).
 2. ON „Za wytrwałość” są przyznawane odpowiednio:
  1. ON „Za wytrwałość” górska zdobywcom GON, którzy:
   • po zdobyciu GON dużej w stopniu złotym uzyskają pięciokrotnie normę 100 punktów lub
   • po zdobyciu GON małej w stopniu złotym uzyskają ośmiokrotnie normę 100 punktów.
  2. ON „Za wytrwałość” nizinna zdobywcom NON, którzy:
   • po zdobyciu NON dużej w stopniu złotym uzyskają pięciokrotnie normę 100 kilometrów lub
   • po zdobyciu NON małej w stopniu złotym uzyskają ośmiokrotnie normę 100 kilometrów.
 3. Przy zdobywaniu norm do ON „Za wytrwałość” obowiązują następujące zasady:
  • w ciągu jednego sezonu narciarskiego można zdobyć tylko jedną normę,
  • dopuszcza się zdobycie jednej normy podczas kilku, niekoniecznie występujących po sobie, sezonów narciarskich. Nadwyżek punktów lub kilometrów uzyskanych po zdobyciu normy w danym sezonie nie zalicza się na poczet normy następnej,
  • normy do odznak „Za wytrwałość” można zdobywać w tych samych sezonach co odbywanie tras dla dużych GON i NON. Jednak trasy norm do ON „Za wytrwałość” nie mogą pokrywać się z trasami dokumentowanymi odpowiednio do dużych GON i NON.
 4. Rozpoczęcie zdobywania Odznaki Narciarskiej „Za wytrwałość” PTTK przed zdobyciem GON dużej w stopniu złotym lub NON dużej w stopniu złotym zobowiązuje do spełnienia ośmiu norm.
 5. Każda z pięciu lub ośmiu norm do ON „Za wytrwałość” wymaga zweryfikowania w terenowym lub centralnym referacie weryfikacyjnym po jej uzyskaniu, najpóźniej do 15 maja.

VIII. Zasady dokumentowania, zdobywania i weryfikowania odznak

 1. Ubiegający się o narciarskie odznaki turystyczne PTTK prowadzą ewidencję wycieczek i rajdów w „Książeczce odznak narciarskich PTTK” (do nabycia w Oddziałach PTTK).
 2. Wzór „Książeczki odznak narciarskich PTTK” określa Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze do książeczki, regulaminu i wszystkich wzorów narciarskich odznak turystycznych PTTK (Załącznik 2.) zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
 3. Jeśli trasa wycieczki lub rajdu nie jest udokumentowana potwierdzeniami z terenu (pieczątki schronisk, urzędów, instytucji lub organizatorów imprezy), powinna być wstępnie zweryfikowana przez przodownika turystyki narciarskiej PTTK.
 4. Weryfikacja i przyznanie DON, NOM, popularnych i małych GON i NON oraz norm ON „Za wytrwałość” (oprócz ostatniej normy i przyznania odznaki) odbywa się w terenowych referatach weryfikacyjnych ON PTTK. Duże GON i NON oraz ON „Za wytrwałość” i WON weryfikuje i przyznaje wyłącznie Centralny Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich PTTK w Krakowie (WON po uchwale KTN ZG PTTK). Ostateczny termin składania książeczek do weryfikacji upływa 15 maja roku, w którym nastąpiło spełnienie wymogów uzyskania odznaki określonego stopnia lub normy dla ON „Za wytrwałość”.
 5. W przypadku uzyskania nadwyżki punktów lub kilometrów wymaganych do zdobycia danego stopnia GON lub NON można je zaliczyć do stopnia wyższego, jednak w ilości nie większej niż 50% wymaganej do zdobycia stopnia wyższego.
 6. W przypadku zdobywania ON „Za wytrwałość” przez posiadacza GON małej w stopniu złotym lub NON małej w stopniu złotym oprócz książeczek zawierających zweryfikowane normy należy dostarczyć do CRW ON książeczkę, w której zweryfikowano GON lub NON małą w stopniu złotym. W przypadku zdobywania ON „Za wytrwałość” przez posiadacza GON lub NON dużej w stopniu złotym wystarczy wpisanie numeru jej weryfikacji do „Książeczki odznak narciarskich PTTK”.
 7. Weryfikacja odznak narciarskich odbywa się nieodpłatnie. Turyści korzystający przy weryfikacji z drogi pocztowej ponoszą jedynie koszty związane ze zwrotem zweryfikowanych „Książeczek odznak narciarskich PTTK” i ewentualnie zamówionych odznak. Wskazane jest umożliwienie referatowi kontaktu z ubiegającym się o odznaki poprzez załączenie lub wpisanie do książeczki adresu mailowego lub numeru telefonu do kontaktu.
 8. Odznaki Narciarskie PTTK nabywa się (za okazaniem zweryfikowanej książeczki) w placówkach PTTK zajmujących się sprzedażą odznak turystycznych, z wyjątkiem odznak „Za wytrwałość” i „Wysokogórskiej”, które można kupić tylko w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

X. Przepisy końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych dotyczących zdobywania narciarskich odznak turystycznych PTTK należy do Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.
 2. Regulamin niniejszy przyjęty uchwałą nr 31/XIX/2022 Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK dnia 11 kwietnia 2022 roku, zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK Uchwałą nr 219/XIX/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku, obowiązuje od sezonu zimowego 2022/2023.
help_outline