Szlak dookoła Legnicy PTTK Legnica

Aktywna S: 1
Regiony:  Dolnośląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło Kopia
 1. Odznaka „Szlak Dookoła Legnicy” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest poznanie Szlaku Dookoła Legnicy (dalej: SDL), jego walorów krajoznawczych i historycznych oraz upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek pieszych i rowerowych.
 5. Zdobywanie odznaki można rozpocząć w dowolnym punkcie szlaku i kontynuować w dowolnym wybranym kierunku z uwzględnieniem potwierdzenia na punktach kontrolnych. Wykaz punktów kontrolnych przedstawia Załącznik do regulaminu. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.
 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego punktu kontrolnego jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego obiektu. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki kwalifikowanej, opiekunów wycieczek, itp.
 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.
 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509 290 499.
 10. Każdy zdobywca odznaki SDL ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki kwalifikowanej i podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc kontrolnych odbywa się z zachowaniem i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.
 11. Złożenie kroniki do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców odznaki oraz korespondencji.
 12. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 2/VI/2023 z dnia 30.06.2023 r. i wchodzi w życie z dniem 01.08.2023 r.

Załącznik 1

Źródło Kopia
Numer Miejscowość Obiekt
1 Dunino Muzeum Bitwy nad Kaczawą
2 Janowice Duże Kapliczka
3 Raczkowa Jurty mongolskie
4 Gniewomierz Kościół św. Antoniego
5 Jaśkowice Legnickie Jezioro Jaśkowickie
6 Kunice Jezioro Kunickie
7 Szczytniki nad Kaczawą Zabytkowy park
8 Raszowa Mała Stawy hodowlane
9 Głuchowice Rzeźby plenerowe
10 Grzymalin Kościół Matki Bożej Szkaplerznej
11 Ulesie Kolumna Łez
12 Czerwony Kościół Pomnik poległych w I Wojnie Światowej