Szlak im. Leona Piątkowskiego. Wokół Bolesławca Gmina Miejska Bolesławiec

Aktywna S: 1
Regiony:  Dolnośląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Szlak im. Leona Piątkowskiego. Wokół Bolesławca” jest turystyczno-krajoznawczą odznaką regionalną, ustanowioną przez Gminę Miejską Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza oraz jego okolic.
 2. Celem odznaki jest:
  • zachęcenie turystów, a w szczególności mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza do poznania piękna i walorów turystycznych miasta Bolesławiec,
  • upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie
  • ułatwienie planowania programów wycieczek po Bolesławcu i jego okolicach, zarówno indywidualnych, jak i zorganizowanych.
 3. Odznaka ustanowiona zostaje w ramach projektu "Poznaj Ziemię Bolesławiecką. Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego" realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i TJ Stadion Nový Bor.
 4. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pierwsze 250 szt. kronik Odznaki, jak i odznak zostanie przekazane turystom bezpłatne.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, z tym że osoby niepełnoletnie zdobywają ją wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Odznakę można zdobywać przez cały rok podczas wycieczek pieszych i rowerowych.
 3. Zdobywanie odznaki można rozpocząć w dowolnym punkcie szlaku i kontynuować w dowolnym wybranym kierunku z uwzględnieniem potwierdzenia na punktach kontrolnych. Wykaz punktów kontrolnych przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Przejście szlaku można podzielić na dowolną ilość wycieczek (etapów), z zastrzeżeniem odwiedzenia wszystkich punktów kontrolnych.
 5. Czas zdobywania Oznaki nie jest ograniczony.
 6. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi podczas wycieczek indywidualnych i grupowych.
 7. Odznaka posiada jeden stopień.
 8. Odznaka może zostać przyznana jako stopień honorowy z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Bolesławca.

III. Weryfikacja i przyznawanie odznaki

 1. Podstawą weryfikacji Odznaki jest indywidualnie prowadzona kronika, która musi zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, datę wycieczki oraz potwierdzenie odwiedzenia punktu kontrolnego (opcjonalnie: zdjęcie zdobywającego na tle obiektu, poświadczenie pieczątką z obiektu/miejscowości lub pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK – przodownika, instruktora, przewodnika, w przypadku braku potwierdzeń można załączyć szczegółowy opis obiektu – punktu kontrolnego).
 2. Kroniki Odznaki, do wyczerpania bezpłatnego nakładu (250 szt.) można otrzymać w:
  • Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21
  • w siedzibie TJ Stadion Nový Bor, Smetanova, 473 01 Nový Bor, Czechy,
   a także w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Spółdzielcza 2.
 3. Po wyczerpaniu nakładu bezpłatnego kroniki Odznaki będą dostępne odpłatnie w Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21.
 4. Dopuszcza się również prowadzenie dokumentacji w formie kroniki własnej, z zastrzeżeniem, że musi ona zawierać informacje, o których mowa w pkt.1, a z zapisów musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznaki osobiście odwiedził wszystkie punkty kontrolne i spełnił wymogi regulaminowe.
 5. Kronikę po opracowaniu (spełnieniu wymogów regulaminowych) należy złożyć lub przesłać na adres Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec.
 6. Kroniki weryfikuje i odznakę „Szlak im. Leona Piątkowskiego. Wokół Bolesławca” przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
 7. Odbiór zweryfikowanej kroniki może nastąpić osobiście po uprzednim uzgodnieniu w PIT Bolesławiec lub korespondencyjnie, w tym wypadku zdobywca zobowiązany jest załączyć kopertę zwrotną oraz pokrywa on koszty przesyłki (list polecony).
 8. O przyznanie odznaki może ubiegać się również turysta, który udokumentuje ukończenie Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację "Odkrywamy Ziemię Bolesławiecką z Leonem Piątkowskim”.
 9. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu pierwszych 250 zdobywców Odznaki otrzymuje ją bezpłatnie. Po wyczerpaniu bezpłatnego nakładu, odznaka przyznawana w trybie regulaminowym będzie odpłatna. Odznakę można będzie nabyć osobiście w PIT Bolesławiec, Rynek 19/21 lub drogą pocztową (opłaty pokrywa zamawiający)

IV Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podczas zdobywania odznaki organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Złożenie kroniki do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców Odznaki (www.turystycznyboleslawiec.pl) oraz korespondencji.
 3. Wzór odznaki przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2022 r.

Załącznik 1

Wykaz punktów kontrolnych

 1. Kraszowice – most drogowy o stalowo – nitowanej konstrukcji przez rzekę Bóbr
 2. Suszki - Ruiny dawnego młyna wiatrowego typu holenderskiego (na wzgórzu)
 3. Dąb szypułkowy „Alina” – pomnik przyrody
 4. Stare Jaroszowice – Krzyż pokutny z widocznym rytem miecza
 5. Warta Bolesławiecka – dwór
 6. Tomaszów Bolesławiecki – barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena (Kościół św. Jadwigi)
 7. Kraśnik Dolny – kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela
 8. Dąbrowa Bolesławiecka – szkoła podstawowa
 9. Dobra – krzyż przydrożny
 10. Bolesławiec – cmentarz wojenny
help_outline