Zimowa Odznaka Górska Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania Zimowej Odznaki Górskiej (ZOG), ustanowionej w 2007 roku wspólnie z Urzędem Marszałkowskim województwa małopolskiego i we współpracy z firmą rakiety.pl.
 2. Nadzór nad instytucją Zimowej Odznaki Górskiej COTG PTTK sprawuje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK.
 3. Zimową Odznakę Górską COTG PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wędrówek na rakietach śnieżnych w górach Polski oraz w zagranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, położonych na obszarze pogranicza, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisów dotyczących poruszania się na obszarach chronionych.
 4. Ustanawia się trzy stopnie ZOG COTG PTTK: brązową, srebrną i złotą, zdobywane w takiej właśnie kolejności.
 5. Kolejne wyższe stopnie ZOG COTG PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących sezonach i można je zdobywać również ratalnie. Czas zdobywania każdego stopnia odznaki nie jest ograniczony.
 6. ZOG COTG PTTK zdobywa się według zasad:
  1. Zalicza się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 metrów sumy podejść. Jeżeli wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, to należy stosować punktację przewidzianą w Trasach...
  2. Ustala się następującą liczbę punktów dla poszczególnych stopni odznaki:
   • brązowa 80
   • srebrna 200
   • złota 400
  3. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia odznaki.
  4. Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki.
 7. Do zdobywania ZOG COTG PTTK stosuje się Książeczki GOT PTTK. Prawa wydawnicze Książeczki i Regulaminu GOT zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
 8. Przyznanie ZOG COTG PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i zawierającej potwierdzenia pobytu w terenie książeczki GOT PTTK.
 9. W celu uzyskania ZOG COTG PTTK należy wypełnić Książeczkę GOT PTTK zgodnie z następującymi zasadami:
  1. W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce potwierdzenia przejścia pieczątką dowolnej instytucji zawierającą nazwę miejscowości. Potwierdzenie pieczątką nie jest konieczne, jeśli przewodnik lub przodownik turystyki górskiej uczestniczy w wycieczce, wówczas przebycie trasy zostaje potwierdzone czytelnym podpisem przewodnika lub przodownika t.g.
  2. Wycieczki należy wpisać zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu i przedłożyć w COTG PTTK w Krakowie do potwierdzenia. Przebieg wycieczki nie ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK należy wpisać podając dokładnie trasę, odległość w kilometrach, sumę podejść w pełnych setkach metrów. Podobnie należy wpisywać wycieczki odbyte w zagranicznych pasmach górskich.
 10.  
  1. Zweryfikowana książeczka GOT PTTK z punktacją służącą do zdobycia ZOG COTG PTTK jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
  2. Odznaki nabywa się za okazaniem zweryfikowanej książeczki w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (31-010), ul. Jagiellońska 6.
  3. Ubiegający się o odznakę ponoszą koszty opłat pocztowych związanych z korespondencją i wysyłką książeczek i odznak. Książeczki GOT PTTK użytkowane do zdobywania niniejszej odznaki są dostępne na terenie całego kraju, odznaki wyłącznie w COTG PTTK. Pierwszych 100 zdobywców odznak otrzyma odznaki z puli sponsorowanej przez Urząd Marszałkowski woj. małopolskiego
 11. Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie
 12. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez dyrektora COTG PTTK w dniu 22 października 2007 r.
help_outline