Główny Szlak Świętokrzyski PTTK Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 2
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 

W celu popularyzacji Głównego Szlaku Świętokrzyskiego wiodącego najpiękniejszymi terenami Gór Świętokrzyskich, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną Główny Szlak Świętokrzyski PTTK przyznawaną za jego przejście.

 1. Odznakę można zdobyć w wyniku przejścia całego szlaku pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek. Szczegółowy przebieg szlaku opisano w zakładce “punktacja GOT”.
 2. Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
 3. Odznaka posiada następujące stopnie:
  • srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Świętokrzyskiego PTTK minimum 50 punktów GOT PTTK,
  • złoty – przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Świętokrzyskiego PTTK.
   Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.
   Wzór odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. W trakcie zdobywania odznaki nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.
 5. Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.
 6. Zdobywanie odznaki GSŚ PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.
 7. Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie lub do siedziby upoważnionego przez COTG PTTK Oddziału PTTK. Zweryfikowanie przez COTG lub upoważniony Oddział przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
 8. COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i prowadzenie akcji zdobywania Odznaki GSŚ PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców oraz sprzedaży odznak.
 9. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr 74/XVIII/2016 w dniu 12 stycznia 2016 r.
help_outline