Szlakiem pomników przyrody powiatu Chełmskiego Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Lubelskie
Kategorie:  Przyroda
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

I. Postanowienia końcowe

 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Pomników Przyrody Powiatu Chełmskiego”, została ustanowiona z okazji obchodów (w strukturach PTTK), roku 2008, rokiem ochrony przyrody.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja pomników przyrody na terenie powiatu chełmskiego.
 3. Ustanawia się trzy stopnie Odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności: brązowa, srebrna i złota.
  • stopień brązowy - otok niebieski,
  • stopień srebrny – otok zielony,
  • stopień złoty – otok czerwony.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę zdobywać może każdy kto ukończył 10 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem , również nie będąc członkiem PTTK.
 2. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki nie jest ograniczony.
 3. Wyższe stopnie Odznaki można zdobywać po spełnieniu wymagań na niższy stopień Odznaki.
 4. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet Odznaki wyższego stopnia.

III. Warunki szczegółowe

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając wymienione w załączniku miejscowości z pomnikami przyrody, na terenie powiatu chełmskiego, uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz imprezach turystyczno - krajoznawczych.
 2. Punkty na Odznakę można zdobywać podczas wycieczek pieszych, kolarskich, itp.
 3. Podstawą przyznania Odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia Odznaki ilości miejscowości z pomnikami przyrody, wymienionych w załączniku do niniejszego Regulaminu.Na brązowy stopień odznaki należy zwiedzić minimum 10 miejscowości.
 4. Zasady punktacji:
  • na brązowy stopień Odznaki należy zwiedzić 10 pomników przyrody z wykazu w tym obowiązkowo 2 pomniki przyrody na terenie Chełma,
  • na srebrny stopień Odznaki należy zwiedzić 15 pomników przyrody w tym 2 następnych pomników przyrody na terenie Chełma,
  • na złoty stopień Odznaki należy zwiedzić następnych 20 pomników przyrody w tym obowiązkowo Dąb „Bolko” w Hniszowie.
 5. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie Oznaki.
 6. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być zaliczane na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej.

IV. Zasady potwierdzeń terenowych

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest Kronika Odznaki, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie, pamiętając o tym aby na początkowych stronach Kroniki Odznaki były dane osobowe zdobywającego Odznakę, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.
 2. W Kronice Odznaki powinny znaleźć się potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK ( instruktorzy, przewodnicy, przodownicy według posiadanych uprawnień – tylko jeżeli byli obecni na danej imprezie). Honorowane będą odciski pieczęci miejscowości gdzie znajdują się pomniki przyrody lub miejscowości sąsiednich.
 3. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 2 mogą być zastąpione samodzielnie wykonaną fotografią turysty na tle pomnika przyrody (zwiedzanego obiektu).
 4. Z zapisów w Kronice Odznaki musi wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście zwiedzał i poznał pomnik przyrody.

V. Weryfikacja i przyznanie odznaki

 1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, Kronikę Odznaki należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM-6 bez załączania koperty zwrotnej. Zweryfikowana Kronika Odznaki wraz z odznaką zostanie przesłana przesyłką za pobraniem.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego Odznak Krajoznawczych PTTK, przy Oddziale Wojskowym w Chełmie.
 3. Regulamin Odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie Uchwałą nr 2/2008 z dnia 28.02.2008 r. i wchodzi w życie z dn. 01.03.08 r.

Załącznik 1

Numer Miasto - Gmina Miejscowość Gatunek drzewa Lokalizacja pomnika przyrody
1 Miasto Chełm Chełm Jesion wyniosły odmiany jednolistnej Zespół katedralny, obok dzwonnicy
2 Chełm Miłorząb dwuklapowy SP nr 10, ul. Reformacka 13 Dziedziniec szkoły.
3 Chełm 3 modrzewie europej skie ul. Hrubieszowska, las „Borek”, po drugiej stronie parkingu
4 Chełm 3 modrzewie europej skie Dojście od ul. Modrzewiowej, boczna ul. Hrubieszowskiej w lesie „Borek”
5 Chełm Wiąż szypułkowy ul.Lubelska 137 za drewnianymi „barakami”
6 Chełm Aljant gruczołowaty pl. Łuczkowskiego, obok pomnika Niepodległości
7 Chełm Płat roślinności kserotermicznej „Borek” W rejonie rezerwatu „Wolwinów” w lesie „Borek”
8 Chełm Iglicznia trójcierniowa ul. Hrubieszowska 102 za bud 22.
9 Chełm Jesion wyniosły ul. Hrubieszowska 102, obok głównej bramy.
10 Chełm Jesion wyniosły ul. Św. Mikołaja 6, obok fili Muzeum Chełmskiego.
11 Chełm Wiąż szypułkowy ul. Lubelska 135-136
12 Miasto Rejowiec Fabryczny Rejowiec Fabryczny 2 głazy narzutowe Przed kościołem, przy ul. Jana Pawła II.
13 Rejowiec Fabryczny Dąb szypułkowy Obok MDK
14 Białopole Teresin Zbiorowisko leśne „Kamieniołom” Na terenie nieczynnego Kamieniołomu.
15 Buśno Zbiorowisko roślin stepowych "Wisienka stepowa" Na południe od Buśna, przy drodze Chełm-Hrubieszów
16 Buśno Nisza żródłowa Na południe od Białopola, przy drodze Chełm- Hrubieszów
17 Gmina Chełm Kol. Horodyszcze Wzgórze widokowe „Góra Dziewicza” Kol. Horodyszcze, przy szosie Chełm - Włodawa
18 Depułtycze Stare Kasztanowiec biały Park podworski.
19 Depułtycze Stare Dąb szypułkowy Park podworski
20 Ludwinów Brzoza brodawkowata Przy drodze prowadzącej przez wieś.
21 Staw Lipa drobnolistna Park podworski
22 Staw Lipa drobnolistna Jw.
23 Stańków 3 modrzewie europejskie Przy bud. byłego nadleśnictwa w sadzie.
24 Kol. Nowosiółki Źródło z niszą źródło wą W dolinie rzeki Garki, przy drodze Stołpie-Staw
25 Leśnictwo Góry Stanowisko groszku wschodnio-karpackiegos Na zachód od Chełma, po południowej stronie drogi Chełm-Lublin, ok. 2 km, od byłej strzelnicy wojskowej
26 Gmina Dorohusk Świerże 3 dęby szypułkowe Na skraju parku, stuż przy kościele
27 Świerże Jesion wyniosły Na terenie parku podworskiego.
28 Świerże 3 dęby szypułkowe W rejonie mostku w parku po dworskim
30 Świerżę Dąb szypułkowy Nieopodal kościoła w parku podworskim.
31 Husynne 2 dęby szypułkowe Na terenie parku podworskiego
32 Husynne Topola biała Park podworski
33 Turka Aleja lipowa Park podworski.
34 Turka Klon zwyczajny Park podworski
35 Wólka Okopska Dąb szypułkowy Na prywatnej posesji przy drodze Chełm – Dorohusk.
36 Skryhiczyn Klon zwyczajny Na terenie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
37 Skryhiczyn Jesion wyniosły Na terenie parku szkolnego
38 Siedliszcze Jesion wyniosły Przy drodze Białopole Dorohusk
39 Gmina Leśniowice Sielec Wiąz polny Przy bocznej utwardzonej drodze ok. 200m. od drogi Sielec – Kasiłan.
40 Sielec Jesion wyniosły W parku podworskim
41 Sielec Jesion wyniosły W parku podworskim.
42 Kumów Majoracki Dąb szypułkowy Przy drodze Chełm - Wojsławice, niepodal gajówki
43 Leśnictwo Kumów Płat roślinności kserotermicznej Na kredowym wzniesieniu w oddziale 161d
44 Gmina Rejowiec Fabryczny Kanie Lipa drobnolistna Przy kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
45 Kanie Klon srebrzysty Park podworski
46 Kanie Orzech czarny Park podworski
47 Kanie Tulipanowiec amerykański Park podworski
48 Leśnictwo Zulin Dąb szypułkowy Przy drodze Rejowiec Osada Żulin w oddziale 50b
49 Gmina Ruda Huta Hniszów Dąb szypułkowy „Bolko” Park podworski
50 Hniszów Dąb szypułkowy Park podworski
51 Hniszów 4 dęby szypułkowe Park podworski
52 Hniszów Dąb szypułkowy Park podworski
53 Hniszów Iglicznia trójcierniowa Park podworski
54 Hniszów Brzoza brodawkowata Park podworski
55 Hniszów Jesion wyniosły Park podworski
56 Hniszów Jesion wyniosły Park podworski
57 Ruda Wieś Wiąz polny Przy drodze, przy ogrodzeniu posesji
58 Gmina Sawin Malinówka „Kamień Powstańców” LeśnictwoSawin.oddział118g
59 Sawin Dąb szypułkowy Przed zabudowaniami gajówki Sawin.
60 Sawin Sosna pospolita W pobliżu gajówki Sawin
61 Sawin Dąb szypułkowy W pobliży gajówki Sawin
62 Sawin Dąb szypułkowy W pobliżu gajówki Sawin.
63 Sawin Dąb szypułkowy Przy szosie Chełm-Włodawa Oddział 220a
64 Gmina Siedliszcze Kulik Jesion wyniosły Park podworski
65 Kulik 3 jesiony wyniosłe Park podworski
66 Kulik Jesion wyniosły Park podworski
67 Kulik Lipa drobnolistna Park podworski
68 Chojno Nowe Jesion wyniosły Park podworski
69 Chojno Nowe Klon zwyczajny Park podworski
70 Chojno Nowe Lipa drobnolistna Park podworski
71 Chojno Nowe Klon zwyczajny Park podworski
72 Chojno Nowe Klon zwyczajny Park podworski
73 Chojno Nowe Dąb szypułkowy Park podworski
74 Chojno Nowe Dąb szypułkowy Park podworski
75 Gmina Wierzbica Chylin Wielki Topola Biała Park podworski
76 Chylin Wielki Klon zwyczajny Park podworski
77 Święcica Modrzew europejski Park podworski
78 Gmina Wojsławice Poniatówka 2 kasztany jadalne Obok zabudowań Leśnictwa Wojslawice, przy drodze Chełm – Wojsławice
79 Poniatówka Tulipanowiec amerykański Nieopodal Leśnictwa Wojsławice
80 Majdan Nowy Nisza źródłowa Na wschód od drogi do Grabowca
81 Kol. Wojsławice Nisza źródłowa W kierunku południowo - zachodnim
82 Gmina Źmudź Leśnictwo Podlaski Dąb szypułkowy W pobliżu uroczyska „Podlaski”
83 Bielin Lipa drobnolistna Na prywatnej posesji w pobliżu zabudowań.
84 Andrzejów Dąb szypułkowy Przy leśnej drodze, ok.50m od skraju lasu (oddział 70a)
85 Kol. Pobołowice 2 jesiony wyniosłe Przy drodze Chełm – Hrubieszów, na ogrodzonym podwórzu przy leśniczówce
86 Pobołowice Dąb szypułkowy Przy zachodniej granicy oddziału 128a
87 Pobołowice Dąb szypułkowy Rośnie przy skraju lasu, przy drodze graniczącej z polem uprawnym.
88 Źmudź Dąb szypułkowy W miejscowości Żmudź
89 Wólka Leszczańska 2 modrzewie europejskie Park podworski
help_outline