Przedszkolak przyrodnik PTTK Wrocław Fabryczna

Aktywna S: 1
Kategorie:  Dla dzieciPrzyroda
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło
 1. Odznaka „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK” jest odznaką regionalną ustanowioną przez Oddział PTTK Wrocław Fabryczna. Nadzór nad nią sprawuje Zarząd Oddziału poprzez 3 – osobowy referat weryfikacyjny odznaki powołany z grona Przewodników Turystyki Pieszej i Instruktorów Ochrony Przyrody.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja walorów przyrodniczych Polski oraz kwalifikowanej turystyki pieszej.
 3. Odznaka jest jednostopniowa, a kolejność zdobywania obiektów jest dowolna.
 4. Do Odznaki „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK” zalicza się obiekty zdobyte po 1 stycznia 2013 roku, a okres jej zdobywania jest nieograniczony.
 5. Odznakę „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK” uzyskuje się po zwiedzeniu 10 obiektów, w tym: 5 pomników przyrody, 2 parki zabytkowe lub rezerwaty przyrody, 1 ścieżkę przyrodniczą, 2 obiekty dowolnie wybrane (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, muzea przyrodnicze, ścieżki przyrodnicze, ogrody botaniczne, dendrologiczne, ogrody zoologiczne, zabytkowe parki, cmentarze itp.) spośród znajdujących się w okolicy.
 6. Wycieczki do obiektów należy odbywać z uwzględnieniem zasad bezpiecznego poruszania się po mieście, przepisów przeciwpożarowych i wszelkich innych regulujących uprawianie turystyki kwalifikowanej.
 7. Potwierdzenia zdobycia poszczególnych obiektów dokonuje się poprzez wpisy w Karcie wycieczek .Potwierdzeniem jest podpis opiekuna, odcisk pieczęci z pobliskiego obiektu, miejscowości itp. W opisie wycieczki powinna znaleźć się data, krótki opis przebytej trasy z podaniem nazwy odwiedzonego obiektu, a w przypadku większych zorganizowanych grup nazwa organizatora.
 8. Po zwiedzeniu wszystkich obiektów Karty wycieczek dostarcza się osobiście lub przesyłką listową na adres: Oddział PTTK Wrocław Fabryczna Referat Weryfikacyjny Odznaki PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK , ul. Kościuszki 13/5, 50-037 Wrocław (do przesyłki należy dołączyć znaczki na odpowiedź listem poleconym).
 9. Zdobywca odznaki otrzymuje Legitymację odznaki „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK” na podstawie, której może wykupić i nosić odznakę. Odznakę można wykupić w Oddziale PTTK Wrocław Fabryczna a jej cena jest uzależniona od aktualnych kosztów produkcji i ustalana przez Referat Weryfikacyjny Odznaki. Wykupienie odznaki jest potwierdzane w Legitymacji odznaki „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK”.
 10. Odznaka winna być wręczana uroczyście na spotkaniach w Przedszkolu.
 11. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna a jego decyzje są wiążące i ostateczne.
 12. Wszelkie informacje oraz ewentualne materiały dotyczące Odznaki „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK” można uzyskać w Oddziale PTTK Wrocław Fabryczna ul. Kościuszki 13/5, 50-037 Wrocław, tel. 71 344 – 79 – 80.
 13. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna dnia 14-03-2012 roku.