Szlak Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego PTTK Mazowsze

Aktywna S: 3
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

1. Organizator

 1. Odznaka Turystyczna Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego została ustanowiona przez Powiat Legionowski, w imieniu którego działa Starosta Legionowski, zwany dalej Organizatorem, w porozumieniu i przy współudziale:
  1. Oddziału PTTK Mazowsze w Warszawie,
  2. Chorągwi Stołecznej ZHP Hufca Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój-Tom”.

2. Cel zdobywania

 1. Rozbudzenie wśród turystów zainteresowania bogatą historią zmagań Polaków o niepodległość na ziemiach obecnego powiatu legionowskiego.
 2. Zapoznanie mieszkańców i turystów z miejscami pamięci na terenie powiatu legionowskiego.
 3. Zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do uprawiania turystyki pieszej nizinnej na terenie powiatu legionowskiego.

3. Trasy i miejsca pamięci na szlaku

 1. Trasy na terenie Legionowa:
  1. niebieska, ok. 13 km - 15 miejsc (4 wspólne z innymi trasami),
  2. zielona, ok. 10 km - 15 miejsc (5 wspólnych z innymi trasami),
  3. żółta, 1,3 km - 3 miejsca (1 wspólne z inną trasą).
 2. Trasy na terenie pozostałych gmin powiatu legionowskiego:
  1. czarna, ok. 60 km – 35 miejsc,
  2. zielona, ok. 60 km – 27 miejsc,
  3. czerwona, ok. 25 km – 16 miejsc.

4. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka jest odznaką metalową, trzystopniową, o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni – brązowa, srebrna, złota. Stopnie różnią się kolorem metalu i emalii odznaki.
 2. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest ograniczony, z zastrzeżeniem §4 pkt. 4 i §5.
 4. Odznaka została wydana na czas ograniczony do końca 2020 roku, z możliwością wydłużenia.
 5. O uzyskanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ukończył 6. rok życia i spełnił warunki wymagane w niniejszym Regulaminie.
 6. Odznakę można zdobywać jedynie na terenie powiatu legionowskiego.
 7. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowaneji krajoznawczymi.
 8. Odznaki wydawane będą u Organizatora na podstawie zweryfikowanej książeczki Szlaku Polski Walczącej.
 9. Zwiedzanie tych samych miejsc pamięci może być zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki. Nadwyżkę zwiedzanych miejsc do danego stopnia można zaliczyć do następnego stopnia.

5. Zdobywanie odznaki

 1. Poszczególne stopnie odznaki można zdobyć poprzez odbycie pieszo lub rowerem dowolnego rodzaju wycieczek indywidualnych, grupowych, rodzinnych i szkolnych wyznakowanymi trasami lub fragmentami tras Szlaku Polski Walczącej oraz poprzez:
  1. na odznakę brązową - zwiedzenie w okresie jednego roku przynajmniej 5 miejsc pamięci w Legionowie oraz przynajmniej 15 na terenach pozostałych gmin powiatu legionowskiego,
  2. na odznakę srebrną - zwiedzenie w okresie nie dłuższym niż dwa lata przynajmniej 9 miejsc pamięci w Legionowie oraz 25 na terenach pozostałych gmin powiatu,
  3. na odznakę złotą - zwiedzenie w okresie nie dłuższym niż trzy lata 14 miejsc pamięci w Legionowie oraz 35 na terenie pozostałych gmin powiatu legionowskiego.
 2. Weryfikowane miejsca pamięci powinny być zwiedzane w kolejności trasy szlaku (uwzględniając oba kierunki marszruty – od startu do mety i w drodze odwrotnej) z podaniem liczby km przebytej trasy w danym dniu.

6. Weryfikacja odznaki

 1. Bezpłatną książeczkę Szlaku Polski Walczącej należy odebrać z wybranej siedziby:
  1. Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, Wydział Kultury i Promocji, pokój 505, tel. 22 764 0 595,
  2. Oddziału PTTK Mazowsze, ul. Senatorska 11 w Warszawie, tel. 22 629 39 47, 22 629 44 31,
  3. Hufca ZHP Legionowo przy ul. Słowackiego 29, tel. 503 384 247,
   których uprawnieni reprezentanci weryfikują wypełnione wpisy do książeczek.
 2. Ubiegający się o zweryfikowanie odznaki powinien wypełnić książeczkę i uzyskać w niej:
  1. potwierdzenie wycieczek przez organizatora czy kierownika wycieczki, przewodnika, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej albo krajoznawstwa, nauczyciela lub instruktora harcerskiego,
  2. pieczątkę dowolnej instytucji znajdującej się w pobliżu miejsca pamięci na trasie wycieczki,
  3. w razie braku możliwości potwierdzenia odbycia wycieczki lub pobytu w danym miejscu na szlaku należy udokumentować pobyt fotografią z wizerunkiem osoby zdobywającej odznakę.
 3. Dopuszcza się możliwość wykonania indywidualnej kroniki wycieczek i miejsc pamięci, z zastrzeżeniem, że powinna ona zawierać: nr kolejny wycieczki, datę odbycia wycieczki, wykaz miejsc pamięci zwiedzanych na dany stopień odznaki oraz trasę i liczbę przebytych km (każde miejsce należy wpisywać w oddzielne pozycje), miejsce na potwierdzenie, uwagi.

7. Postanowienia końcowe

 1. Za szczególne popularyzowanie Szlaku Polski Walczącej i miejsc pamięci odznaka może być przyznawana honorowo.
 2. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest szczegółowy „Wykaz tras i miejsc pamięci Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego” oraz „Wykaz tras i miejsc pamięci Szlaku Polski Walczącej na terenie miasta Legionowo”.
 3. Interpretacja Regulaminu należy do Starosty Legionowskiego.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz tras i miejsc pamięci Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego

Szlak czarny, południowo-wschodni – długość 60,4 km

Szlak ten jest najbogatszy w miejsca pamięci, ale też bardzo atrakcyjny pod względem krajoznawczo-krajobrazowym. Przechodzi obok pięciu rezerwatów przyrody, przez tereny leśne i nadrzeczne, urokliwe łąki. Na jego trasie znajduje się zespół pałacowo-parkowy w Jabłonnie z 1784 roku i kościół w Nieporęcie z 1667 roku – jedne z istotniejszych zabytków architektury na Mazowszu. Z wyjątkiem krótkich odcinków w okolicach rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi szlak przydatny dla rowerzystów.

Miejsca pamięci na szlaku czarnym
 1. Miejsce walk powstańczych w dniach 1-3 sierpnia 1944 r., przy granicy Legionowa i Chotomowa
 2. Cmentarz parafialny w Chotomowie (m.in. grób Wincentego Rabczyńskiego – uczestnika powstania w 1863 roku, grób nieznanego żołnierza Wojska Polskiego, grób Polikarpa Wróblewskiego ps. Skiba i Stefana Krasińskiego ps. Kacper)
 3. Kościół parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie (m.in. tablica pamiątkowa żołnierzy POW z Chotomowa i okolic oraz tablica ku czci poległych żołnierzy pułku AK „Marianowo-Brzozów”)
 4. Pomnik Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1939–1945 w Chotomowie
 5. Miejsce mordu na wzgórzu w Lesie Chotomowskim
 6. Obelisk upamiętniający pomordowanych w latach 1939–1945 w Chotomowie – ul. Modlińska
 7. Cmentarz parafialny w Jabłonnie (m.in. mogiła 39 żołnierzy WP poległych w walkach pod Jabłonną w 1939 roku, grób Mieczysława Stępnowskiego ps. Alfa i Stanisława Felickiego ps. Skiba, mogiła ok. 400 żołnierzy radzieckich, grób 18 osób rozstrzelanych w 1943 roku w okolicznych lasach, grób por. AK Mieczysława Kiełbińskiego ps. Fidelis, grób mjr. Leona Ulatowskiego, zasłużonego dla Legionów Polskich)
 8. Pozostałości umocnień niemieckich z II wojny światowej przy wale przeciwpowodziowym w Jabłonnie
 9. Tablica upamiętniająca rozpoczęcie walk o Warszawę w styczniu 1945 r. w Jabłonnie - Pałac PAN
 10. Kościół parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie (m.in. tablica upamiętniająca poległych żołnierzy II Batalionu z Jabłonny z VII Obwodu AK „Obroża”)
 11. Pamiątkowe tablice na gmachu Urzędu Gminy Jabłonna
 12. Pomnik ku czci Żołnierzy Armii Krajowej w Jabłonnie
 13. Pomnik poległych żołnierzy Wojska Polskiego i mieszkańców Jabłonny
 14. Pomnik wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II i dzieło „Solidarności” w Jabłonnie
 15. Miejsce przeprawy batalionu „Znicza” do Kampinosu w Jabłonnie
 16. Dom ze śladami walk o Jabłonnę w 1944 r. – Buchnik w Jabłonnie
 17. Mogiła nieznanych ofiar niemieckich mordów w Lasach Legionowskich w Jabłonnie
 18. Mogiła nieznanych ofiar niemieckich mordów w Lasach Legionowskich w Jabłonnie
 19. Mogiła nieznanych ofiar niemieckich mordów w Lasach Legionowskich w Jabłonnie
 20. Mogiła nieznanych ofiar niemieckich mordów w Lasach Legionowskich w Jabłonnie
 21. Mogiła nieznanych ofiar niemieckich mordów w Lasach Legionowskich w Jabłonnie
 22. Miejsce po gajówce „Bukowiec” w Lasach Legionowskich w Jabłonnie
 23. Upamiętnienie miejsca mordu na wzgórzu w lesie na Nowopolu
 24. Miejsce rozstrzelania żołnierzy AK z III Batalionu w 1944 roku w Lasach Nieporęckich
 25. Cmentarz parafialny w Nieporęcie (m.in. zbiorowa mogiła żołnierzy AK zamordowanych w pobliskim lesie w 1944 roku, grób kpt. rez. Bronisława Tokaja, zasłużonego dla Nieporętu pedagoga, obrońcy Warszawy w 1939 roku, dowódcy III Batalionu AK w I Rejonie, komendanta placu zrzutowego „Koc”)
 26. Barokowy kościół parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie (m.in. tablica poświęcona żołnierzom III Batalionu AK z Nieporętu)
 27. „Dąb Wolności” na Placu Wolności w Nieporęcie
 28. Pamiątkowa tablica żołnierzy AK na Placu Wolności w Nieporęcie
 29. Kapliczka „Solidarności” na Placu Wolności w Nieporęcie
 30. Zrzutowisko broni „Koc” w Izabelinie
 31. Mosty alianckie systemu Baileya na rzece Czarnej
 32. Kapliczka upamiętniająca zryw „Solidarności” w Izabelinie
 33. Mogiła żołnierska z 1939 roku na skraju lasu Uroczysko w Kątach Węgierskich
 34. Kamień upamiętniający śmierć podchorążych „Alfy” i „Skiby” w Stanisławowie Pierwszym
 35. Mogiła żołnierska z 1947 roku na skraju rezerwatu „Puszcza Słupecka”
Propozycje tras na szlaku czarnym
 • A. 17,3 km ----> PKP Legionowo Przystanek – Jabłonna; miejsca oznakowane na mapie nr 1-12. Z Legionowa do pałacu w Jabłonnie przez rezerwaty i Lasy Chotomowskie.
 • B. 11,8 km ----> Jabłonna – PKP Legionowo; miejsca 13-22. Przez nadwiślańskie błonia i Las Legionowski do ścisłego centrum stolicy powiatu.
 • C. 13,0 km ----> PKP Legionowo – Nieporęt; miejsca 23-29. Leśnym szlakiem miejsc pamięci do jednego z najciekawszych kościołów podwarszawskich.
 • D. 18,1 km ----> Nieporęt – Kobiałka; miejsca 30-35.Wśród łąk i pól do lasu i Warszawy.
Szlak zielony, centralny – długość 59,9 km

Szlak, który z powodzeniem można nazwać wojskowym. Spotyka się na nim szereg fortyfikacji i koszar. Na trasie urokliwe zakątki przyrodnicze, zwłaszcza w okolicach Wieliszewa. Szlak w całości przydatny dla rowerzystów.

Miejsca pamięci na szlaku zielonym
 1. Fortyfikacje carskie - Dzieło nr 10 w Janówku Drugim
 2. Fortyfikacje rosyjskie Grupy Janówek (Fort IV - niedostępny dla turystów) w Janówku Pierwszym
 3. Fortyfikacje rosyjskie Grupy Janówek (Fort XVII) w Janówku Pierwszym
 4. Fortyfikacje rosyjskie Grupy Janówek (Dzieło nr 9) w Janówku Pierwszym
 5. Pomnik poległych na przejściu granicznym między Generalnym Gubernatorstwem a III Rzeszą i na frontach II wojny światowej w Janówku Pierwszym
 6. Pomnik poległych w czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej w Janówku Pierwszym
 7. XVIII-wieczne ruiny pałacu w Górze
 8. Pomnik Odzyskania Niepodległości w Olszewnicy Starej
 9. Przydrożny krzyż z 1922 r. w Skrzeszewie
 10. Przydrożny krzyż upamiętniający I wojnę światową i wojnę 1920 r. w Skrzeszewie
 11. Miejsce po polskim lotnisku polowym „Żyto” z września 1939 r. w Poniatowie
 12. Miejsce po dworze rodziny Grocholskich zniszczonego pod koniec II wojny światowej w Poniatowie
 13. Cmentarz wojenny w Wieliszewie - największa w powiecie legionowskim nekropolia wojenna żołnierzy polskiego września 1939 r.
 14. Cmentarz parafialny w Wieliszewie (m.in. klasycystyczna kaplica cmentarna z 1834 r., grób Jana Lący, żołnierza AK rozstrzelanego w Nowopolu w 1944 r., symboliczna mogiła 17-letniego Kazimierza Burzy ps. Grom, harcerza Szarych Szeregów)
 15. Kościół parafialny w stylu neoromańskim pw. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie (m.in. tablica poświęcona pamięci żołnierzy AK VII Obwodu „Obroża”)
 16. Tablica upamiętniająca Szare Szeregi w Zegrzu Południowym
 17. Tablica upamiętniająca kryzys przysięgowy w Legionach Polskich w 1917 r. w Zegrzu Południowym
 18. Wojskowy cmentarz garnizonowy „Kwietniówka”
 19. Tablica upamiętniająca por. Wojska Polskiego Kazimierza Widorta w Michałowie-Reginowie
 20. Miejsce bitwy w obronie Warszawy 24 lutego 1831 r. w Nieporęcie
 21. Pomnik internowanych oficerów Legionów Polskich w Białobrzegach
 22. Tablica upamiętniająca internowanych oficerów Legionów Polskich w Białobrzegach
 23. Cmentarz jeńców radzieckich z 1941 r. w Białobrzegach
 24. Fort carski z początku XX wieku w Beniaminowie
 25. Pomnik poległej załogi polskiego bombowca PZL.37B „Łoś” z 16. Eskadry Bombowej podczas lotu na bombardowanie niemieckich kolumn pancernych pod Łodzią i Piotrkowem 7 września 1939 r., w Wólce Radzymińskiej
 26. Miejsce bitwy strzelców kaniowskich w nocy z 14 na 15 sierpnia 1920 r. w Wólce Radzymińskiej
 27. Pomnik poległych strzelców kaniowskich w Zamostkach Wólczyńskich
Propozycje tras na szlaku zielonym
 • A. 14,9 km ----> Suchocin – Olszewnica Stara; miejsca oznakowane na mapie nr 1-8. Trasa dobrze „ufortyfikowana” modlińskimi instalacjami. Smaczny kąsek dla miłośników militariów.
 • B. 19,6 km ----> Olszewnica Stara – Zegrze Południowe; miejsca 9-17. Łąkami i lasami przez tereny nadnarwiańskie i okolice Jeziora Zegrzyńskiego.
 • C. 9,7 km ----> Zegrze Południowe – Nieporęt; miejsca 18-19. Wśród Lasów Nieporęckich do Nieporętu. Po drodze interesujące pamiątki po I i II wojnie światowej.
 • D. 15,7 km ----> Nieporęt – Zamostki Wólczyńskie; miejsca 20-27. Po drodze fort i koszary w Beniaminowie, a także potężny dąb „Jan Kazimierz”.
Szlak czerwony, północny – długość 25,4 km

Tereny nad jeziorem, rezerwaty, pola i łąki. Serock – jedna z najstarszych miejscowości na Mazowszu. W Woli Kiełpińskiej XIX-wieczny kościół. Forty w Dębem, po drodze pamiątki po Radziwiłłach i Krasińskich. Te wszystkie atrakcje czekają na turystę, który zdecyduje się podążyć szlakiem północnym przydatnym dla kolarzy.

Miejsca pamięci na szlaku czerwonym
 1. Miejsce po majątku gen. Kazimierza Małachowskiego i kapliczka z 1863 r., w Wierzbicy
 2. Dawny cmentarz żydowski (kirkut) w Serocku
 3. Wały twierdzy napoleońskiej w Serocku
 4. Późnogotycki kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z 1530 r., w Serocku - najstarszy zabytek architektury w powiecie legionowskim
 5. Tablica pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców Serocka
 6. Miejsce dawnej synagogi w Serocku
 7. Miejsce bombardowania Serocka w 1939 roku
 8. Kamienica Konrada Bocka w Serocku
 9. Cmentarz parafialny w Serocku z 1806 roku (m.in. grobowiec Radziwiłłów, w którym spoczywa mjr Konstanty Radziwiłł ps. Korab, oficer AK rozstrzelany we wrześniu 1944 r., w Zegrzu, grób mjr. Tadeusza Skalskiego poległego 3 września 1939 r., mogiła zbiorowa 21 ofiar egzekucji w pobliskim wąwozie w lutym 1941 roku, groby żołnierzy AK i Ruchu Oporu AK)
 10. Miejsce egzekucji ludności w wąwozie w Serocku
 11. Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie (teren rezerwatu niedostępny dla zwiedzających)
 12. Miejsce egzekucji mjr. Konstantego Radziwiłła ps. Korab w Zegrzu
 13. Upamiętnienie żołnierzy łączności w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu (tablica upamiętniająca żołnierzy łączności zgładzonych na Wschodzie, tablica upamiętniająca telegrafistki-juzistki wojskowej służby łączności)
 14. Cmentarz parafialny w Woli Kiełpińskiej (m.in. zbiorowa mogiła żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 r.; grób żołnierzy, którzy zginęli od wybuchu min 1945 r.; grób Feliksa Janickiego - uczestnika Powstania Styczniowego oraz żołnierza AK Leszka Wnęka - kawalera Krzyża Virtuti Militari)
 15. XIX-wieczny kościół parafialny pw. św. Antoniego z Padwy w Woli Kiełpińskiej (m.in. dwa rokokowe epitafia rodu Krasińskich z XVIII wieku, epitafia Krasińskich z XIX wieku, pamiątkowa tablica rocznicy odzyskania niepodległości z 1928 roku)
 16. Fort carski z początku XX wieku w Dębem
Propozycje tras na szlaku czerwonym
 • A. 11,2 km ----> Wierzbica – Zegrze; miejsca oznakowane na mapie nr 1-13. Przez Malowniczy Serock i okolice Rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego do twierdzy w Zegrzu.
 • B. 14,2 km ----> Zegrze – Komornica; miejsca 14-16. Trasa przez łąki i pola, ale też tereny leśne obok Rezerwatu Zegrze. Pod koniec odcinka fort w Dębem.
Szlak niebieski, duża obwodnica Legionowa - 13,1 km

Trasa przeprowadza przez wszystkie osiedla legionowskie, dając turyście ogląd charakteru miasta od Rynku po peryferia. Po drodze kilkanaście punktów związanych z II wojną światową, Muzeum Historyczne wraz jego filią. Trasa, doskonale skomunikowana, przechodzi przez wszystkie stacje kolejowe w Legionowie, dzięki czemu można zacząć nią wędrować w dowolnym miejscu, a także łączyć z innymi szlakami patriotycznymi.

Miejsca pamięci na szlaku niebieskim
 1. Kościół Garnizonowy pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - ul. Piłsudskiego 5
 2. Pomnik Polski Walczącej - Rondo Armii Krajowej
 3. Muzeum Historyczne - ul. Mickiewicza 23
 4. Getto hitlerowskie dla Żydów w Legionowie - teren Ludwisina, w rejonie ulic: Sobieskiego, Mieszka I, Prymasowskiej, Kozietulskiego, Pomorskiej i Zygmuntowskiej
 5. Miejsce pamięci walk i śmierci żołnierzy AK w czasie Powstania Warszawskiego - granica Legionowa i Chotomowa, róg ul. Kościuszki i Wrzesińskiej
 6. Miejsce mordu cywilnych mieszkańców Legionowa - ul. Targowa 62
 7. Kościół parafialny w stylu nowoczesnym pw. Miłosierdzia Bożego - statua Wyszyńskiego i obraz Bitwy Warszawskiej - ul. Targowa 48
 8. Cmentarz parafialny w Legionowie - Al. Legionów (kwatera wojenna 1939-1945, pomnik Polegli za Ojczyznę i swoje miasto, grób rodziny Skonieckich)
 9. PEC Legionowo - ul. Olszankowa
 10. Muzeum Historyczne Filia „Piaski” - Al. Sybiraków 23
 11. Pomnik Legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej - teren parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej - ul. Orląt Lwowskich 8
 12. Tablica pamiątkowa dowódcy I Rejonu Romana Kłoczkowskiego ps. Grosz - ul. Słoneczna 7
 13. Pomnik pamięci gen. Bolesława Roi - ul. gen. Bolesława Roi, Bukowiec
 14. Tablica poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu - róg ulic Polnej i Plantowej
 15. Miejsce pamięci żołnierzy AK „Warty” i „Lato” - Park Kościuszki
Szlak zielony, mała obwodnica Legionowa - 10,3 km

Szlak stanowiący doskonałą propozycję dla każdego, nawet na rodzinne spacery z wózkiem. Dokładnie zaznajamia z częścią Legionowa znajdującą się po południowej stronie torów, przechodząc przez centralne punkty miasta. Po drodze mnóstwo pamiątek z czasów wojny i najbardziej popularne legionowskie parki.

Miejsca pamięci na szlaku zielonym w Legionowie
 1. Miejsce represjonowania powstańców AK - ul. Sienkiewicza 12
 2. Pomnik Polski Walczącej - Rondo Armii Krajowej
 3. Komitet Obywatelski „Solidarność” - Al. 3 Maja 28
 4. Tablica pamięci uczniów - harcerzy poległych w latach 1939-1945 - ul. Wł. Broniewskiego 7
 5. Muzeum Historyczne - ul. Mickiewicza 23
 6. Tablica poświęcona Andrzejowi Paszkowskiemu - Rondo A. Paszkowskiego
 7. Tablica pamiątkowa Wandy Tomczyńskiej - ul. Jagiellońska 30
 8. Kościół parafii pw. św. Jana Kantego - ul. ks. Józefa Schabowskiego 2 (m.in. tablica poświęcona harcerzom Szarych Szeregów; tablica poświęcona lekarzowi, mjr. WP Franciszkowi Amałowiczowi ps. Tatar (1903-1975); tablica poświęcona żołnierzom AK; tablica poświęcona ks. kpt. Wacławowi Szelenbaumowi „Bonus”; tablica - wotum Sodalicji Mariańskiej dla upamiętnienia 80. rocznicy odzyskania niepodległości; witraż - wotum legionowskiej „Solidarności”)
 9. Tablica pamiątkowa Rodziny Rykaczewskich - Rondo Rykaczewskich
 10. Getto hitlerowskie dla Żydów w Legionowie - teren Ludwisina, w rejonie ulic: Sobieskiego, Mieszka I, Prymasowskiej, Kozietulskiego, Pomorskiej i Zygmuntowskiej
 11. Kościół parafialny Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 47 (tablica upamiętniająca legionowskich harcerzy batalionu Parasol)
 12. Zakłady „Stralo” - Bukowiec A, okolice ul. Kwiatowej
 13. Tablica poświęcona nauczycielom tajnego nauczania - Liceum im. Marii Konopnickiej - ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 26
 14. Pomnik harcerzy poległych 2 sierpnia 1944 roku - Osiedle Batorego
 15. Kościół Garnizonowy pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - ul. Piłsudskiego 5
Szlak żółty, łącznik koszarowy - 1,3 km

Krótki szlak dojściowy z Ronda Andrzeja Paszkowskiego do stacji PKP Legionowo-Piaski. Nie brak jednak na nim atrakcji turystycznych znajdujących się w osobliwym trójkącie okolonym torami kolejowymi. Można w nim obejrzeć zabytkową willę “Kozłówka” i zwiedzić dawne koszary wojskowe.

Miejsca pamięci na szlaku zielonym
 1. Tablica poświęcona Andrzejowi Paszkowskiemu - Rondo A. Paszkowskiego
 2. Willa „Kozłówka” - ul. Smereka 2
 3. Koszary wojskowe w Legionowie - teren dawnych koszar wojskowych przy ul. POW
help_outline