Szlakiem Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oddział Wojskowy PTTK Bydgoszcz

Aktywna S: 2
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Kategorie:  Przyroda
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

I stopień
I stopień
II stopień
II stopień

Regulamin

Źródło 
 1. Zarząd Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia SZ w Bydgoszczy w celu spopularyzowania walorów krajoznawczo – przyrodniczych, historycznych i turystycznych oraz zachęcenia turystów do obcowania z bogatą florą i fauną woj. kujawsko – pomorskiego, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „Szlakiem Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.
 2. Odznakę zdobywa się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zwiedzając 4 lub 8 parków i obiektów wyszczególnionych w Kanonie, przypisanych do danego Parku Krajobrazowego, podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych.
 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia.
 4. Odznaka jest dwustopniowa:
  • I stopień – zwiedzanie minimum 4 parków krajobrazowych w ciągu 2 lat wg wymogów kanonu;
  • II stopień – zwiedzanie wszystkich 8 parków krajobrazowych w dowolnym czasie wg wymogów kanonu.
 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.
 6. Opis obiektu winien zawierać:
  • datę zwiedzania obiektu,
  • nazwę obiektu: pomnik przyrody, rezerwat, pałac, dwór, itp.
  • nazwę miejscowości, w której znajduje się obiekt, zabytek.
 7. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane w miarę możliwości pieczątką danego obiektu lub najbliższej instytucji (sołtys, poczta, sklep, policja, itp.) i datą;
  • przy zwiedzaniu muzeum obowiązuje pieczątka lub wklejony bilet wstępu,
  • przy bytności w rezerwacie obowiązkowo pieczątka z najbliższego leśnictwa,
  • przy wycieczkach zbiorowych wystarczy pieczątka i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora krajoznawstwa, ochrony przyrody, o ile uczestniczył w wycieczce,
  • honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki – książeczki wraz z opisem,
  • wycięte i wklejone pieczątki do kroniki – książeczki nie będą honorowane.
 8. Forma prowadzenia dokumentacji (kronik – książeczki) jest dowolna;
  • nie dopuszcza się jednak przedstawiania kroniki w formie cyfrowej, na nośnikach komputerowych (CD, DVD, itp.),
  • nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji.
 9. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu w Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Sułkowskiego 52 a, 85-915 Bydgoszcz.
 10. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie koperty i znaczków zwrotnych wartości listu poleconego.
 11. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy Odznaki.
 12. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy.
 13. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy.
 14. Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy Nr 5/2007 z dnia 11. 06.2007 r. z poprawkami i uzupełnieniami, zatwierdzonymi Uchwałą Nr 11/X/2014.

Opracowanie Regulaminu: Henryk Wick
Opracowanie Kanonu: Krzysztof Czerepowicki
Pomysł i logo: Edward Kozanowski

help_outline